amerpoort

leden raad van bestuur

Stichting Amerpoort biedt samen met medewerkers, vrijwilligers, buren, partners en kennisinstituten de mogelijkheid aan haar cliënten (van jong tot oud en van licht tot ernstig meervoudig beperkt) mee te doen aan het dagelijkse leven en hun bijdrage te leveren aan de samenleving. Dit gebeurt vanuit 214 locaties. Het werkgebied van Amerpoort concentreert zich in midden Nederland van Almere tot Zeist en van Naarden tot Amersfoort. Binnen Amerpoort werken circa 2600 medewerkers en 750 vrijwilligers die zorg en begeleiding verlenen aan circa 2500 cliënten. De jaaromzet van Amerpoort bedraagt circa €162 miljoen.
Amerpoort levert een breed palet aan zorg. Zo zijn er verschillende woonvormen in een veilige omgeving met begeleiding en soms met speciale medische verzorging. Ook wordt een groot aantal particuliere initiatieven ondersteund met professionele zorg en ondersteuning.
Amerpoort biedt gevarieerde dagbesteding waarbij op ambachtelijke wijze bijzondere producten worden gemaakt, diensten worden verleend en er wordt ook creatieve, industriële en multimedia dagbesteding aangeboden. Daarnaast biedt Amerpoort een breed scala aan voorzieningen voor kinderen en hun ouders: van integrale vroeghulp en thuiszorg tot specialistische kinderdagcentra en logeerhuizen. De voorzieningen zijn erop gericht om kinderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. De dienstverlening richt zich op mensen van alle leeftijden met zeer uiteenlopende beperkingen.

Amerpoort wordt gezien als een belangrijke en grote speler in de gehandicaptenzorg die, vanuit een financieel solide basis, een brede en in toenemende mate complexe cliëntpopulatie bedient waarbij de medewerkers er alles aan doen om goede zorg te leveren.

Amerpoort is aangesloten bij de Carante Groep, een samenwerkingsverband onder andere op het gebied van ICT en kennisuitwisseling van verschillende zelfstandige organisaties in de zorgsector (care). Daarnaast trekt Amerpoort in verschillende portefeuilles samen op met Sherpa, bijvoorbeeld met een gezamenlijk gezondheidscentrum. Tevens is Amerpoort actief lid van de Vereniging Gehandicaptenzorg Utrecht. De raad van bestuur van Amerpoort vormt tevens de raad van bestuur van Specialistisch Behandelcentrum Zandheuvelweg (SBZ). Het Specialistisch Behandelcentrum Zandheuvelweg (SBZ) richt zich op mensen met een verstandelijke beperking die een neurologische aandoening hebben (bijv. epilepsie). Het voorziet in gedegen diagnostiek en behandeling. Op die manier levert het behandelcentrum een bijdrage aan het verbeteren van de kwaliteit van leven. Het SBZ is in het bezit van het ZKN-keurmerk (Zelfstandige Klinieken Nederland).

Visie
Missie, klantwaarden, werkwaarden en ambitie geven samen vorm aan de visie van de organisatie. Zij fungeren samen als kompas voor de strategische koers, het gedrag, de communicatie en het handelen van Amerpoort.

Missie
De missie geeft aan waar Amerpoort voor staat en gaat. Samen werken aan een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking. Medewerkers, cliënten en hun netwerk werken als partners samen op basis van gelijkwaardigheid en wederzijds respect.
Zo biedt Amerpoort cliënten de mogelijkheid om mee te doen aan het dagelijks leven en een bijdrage te leveren aan de samenleving.

Klantwaarden
De klantwaarden zijn hierin direct herkenbaar voor cliënten en voor iedereen met wie Amerpoort samenwerkt. De klantwaarden zijn: Welkom, Kleurrijk, Meedoen en Veilig & Vertrouwd.

Werkwaarden
De werkwaarden geven richting aan het gedrag van de medewerkers. De werkwaarden zijn: Open, Ondernemend, Samenwerkend en Nieuwsgierig.

Kernstrategie
De missie, visie en klant- en werkwaarden (het Amerpoort Kompas) vormen samen met het meerjarenbeleidsplan Buitenste Binnen: werk in uitvoering en de toekomstscenario’s, de kernstrategie van Amerpoort.

De uitdaging is om de komende jaren de gekozen strategie te continueren, te versterken en te verankeren in de manier van werken. De realisatie hiervan vraagt uiteraard aandacht van de raad van bestuur en het managementteam en van de organisatie, waarbij zoveel mogelijk wordt ingezet op betrokkenheid van medewerkers, cliënten en verwanten bij de keuzes die worden gemaakt.

Het betreft fundamentele keuzes die een belangrijke impact hebben op de koers die Amerpoort vaart. De ambities zijn:
 • Een levensloopbestendig aanbod voor mensen met een verstandelijke beperking.
 • Focus op goede zorg en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking met gedragsproblematiek.
 • Onderscheidend blijven als brede zorgaanbieder voor een diversiteit aan doelgroepen.

Deelstrategieën
Om de kernstrategie te kunnen realiseren en op het juiste moment te kunnen evalueren en bijsturen, zijn een zevental deelstrategieën geformuleerd. Deze zijn gericht op:
 1. Voldoende gezonde, competente en goed opgeleide medewerkers.
 2. Kennis en vernieuwing van zorg en methodieken.
 3. Geschikte huisvesting voor wonen, dagbesteding en werken.
 4. Goede technologische ondersteuning zowel voor zorg als administratieve processen.
 5. Heldere communicatie en taalgebruik.
 6. Goede besteding van beschikbaar geld.
 7. Onderhandeling en zorgcontractering in de verschillende domeinen: Wlz, WMO, Zvw, JW etc.

Meer informatie over de organisatie en de strategie is te vinden via Amerpoort.nl.

Besturingsfilosofie
Als fundament voor de organisatiebesturing hanteert Amerpoort het model van taakvolwassen werken. Kenmerken hiervan zijn onder andere:
 • Weinig hiërarchie, taakvolwassen teams, de staf is dienend en ondersteunt vraaggericht binnen de kaders die gezamenlijk zijn afgesproken;
 • Leiderschap is gericht op het bevorderen van autonomie en taakvolwassenheid;
 • Bevoegdheden en verantwoordelijkheden zoveel mogelijk decentraal;
 • Sterk gericht op samenwerking;
 • Aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers.

Amerpoort wil een professionele organisatie zijn die werkt vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid en zichzelf continu de vraagt stelt of ze de goede dingen doet en of ze die goed doet.

Alles wat medewerkers doen staat ten dienste van de cliënt. De cliënt heeft zoveel mogelijk eigen regie. Typerend voor Amerpoort zijn de goed opgeleide medewerkers die werken in taakvolwassenteams. Kenmerkend voor de taakvolwassen teams is dat ze vertrouwen krijgen van cliënten, hun vertegenwoordigers en hun managers. Elk teamlid weet wat zijn taak en specialisme is. Deze manier van werken zet medewerkers in hun kracht en de teams regelen alle deskundigheid die nodig is om cliënten goed te kunnen ondersteunen.

Elk onderdeel van Amerpoort werkt vanuit dezelfde waarden en voegt waarde toe voor de cliënt. Onderdelen werken actief samen op gebied van expertise en competenties om zo synergievoordelen ten behoeve van de kwaliteit van zorg voor de cliënt te realiseren. Leren en ontwikkelen is belangrijk. Men investeert in een leercultuur waarin medewerkers willen leren van fouten en van elkaar. Daarbij is ruimte voor (decentraal) initiatief binnen de gestelde kaders en voor dialoog en tegenspraak, en er wordt actief gestuurd op het geven en ontvangen van feedback.  Amerpoort leert van ervaringsdeskundige cliënten en verwanten die expliciet worden gevraagd om vanuit hun expertise mee te denken en te reflecteren.
De medezeggenschap, OR en de centrale cliëntenraad, heeft een prominente rol. De verschillende geledingen van de medezeggenschap worden actief betrokken bij de strategische vraagstukken, agenderen zelf ook actief onderwerpen en hebben vanuit eigen kracht en expertise een duidelijke meerwaarde voor de besluitvorming.

De raad van bestuur is bestuurlijk eindverantwoordelijk en geeft gezamenlijk met het managementteam (raad van bestuur, lijndirecteuren en stafdirecteuren) leiding aan Amerpoort als één team en is verantwoordelijk voor het gezamenlijke resultaat. De raad van bestuur legt over het (gevoerde) beleid en bereikte resultaten verantwoording af aan de raad van toezicht.

Bestuurlijke uitdagingen
De raad van bestuur voorziet voor de komende jaren een groot scala aan thema’s die aandacht vragen van de organisatie:
 • De toename van de zorgzwaarte (meer moeilijk verstaanbaar gedrag en meer complexe zorg) brengt nieuwe uitdagingen met zich mee op het terrein van scholing en ondersteuning van medewerkers en op het gebied van huisvesting van cliënten. Ook de keuze voor levensloopbestendige zorg en voor een blijvend breed aanbod met respect voor diversiteit vragen om extra aandacht.
 • Zorgcontractering: in de contacten met gemeenten, het zorgkantoor en zorgverzekeraars de (financiële) belangen van Amerpoort behartigen en daarbij inspelen op de sterker wordende rol van de zorgkantoren en het feit dat de budgetten onder druk komen te staan.
 • HR-thema’s voor het werven en behoud van voldoende gezonde en goed opgeleide medewerkers. De krapte op de arbeidsmarkt is daarop van invloed.
 • Vastgoed: geschikte huisvesting voor cliënten en kantoorfuncties.
 • ICT: versterken en vernieuwen gericht op goede technologische ondersteuning van cliënten, medewerkers en administratieve processen.
 • Financieel gezonde bedrijfsvoering: blijvende aandacht voor financiën is nodig
 • Organisatieontwikkeling: borgen van de taakvolwassen organisatie in relatie met een dynamische omgeving
 • Omgaan met de lessen die geleerd zijn door ‘corona’ en deze vertalen in nieuwe of aangepaste zorgconcepten, huisvesting, manier van werken, ICT en financiën.
 • Ontwikkelen van een nieuw meerjarenbeleidsplan (2021-2025) voortbouwend op de gekozen scenario’s en deelstrategieën en aansluitend bij de zorgvraag.
 • Borgen en versterken van samenwerkingsrelaties en -verbanden.
 • Een goede verhouding met de medezeggenschap en de vakbonden.

Raad van bestuur
Van één naar tweehoofdig
Per 1 september 2021 gaat de huidige bestuurder Paul Willems met pensioen.

Op basis van eigen inzicht en gesprekken met de verschillende gremia binnen Amerpoort is de raad van toezicht tot de conclusie gekomen dat van de nieuwe raad van bestuur zeer diverse kwaliteiten en een intensieve investering van tijd en energie worden gevraagd die zich moeilijk laten verenigen in één persoon. Dit is mede het gevolg van de uitdagingen waarvoor Amerpoort, in een steeds complexer en turbulenter wordende omgeving, de komende jaren staat. Hierbij spelen ook de omvang van de organisatie en de diversiteit van zorg- en dienstverlening een rol. Daarnaast zijn de zichtbaarheid en aanwezigheid van Amerpoort in de buitenwereld belangrijk.
De raad van toezicht heeft derhalve besloten bij voorkeur met ingang van 1 juli 2021 een tweehoofdige raad van bestuur aan te stellen.

Collegiaal bestuur
De tweehoofdige raad van bestuur geeft vanuit persoonlijkheid en natuurlijk gezag richting en sturing aan de organisatie en zorgt ervoor dat de missie en visie in de dagelijkse praktijk tot ontwikkeling en uitvoering komt. De raad van bestuur is samen met het managementteam, maar met te onderscheiden rollen, verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen van Amerpoort.
De raad van bestuur opereert als collegiaal bestuur en de leden zien elkaar als sparring partners. Consensus is de basis voor besluiten. Samen vormen de bestuurders het gezicht van Amerpoort, zowel in- als extern, waarbij de aandachtsvelden/portefeuilles in overleg onderling verdeeld worden met als uitgangspunt een integrale en collegiale verantwoordelijkheid voor het geheel.

In het collegiale besturingsmodel opereert één van de leden als technisch voorzitter (een rol en geen functie). De voorzitter is als “eerste onder gelijken” (primus inter pares) primair verantwoordelijk voor de voortgang van de werkzaamheden van de raad van bestuur, de besluitvorming binnen het directieteam, het overleg met de raad van toezicht en de medezeggenschap.
De voorzitter heeft aantoonbare ervaring in een eindverantwoordelijke bestuurlijke functie in de zorg. Het lid van de raad van bestuur heeft aantoonbare (bestuurlijke) ervaring op het gebied van bedrijfsvoering en innovatie bij voorkeur in een complexe maatschappelijke omgeving.

Profiel raad van bestuur
Amerpoort is op zoek naar een divers samengestelde raad van bestuur. Bij Amerpoort past een raad van bestuur die bevlogen en betrokken wil samenwerken aan een goed leven van mensen met een verstandelijke beperking en een bijdrage wil leveren aan een toekomstbestendige organisatie. Van beide bestuurders wordt verwacht:
 • focus op het leveren van goede zorg en ondersteuning aan de verschillende cliëntgroepen;
 • integere en transparante besluitvorming en bedrijfsvoering;
 • stimuleren van gewenste cultuur en gedrag (klant – en werkwaarden) door voorbeeldgedrag, resultaatgerichtheid en doorzettingsvermogen. Zorgdragen voor het echt afronden van acties en sluitend krijgen van de PDCA-cyclus;
 • handelen vanuit een heldere besturingsfilosofie waarin professionals ruimte krijgen en werken op basis van vertrouwen maar ook worden aangesproken op afspraken en te bereiken resultaten;
 • in goede balans tussen executiekracht en ontwikkelkracht sturing geven aan het duurzaam implementeren en borgen van processen; de strategie en de dagelijkse praktijk bij elkaar weten te brengen;
 • inlevingsvermogen, verbindend zijn en tonen van merkbare affiniteit met de verschillende cliëntgroepen, waaronder ook diversiteit in brede zin van de verschillende cliëntgroepen;
 • visie op good governance en de meerwaarde van medezeggenschap zien en laten voelen;
 • complementair zijn en elkaar scherp houden;
 • vermogen om te kunnen dirigeren en delegeren;
 • affiniteit met de regio, beschikken over een relevant netwerk in de regio of in staat zijn dit snel op te bouwen;
 • kunnen spreken in begrijpelijke taal die aansluit bij de cliënten: als onderdeel van de procedure vragen wij aan kandidaten hiervoor een apart CV op te stellen;
 • bij voorkeur woonachtig zijn in de regio.

Functie-eisen
Bestuurder 1, technisch voorzitter
 • heeft in haar of zijn ervaring, kennis en achtergrond een focus op zorg;
 • is een ervaren bestuurder met eindverantwoordelijke ervaring in een grote complexe zorgorganisatie;
 • heeft een visie op de toekomst van de zorg en de organisatie daarvan, passend bij de reeds ingezette koers, en geeft van daaruit  in gezamenlijkheid vorm aan de verdere implementatie van de strategische agenda;
 • visie op kennis, expertise en relevant wetenschappelijk onderzoek en innovatie en de positionering daarvan binnen en buiten Amerpoort;
 • heeft aantoonbaar gevoel voor organisatieontwikkeling en (proces)innovatie en is bekend met transformatievraagstukken in het licht van het veranderende zorglandschap. Is bekend met verandermanagement en kan/durft versnelling aan te brengen daar waar nodig;
 • nodigt van nature uit tot kritische tegenspraak;
 • is zichtbaar en bereid om voldoende tijd vrij te maken voor ontmoetingen met begeleiders en cliënten op de werkvloer;
 • is een (ver)bindende en warme persoonlijkheid (laagdrempelig en zichtbaar) en beschikt over relativeringsvermogen en humor;
 • is betrokken bij de brede doelgroepen van Amerpoort.

Bestuurder 2
 • heeft in haar of zijn ervaring, kennis en achtergrond een focus op bedrijfsvoering in een complexe maatschappelijke omgeving;
 • is bedrijfsmatig goed onderlegd, heeft ervaring in het aansturen van de portefeuille bedrijfsvoering en ICT en voelt zich in het bijzonder ook comfortabel met financieel bestuurlijke vraagstukken. Weet zorginhoud, bedrijfsvoering, financiën en strategie goed te verbinden;
 • heeft aantoonbaar gevoel voor organisatieontwikkeling en (proces)innovatie en is bekend met transformatievraagstukken in een complexe organisatie;
 • is zichtbaar en bereid om voldoende tijd vrij te maken voor ontmoetingen met begeleiders en cliënten op de werkvloer;
 • weet hoe te onderhandelen met relevante stakeholders zoals zorgverzekeraars, gemeenten en anderen en deze contacten productief voor de organisatie aan te wenden;
 • heeft een inspirerende en ook zakelijke stijl van aansturen;
 • heeft affiniteit met de zorg en/of de doelgroep van Amerpoort

Competenties
 • Inspirerend Leiderschap
 • Visie
 • Strategisch inzicht
 • Omgevingssensitiviteit en sensitiviteit voor interne processen
 • Besluitvaardigheid/doortastendheid
 • Uitvoeringskracht
 • Maatschappelijk ondernemerschap
 • Communicatieve vaardigheden

Arbeidsvoorwaarden
De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie en passend binnen de Wet Normering Topinkomens (WNT).

Het betreft een aanstelling voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot een eenmalige herbenoeming van vier jaar.
De bestuurder is NVZD geaccrediteerd of bereid deze accreditatie te behalen.

Procedure
Amerpoort laat zich in deze procedure bijstaan door Michèle Polspoel en Tom Geerdink van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan amerpoort@vanderkruijs.com (reactietermijn sluit 31 maart).
Voor nadere informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Michèle Polspoel op 020-7267272.

U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met Vanderkruijs indien u deze bevestiging niet ontvangt.
Een persoonlijkheidstest c.q. assessment zal deel uitmaken van de procedure. Tevens vragen wij de kandidaten een integriteitsverklaring en een Verklaring Omtrent Goed Gedrag (VOG) aan onze opdrachtgever te overleggen.

Planning
De definitieve data voor gesprekken bij onze opdrachtgever worden zo spoedig mogelijk gecommuniceerd.
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer