Ambulance Amsterdam B.V.

Directeur-bestuurder

Ambulance Amsterdam is in 2012 ontstaan uit een samensmelting van VZA (Verenigd Ziekenvervoer Amsterdam) en de ambulancedienst en meldkamer ambulancezorg van de GGD Amsterdam en behoort tot de grootste ambulancediensten in Nederland. Vanuit twaalf standplaatsen in de regio’s Amsterdam-Amstelland, Zaanstreek-Waterland en Kennemerland (Haarlemmermeer) biedt Ambulance Amsterdam zorg en vervoer: zowel spoedeisende ambulancezorg, planbare ambulancezorg als specialistische ambulancezorg, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Per standplaats is een team beschikbaar van ambulanceverpleegkundigen, ambulancechauffeurs en een teammanager. Met bijna 90 voertuigen verzorgt Ambulance Amsterdam jaarlijks ruim 120.000 ambulance-inzetten. De organisatie beschikt over twee meldkamers Ambulancezorg (MKA), Amsterdam en Haarlem.
Ambulance Amsterdam is een typisch Amsterdamse organisatie waarin circa 600 deskundige medewerkers werkzaam zijn die het hart op de tong hebben. Focus en missie van Ambulance Amsterdam is het leveren van kwalitatief hoogwaardige op de patiënt afgestemde ambulancezorg in haar werkgebied. De kernwaarden zijn professionaliteit, samenwerking, eigen verantwoordelijkheid en respect voor elkaar en de patiënten.
 
Om dit waar te maken beschikt Ambulance Amsterdam over modern materieel en werkt de organisatie nauw samen met de omliggende collega RAV-en, de zorginstellingen in de acute keten en de andere partners in zorg en veiligheid zoals politie en brandweer, de GGD GHOR en de veiligheidsregio.
 
Governance
Ambulance Amsterdam is een zelfstandige vennootschap met een omzet van circa € 65 miljoen en een balanstotaal van circa € 20 miljoen. Aandeelhouder is het Amsterdam UMC. De organisatie wordt geleid door de directeur-bestuurder, daarbij ondersteund door het managementteam. De teams op de verschillende posten worden aangestuurd door één of meer teammanagers. Zij vormen samen met de managers van de stafafdelingen het Groot MT. De bestuursstijl is betrokken, zakelijk, direct, open, transparant en gericht op eigen verantwoordelijkheid van de professionals, het management en de MT-leden.
 
De raad van commissarissen houdt toezicht op het door de bestuurder gevoerde beleid, op de algemene gang van zaken in de organisatie, en op het functioneren van de directie. Tevens vervult de raad van commissarissen de werkgeversrol naar de directeur-bestuurder en staat zij deze met advies terzijde. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden rondom bestuur en toezicht bij Ambulance Amsterdam zijn neergelegd in de statuten, het reglement van toezicht en het reglement van bestuur. De organisatie volgt hierbij de Governancecode Zorg.
 
De directeur-bestuurder legt tevens verantwoording af aan zorgverzekeraars als belangrijke financier, de aandeelhouder, de Nederlandse Zorgautoriteit, financiële instellingen en diverse toezichthoudende organen van de Rijksoverheid. De relaties met zorgverzekeraars en departners in de acute zorgketen zijn goed, waarbij Ambulance Amsterdam wordt gezien als een belangrijke en betrouwbare partij.
 
De directeur-bestuurder is bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden en is tevens één van de bestuurders in de Coöperatie RAV Kennemerland waar Ambulance Amsterdam lid van is. De verhoudingen met de medezeggenschap (Ondernemingsraad en Cliëntenraad) zijn constructief.
 
De huidige directeur-bestuurder zal de organisatie eind 2022/begin 2023 verlaten vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Derhalve start de raad van commissarissen de zoektocht naar een opvolger.
 
Aandachtspunten en ontwikkelingen
Ambulance Amsterdam is een organisatie in ontwikkeling. Het is een drukke regio met een hoog inwoneraantal, veel bezoekers, ziekenhuizen, industrie en evenementen die in de post-covid periode snel weer in aantal zullen toenemen. De continuïteit en de veranderingen in de acute zorgketen in combinatie met de groeiende zorgvraag en het tekort aan verpleegkundigen op de arbeidsmarkt stellen de organisatie de komende jaren voor belangrijke uitdagingen. Deze uitdagingen liggen op het terrein van het uitnutten van de mogelijkheden van differentiatie en specialisatie in de ambulance zorg, in de komst van een nieuwe meldkamer, een stabiele strategische personeelsplanning, de verbetering van de kwaliteit van zorg, de optimalisatie van de logistieke processen, de intensivering van de samenwerking met de collega-RAV en de partners in de acute zorgketen en in de participatie in een zorg-coördinatiecentrum. De afgelopen jaren stonden in het teken van het succesvol versterken van de financiële positie. Ook dat blijft voor de komende jaren een aandachtspunt naast de focus op het verder ontwikkelen van het zelf reflecterende, professionele handelen en de clientbejegening.
 
Taken en verantwoordelijkheden
De directeur-bestuurder is statutair verantwoordelijk voor de realisatie van het doel, de strategie en het beleid van Ambulance Amsterdam alsmede voor de bedrijfsvoering, de resultaatontwikkeling en (het behoud van) de vergunning. Daarnaast vervult hij/zij de bestuurlijke rol in de Coöperatie RAV Kennemerland. Hij/zij draagt zorg voor de (zorg)afspraken met de zorgverzekeraars, zorgverleners, veiligheidsregio en andere ketenpartners en geeft op adequate wijze vorm aan de lobby in de (landelijke) politiek en bij andere organisaties.
 
De nieuwe directeur stuurt actief op kwaliteit. Ambulance Amsterdam wordt daarbij geprofileerd als een brede en vernieuwende (mobiele) zorgorganisatie met oog en aandacht voor kwaliteit van zorg als belangrijke pre-hospitale partner in de zorgketen. Hij/zij positioneert Ambulance Amsterdam proactief in de netwerken en werkt aan de uitbouw en het versterken van de samenwerking met de collega RAV-en en de ketenpartners.
 
Functie-eisen
De nieuwe directeur-bestuurder heeft
•            ervaring opgedaan in een statutair bestuurlijke rol of op eindverantwoordelijk directieniveau;
•            ervaring in een complexe (zorg)organisatie met (medisch) professionals dan wel in de zakelijke of logistieke dienstverlening met een bewezen sterke affiniteit met de (acute) zorg;
•            bij voorkeur ervaring met financiering vanuit (zorg)verzekeraars;
•            ervaring met transitiemanagement en kan bogen op bestuurlijke daadkracht en resultaatgerichtheid als bewezen competentie;
•            bestuurlijke ervaring in een complexe en politiek-bestuurlijke omgeving en weet de organisatie daarin effectief en zichtbaar te positioneren als een constructieve samenwerkingspartner;
•            ervaring met multidimensionaal stakeholdermanagement en het samenwerken met netwerk- en ketenpartners in het openbaar bestuur.
 
Persoonlijk profiel
De nieuwe directeur-bestuurder
•            is een authentieke, transparante en integere persoonlijkheid die met beide benen op de grond staat. Is zich bewust van zijn/haar voorbeeldrol en wekt in- en extern vertrouwen;
•            bestuurt met kennis van en oog voor de operationele organisatie en is zichtbaar en toegankelijk voor de medewerkers met respect voor de rol van lijnorganisatie;
•            is een inspirerende en verbindende leider die durft te delegeren, ruimte geeft maar het overzicht behoudt. Stimuleert een slagvaardige organisatiecultuur waarin met elkaar samenwerken en het zich bewust zijn van het effect van het eigen handelen voorop staat;
•            durft heldere keuzes te maken, houdt de rug recht en is gericht op het behalen van het resultaat en het bereiken van de afgesproken doelen;
•            is een maatschappelijk ondernemer met bewezen onderhandelingsvaardigheden;
•            heeft een goed ontwikkeld gevoel voor bestuurlijke, ambtelijke en politieke verhoudingen en processen en is een effectief netwerker op strategisch niveau;
•            heeft intrinsieke aandacht voor kwaliteit en het belang van de patiënten beleving.
 
Arbeidsvoorwaarden
Ambulance Amsterdam biedt een aansprekende en veelzijdige directeur-bestuurderspositie in een werkgebied met een grote maatschappelijke opgave. Waardering van de functie is overeenkomstig de normeringen in de sector en is ingedeeld in Klasse III WNT.
 
Procedure
Ambulance Amsterdam laat zich in deze procedure bijstaan door Pieter Cortenbach van Vanderkruijs, partner in executive search. De procedure kent de volgende stappen:
•            het pre-selectiegesprek met Vanderkruijs
•            de schriftelijke (cv-) presentatie van kandidaten
•            het eerste gesprek met de leden van de raad van commissarissen (selectiecommissie)
•            een optioneel tweede gesprek met de selectiecommissie
•            een draagvlakgesprek met de leden van de adviescommissie (MT)
•            referentiecheck
•            arbeidsvoorwaardengesprek
•            voorgenomen besluit
•            adviesaanvraag OR en kennismaking met delegatie van OR en CR
•            gesprek met de aandeelhouder
•            benoeming
 
Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door uiterlijk 15 augustus 2022 een motivatiebrief (inclusief actueel cv) te sturen aan vdk@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Pieter Cortenbach op 020-7267270.
 
Planning
De eerste ronde van gesprekken met de selectiecommissie vindt plaats op dinsdag 6 september  tussen 13.00 – 18.00 uur.

 

DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer