Joods Maatschappelijk Werk

Lid Raad van Toezicht

Joods Maatschappelijk Werk (JMW), dat in 1946 werd opgericht, is sinds de oorlog van blijvende betekenis voor Joods Nederland. Het doel van JMW is de coördinatie, bevordering en uitoefening van de gehele sociale zorg voor Joden in Nederland, ongeacht hun religieuze affiliatie. JMW streeft naar een veerkrachtige Joodse gemeenschap en probeert de identiteit en de netwerken van Joodse Nederlanders te vergroten en te versterken. Vanuit de zorg voor Joodse vervolgingsslachtoffers heeft JMW haar aandacht verbreed naar de jongere generaties.

De strategie van JMW is erop gericht om in de toekomst als ongebonden platform te functioneren in Joods Nederland. Hierbij staat voorop dat het unieke Joodse karakter van JMW behouden blijft. Dat geldt bovenal voor het gevoel dat de cliënten in hun contacten met de organisatie blijven houden: vertrouwd, veilig en herkenbaar.

De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de positionering van JMW zowel in de Joodse Gemeenschap als het maatschappelijk veld. Zo zijn er nieuwe financieringsstromen ter beschikking gekomen en is de samenwerking met externe partners versterkt. Op dit moment wordt er gewerkt aan een nieuw strategieplan voor de periode 2023-2027. De taak die JMW voor zichzelf ziet is om ervoor te zorgen dat iedereen die dat wil, aansluiting kan vinden bij de manier van Joods leven die bij diegene past, in de hele breedte van wat Joods leven voor iemand zou kunnen zijn. Het strategieplan is vanaf eind september bij het bureau van JMW op te vragen.

Het hoofdkantoor van JMW is gevestigd in Amsterdam.
Voor meer informatie over de organisatie zie ook www.joodswelzijn.nl.
Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de directeur-bestuurder en bewaakt dat de organisatie handelt in het belang van de doelstellingen van de organisatie, gerelateerd aan relevante ontwikkelingen en maatschappelijke belangen.Het toezicht gebeurt zonder uitdrukkelijke voorafgaande opdracht en onafhankelijk van bijkomstige belangen.

De Raad van Toezicht verleent onder meer goedkeuring aan de begroting, jaarrekening, beleidsen meerjarenplannen en is werkgever van de directeur-bestuurder. Daarnaast adviseert de Raad van Toezicht gevraagd en ongevraagd conform de statuten en de bestuurs- en toezichtsreglementen van JMW. Naast de reguliere vergadercyclus is er twee keer per jaar een delegatie van de Raad van Toezicht aanwezig bij overlegvergaderingen met de medezeggenschapsorganen.

De Raad van Toezicht vervult zijn toezichttaken vanuit een collectieve verantwoordelijkheid en eigentijdse visie op zichtbaar betrokken en proactief toezichthouden. De Zorgbrede Governance 2 Code 2022 vormt naast wet- en regelgeving de leidraad voor goed bestuur, goed toezicht en verantwoording.
JMW heeft een eenhoofdige bestuur (directeur-bestuurder) en kent als overige (statutaire) organen een Cliënten- en deelnemersraad, een Ondernemingsraad en een Gemeenschapsraad. Daarnaast kent JMW een groot aantal vrijwilligers.

De huidige Raad van Toezicht is een hecht team met betrokken leden en bestaat uit zes leden en dient (statutair) te worden aangevuld met een zevende lid. Derhalve zoekt JMW een ervaren toezichthouder/bestuurder die tevens de rol van vice-voorzitter op zich kan nemen.

Algemeen profiel leden raad van toezicht JMW:

De leden van de RvT:
- Zijn verankerd in de Joodse Gemeenschap en beschikken over een breed netwerk relevant voor het functioneren van de RvT, een maatschappelijke statuur en ervaring c.q. de ambitie om een toezichthoudende functie te vervullen;
- hebben een onafhankelijke en kritische opstelling ten opzichte van de directeur-bestuurder en elkaar en hebben oog voor de maatschappelijke betekenis van JMW en de impact daarvan;
- weten een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand te bepalen;
- hebben het vermogen om zich in teamverband als klankbord terzijde te staan en op hoofdlijnen een oordeel te vormen over de door de directeur-bestuurder voorgelegde aangelegenheden waaronder het toetsen van het beleid van de stichting en het functioneren van de directeur-bestuurder;
- kenmerken zich door integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
- zijn in staat om ondanks eigen inhoudelijke specialisaties en achtergronden een onafhankelijke visie te hebben om zo, brede kennis en inzichten optimaal ten dienste te kunnen stellen aan de RvT en de directeur-bestuurder;
- onderschrijven de gedragen visie en ambities van JMW en dragen deze uit bij de uitoefening van hun rol als toezichthouder.

Specifiek Profiel Vice-Voorzitter

De vice-voorzitter van de RvT vervult een verbindende rol zowel intern richting het team als extern richting de Joodse Gemeenschap. Hij/zij is een onafhankelijke generalist met strategische visie op de toekomst van de organisatie en een brede maatschappelijke betrokkenheid. Naast sterke affiniteit met de doelstellingen van de organisatie, beschikt de vice-voorzitter over een brede deskundigheid bij voorkeur op het terrein van zorg en welzijn en ruime toezichthoudende ervaring.

Daarnaast biedt de vice-voorzitter meerwaarde vanuit de kennis en ervaring op het ontwikkelen van een gezamenlijke visie op governance. Daarnaast is de vice-voorzitter mede verantwoordelijk voor het organiseren en versterken van de publieke verantwoording. Het gaat hierbij om draagvlak, commitment en vertrouwen vanuit de Joodse Gemeenschap.

De onafhankelijke maatschappelijke statuur van de leden raad van toezicht is een belangrijk gegeven. De vice-voorzitter vervult nadrukkelijk de klankbordfunctie vanuit de RvT met de 3 directeur-bestuurder en dient over voldoende tijd en inzet te beschikken om inhoud te kunnen geven aan deze rol. Deelname aan overige relevante bestuurlijke netwerken levert voor de vice-voorzitter belangrijke input om deze rol verder in te vullen.

Profiel

• Ruime ervaring als toezichthouder van een professionele organisatie.
• Is in staat om vanuit gezag en natuurlijk overwicht de vice-voorzitterspositie te vervullen.
• Bekend met de Joodse gemeenschap en de actuele maatschappelijke vraagstukken.
• Evenwaardige gesprekspartner voor de directeur-bestuurder mede ter invulling van de klankbordfunctie en de werkgeversrol van de toezichthouder.
• Gewend om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over voorgelegde thema’s en om het beleid van JMW te toetsen met een juist evenwicht tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
• De effectiviteit van de raad als team onderkennen en hieraan kunnen bijdragen met inzet en voldoende beschikbaarheid.
• Ervaring en achtergrond vanuit de zorg- en welzijnssector is hierin een pré maar geen must.

Functie-eisen
Hierin zoekt de raad van toezicht kandidaten met:

• Academisch werk- en denkniveau en bestuurlijke ervaring op toezichthoudend niveau.
• Beschikt over de Joodse identiteit en staat midden in de Joodse Gemeenschap. Is op de hoogte van actuele maatschappelijke ontwikkelingen en beschikt over een grote mate van sensitiviteit met betrekking tot de wensen en behoeften op het terrein van zorg en welzijn.
• Moet lid kunnen zijn van één van de drie (NIK-PIG-LJG) Kerkgenootschappen.
• Is sterk in het managen van interne en externe stakeholders.
• Kent de gevoeligheden en heeft inzicht in de dynamiek van een identiteitsgebonden organisatie.
• Stevige persoonlijkheid, positief kritisch vanuit een respectvolle attitude, integer en standvastig.
• Analytisch, weet met informatie ‘op afstand’ snel overzicht en inzicht te krijgen m.b.t. essentiële en strategische aspecten van het functioneren van JMW en kan op basis hiervan onafhankelijk en evenwichtig oordelen.
• Teamplayer, sterk relatiegericht, goed ontwikkelde interpersoonlijke sensitiviteit.
• Doortastend, neemt zelf initiatief en entameert onderwerpen en invalshoeken.
• Goede antenne voor integriteitsvraagstukken.
• Bekendheid met Governance thema’s.
• Gaat meningsverschillen en ‘lastige gesprekken’ niet uit de weg, behoudt zorgvuldig het evenwicht tussen ‘klankborden’ en ‘sturen’.
• Staat open voor kritische (zelf) reflectie vanuit het besef dat er geen toezicht op de toezichthouders wordt uitgeoefend.
• Stijlflexibiliteit in communicatie, gericht op verheldering en verbinding. 

Bezoldiging
Het betreft een onbezoldigde functie.

Procedure
JMW laat zich in deze procedure bijstaan door Michèle Polspoel van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan vdk@vanderkruijs.com Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Michèle Polspoel op 020-7267274.

U ontvangt binnen één werkweek een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met Vanderkruijs indien u deze bevestiging niet ontvangt.

Planning
Informatie over vastgelegde momenten voor gesprekken bij onze opdrachtgever volgen zo spoedig als mogelijk
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer