Zorgpartners Friesland

Voorzitter en lid raad van toezicht

Zorgpartners Friesland (ZPF) is een stichting die 100% eigenaar/aandeelhouder is van een aantal zorgorganisaties in Friesland: ziekenhuis Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) BV, ouderenzorgorganisatie Noorderbreedte (NB) BV in Leeuwarden en omgeving en ziekenhuis Tjongerschans (TSH) BV in Heerenveen. Eind 2021 is Thuiszorg Het Friese Land ook toegetreden tot het concern als dochter van Noorderbreedte. ZPF is als concern een van de grootste zorginstellingen van Nederland en een van de leidende instellingen in het Noorden.
ZPF biedt drempelloze zorg aan de Friese burger van alle leeftijden: thuis, in het ziekenhuis en in het verpleeghuis. De organisaties in het concern vormen een zorgketen en zijn in staat meerdere vormen van zorg te bieden. ZPF werkt daarnaast samen met andere zorgaanbieders, zorgverzekeraar, gemeenten, provincie en technologiepartijen. De schaal van ZPF geeft slagkracht en efficiëntie en maakt ZPF tot een aantrekkelijk partner voor andere spelers in het ecosysteem zoals bijv. het (beroeps)onderwijs.
 
De schaalgrootte schept naast een rol van betekenis ook verplichtingen. Het is de gezamenlijke verantwoordelijkheid om als concern waarde toe te voegen aan elkaars dienstverlening en aan het leven van de Friese burger. Als geheel is ZPF- thuis, in het verpleeghuis of in het ziekenhuis- de deskundige behandelaar en zorgverlener, de plek om te herstellen en het warme huis als het thuis niet langer gaat. Het streven van ZPF is om in Friesland voorop te lopen waar het gaat om het bereiken van het “gezondheid ecosysteem van de toekomst”. De toekomstdroom van ZPF is “gezond & gelukkig (oud) in Fryslân”, waarbij de Friese burger eigenaarschap heeft over de eigen gezondheid en juiste zorg op de juiste plek ontvangt wanneer nodig. De droom van ZPF is concernbreed vastgesteld en is geborgd in de beleidsplannen van de BV’s en de strategische agenda ZPF.
De rol die ZPF beoogt is:
 • Regierol in de Friese regio als het gaat om het vormgeven van toekomstbestendige, kwalitatief hoogwaardige zorg;
 • Sterke positionering op de arbeidsmarkt, o.a. door aantrekkelijk werkgeverschap.
ZPF wil een betrouwbare werkgever zijn waar ambitieuze professionals op alle niveaus vanuit verschillende deskundigheden hun loopbaan kunnen ontwikkelen;
 • Gestroomlijnde uitstroom van patiënten van cure naar care;
 • Kosteneffectiviteit, o.a. door het verlagen van gebouw gebonden kosten en schaalvoordelen;
 • Mogelijkheid tot aanbieden van integrale, drempelloze zorgpaden;
 • Impuls voor zorginnovatie (o.a. acute zorg thuis en technologie);
 • Investeringskracht, gedreven door schaalvoordelen en bundelen van middelen;
 • Aantrekkelijkheid als partner in de regio (o.a. op onderwijs).
Deze rol vraagt om focus op de volgende strategische prioriteiten:
 1. Concern brede integratie: drempelloze zorg door nog meer samenwerking tussen cure en care en ook tussen de beide ziekenhuizen (“echt voor elkaar kiezen in de regio”) zowel inhoudelijk als in een nog nader uit te werken juridische vorm;
 2. Nemen van een expert- en regierol in de regio op zorg, onderwijs, onderzoek en preventieve gezondheidszorg;
 3. Leidende rol in zorginnovaties in de regio, o.a. digital en virtual health;
 4. Magneet zijn voor toptalent (medisch en niet medisch);
 5. De ZPF-partners staan voor een grote bouwopgave, die zij- aansluitend bij hun inhoudelijke ambities- willen realiseren.
 
Governance
De Stichting Zorgpartners Friesland heeft een Bestuur en een Raad van toezicht. Het Bestuur bestaat uit de bestuurders van MCL, Tjongerschans en Noorderbreedte. De Raden van Commissarissen van MCL, Tjongerschans, Noorderbreedte en THFL en de Raad van Toezicht van ZPF vormen een personele unie. Voor deze governance is gekozen na een brede heroriëntatie op de inrichting van de governance en het vertrek van een aantal leden uit de (toenmalige) Raad van commissarissen in 2020.
Elk van de organisaties binnen ZPF heeft een eigen Raad van bestuur en Raad van commissarissen. Zij leggen ieder verantwoording af aan hun eigen Raad van commissarissen. Binnen de ziekenhuizen wordt een model van duale besturing met een Bestuursraad gehanteerd.
 
Raad van toezicht van het gehele concern ZPF
In het concern ziet de Raad van toezicht erop toe hoe alle bestuurders hun gezamenlijke (aandeelhouders)rol vervullen en zien zij toe op de samenwerking tussen de partners in het concern. In een maandelijks overleg tussen de bestuurders wordt gewerkt aan de inhoudelijke samenwerking binnen het concern.
 
Rol van commissaris en rol van toezichthouder
In de rol van commissaris van de BV’s ligt de focus meer op de continuïteit (financieel en kwalitatief) van de desbetreffende BV.
In de rol van toezichthouder van ZPF ligt de focus meer op de gezamenlijkheid en op ZPF als één concern dat brede zorg biedt aan de Friese burger. Als kwaliteitseis geldt dat leden van Raden van Commissarissen van de BV’s dit alleen kunnen zijn als zij tevens toezichthouder van de Stichting ZPF zijn.
 
Algemene rol en taken van de Raad van commissarissen van de vier BV’s
De Raden van commissarissen hebben een drieledige functie:
 • zij vervullen het werkgeverschap van de bestuurders,
 • houden toezicht in het kader van de continuïteit van de zorgorganisatie,
 • staan bestuurders met raad en daad terzijde.
De Raden richten zich hierbij uitsluitend op het belang van de zorgorganisatie en de bij deze organisatie betrokken belangen. Tot deze belangen behoort uitdrukkelijk het algemeen maatschappelijk belang van goede zorg. De Raden representeren in hun functioneren ook het reflectief vermogen van de zorgorganisatie zelf.
 
In de uitoefening van hun taken zien de Raden in het bijzonder toe op de:
 • realisatie van de statutaire doelstellingen van de organisatie;
 • strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de instelling;
 • opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
 • financiële verslaglegging;
 • kwaliteit en de veiligheid van de zorg- en dienstverlening;
 • naleving van wet- en regelgeving;
 • verhouding met belanghebbenden zoals cliënten en werknemers en
 • wijze waarop de instelling invulling geeft aan zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Binnen de Raden bestaan commissies: de auditcommissie (financiën, vastgoed en ICT), de kwaliteitscommissie (beleid, kwaliteit, ketensamenwerking en HRM) en de remuneratiecommissie (invulling werkgeverschap bestuurder). De commissies bestaan uit minimaal twee leden.
 
Benoeming en termijnen
De leden worden benoemd door de Raden van commissarissen met dien verstande dat voor de cliëntenraden en ondernemingsraden van de vier organisaties geldt dat zij ieder voor een zetel een statutair bindend voordrachtsrecht hebben. Deze leden worden benoemd zonder last. Leden worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn maximaal eenmaal herbenoembaar voor een periode van vier jaar.
 
Algemeen profiel en samenstelling Raden van commissarissen / Raad van toezicht
ZPF streeft naar een divers samengestelde Raad met een mix van leeftijd, culturele achtergrond, ervaring en gender. ZPF committeert zich aan de normen van de Governancecode Zorg. Zij doet aan (zelf)valuatie en leden zijn en blijven geschoold in goed toezicht. Alle leden beschikken over een aantal algemene deskundigheden. Zij zijn een gerespecteerde gesprekspartner voor de bestuurders, de medische staven, directeuren, adviesorganen zoals de Ondernemingsraad, de Cliëntenraad, de Verpleegkundige Adviesraad en andere relevante externe partijen, nationaal en in de regio. Zij zijn, vanuit hun achtergrond en ervaring, toegerust om te kunnen gaan met een organisatie met de grootte en de complexiteit van ZPF. Alle leden kunnen zich vinden in de gekozen governance en zijn in staat daarnaar te handelen en deze mede vorm te geven. ZPF vindt regionale binding belangrijk: een deel van de leden is dan ook afkomstig uit, woonachtig in of heeft aantoonbare binding met Friesland.
 
Voorzitter en leden beschikken over:
 • academisch denkniveau;
 • bestuurlijke en toezichthoudende kwaliteiten en ervaring;
 • bekendheid met de structuren, governance en beslissingskaders van een grote organisatie als ZPF;
 • inzicht in het functioneren en besturen van complexe organisaties in een maatschappelijke omgeving en inzicht in brede maatschappelijke ontwikkelingen;
 • voldoende affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en de VVT en ziekenhuiszorg in het bijzonder. Is bekend met en/of heeft affiniteit met het primair proces;
 • affiniteit met de doelstelling van ZPF en commitment aan de visie en beleidsvoornemens;
 • voldoende bestuurlijke ervaring en wijsheid alsmede distantie ten opzichte van de andere leden en het bestuur. Onafhankelijk en kritisch maar ook met voldoende betrokkenheid om invulling te geven aan de brede toezichthoudende rol;
 • vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • vermogen om op strategisch niveau te kunnen acteren door zich op hoofdlijnen een oordeel te kunnen vormen over door de bestuurders voorgelegde aangelegenheden en om het beleid van de instelling te kunnen toetsen;
 • vermogen om open en transparant te communiceren met de verschillende in- en externe stakeholders;
 • voldoende beschikbaarheid, flexibiliteit en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de rol.
Naast de algemene criteria is het wenselijk dat binnen de Raad als geheel in voldoende mate de volgende deskundigheden aanwezig zijn:
 • inzicht in de karakteristieken van ziekenhuiszorg, langdurige (ouderen)zorg en thuiszorg;
 • inzicht in en kennis van het perspectief van cliënten, patiënten, familieleden, cliëntvertegenwoordigers en participatie;
 • inzicht in en ervaring met het leidinggeven aan professionals/een organisatie met professionals (van verschillende niveaus);
 • juridische kennis, kennis van arbeidsmarkt/HRM, ICT, bedrijfsvoering, technologische ontwikkelingen en digitalisering/data;
 • adequate voorziening in de advies- en klankbordfunctie t.b.v. het bestuur.
 
Huidige samenstelling
De Raden van commissarissen van de BV’s tevens Raad van toezicht van ZPF bestaan nu uit:
 • prof. dr. Jaap Zwemmer, interim-voorzitter (vertrekkend) (lid remuneratiecommissie, aandachtsgebieden juridisch, governance, bestuurlijk);
 • drs. Alex Bonnema, lid (vertrekkend) (lid auditcommissie en remuneratiecommissie, aandachtsgebieden financiën, vastgoed, ICT/ digitalisering);
 • dr. Ronald Meijer, lid (lid kwaliteitscommissie en remuneratiecommissie, aandachtsgebieden kwaliteit, zorg, cliëntenparticipatie, ketensamenwerking);
 • prof. dr. Sophia de Rooij, lid (lid kwaliteitscommissie, aandachtsgebieden kwaliteit, zorg, HRM)
 • mr. Jorrit Volkers, lid (lid auditcommissie, aandachtsgebieden financiën, bedrijfsvoering).
 
Vacatures voorzitter en lid
De tijdelijke voorzitter zal na verlenging van de periode worden opgevolgd door een nieuwe vaste voorzitter. Het lid met de portefeuille vastgoed en financiën zal de raad na het verstrijken van de reguliere termijn verlaten. ZPF gaat daarom op zoek naar een voorzitter en een lid. De benoeming van het lid is per 1-1-2023, de benoeming van de voorzitter per uiterlijk 1-1-2023 of zoveel eerder als mogelijk is. Gezien de huidige samenstelling wordt gestreefd naar de benoeming van ten minste één vrouw. Beide leden hebben een sterke affiniteit met Noord-Nederland en bij voorkeur met Friesland.
 
Profiel nieuwe voorzitter Raad van toezicht – Raden van commissarissen
De voorzitter is het eerste aanspreekpunt richting de (voorzitters van de) Raden van bestuur. Is een klankbord en gesprekspartner voor de bestuurders, nabij waar nodig, en is in staat hen een spiegel voor te houden. Zit de vergaderingen voor enbrengt discussies naar een gedragen uitkomst. De voorzitter vervult een leidende rol bij de mening- en besluitvorming van de Raad van toezicht. Bewaart de balans en eenheid binnen de Raad van toezicht en tussen de Raad van toezicht en Raden van bestuur. De voorzitter geeft alle leden voldoende ruimte en is bij uitstek een verbinder, die een goed samenwerkend team bouwt waarin ieders talent en bijdrage op de juiste wijze wordt benut: het geheel moet meer zijn dan de som der delen. De voorzitter draagt bij aan de verbinding tussen de ziekenhuizen en de VVT-organisaties die onder ZPF vallen. Dit leggen van verbinding binnen en ook buiten ZPF vraagt aandacht voor zowel de zakelijke kant als zeker ook de cultuur- en gedragskant. Beschikt echt over voldoende tijd en is goed bereikbaar. De voorzitter is lid van de remuneratie-commissie.
 
De voorzitter:
 • beschikt over ruime ervaring als voorzitter en over een brede maatschappelijke ervaring. Een juridische achtergrond kan een pre zijn;
 • is acceptabel voor een ieder en is in staat om vanuit natuurlijk gezag de voorzittersfunctie te vervullen;
 • heeft ruime toezichthoudende ervaring, bij voorkeur opgedaan in een maatschappelijke organisatie met een vergelijkbare complexiteit en grootte als ZPF;
 • is bekend met het zorglandschap, de actuele ontwikkelingen in de zorg en heeft zicht op de netwerken in de zorg;
 • heeft bij voorkeur ervaring met de Governance Code Zorg, is rolvast en heeft een uitstekend gevoel voor good governance en bestuurlijke verhoudingen. Brengt een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • beschikt over zodanige eigenschappen en uitstraling dat zij/hij zo nodig extern een rol in het belang van ZPF kan vervullen;
 • investeert in relaties, geeft vertrouwen, heeft een verbindende stijl en is mensgericht, is beminnelijk en helder in de communicatie;
 • is ‘wijs’, in staat te reflecteren, ook op het eigen handelen, en kan relativeren.
 
Profiel nieuw lid
De raad bestaat uit vijf personen. Dit betekent dat van elk lid een brede inbreng wordt verwacht. Het nieuw te werven lid brengt dan ook ruime ervaring mee op het totale gebied van bedrijfsvoering, waarbij het zwaartepunt zo mogelijk ligt zowel op kennis van digitalisering/(zorg)technologie/ICT als, gelet op de bouwopgaven waar ZPF voor staat, op het gebied van (maatschappelijk) vastgoed en bouw. Dit leidt tot het volgende profiel.
 
Het lid:
 • heeft ervaring op eindverantwoordelijk niveau met de brede bedrijfsvoeringsportefeuille;
 • heeft kennis van digitalisering, ICT en (zorg)technologie;
 • heeft ervaring met (maatschappelijk) vastgoed en grote bouwprocessen;
 • kent bij voorkeur de zorgsector of is in staat zich deze snel eigen te maken;
 • beschikt over toezichthoudende ervaring bij een (maatschappelijke) organisatie met zo mogelijk een vergelijkbare grootte als ZPF;
 • beschikt over inhoudelijk gezag en is een gerespecteerd gesprekspartner.
Het lid zal deelnemen in de auditcommissie.
 
Bezoldiging
De bezoldiging voor de voorzitter bedraagt € 32.400,- en voor het lid € 21.600,- op jaarbasis conform WNT.
 
Procedure
ZPF laat zich in deze procedure bijstaan door Dorothea van Rijnen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan vdk@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Dorothea van Rijnen of Yvonne Dings op 020-7267272.

 

DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer