Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

Lid College van Bestuur

 
Organisatie
De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) is een internationaal georiënteerde kunsthogeschool. Hier worden studenten opgeleid voor het (inter)nationale werkveld van kunst, cultuur en erfgoed. Aan de AHK studeren ongeveer 3000 studenten. Zij worden gestimuleerd om hun talent te ontplooien en zelfstandig hun vak te beoefenen. Zij zijn kritisch reflectief, innoverend en gericht op samenwerking. De AHK neemt een prominente plaats in binnen het onderwijs en de kunsten en de opleidingen worden goed beoordeeld. De academies van de AHK bevinden zich op bijzondere locaties in het centrum van Amsterdam.
 
De AHK heeft zes toonaangevende academies: het Conservatorium van Amsterdam, de Breitner Academie, de Nederlandse Filmacademie, de Academie voor Theater en Dans, de Reinwardt Academie en de Academie van Bouwkunst. Zij verzorgen bachelor- en masteropleidingen in de disciplines muziek, theater, dans, film, bouwkunst, erfgoed, beeldende kunst- en kunsteducatie. Zij leiden kunstenaars, producenten, ontwerpers, creatieve professionals en kunstdocenten op.
 
Binnen de AHK zijn de ondersteunende diensten centraal ondergebracht in het servicebureau. Dit bestaat uit de afdelingen concerncontrol, centrale administratie en inkoop, informatie en automatisering, huisvesting en facilitair beheer, P&O en onderwijs, onderzoek en communicatie. De academies en het college van bestuur worden door het servicebureau ondersteund in uitvoerende, adviserende en beleidsvoorbereidende taken.
 
Aan de AHK zijn ongeveer 750 medewerkers verbonden, voornamelijk docenten. Daarnaast wordt veel gewerkt met gastdocenten uit binnen- en buitenland. De AHK is zowel financieel als onderwijsinhoudelijk goed op orde.
 
Aandacht voor maatschappelijke thema’s
Onder meer inclusie, duurzaamheid en interdisciplinariteit hebben een prominente plaats in het bestuurlijk beleid. De actuele maatschappelijke thema’s (#metoo, Black Lives Matter, sociale veiligheid, klimaatcrisis...) worden binnen de AHK intensief besproken. Er worden ook stappen gezet naar o.a. een duurzame(re) en inclusieve(re) hogeschool. Op het gebied van diversiteit, inclusie en duurzaamheid zijn ambitieuze doelstellingen bepaald. De AHK werkt dus bewust, actief en concreet aan de ontwikkeling van een inclusieve organisatie waarbij sociale veiligheid erg belangrijk is.
 
Missie
In het onderwijs staat de artistieke en persoonlijke ontwikkeling van de student centraal. Deze ontwikkeling en de internationale oriëntatie tekenen de ambitie van docenten, lectoren enstudenten. De AHK streeft ernaar de getalenteerde studenten het beste uit zichzelf te latenhalen. Zij biedt hiervoor een veilige en inclusieve omgeving. De AHK kenmerkt zich door een keuze voor vakmanschap. Voor het opleiden op en tot het hoogste niveau in de eigen discipline. Met innovatie en experiment daagt de AHK studenten uit om over grenzen heen te kijken. Zo kunnen zij vanuit die stevige basis nieuwe wegen inslaan. Samenwerking en maatschappelijke oriëntatie vormen belangrijke elementen in de vorming van studenten.
 
Strategie en doelstellingen
In het strategisch plan staan de doelstellingen van de AHK.
https://www.ahk.nl/media/ahk/docs/corporate/Strategisch_Plan_AHK_2018_-_2023_def.pdf. Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuw Strategisch Plan, waarin de thema’s uit het vorige opnieuw hun plek vinden en actueel worden uitgewerkt. De handhaving van de hoge kwaliteit van het onderwijsaanbod, met al zijn specialistische studierichtingen, is daarbij vanzelfsprekend. De AHK heeft geen ambitie om te groeien in omvang. Zij creëert wel nadrukkelijk ruimte voor experiment en continue verdieping en verbetering van onderwijs en onderzoek. De AHK wil dat iedereen met talent de weg naar de opleidingen weet te vinden en in staat wordt gesteld zich optimaal te ontwikkelen. De AHK zoekt de verbinding met de maatschappij waardoor het kunstonderwijs actueel en relevant is. In onderzoek en onderwijs heeft het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen de aandacht.
 
Besturingsfilosofie
De AHK wordt bestuurd door een tweehoofdig college van bestuur (CvB). Alle academies en het servicebureau worden geleid door een directeur die rapporteert aan het CvB. In de positionering en beleidsvorming hebben de academies een relatief grote autonomie. Het CvB legt op grote beleidsonderwerpen de kaders vast; de academiedirecteuren bepalen binnen dezekaders de werkwijze van hun academie. Via de in de controlcyclus opgenomen voorjaars- en najaarsgesprekken tussen het CvB en directie houdt het CvB de vinger aan de pols op het gebied van kwaliteitszorg, planvorming, uitvoering van afspraken, financiën en kengetallen. De academiedirecteuren leggen aan het CvB verantwoording af over het gevoerde beleid en dienen een begroting in voor het volgende jaar. Daarnaast vindt tenminste maandelijks gezamenlijk overleg plaats tussen het CvB en de directies. Hier worden AHK-brede en academieoverstijgende thema’s besproken. Ook bespreekt het CvB maandelijks met elke directeur afzonderlijk de lopende zaken op de betreffende academie en het servicebureau.
Het CvB legt verantwoording af aan de raad van toezicht (RvT), die uit zeven leden bestaat. Waar van toepassing vraagt het CvB instemming of advies aan de hogeschoolraad. Op niveau van de academies overleggen de directeuren met de academieraden en opleidingscommissies.
 
Het college van bestuur
Het CvB van de AHK bestaat uit een voorzitter en een lid. Samen zijn zij verantwoordelijk voor de leiding van de hogeschool. De voorzitter draagt de eindverantwoordelijkheid. Het CvB is verantwoordelijk voor het verwoorden en realiseren van de strategie en het beleid van de organisatie, de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek, de contractactiviteiten, de bedrijfsvoering en de hieruit voortvloeiende financiële resultaten.Het CvB kan als daar aanleiding toe is, bijvoorbeeld op basis van signalen vanuit de academiedirecties of vanuit andere interne of externe stakeholders, initiatieven nemen tot innovatie of vernieuwing. In collegiale samenwerking tussen het CvB en de directeuren wordt het hogeschoolbeleid vormgegeven en uitgedragen.
 
Het CvB geeft leiding aan de directeuren, de secretaris van het CvB en de academieoverstijgende lectoren. Het CvB voert gezamenlijk overleg met de directeuren over alle zaken die voor meer dan één academie of voor de hogeschool als geheel, van belang zijn. Het CvB voert gezamenlijk het overleg met de hogeschoolraad. Zowel de voorzitter als het lid vertegenwoordigen de AHK extern; dit doen zij in goed onderling overleg en aanvullend op elkaar en de directeuren.
 
De portefeuilleverdeling tussen beide leden van het CvB zal in onderling overleg worden vastgesteld. Hierbij is ruimte voor individuele sterktes en voorkeuren, zodat er optimaal gebruik gemaakt wordt van de aanwezige complementariteit. Het huidige lid CvB zal de rol van voorzitter op zich nemen. De voorzitter is in beginsel verantwoordelijk voor strategie, onderwijs, kwaliteitszorg en de externe contacten richting de brancheorganisatie, de stad en de meeste andere stakeholders. Het lid is verantwoordelijk voor de brede bedrijfsvoering en de aan die portefeuilles verbonden externe stakeholders. Daarnaast is het lid verantwoordelijk voor het verder bestendigen en uitbouwen van de portefeuille onderzoek.
 
Functie lid college van bestuur bedrijfsvoering & onderzoek
De vacature betreft de verantwoordelijkheid voor de brede bedrijfsvoering en voor de onderzoeksportefeuille. Op beide gebieden zijn de afgelopen jaren stappen gezet. Dit betekent vwb de bedrijfsvoering de verantwoordelijkheid voor de portefeuilles financiën, businesscontrol, administraties en inkoop, vastgoed en facilitaire zaken, p&o, informatiemanagement en ict. Het lid is ook verantwoordelijk voor het doorontwikkelen van de digitaliseringsagenda. Op het gebied van onderzoek gaat het om het bestendigen en verder doorontwikkelen van de activiteiten op dit gebied, zoals het research centre, de lectoraten en de centres of expertise, en de betrokkenheid bij de landelijke ontwikkelingen rond het thema onderzoek in de kunsten.
 
Profiel
Het lid is een op samenwerking gerichte bestuurder die uitstekend samenwerkt met de voorzitter. Zij vormen een collegiaal en goed duo. Het lid gelooft in het besturingsmodel van de AHK, waarbij de academies een zelfstandige en autonome positie innemen. Het lid combineert een bestuurlijke oriëntatie met goede kennis van bedrijfsvoering waaronder de financiële expertise.
Het lid begrijpt hoe bestuurlijke processen binnen het publiek maatschappelijke veld verlopen. Bij voorkeur heeft het lid ervaring in een organisatie met sterke decentrale eenheden waarbij op centraal niveau toch verbinding tussen die eenheden aanwezig is. Het lid draagt bij aan een diverse, inclusieve en sociaal veilige organisatie. Door zich uit te spreken, het goede voorbeeld te geven en op inclusieve wijze richting te geven.
 
Dit vertaalt zich in de volgende functie-eisen:
 
Functie-eisen voor het lid college van bestuur
Heeft ervaring:
  • als eindverantwoordelijke op directie- of bestuurlijk niveau in een publiekmaatschappelijke organisatie. Denkt bestuurlijk en gelooft in het model van de AHK waarbij de academies autonoom en zichtbaar zijn in hun vakgebied;
  • met de brede bedrijfsvoeringsportefeuille waaronder financiën, heeft goed zicht op een gezonde bedrijfsvoering en kan hier gericht sturing aan geven;
  • heeft bewezen professionals in een complexe structuur aan te kunnen sturen;
  • met transitie- en verandermanagement in een complexe maatschappelijke organisatie;
  • met het vertalen van strategie naar werkprocessen, concrete doelstellingen en implementatie.
 
Hoger onderwijs:
  • kent het (hoger) onderwijs van binnenuit. Heeft oprechte belangstelling voor het kunstvakonderwijs, de studenten en medewerkers. Heeft een goed gevoel voor de hogeschool als organisatie van en voor het opleiden van kunstprofessionals. Begrijpt dat al het handelen moet bijdragen aan de studenten in hun voorbereiding op het werkveld,de medewerkers en de samenleving;
  
Als persoon:
  • heeft goed bestuurlijk inzicht, beschikt over senioriteit en heeft een uitstekend ontwikkelde sociale antenne. Overziet de consequenties van het handelen, is scherp op de omgeving, zorgvuldig, reflectief en harmonieus;
  • kan zich uitstekend verbinden met de doelgroep van creatieve en autonome studenten en medewerkers. Heeft een open houding naar hen en ziet medezeggenschap als een volwaardige en waardevolle gesprekspartner;
  • communiceert helder, verbindt en neemt mensen mee. Is benaderbaar en kan relativeren;
  • heeft een afgeronde master opleiding.
 
Arbeidsvoorwaarden en aanstellingsvorm
Het salaris is conform de geldende wet normering topinkomens (WNT2, klasse D). De raad van toezicht wil het lid CvB aanstellen voor een benoemingstermijn van vier jaar. Met de mogelijkheid voor een herbenoeming van vier jaar. Gestreefd wordt naar een startdatum vanuiterlijk 1 maart 2023.
 
Procedure
De AHK streeft in haar beleid het vergroten van (culturele) diversiteit en inclusiviteit na. De AHK kijkt met nadruk naar kandidaten die de diversiteit vergroten.
Het aanleveren van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is vereist bij indiensttreding. Een drijfverentest of assessment kan deel uitmaken van de procedure.
 
De AHK laat zich in deze procedure bijstaan door Dorothea van Rijnen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen een korte motivatie (inclusief cv) sturen aan vdk@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Dorothea van Rijnen op 020-7267270.
 
Voor de volledigheid wordt het volgende opgemerkt. Dit profiel geeft weer waar een kandidaat idealiter aan zou moeten voldoen. Het is natuurlijk niet zo dat van kandidaten wordt verwacht dat zij aan alle criteria voldoen. Kandidaten die zich aangesproken voelen door het profiel worden uitgenodigd hun belangstelling kenbaar te maken.
 
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer