AFWC

directeur

De verkiezingscampagnes maakten het al duidelijk: ‘wonen’ is een van de belangrijkste onderwerpen op de politieke agenda. De uitdaging om voor iedereen een passende woning te vinden is enorm. In Amsterdam en omgeving is dat niet anders: de woningmarkt staat onder druk, de ruimte is beperkt en de leefbaarheid staat onder druk -juist in wijken waar corporaties actief zijn. Werk aan de winkel dus! 
De Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) bestaat sinds 1917 en is de (belangen)vereniging van alle aangesloten woningcorporaties in Amsterdam. Leden van de Federatie zijn werkzaam in Amsterdam, een deel van de leden is ook actief in de Metropoolregio Amsterdam of daarbuiten. De aangesloten corporaties bezitten in Amsterdam zo’n 185.000 woningen (40% van de Amsterdamse woningvoorraad). Gezamenlijk willen de corporaties bijdragen aan goed en betaalbaar wonen in Amsterdam. Mensen met een laag inkomen vormen daarbij de primaire doelgroep; voor hen werken we aan voldoende betaalbare en kwalitatief goede en duurzame sociale huurwoningen. Samen met gemeenten en maatschappelijke partners wordt ook gewerkt aan leefbaarheid in de buurten en aan voorzieningen voor wonen en zorg.

In het Algemeen Bestuur van de AFWC hebben de bestuurders van de aangesloten corporaties zitting. Deze staat onder leiding van Khalid Boutachekourt als onafhankelijk voorzitter. Bij het bureau van de Federatie werkt een vijftiental medewerkers. Het bureau van de Federatie verricht ook werkzaamheden voor de Samenwerkende Woningcorporaties Waterland en het Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad, en coördineert de samenwerking tussen de woningcorporaties en WoningNet. Tevens is het secretariaat van de Vernieuwde Stad en het LOC Amsterdam (Loopbaan oriëntatie corporaties) bij de Federatie ondergebracht. Daarnaast vindt afstemming plaats met Aedes – Vereniging van Woningcorporaties. Het zwaartepunt van de activiteiten ligt in de stadsregio Amsterdam.

Taken
De Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties behartigt de belangen van de aangesloten leden: de negen corporaties die in de regio Amsterdam actief zijn. De Federatie heeft de volgende taken:
 • het bevorderen van afstemming tussen de aangesloten leden over het te voeren volkshuisvestingsbeleid;
 • de daarbij behorende netwerken stimuleren en onderhouden namens de leden en vertegenwoordigen van belangen bij relevante stakeholders;
 • fungeren als lokaal en regionaal centrum voor kennis over de woningmarkt, vergaren van gegevens over alle corporaties in de Noordvleugel van de Randstad;
 • overleg voeren met lokale overheden en andere publiek- en privaatrechtelijke organisaties over onderwerpen op het terrein van de volkshuisvesting waaronder het maken van de prestatieafspraken;
 • vergaren van relevante kennis over ontwikkelingen binnen en buiten de sector en delen met de leden;
 • shared services en diensten verlenen aan de leden.
 • eerste aanspreekpunt voor de media van de Amsterdamse corporaties.
De Federatie is een netwerkorganisatie met een relatief klein professioneel bureau, bestaande uit professionals die in hoge mate zelfstandig werken. Het werk van de medewerkers van de AFWC voor 2021 is  samengebracht in vier hoofdthema´s. Onder deze thema´s vallen alle belangrijke programma´s en projecten waar samen met de Amsterdamse woningcorporaties aan gewerkt wordt.

De hoofdthema's zijn:Download hier het Werkplan AFWC 2021.

De voormalig directeur heeft in januari het wethouderschap aanvaard in Amsterdam. Op dit moment wordt de organisatie geleid door een interim-directeur. Het algemeen bestuur is op zoek naar een permanente invulling van deze functie.

Functie
De directeur is gezaghebbend gespreks- en onderhandelingspartner, het boegbeeld van de organisatie. U bouwt waardevolle contacten, relaties en netwerken op met huurdersorganisaties, politieke partijen, gemeentelijke bestuurders en ambtenaren. U zet voor de corporaties extern een stevig profiel neer en treedt veel naar buiten namens de Amsterdamse corporaties en bent zichtbaar in de stad, in zowel de traditionele en als de sociale media. U vervult een actieve rol in het debat over de sector en de positie van de corporaties. De directeur durft het voortouw te nemen en de discussie aan te jagen richting de corporaties. U bent hiermee in staat om de aangesloten corporaties verder te brengen in hun positionering. De directeur heeft het mandaat om namens de Federatie te onderhandelen en legt de onderhandelingsresultaten ter goedkeuring voor aan het AB van de Federatie. De directeur rapporteert aan en stemt af met (de voorzitter van) het Algemeen Bestuur, draagt zorg voor een transparante communicatie en wisselwerking met het Algemeen Bestuur en ziet erop toe dat deze volledig geïnformeerd wordt.

Profiel
U bent in staat op basis van uw persoonlijkheid en achtergrond op een aansprekende manier het maatschappelijk profiel van de sector neer te zetten. U bent geen corporatiebestuurder maar weet zich goed tot en met hen te verhouden. Met als doel met een gedragen visie de sector eensluidend en overtuigend te positioneren en bij te dragen aan de oplossing van grote maatschappelijke opgaven. 

U brengt een proces op gang en verschillende zienswijzen bij elkaar, zet dingen waar nodig ook op scherp en legt zaken op tafel. Durft het voortouw te nemen, uit te dagen en te prikkelen maar weet ook betekenis te geven aan het collectief, te disciplineren en verschillen productief te maken; een facilitator mét smoel. Zoekt altijd last en ruggenspraak, in dat opzicht meer een diplomaat dan een activist, maar kunt als nodig met de vuist op tafel slaan.

Ervaring in de sector is niet noodzakelijk. U bent niet opgegroeid binnen één organisatie of domein maar heeft geacteerd op het grensvlak, met een goed gevoel voor governance. Heeft geleerd ergens verantwoordelijk voor te zijn maar er niet over te gaan. U wordt serieus genomen op basis van wie u bent en kent de krochten van de samenleving. Weet de leefwereld en systeemwereld goed te verbinden, binnen en buiten de sector. Een verhalenverteller die in staat is om bondgenoten te vinden/coalities te smeden. Persoonlijkheid is belangrijker dan het curriculum.

U hebt een open en toegankelijke persoonlijkheid en daagt mensen uit. U haalt er plezier uit om leiding te geven aan een professioneel team en draagt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de dienstverlening binnen het vastgestelde financiële kader. U zorgt ervoor dat het werkveld actueel blijft en met uw leiderschapsstijl draagt u ertoe bij de dat de juiste keuzes worden gemaakt en prioriteiten worden gesteld. Nieuwe onderwerpen en werkzaamheden kunnen worden toegevoegd en andere geschrapt. U inspireert, stimuleert en faciliteert maar kunt ook loslaten en delegeren. Managementervaring is niet per se een randvoorwaarde voor succes in deze leidinggevende functie in een uitdagende maatschappelijke context in de Metropoolregio Amsterdam.

Arbeidsvoorwaarden
De functie wordt gewaardeerd conform de CAO Woondiensten.

Procedure
Het algemeen bestuur laat zich in deze procedure bijstaan door Pieter Cortenbach en Ila Kasem van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door voor 1 april een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan afwc@vanderkruijs.com 
Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Pieter Cortenbach op 020-7267270.

U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met Vanderkruijs indien u deze bevestiging niet ontvangt.

Planning
Belangstellenden dienen rekening te houden met de volgende stappen en data:
 • Eerste ronde gesprekken met de selectiecommissie, datum nader te bepalen;
 • Tweede ronde gesprekken met de selectiecommissie, datum nader te bepalen;
 • Kennismakingsgesprek met delegatie van het bureau, datum nader te bepalen;
 • Referentiecheck en integriteitstoets;
 • Arbeidsvoorwaardengesprek;
 • Benoeming.
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer