Zonnehuisgroep Vlaardingen

voorzitter raad van toezicht

Zonnehuisgroep Vlaardingen (ZGV) is een middelgrote zorgorganisatie, gevestigd in Vlaardingen. Met vier verpleeghuizen, een geriatrisch revalidatiecentrum, een verpleeghuis voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en thuiszorg biedt ZGV met ongeveer 1000 medewerkers en ruim 500 vrijwilligers een breed scala aan zorg en diensten binnen de gemeente Vlaardingen eo. Zonnehuisgroep Vlaardingen is een begrip in Vlaardingen, zowel cliënten als medewerkers hechten aan het elkaar kennen, zorgen voor elkaar en gezelligheid.
ZGV heeft de ambitie om persoonsgerichte zorg op maat te bieden en bij te dragen aan de kwaliteit van leven van mensen met een hulpvraag. Dat realiseert zij met hulp en zorg aan huis, met geriatrische revalidatie, behandeling én met wonen met zorg en beschermd wonen op haar locaties. Mensen met een hulpvraag staan bij ZGV centraal en voeren zoveel als mogelijk de regie over hun eigen leven. Familie, vrienden, vrijwilligers en medewerkers dragen daaraan bij. Samen vormen ze een zorggemeenschap. De medewerkers zijn vriendelijk en klantgericht. Er is veel vakmanschap en een grote mate van betrokkenheid bij de cliënt. Dit straalt de organisatie ook echt uit.
 
De kernwaarden van ZGV zijn: betrokken, samen en professioneel. De kracht van de organisatie is gelegen in:
 • de visie op zorg waarin kwaliteit van bestaan richtinggevend is;
 • de menselijke maat in schaalgrootte van de organisatie als geheel en in de uitwerking van de visie, met hechte, kleine woongroepen op sommige van de locaties;
 • haar goede lokale en regionale positie.
 
ZGV is tot op heden een financieel gezonde organisatie en kent een stevig weerstandsvermogen. In 2021 bedroeg de omzet ruim € 58 miljoen en het financieel resultaat was ca. € 0,5 miljoen. Voor het huidige jaar en toekomstige jaren staan de resultaten echter onder druk, het resultaat over 2022 zal naar verwachting geen positief resultaat laten zien.
 
Uitdagingen voor ZGV
In 2021 is er een nieuwe strategische koers 2021-2025 opgesteld. Hierin wordt aangegeven hoe ZGV de transitie ouderenzorg wil vormgeven teneinde een kwalitatief en financieel gezonde organisatie te blijven.
 
Een belangrijk thema vormt het werven en behouden van goed zorgpersoneel en het begeleiden van medewerkers in hun ontwikkeling naar eigenaarschap, zodat zij kunnen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de organisatie.
 
In 2021 stond de kwaliteit van zorg onder druk. Het bezoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd eind 2021 was erg kritisch en dat vroeg direct om acties vanuit ZGV. Dit leidde tot het verbeterprogramma “Op Koers” en een half jaar later zijn al duidelijk positieve resultaten zichtbaar maar we zijn er nog niet. Er ligt nog een serieuze interne veranderopgave en de komende tijd zal dit de nodige tijd en aandacht vragen.
 
Er wordt gewerkt aan een nieuw strategisch vastgoedplan en een nieuwe digitale strategie, waarbij enkele omvangrijke bouwprojecten op stapel staan. Mede gezien alle ontwikkelingen binnen de bouwsector en in de financiële situatie van ZGV vormt dit dossier een bestuurlijke uitdaging.
 
Organisatiestructuur
ZGV kent een eenhoofdige raad van bestuur (RvB). Door de interim bestuurder wordt in 2022 een advies uitgebracht over een passende topstructuur. De Centrale Cliëntenraad als ook de Ondernemingsraad, de Verpleegkundige en Verzorgende Adviesraad (VVAR) en de Vrijwilligersraad worden nauw bij de beleidsbepaling en – uitvoering betrokken en voeren regelmatig overleg met de RvB. ZGV is met de voorbereidingen bezig om de VVAR om te vormen tot een Professionele Adviesraad, waarin naast verzorgenden en verpleegkundigen ook paramedici en psychosociale behandelaren zitting hebben. Binnen de behandeldienst wordt een vakgroepstructuur ingericht.
 
ZGV wordt sinds juni jl. bestuurd door een interim bestuurder nadat de zittende bestuurder na acht jaar besloten heeft haar loopbaan elders voort te zetten. Meer informatie, waaronder het kwaliteitsverslag en de jaarrekening 2021, is te vinden op www.zgvlaardingen.nl.
 
Raad van toezicht
De raad van toezicht (RvT) houdt toezicht op het beleid van de RvB en de algemene gang van zaken. De principes van de Governance Code Zorg vormen de basis voor het reglement van de RvB en de RvT. De RvT bestaat uit vijf personen en heeft regelmatig overleg met de bestuurder Daarnaast spreekt de RvT (twee)jaarlijks met de Ondernemingsraad, met de Centrale Cliëntenraad en met de Vrijwilligersraad.
 
De RvT voelt zich betrokken bij ZGV en acteert als kritisch sparring partner van de RvB. De RvT-leden zijn professioneel, verbindend, betrokken, dichtbij doch rol zuiver. De RvT ziet erop toe op welke wijze  ZGV vorm en inhoud gaat geven aan die toekomst van zorg zodat er zichtbaar en aantoonbaar maatschappelijke toegevoegde waarde wordt gecreëerd. De RvT opereert als eenheid en neemt gezamenlijk verantwoordelijkheid. Er zijn derhalve geen specifieke portefeuillehouders binnen de RvT, maar wel complementaire competenties.
 
De RvT van ZGV:
 • houdt integraal toezicht op het beleid van de RvB en op de algemene gang van zakenbinnen de organisatie;
 • adviseert, gevraagd en ongevraagd, de bestuurder;
 • de Governancecode Zorg is leidraad voor de verhouding RvT – RvB;
 • is integraal betrokken bij verschillende onderwerpen en neemt gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het kernthema ‘kwaliteit van zorg’;
 • heeft een auditcommissie, een commissie kwaliteit & veiligheid en een remuneratiecommissie.
De strategische ontwikkelingen/uitdagingen genoemd in de strategische koers 2021 - 2015 bepalen in belangrijke mate de ‘agenda’ van de RvT. Ook vormen het opleiden en ontwikkelen, en binden en boeien van medewerkers een blijvend punt van zorg en aandacht.
 
De RvT heeft een vergaderrooster van circa negen keer per jaar, acteert hierin professioneel en efficiënt. Vergaderingen vinden plaats aan het eind van de middag op een van de locaties van ZGV. Daarnaast zijn de RvT leden aanwezig op belangrijke informele momenten en de voorzitter RvT heeft maandelijks overleg met de RvB.
 
Algemeen profiel lid RvT
 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden;
 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 • Affiniteit met het sociaal maatschappelijk belang en de VVT-sector in het bijzonder;
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, veiligheid, doelmatigheid en continuïteit aan ZGV stellen;
 • De deskundigheid om een juist evenwicht te vinden in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • Het vermogen en de attitude om de RvB met advies en als klankbord terzijde te staan;
 • Het vermogen om het beleid van ZGV en het functioneren van de RvB te toetsen en bij te dragen aan de visie- en beleidsontwikkeling van ZGV;
 • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen, gebruik makend van elkaars complementariteit en zorg dragend voor gezamenlijke reflectie/evaluatie;
 • Goed abstractieniveau, kennis van maatschappelijke ontwikkelingen;
 • Een integere, verantwoordelijke, positief kritische en onafhankelijke opstelling.
In verband met het bereiken van de maximale zittingstermijn per 1/1/2023 is er momenteel een vacature binnen de RvT voor de rol van voorzitter. Het hieronder weergegeven specifieke profiel vormt het uitgangspunt bij de werving- en selectieprocedure.

Specifiek profiel voorzitter RvT, de nieuwe voorzitter:
 • Heeft meerjarige ervaring als toezichthouder in de publieke sector;
 • Heeft veel affiniteit met en bij voorkeur actuele kennis van vraagstukken binnen de ouderenzorg;
 • Heeft oog voor een goede balans tussen aandacht voor cliënt en zorgprofessional enerzijds en een gezonde bedrijfsvoering anderzijds;
 • Bezit de ervaring en de kennis om thema’s te behartigen zoals de afstemming tussen strategie en bedrijfsprocessen, de financiële doorwerking van het strategisch beleid en de financiële consequenties van veranderingen in wet- en regelgeving en van dynamische ontwikkelingen in de externe omgeving;
 • Is een goede voorzitter, kan goed verbinden en processen soepel laten verlopen zowel binnen de RvT, als naar de RvB en de medezeggenschapsorganen;
 • Kan goed luisteren, samenvatten en is tevens besluitvaardig;
 • Fungeert als sparringpartner en klankbord voor de eenhoofdige RvB, specifiek op het terrein van de interne veranderopgave en heeft hier zelf ook ervaring mee;
 • Draagt mede zorg voor een veilig werkklimaat, geeft op moderne wijze invulling aan good governance en heeft op zowel formele als informele momenten (zoals werkbezoeken, themabijeenkomsten) contact met de diverse geledingen binnen de organisatie. Hij of zij verkrijgt op deze wijze uit eerste hand informatie vanuit cliënt- en medewerkersperspectief;
 • Heeft aandacht voor de cultuur van de organisatie en het welbevinden van cliënten;
 • Heeft voldoende tijd beschikbaar, is nabij en betrokken met de juiste balans tussen afstand en nabijheid;
 • Wil zich verbinden met de regio, bekendheid met de regio strekt tot aanbeveling.
 
Daarnaast zijn de volgende kwalificaties van toepassing die gelden voor ieder lid van de RvT:
 • Weet met informatie ‘op afstand’ snel overzicht en inzicht te krijgen m.b.t. essentiële en strategische aspecten van het functioneren van ZGV en kan op basis hiervan evenwichtig oordelen;
 • Wacht niet af, neemt zelf initiatief, triggert en stelt opbouwend-kritische vragen;
 • Beschikt over een sterk innovatief vermogen, in staat om als kritisch sparring partner diverse mogelijke toekomstscenario’s van ZGV te beoordelen;
 • Teamplayer, sterk relatiegericht, goed ontwikkelde interpersoonlijke sensitiviteit, heeft oog voor en kan zich inleven in (de belangen van) de cliënt en de medewerker;
 • Professionaliteit, humor, reflectievermogen en gelijkwaardigheid.
 
Bezoldiging
De bezoldiging voor de voorzitter RvT is conform de richtlijnen van de NVTZ en voldoet aan de normstelling van de WNT-2.
 
Procedure
ZGV laat zich in deze procedure bijstaan door Eugenie van Leusen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan vdk@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Eugenie van Leusen op 020-7267270.
 
Planning

Belangstellenden dienen rekening te houden met gespreksrondes in november, concrete data volgen zo spoedig mogelijk.
•             Eerste ronde gesprekken met twee leden RvT en de interim bestuurder.
•             Tweede ronde gesprekken met de twee andere leden RvT.

 

DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer