Federatie Medisch Specialisten

Voorzitter

Er gebeurt ontzettend veel in de zorg. De technologische ontwikkelingen gaan razendsnel, de zorgvraag neemt alleen maar toe, budgetten staan onder druk en we komen steeds vaker bedden en handen tekort. Allerlei partijen beïnvloeden het werk van de medisch specialist: verzekeraars, politiek, inspectie, farmaceuten, managers en patiëntorganisaties. Er zijn grote belangen. Daarom werken we samen.
De Federatie Medisch Specialisten (Federatie) staat voor 22.000 toegewijde dokters in ziekenhuizen en instellingen. Wij verenigen alle 33 wetenschappelijke verenigingen, ondersteunen bij de uitoefening en ontwikkeling van het vak en spreken met één krachtige stem in politiek en samenleving. Samen gaan we voorop in vernieuwing, zodat 17 miljoen Nederlanders kunnen rekenen op de beste zorg ter wereld.
 
Doelstellingen van de Federatie
Alle wetenschappelijke verenigingen werken samen op het gebied van kwaliteit, opleiding, wetenschap en innovatie, en beroepsbelangen. Dit doen zij onder andere binnen Raden. In deze Raden maken de wetenschappelijke verenigingen gezamenlijk beleid over de medisch-specialistische zorg. In de Raad Kwaliteit gaat het om het verbeteren van de kwaliteit van zorg, zoals het ontwikkelen van richtlijnen. De Raad Opleiding stelt beleid op rondom de opleiding van de medisch specialist. De Raad Wetenschap & Innovatie richt zich op samenwerking en innovatie rondom wetenschapsbeleid met een duidelijke positie voor de medisch specialist. In de Raad Beroepsbelangen staat organisatie en financiering van medisch-specialistische zorg centraal.
 
Om haar doelstellingen te realiseren werkt de Federatie samen met diverse stakeholders, zoals de ziekenhuizen, zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties,  de overheid en andere beroepsorganisaties. Voor het waarmaken van haar ambities moet de Federatie ook een sterke verbinding hebben met haar leden (de wetenschappelijke verenigingen) en moet zij werken met een herkenbare, eigen agenda die bestaat uit thema’s en standpunten waarin de wetenschappelijke verenigingen en de praktiserende medisch specialisten  zich herkennen. Bij een eigen agenda hoort een werkwijze die leidt tot het realiseren van de beoogde resultaten. Alert zijn, tijdig inspelen op bestuurlijke en politieke ontwikkelingen, slagvaardig optreden, een effectieve lobby en integraliteit in de besluitvorming zijn de kernbegrippen in deze werkwijze.
 
Onze visie op de toekomst van de medisch specialistische zorg in Nederland is vastgelegd in het document ‘Medisch Specialist 2025’. Door samenwerken en gerechtvaardigd vertrouwen streeft de Federatie er naar samen met de wetenschappelijke verenigingen de ambitie van medisch specialisten waar te maken: “In 2025 behoort de Nederlandse medisch-specialistische zorg aantoonbaar tot de meest innovatieve, doelmatige en kwalitatief beste ter wereld.”

 
Samenstelling Federatiebestuur
Het Federatiebestuur wordt benoemd door de algemene ledenvergadering en bestaat uit een voorzitter en minimaal vijf bestuursleden (in de statuten “algemeen bestuurder” genoemd), die tevens fungeren als (vice)voorzitters van de Raden. Het bestuur komt éénmaal in de twee weken bijeen. Bij de samenstelling van het bestuur is oog voor:
•            een spreiding van deskundigheden en achtergronden, zoals bijvoorbeeld financieel-economische, juridische, politieke, sociale en/of bedrijfskundige achtergronden, waarbij de bestuursleden ten opzichte van elkaar onafhankelijk en kritisch opereren;
•            het adequaat kunnen voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de algemeen directeur.
 
Competenties / eisen
De voorzitter:

•            heeft affiniteit met en kennis van de Federatie, de zorg in het algemeen, en de medisch specialistische zorg in het bijzonder;
•            beschikt over de persoonlijkheid en achtergrond om een leidende rol te vervullen bij de menings- en besluitvorming van het bestuur;
•            heeft inzicht en overzicht ten aanzien van de taken en functie van het bestuur;
•            heeft het vermogen om met autoriteit en een natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in het bestuur te vervullen;
•            is een verbinder, zowel binnen het bestuur als naar de algemene vergadering toe
•            is integer, verantwoordelijk en onafhankelijk (dient los van zijn/haar eigen belangen of die van zijn/haar specialisatie (in geval van een medisch specialist) te handelen/denken c.q. dient als een onafhankelijk vertegenwoordiger namens alle aangeslotenen te kunnen optreden;
•            moet op landelijk bestuurlijk niveau kunnen acteren en een open manier van samenwerken hebben;
•            dient over een goed en adequaat netwerk te beschikken en in staat te zijn dit goed te onderhouden;
•            dient te beschikken over aantoonbare algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
•            dient kennis te hebben van structuur van ministeries/ zelfstandige bestuursorganen en politiek (kortom het politieke reilen en zeilen in Nederland en binnen het zorgveld); heeft globaal kennis en affiniteit met belangrijke onderwerpen van de verschillende Raden;
•            dient het woordvoerderschap te kunnen vervullen op algemene vraagstukken van de Federatie ( ervaring met de media (TV/radio/krant) is daarbij een pré); 
•            moet een juist evenwicht kunnen vinden in betrokkenheid en bestuurlijke afstand; inzicht hebben in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de Federatie stellen;
•            heeft het vermogen en de attitude om de algemeen directeur met raad en als klankbord terzijde te staan;
 
Algemene taken
•            De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur en is voor de algemeen directeur en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van het bestuur.
•            Indien en voor zover het bestuur in de publiciteit treedt, geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter.
 
Tijdsbelasting
Over het algemeen kan gesteld worden dat de voorzitter twee dagen per week beschikbaar moet zijn; te weten twee vaste dagen in de week waaronder de donderdag. Maar de voorzitter dient ook flexibel te zijn in bijvoorbeeld de avonduren dan wel in de weekenden (ongeveer 1 dagdeel aan tijdbelasting).
Zo zijn er bijvoorbeeld een voorzittersweekend met de voorzitters van de wetenschappelijke verenigingen, twee bestuursweekenden en een tweetal meerdaagse congressen/reizen.
Gezien de tijdsbelasting en verzoek tot flexibiliteit is het belangrijk dat de werkomgeving van de voorzitter zijn/haar benoeming steunt.
 
Honorering
De Federatie kent voor het vervullen van een bestuursfunctie een vacatiegeld regeling die gebaseerd is op het normatief uurtarief van de medisch specialist zoals Minister Hoogervorst van VWS en het bestuur van de Orde van Medisch Specialisten in 2006 gezamenlijk overeengekomen zijn. Het uurtarief wordt ieder jaar geïndexeerd volgens Macro Economische Verkenning (MEV).
 

Deze profielschets is vastgesteld tijdens de Algemene Vergadering d.d. 27 juni 2019 en inwerking getreden per 1 juli 2019 en bekrachtigd in de vergadering van de Algemene Vergadering op 26 september 2019.

Addendum bij het profiel
 
Inleiding
De vastgestelde profielschets Voorzitter Federatie uit 2019 geeft een goed beeld van de taken en competenties van de voorzitter. Omdat de ontwikkelingen in de zorg, de
maatschappij en in de politiek continu in beweging zijn lijkt het goed om bij elke
voorzitterswissel opnieuw stil te staan bij het profiel van de voorzitter en aan te geven wat specifiek en aanvullend op het bestaande profiel voor de komende bestuursperiode van 3 jaar op de agenda staat. Naast de verwachtingen die een voorzitter elke 3 jaar zal moeten waarmaken zijn er per bestuursperiode immers altijd ook eigen accenten aan te geven passend bij de externe en interne ontwikkelingen. Per voorzittersperiode is het dan ook goed om scherp te hebben wat de belangrijkste opdrachten zijn voor de voorzitter in die periode.
 
Opdracht aan de voorzitter per bestuursperiode
Als helder is wat de opdracht voor de komende bestuursperiode aan de voorzitter is en als helder is wat van de voorzitter de komende periode wordt verwacht (wat moet de voorzitter de komende jaren doen) dan kan daarvan worden afgeleid wat een voorzitter moet zijn (achtergrond, eigenschappen, netwerk). Daarna kan worden bekeken wie een geschikte voorzitter zou kunnen zijn in het huidige tijdsgewricht en passend bij de opdrachten die er nu liggen.
 
Huidige relevante ontwikkelingen: periode 2023-2026
Tegenover de toenemende zorgvraag door vergrijzing, multimorbiditeit en de ontwikkelingen in het vak en technologie, staan het groeiend tekort aan arbeidskrachten en afnemende zorgbudgetten. Het is een politiek maatschappelijke opgave om in de komende jaren de zorgbudgetten betaalbaar te houden voor de samenleving als geheel. Daarnaast zijn er veel partijen die het werk van de medisch specialisten beïnvloeden en medezeggenschap in de spreekkamer wensen; instituten, overheden, verzekeraars, farmaceuten en inspectie. De druk op de medisch specialisten neemt toe door toenemende controledrang en administratielast terwijl de medisch specialisten kampen met slechte IT-faciliteiten en gemankeerde EPD’s.
Het vak zelf verandert ook, er ontstaan steeds meer “subspecialismen” waardoor er ook weer een roep ontstaat naar generalisten. Daarnaast worden er steeds meer taken van de medisch specialist (on)vrijwillig afgestaan aan specialistisch verpleegkundigen, physician assistants en de 1e lijn.
Fragmentering van de zorg dreigt, met daarbij verminderde grip van de medisch specialist op zijn/haar werkomgeving waardoor het gevoel van betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor het gehele zorgproces verdwijnt. De positie van de medisch specialist binnen de huizen (qua inspraak) staat sterk onder druk. Dat is niet goed voor de kwaliteit van de zorg in het algemeen.
In de COVID-periode heeft de medisch specialistische beroepsgroep en ook de Federatie een sterke positie gekregen dankzij het medisch leiderschap dat nodig was om ons land door de crisis te leiden. Het lijkt er evenwel op dat deze positie van de medisch specialisten tegenkrachten heeft opgeroepen. Andere partijen zijn inmiddels naar voren gestapt en er worden plannen gelanceerd die kunnen leiden tot meer controlemechanismen, een verdere toename van bureaucratie en administratielast en een vermindering aan zeggenschap van de individuele dokter.
 
 
De komende jaren zullen de medisch specialisten op de werkvloer steeds meer
geconfronteerd worden met de consequenties van de plannen in het huidige IZA en het huidige politieke klimaat. Onder de noemer Passende zorg dreigt een grotere rol voor instituties in de spreekkamer, terwijl dat het domein van arts en patiënt hoort te zijn. Deze consequenties zullen naar verwachting tot emoties leiden die de Federatie zal moeten weten te adresseren en kanaliseren. De vanzelfsprekendheid van de Federatie als leidende belangenclub van alle medisch specialisten kan en zal op meerdere momenten onder druk komen te staan.
Deze ontwikkelingen nopen tot een actieve Federatie, die initiatief neemt en pro actief
handelt.
 
Positie medisch specialisten
Midden in al deze ontwikkelingen willen medisch specialisten un leidende rol blijven
vervullen vanuit de ambitie om de zorg verder te ontwikkelen en de beste zorg te leveren aan de patiënt; toegankelijk, innovatief en betaalbaar. Een goede relatie met de koepels NVZ, NFU, ZN, LHV, V&VN, Patiëntenfederatie en de samenleving is daarvoor van essentieel belang. De collega’s in de eerste lijn zijn daarbij belangrijke partners. De Federatie is ervan overtuigd dat juist de inbreng van de zorgprofessionals van essentieel belang is om de kwaliteit van de zorg (en initiatieven als passende zorg) goed te kunnen borgen. Mede daarom pleit de Federatie nadrukkelijk voor het inrichten van vormen van shared governance en gelijkgerichtheid in ziekenhuizen en instellingen.
 
Opdracht aan de voorzitter in de bestuursperiode 2023-2026(-2029)
Bovenstaande leidt voor de bestuursperiode 2023-2026 tot een voorzitter die voor grote opgaven komt te staan. Intern binnen de Federatie is het belangrijk dat de voorzitter richting geeft aan de interne discussies en deze naar een gedragen uitkomst leidt. Extern is het belangrijk dat de nieuwe voorzitter effectief is binnen het huidige politiek-bestuurlijke klimaat, en thuis in het politieke speelveld, met bewezen ervaring met het politieke handwerk, gevoel voor strategische positionering, een goede antenne voor het sluiten van coalities, het omgaan met de netwerkpartners en het verwerven van draagvlak, intern en extern. De voorzitter moet weten hoe je resultaten bereikt en dat dat soms niet langs de lijnen van de inhoud gaat, maar dat het proces minstens zo belangrijk is. Dit leidt tot het volgende profiel voor de komende bestuursperiode.
 
De Federatie zoekt een voorzitter die:
•            als persoon verbindend is, zowel intern in de Federatie alsook extern: de voorzitter is aimabel en niet gericht op polarisatie. Iemand die de verbinding binnen de Federatie bewaakt en er ‘voor iedereen’ is. Iemand die ook in de ingewikkelde discussies de juiste toon weet te treffen; authentiek, gezagsvol en met een niet te groot ego, die kan relativeren maar wel een ‘dikke huid’ heeft;
•            politiek-bestuurlijk sensitief is met een groot en relevant netwerk. Een
gesprekspartner op niveau voor de externe stakeholders (minister, andere koepels
etc); zichtbaar en representatief, met de statuur en overtuigingskracht om de
belangen van de medisch specialisten optimaal te behartigen in de zorgpolder en
politiek Den Haag;
•            een pro-actieve stijl heeft, agendazettend kan zijn en de medisch specialisten daarbij meeneemt. De voorzitter wordt gedragen door de medische beroepsgroep, weet wat er in de zorg verandert en wat dit betekent voor de medisch specialisten. Heeft kennis van de zorg en van de ontwikkelingen in het zorglandschap of kan zich di snel eigen maken vanuit intrinsieke belangstelling en affiniteit met de zorg. De
voorzitter acteert in samenhang met de collectiviteit van het bestuur;
•            indien nodig ook namens alle Medisch Specialisten zich duidelijk uit durft te spreken in het publieke debat, ook als het een minder populair standpunt is.
 
Procedure
Federatie Medisch Specialisten laat zich in deze procedure bijstaan door Dorothea van Rijnen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan vdk@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Ingeborg Spies of Dorothea van Rijnen op 020-7267270.

 

DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer