actiz

voorzitter

ActiZ zoekt een inspirerende en verbindende voorzitter (zowel binnen als buiten de vereniging), die de sector ouderenzorg een warm hart toedraagt en deze mooie sector goed voor het voetlicht kan brengen bij publiek, pers en polder. De voorzitter is authentiek, herkenbaar voor de leden en is in staat de verbinding te maken met en tussen (groepen) leden. Zij of hij is in staat alle generaties aan te spreken en te binden. Daarnaast weet de voorzitter zich gemakkelijk te bewegen in het politieke speelveld.

Wat is ActiZ

ActiZ is de branchevereniging van circa 400 zorgorganisaties, die met meer dan 400 duizend medewerkers zo’n twee miljoen kwetsbare ouderen en chronisch zieken verplegen en verzorgen; thuis, in het verpleeghuis en in verblijfsvoorzieningen tussen ziekenhuis en thuis in, ongeveer 90% van alle verpleging, verzorging en thuiszorg in Nederland. Daarnaast faciliteert ActiZ de belangenbehartiging voor de jeugdgezondheidszorg in samenwerking met GGD GHOR Nederland.

Door haar omvangrijke en diverse achterban is ActiZ gesprekspartner voor ambtelijk en politiek
Den Haag en andere stakeholders, spreekbuis en nieuwsmakelaar voor media. ActiZ werkt in de landelijke belangenbehartiging nauw samen met andere betrokken partijen, zoals zorgverzekeraars, beroepsverenigingen, woningcorporaties, gemeentes, vakbonden en patiënten-/cliëntenorganisaties.

Waar ActiZ voor staat

De zorg voor ouderen gaat fundamenteel veranderen de komende jaren. Het aantal 65-plussers stijgt de komende twintig jaar met meer dan de helft tot bijna vijf miljoen. Het aantal 90-plussers stijgt zelfs met 200 procent. Dit heeft grote gevolgen.

ActiZ werkt in deze uitdagende tijd aan het mogelijk maken van goede zorg voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken, nu en in de toekomst. Zorg die betaalbaar en toegankelijk is en blijft voor iedereen. Volgens ActiZ verdient de fundamentele verandering van de zorg voor ouderen een brede, maatschappelijke aanpak. De toekomst van ouder worden is volgens ActiZ, net als bijvoorbeeld het klimaat, een maatschappelijk vraagstuk dat voor iedere Nederlander, jong en oud, van levensbelang is.

Waar ActiZ voor gaat

ActiZ heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid om de organisatie van de zorg voor ouderen en chronisch zieken toekomstbestendig te maken. Dat betekent: bijdragen aan realistische verwachtingen, bureaucratie verminderen, personeelstekort terugdringen, innovatie aanjagen en het vakmanschap van zorgprofessionals faciliteren en stimuleren. Knel- en verbeterpunten op bovenstaande thema’s worden door ActiZ vroegtijdig gesignaleerd, centraal op de politiek-bestuurlijke agenda gezet en onder de aandacht van het brede publiek gebracht als dat nodig is.

Ieder mens is uniek. We vinden dan ook dat iedere cliënt recht heeft op persoonsgerichte zorg of ondersteuning, met oprechte aandacht voor zijn of haar welbevinden. De kwaliteit van de zorg in Nederland is uitzonderlijk hoog. Dit willen we graag zo houden. Echter, demografische ontwikkelingen in combinatie met een exploderend personeelstekort en een voortdurend groeiende zorgzwaarte dwingen de samenleving tot nieuwe, fundamentele keuzes over hoe we de zorg voor ouderen en chronisch zieke mensen willen inrichten. De zorg moet verder innoveren en de samenleving zal zelf zorgzamer moeten worden. Zorgorganisaties hebben hierin een voortrekkersrol.

Organisatie

Sinds 2018 heeft ActiZ een participatieve verenigingsstructuur, met een sterke lobby en een open communicatiestructuur. De structuur faciliteert samenwerking op zowel aandacht voor branchebrede onderwerpen als specifieke segmenten.

In de verenigingsstructuur zijn drie segmenten van waaruit de beleidsontwikkeling, belangen-behartiging en woordvoering plaatsvindt. Dit zijn Zorg Thuis, Wonen & Zorg en Revalidatie & Herstel. De segmenten worden geleid door een kerngroep van acht tot twaalf bestuurders/ directeuren van de bij ActiZ aangesloten zorgorganisaties. Daarnaast wordt een tweetal segmentoverstijgende thema’s opgepakt in de commissies Arbeid (cao en arbeidsmarkt en opleidingen) en Informatisering (ehealth/digitalisering, veiligheid dataverkeer, privacy en big data). ActiZ Jeugd wordt ondersteund vanuit ActiZ, maar kent een eigen (bestuurlijke) structuur. Alle kerngroepen en commissies hebben een eigen woordvoerder, evenals het bestuur voor de verenigingsbrede onderwerpen.

Het ActiZ-bestuur waarin de segmenten en thema’s vertegenwoordigd zijn, zorgt voor samenhang, verbinding van de netwerken en voor een krachtig en eensluidende boodschap in lobby en media. Vanuit Utrecht wordt de vereniging ondersteund door een professioneel bureau bestaande uit ruim 80 medewerkers onder leiding van de directeur.

Meer informatie is te vinden op de website: ActiZ.nl

Uitdagingen

Het huidige samenspel tussen bestuur, kerngroepen, commissies en bureau, het samenhangend beleid en daaruit voortvloeiende standpunten in de media worden door leden, polder en pers als goed gewaardeerd. Desalniettemin is de ontwikkeling naar nog meer samenhang en coalitievorming met andere partijen de komende jaren belangrijk, gezien het maatschappelijk vraagstuk van de zorg voor ouderen.

In het regeerakkoord vanaf 2021 zal de zorg voor ouderen zeker een belangrijk thema zijn, waarbij ingrijpende veranderingen zullen en moeten plaatsvinden. 

Lobby richting het ministerie van VWS, andere ministeries, verzekeraars en andere formele partijen is noodzakelijk. Echter, ActiZ zal ook haar speelveld moeten verbreden naar de samenleving, omdat het grote maatschappelijke vraagstuk van de zorg voor ouderen alleen met en in de samenleving kan worden opgelost.

Voorzitter van het bestuur

De leden zoeken een inspirerende, verbindende, mediagenieke en authentieke voorzitter die:
 • oog heeft voor maatschappelijke, politieke en economische ontwikkelingen en die in staat is daarop in te spelen en de maatschappij van morgen begrijpt;
 • sterk staat in het maatschappelijke debat en alle generaties weet aan te spreken;
 • toegang heeft tot de Haagse politiek, herkend wordt in de media als boegbeeld van ActiZ en in de media de verenigingsbrede onderwerpen goed onder de aandacht kan brengen
 • de zorg (voor ouderen) kent en begrijpt;
 • richting weet te geven aan de verdere ontwikkeling van ActiZ als vereniging en oog heeft voor bestuurlijk talent;
 • enthousiast wordt van onze participatieve verenigingsstructuur en bijdraagt aan de verdere versterking hiervan;
 • een verbindende teamspeler is die zowel binnen als buiten de vereniging gezien wordt; 
 • die anderen ook het podium gunt (bescheiden binnen de vereniging), op de achtergrond kan functioneren maar indien nodig met lef expressief extern naar voren treedt; 
 • de cultuur van de sector draagt, debat initieert en de open dialoog omarmt;
 • een frisse, open en energieke uitstraling heeft;
 • onafhankelijk is (c.q. geen bestuurder of toezichthouder in of rond de sector);
 • ervaring heeft in vergelijkbare complexe bestuurlijke rollen;
 • strategisch luistert, concretiserend denkvermogen en visie heeft maar ook een zakelijke instelling.

Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie. Het betreft een aanstelling voor gemiddeld 20 uur per week en een benoemingsperiode van vier jaar met de mogelijkheid tot een eenmalige herbenoeming.

Procedure

ActiZ laat zich in deze procedure bijstaan door Eugenie van Leusen en Pieter Cortenbach van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door voor 23 juli een korte motivatie (inclusief een actueel cv) te sturen aan actiz@vanderkruijs.com
Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Eugenie van Leusen op 020-7267272.

U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met Vanderkruijs indien u deze bevestiging niet ontvangt.

Er is een selectiecommissie samengesteld die bestaat uit twee leden van het bestuur, een lid uit een kerngroep, een lid uit een commissie en de directeur van het bureau.

Planning

Belangstellenden dienen rekening te houden met gesprekken in september en deels oktober. Concrete data volgen zo spoedig mogelijk.

Voorgenomen besluit tot benoeming vindt plaats in de bestuursvergadering van 15 oktober a.s.

Het bestuur doet een voordracht in de ALV van 24 november a.s.
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer