Amsta

Lid raad van toezicht tevens lid van de commissie kwaliteit

Organisatie
Amsta geeft zorg aan ouderen, mensen met een verstandelijke beperking en iedere andere Amsterdammer die een steuntje in de rug nodig heeft. Amsta is met circa 30 locaties overal in de stad aanwezig. De medewerkers en cliënten bij Amsta zijn net zo divers als de stad zelf met haar verschillende culturen, leefstijlen en achtergronden. Binnen Amsta zijn er verpleeghuizen, woonzorgcentra en verschillende kleinschalige woonvormen voor ouderen en mensen met een verstandelijke beperking. Ook biedt Amsta ambulante ondersteuning en beschikt Amsta over speciale expertise voor de zorg en ondersteuning aan mensen met complexe problematiek. De kernwaarden bij Amsta zijn: persoonlijk, professioneel, praktisch en liefdevol.

De locaties hebben ieder hun eigen kleur en sfeer die samen met cliënten en familie wordt vormgegeven. Cliënten worden uitgenodigd gebruik te maken van de mogelijkheden die de stad biedt en er wordt aansluiting gezocht met buurtgenoten en welzijnsinitiatieven in de wijk. Ook zorginhoudelijk is Amsta thuis in de stad; door intensieve samenwerking met ketenpartners en gemeente.
 
Amsta gaat er vanuit dat mensen zelf graag sturing geven aan hun leven en daar waar mogelijk de verantwoordelijkheid voor nemen. In kleine en grote zaken. Het verduidelijken van de ondersteuningsvraag is dan ook een essentiële start voor de relatie die Amsta opbouwt met de cliënt en diens naasten. De medewerkers bij Amsta sluiten vol energie en betrokkenheid aan bij de belevingswereld en de gewenste levensstijl van de cliënt. Voor het invullen van de eigen leefstijl van de cliënten is een actieve inzet van de mantelzorgers en vrijwilligers onmisbaar.
 
Ruim 2.300 medewerkers (ca. 1.500 fte) en ongeveer 450 mantelzorgers en vrijwilligers staan garant voor professionele, praktische, persoonlijke en vooral liefdevolle ondersteuning voor bijna 2.800 cliënten. De omzet bedraagt circa € 150 miljoen. 
 

Klantgroepen

Amsta biedt zorg aan voor vijf klantgroepen. De woonomgeving- en sfeer, faciliteiten en zorgstijl zijn aangepast naar de wensen van de cliënt, binnen de kaders van de klantgroep, zodat gelijkgestemde bewoners met eenzelfde zorgvraag zich thuis kunnen voelen.
 
 • 'Leven op stadse wijze' is voor bewoners die intensieve zorg nodig hebben en zo zelfstandig mogelijk hun leven voortzetten zoals ze dat gewend waren. Amsta biedt binnen deze klantgroep ook zorg voor jonge mensen met dementie, bewoners met het syndroom van Korsakov, ouderen met een LHBTI-achtergrond  en ouderen met psychiatrische problematiek.
 • 'Leven in een kleine groep' geeft ouderen met dementie een beschermde – gesloten – leefomgeving in grotere en kleinere huiselijke voorzieningen.
 • 'Leven met de wijk'; ouderen met een diverse zorgindicatie zijn welkom in een van de huizen van Amsta voor wonen met zorg en een zinvolle dagbesteding.
 • Amsta Herstel is er voor tijdelijk verblijf als thuis wonen even niet meer gaat en revalidatie.
 • Amsta Karaad biedt zorg aan mensen met een verstandelijke beperking, zowel 24-uurs zorg als ambulante zorg en dagbehandeling. Een ambulant expertiseteam voor mensen met een justitiele achtergrond is onderdeel van de dienstverlening.
 
Organisatiestructuur
De tweehoofdige raad van bestuur (RvB) is eindverantwoordelijk voor de activiteiten van Amsta. De raad van toezicht (RvT) houdt toezicht op de besturing door de RvB. Amsta kent een Ondernemingsraad (OR), een Centrale Cliëntenraad (CCR) en lokale cliëntenraden.
 
Amsta kenmerkt zich door een platte organisatiestructuur met korte lijnen. Bestuurders, klantgroepmanagers en managers van de ondersteunende diensten vormen tezamen het managementteam (MT), waarin de randvoorwaarden en kaders worden vastgesteld en bevoegdheden en verantwoordelijkheden zo veel als mogelijk worden gedelegeerd naar de teams in het primaire proces.
 
Informatie
Meer informatie is te vinden op de website: Amsta.nl
 
Raad van Toezicht
De RvT houdt toezicht op het bestuur van Amsta en bewaakt dat de organisatie steeds handelt in het belang van de doelstellingen van de organisatie, relevante ontwikkelingen en maatschappelijke belangen. Dit gebeurt zonder uitdrukkelijke voorafgaande opdracht en onafhankelijk van bijkomstige belangen.
 
De RvT verleent onder meer goedkeuring aan de begroting, jaarrekening, beleids- en meerjarenplannen en is werkgever van het bestuur. Daarnaast adviseert de RvT gevraagd en ongevraagd de RvB conform de statuten en de bestuurs- en toezichtsreglementen van Amsta. Naast vijf vergaderingen per jaar en een themabijeenkomst is er twee keer per jaar een delegatie van de RvT aanwezig bij overlegvergaderingen met de medezeggenschap. Ook worden door de  RvT periodiek bezoeken gebracht aan de locaties van Amsta.
 
De RvT vervult zijn toezichttaken vanuit een collectieve verantwoordelijkheid en eigentijdse visie op zichtbaar betrokken en proactief toezichthouden. De Zorgbrede Governance Code vormt naast wet- en regelgeving de leidraad voor goed bestuur, goed toezicht en verantwoording.
 
De RvT van Amsta bestaat uit vijf leden. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid om deze termijn één keer te verlengen. Binnen de RvT zijn een drietal commissies, respectievelijk de commissie Werkgeverschap, de Financiële commissie en de commissie Kwaliteit.
 
De RvT is samengesteld o.g.v. profielschetsen waarbij gestreefd wordt naar verscheidenheid in deskundigheden c.q. aandachtsgebieden. De RvT streeft naar een evenwichtige samenstelling ten aanzien van geslacht, leeftijd en achtergrond.
 
Belangrijke strategische thema’s waaraan de RvT de komende tijd aandacht zal besteden zijn o.a.:
 • De borging van de continuïteit van zorg, o.a. door het aanscherpen van het wervings- en selectiebeleid met het oog op de toenemende arbeidsmarktkrapte en door Amsta te profileren als aantrekkelijk werkgever.
 • De borging van de kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening.
 • Strategische samenwerking in het werkgebied.
 • Versterking van de teamontwikkeling.
 
Algemeen profiel lid RvT
 • Ruime ervaring in een (eindverantwoordelijke) bestuurlijke functie of als toezichthouder van een complexe maatschappelijke onderneming vergelijkbaar met een organisatie en de schaalgrootte van Amsta.
 • Sterke affiniteit met het maatschappelijk speelveld van Amsta en begrijpt de Amsterdamse context.
 • Algemene kennis van het zorg- en financieringssysteem.
 • Inzicht hebben in de zorgsector en zorgverlening.
 • Oog voor ontwikkelingen in de markt, ondernemerschap en innovatie.
 • Evenwaardige gesprekspartner voor de RvB, mede ter invulling van de klankbordfunctie.
 • Invulling geven aan de werkgeversrol van de toezichthouder.
 • Gewend zijn om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de RvB voorgelegde thema’s en om het beleid van Amsta te toetsen met een juist evenwicht tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • De effectiviteit van de raad als team onderkennen en hieraan willen bijdragen met een inzet en voldoende beschikbaarheid.
 • De samenstelling van de Raad en de werving van nieuwe kandidaten worden tevens beoordeeld op diversiteit.
 
Momenteel is er een vacature binnen de RvT tevens lid van de commissie Kwaliteit.
Het hieronder weergegeven specifieke profiel vormt het uitgangspunt bij de werving- en selectieprocedure waarbij de RvT gezien de huidige samenstelling bij voorkeur op zoek gaat naar mannelijke kandidaten.
 
Specifiek profiel lid RvT, tevens lid van de commissie Kwaliteit
 • Beschikt over bestuurlijke en/of eindverantwoordelijke ervaring in bij voorkeur de ouderenzorg.
 • Heeft een brede visie op zorg, in het bijzonder in relatie tot het verlenen van kwalitatief hoogwaardige en veilige zorg binnen de context van beperkte financiële middelen.
 • Ziet het belang van sturen op het verbeteren van meetbare en merkbare kwaliteit en weet uit ervaring hoe je dit goed kunt organiseren en waar hick-ups kunnen zitten.
 • Is uit eigen ervaring bekend met de dynamiek van een grote en complexe organisatie.
 • Heeft oog voor de gevolgen van politieke besluitvorming en fungeert als een gewaardeerde gesprekspartner om mee te denken over innovatieve en creatieve concepten vanuit het zorgperspectief van de cliënten.
 • Heeft een visie op de rol en functie van HR in de organisatie als steun en toeverlaat van het bestuur bij de realisatie van de strategische doelen.
 • Heeft een visie op de ontwikkeling van leiderschap en cultuurverandering als ook op inzetbaarheidsbeleid, waaronder loopbaan coaching, gezondheidsbeleid en werving- en selectie etc.
 • Heeft een luisterend oor en een sterke mens-oriëntatie, is hierdoor in staat verbindend te communiceren over mogelijk tegengestelde belangen.
 • Kan en durft out of the box naar strategisch bestuurlijke vraagstukken te kijken en hierover het gesprek in de RvT en met de RvB aan te gaan.
 
Daarnaast zijn de volgende kwalificaties van toepassing die voor ieder lid van de RvT gelden:
 • Stevige persoonlijkheid, positief kritisch vanuit een respectvolle attitude, integer en standvastig.
 • Analytisch, weet met informatie ‘op afstand’ snel overzicht en inzicht te krijgen m.b.t. essentiële en strategische aspecten van het functioneren van Amsta en kan op basis hiervan evenwichtig oordelen.
 • Teamplayer, sterk relatiegericht, goed ontwikkelde interpersoonlijke sensitiviteit.
 • Doortastend, neemt zelf initiatief en entameert onderwerpen en invalshoeken.
 • Goede antenne voor integriteitsvraagstukken.
 • Gaat meningsverschillen en ‘lastige gesprekken’ niet uit de weg, behoudt zorgvuldig het evenwicht tussen ‘klankborden’ en ‘sturen’.
 • Staat open voor kritische (zelf)reflectie vanuit het besef dat er geen toezicht op de toezichthouders wordt uitgeoefend.
 • Stijlflexibiliteit in communicatie, gericht op verheldering en verbinding.
 
Bezoldiging
De bezoldiging is conform de richtlijnen van de NVTZ en voldoet aan de normstelling van de WNT.
 
Procedure
De RvT van Amsta laten zich in deze procedure bijstaan door Eugenie van Leusen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan vdk@vanderkruijs.com
Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Eugenie van Leusen of Mariella Engels op 020-7267272.
 
U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met Vanderkruijs indien u deze bevestiging niet ontvangt.
 
Gezien de huidige samenstelling van de RvT nodigt Amsta graag kandidaten met een migratie-achtergrond uit om te solliciteren.
         
Planning
Belangstellenden dienen rekening te houden met selectiegesprekken in april en start per 1 mei 2022. Concrete data volgen zo spoedig mogelijk. 
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer