Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

Drie leden raad van toezicht

De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) is een internationaal georiënteerde kunsthogeschool die studenten opleidt voor het nationale en internationale werkveld van kunst, cultuur en erfgoed.

De ongeveer 3000 studenten worden uitgedaagd om hun talent ten volle te benutten en zelfstandig beoefenaar van hun vak te zijn, kritisch reflectief, innoverend en gericht op samenwerking. De AHK kent een veelzijdig opleidingsaanbod, met bachelor, master, en vooropleidingen in alle kunstdisciplines. De AHK heeft zes toonaangevende academies: het Conservatorium van Amsterdam, de Breitner Academie, Nederlandse Filmacademie, de Academie voor Theater en Dans, Reinwardt Academie en Academie van Bouwkunst. De AHK neemt nationaal en internationaal een prominente plaats in binnen het onderwijs en de kunsten. De instituten bevinden zich op bijzondere locaties in het centrum van Amsterdam. De AHK wordt bestuurd door een tweehoofdig college van bestuur en de academies door academiedirecteuren. 

Strategie en doelstellingen
In het huidige strategisch plan staan de doelstellingen van de AHK verwoord https://www.ahk.nl/media/ahk/docs/corporate/Strategisch_Plan_AHK_2018_-_2023_def.pdf
 
De handhaving van de hoge kwaliteit van het aanbod, met al zijn specialistische studierichtingen, is een belangrijke ambitie van de hogeschool voor de komende jaren. De AHK kiest voor kwaliteit en kritische massa in aanbod en omvang. De AHK zoekt zoveel mogelijk de verbinding met de maatschappij, waardoor het kunstonderwijs actueel en relevant is. In onderzoek en onderwijs heeft het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld met betrekking tot de stedelijke leefomgeving, nadrukkelijk aandacht. Vanuit het oogpunt van diversiteit wil de AHK dat iedereen met talent de weg naar de opleidingen weet te vinden en wil de AHK een inclusieve leeromgeving bieden. De AHK is gericht op mobiliteit van studenten en inhoudelijke samenwerking met topinstituten over de hele wereld.
 
Momenteel wordt gewerkt aan een nieuw instellingsplan. Belangrijke thema’s daarbij zijn diversiteit, inclusie en duurzaamheid. Voor de thema’s inclusie en diversiteit geldt dat dit een voortzetting is van de in de huidige strategisch planperiode ingezette ontwikkelingen.
 
De raad van toezicht
De raad van toezicht houdt toezicht op de rechtmatigheid en doelmatigheid van het beleid van het college van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de Hogeschool. Hiernaast adviseert en ondersteunt de raad het college en treedt op als werkgever. De raad van toezicht vormt een strategisch partnerschap met het college van bestuur en vergadert ten minste vier keer per jaar met het college. De taken en bevoegdheden van de raad van toezicht zijn vastgelegd in het Reglement raad van toezicht. De raad van toezicht van de AHK heeft zich geconformeerd aan de branchecode ‘goed bestuur hogescholen’.
 
De raad van toezicht van de AHK bestaat uit zeven leden waaronder een voorzitter. Leden hebben zitting voor een termijn van vier jaren en kunnen eenmaal herbenoemd worden voor eenzelfde termijn.
 
Binnen de raad van toezicht zijn de volgende commissies actief: de auditcommissie, de Onderwijs & Onderzoek commissie, de remuneratiecommissie en (incidenteel) de huisvestingscommissie
 
Meer informatie vindt u op de website www.ahk.nl.
 
Samenstelling van de raad van toezicht
De samenstelling van de raad is zodanig dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. De raad van toezicht heeft een onafhankelijke, kritische opstelling ten opzichte van het college van bestuur. Elk lid van de raad van toezicht dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen.

Elk lid beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn of haar/haar taak, binnen zijn/haar rol in het kader van de profielschets van de raad. De leden beschikken – met elkaar – over een relevant netwerk (politiek, bestuurlijk, financieel en cultureel). De raad van toezicht heeft een voldoende diverse samenstelling van haar leden.
 
In de raad van toezicht van de AHK zijn de onderstaande deskundigheid, kennis, expertise en vaardigheden aanwezig:
  • Rijke bestuurlijke ervaring en bestuurlijke vaardigheden;
  • Affiniteit met het specifieke karakter van een hogeschool en expertise op het gebied van onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie;
  • Betrokkenheid bij en kennis van de rol van kunst en cultuur in de samenleving, in het bijzonder in de Amsterdamse context;
  • Kennis van de beroepspraktijk die aansluit op het opleidingsaanbod van de instelling;
  • Expertise op financieel terrein, in het bijzonder met betrekking tot het financiële toezicht en de financiële aspecten van de bedrijfsvoering bij naar omvang tenminste gelijkwaardige organisaties/rechtspersonen.
 
De raad van toezicht kent een algemene profielschets voor zijn leden.
 
Algemene kenmerken van de leden
Leden van de raad van toezicht hebben affiniteit met of een achtergrond in de kunstwereld of met het kunstenonderwijs. Leden van de raad hebben een sterke persoonlijkheid, geven hun mening op basis van expertise, kennen bij voorkeur de rol als toezichthouder uit ervaring, zijn gericht op samenwerking en op teamplay, zijn verbindend, wekken vertrouwen, hebben politiek-bestuurlijke sensitiviteit, zijn ondernemend en hebben bij voorkeur bestuurlijke ervaring. Leden van de raad van toezicht zijn bekend met de leefwereld van studenten of kunnen zich verplaatsen in hun uitdagingen.
 
Vacatures
In de komende periode ontstaan er conform het rooster van aftreden drie vacatures in de raad van toezicht, namelijk per oktober 2022 en per maart 2023. De vacatures zullen ‘dakpansgewijs’ worden ingevuld.
Gezamenlijk brengen de drie nieuwe leden de volgende kennisgebieden en/of achtergrond mee aanvullend op datgene dat gevraagd wordt in de algemene profielschets:
  • Kennis van het HBO (kunst-)onderwijs en onderzoek, governance van het onderwijs, onderwijsbegroting;
  • Financiën, tevens voorzitter van de auditcommissie;
  • IT-deskundigheid (kan worden gecombineerd met een ander profiel);
  • Affiniteit met kunst en cultuur.
 
De AHK streeft in haar beleid het vergroten van (culturele) diversiteit en inclusiviteit na. De AHK kijkt met nadruk naar kandidaten die de diversiteit vergroten. 
 
Remuneratie
De bezoldiging van een lid van de raad van toezicht bedraagt in 2022 € 9240,- per jaar. Er wordt geen aparte vergoeding gegeven voor het lidmaatschap van een commissie. Een toezichthoudende functie aan de AHK als onderwijsinstelling telt mee voor de puntentelling volgens de Wet Bestuur en Toezicht.
 
Procedure
De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten laat zich in deze procedure bijstaan door Dorothea van Rijnen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan vdk@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden bellen met Dorothea van Rijnen op 020-7267270.
 
De finale kandidaat wordt gevraagd een verklaring omtrent gedrag (VOG) te overleggen.
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer