Amsterdam UMC

lid raad van toezicht

Amsterdam UMC is ontstaan uit een bestuurlijke fusie tussen het AMC en het VUmc.De ‘fusie’ betekent dat de beide huizen als één geheel worden aangestuurd. In Amsterdam UMC werken meer dan 17.000 professionals aan goede en toegankelijke zorg. Voor nu, en voor de komende generaties. Jaarlijks behandelt Amsterdam UMC ruim 350.000 patiënten op de beide locaties – AMC en VUmc. Voorop staan de ambities om maatschappelijk zoveel mogelijk waarde toe te voegen en de kans te benutten om de beste te worden. Niet alleen in Nederland, maar ook internationaal.
In Amsterdam UMC werken AMC en VUmc samen aan academische patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs & opleidingen. Amsterdam UMC wil patiënten het allerbeste bieden wat de moderne geneeskunde kan bereiken. Daarbij wordt bij voorkeur uitgegaan van wetenschap die binnen de eigen  onderzoekszwaartepunten ontwikkeld en internationaal geëxcelleerd wordt. De studenten worden zodanig opgeleid dat zij de komende decennia in staat zijn de allerbeste gezondheidszorg te leveren of een bijdrage leveren aan wetenschap op topniveau.

Profielschets onder voorbehoud advies Medezeggenschap


Bestuur en toezicht
De bestuurlijke top van het Amsterdam UMC wordt gevormd door de raden van bestuur en de raden van toezicht. De raden van bestuur stellen het strategisch beleid vast: de koers van de instelling. De raad van toezicht heeft een controlerende functie.

Na de fusie bestaan de raden van toezicht van AMC en VUmc uit dezelfde personen:
 • Drs. W.J. (Wim) Kuijken, voorzitter raad van toezicht en lid remuneratie- en benoemingsadviescommissie
 • Dr. M. (Jet) Bussemaker, lid commissie kerntaken, kwaliteit en veiligheid
 • Prof. dr. P.A.B.M. (Paul) Smits, voorzitter commissie kerntaken, kwaliteit en veiligheid, contactpersoon Cliëntenraad VUmc en AMC
 • Prof. dr. A.L. (Annelien) Bredenoord, lid commissie kerntaken, kwaliteit en veiligheid
 • Mr. A.J.M. (Anita) Nijboer, voorzitter remuneratie- en benoemingsadviescommissie, lid van de audit- en huisvestingscommissie
 • Drs. P.S. (Piero) Overmars, voorzitter audit- en huisvestingscommissie
 • Drs. W.F. (Willy) de Mooij, lid audit- en huisvestingscommissie
Vacature
Amsterdam UMC bereidt zich voor op vacature lid raad van toezicht en voorzitter Audit- en Huisvestingscommissie die per 1 oktober 2021 zal ontstaan door het vertrek van Piero Overmars. Daartoe is deze profielschets opgesteld en na advies van de diverse gremia vastgesteld.

Profiel leden raad van toezicht
Conform de Wet Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) bestaat de Raad van Toezicht uit 5 of 7 leden. Voor elk van de leden van de Raad gelden de volgende eisen:

a. Competenties
Elk lid van de Raad is in staat:
 • een goed inzicht te verwerven in de besturing en het fusieproces van Amsterdam UMC voor alle kerntaken en de bedrijfsvoering aan de hand van de aangereikte informatie;
 • toezicht en bestuur te onderscheiden en gepaard aan betrokkenheid gepaste afstand tot het bestuur te houden;
 • kritisch en constructief de besturen van de instellingen te bevragen op hun opvattingen en handelen;
 • aantoonbaar zicht te hebben op en ervaring in complexe bestuurlijke processen in non-profit of profit organisaties;
 • het patiëntperspectief in ogenschouw te nemen bij de toezichthoudende activiteiten
 • een beleidsdiscussie aan te gaan met de besturen van de instellingen op het juiste abstractieniveau en met gevoel voor de onderlinge verhoudingen;
 • zicht te hebben op samenwerkingsrelaties in algemene zin. Als collectief heeft de raad van toezicht voldoende zicht op samenwerkingsrelaties met andere zorgorganisaties in de regio bij de toezichthoudende activiteiten; als collectief
 • onafhankelijk eigen voorlopige opvattingen en oordelen in te brengen in de Raad en in open communicatie tot gezamenlijke oordeelsvorming in teamverband te komen;
 • financiële gegevens betreffende jaarrekening en begroting van de instellingen te begrijpen, te interpreteren en te beoordelen in relatie tot het gevoerde respectievelijk te voeren beleid;
 • zich te presenteren en te bewegen in voor de VU-Vereniging en de instellingen relevante maatschappelijke en politieke netwerken van personen en instellingen.
b. Kennis en inzicht
Elk lid van de Raad beschikt in elk geval over:
 • een academisch niveau;
 • bekendheid met ontwikkelingen in het hoger onderwijs, het wetenschappelijk onderzoek en de gezondheidszorg in nationaal en internationaal verband;
 • inzicht in het functioneren van grote complexe (fusie-)organisaties in een maatschappelijke omgeving.
c. Condities
Voor elk lid van de Raad geldt dat hij of zij:
 • de grondslag en de doelstelling van de VU-Vereniging /Stichting VUmc en AMC respecteert;
 • over voldoende tijd en energie beschikt om actief bij te dragen aan de vervulling van de taken van de raad (i.c. circa een dag per maand voor het volgen van ontwikkelingen, het voorbereiden en bijwonen van ca. zes raadsvergaderingen, en verdere verbonden activiteiten);
 • bij voorkeur competenties heeft verworven en getoond in leidinggevende en/of toezichthoudende functies en in elk geval in staat is tot – zo nodig intensieve – samenwerking in een team;
 • bekend is met de beginselen van good governance (Governancecode zorg) en hiernaar handelt;
 • op geen enkele wijze directe belangen heeft bij een van de instellingen;
 • geen voormalig bestuurder is van een van de instellingen;
 • actief is betrokken in professionele en maatschappelijke bezigheden;
 • ’in de samenleving staat’ en beschikt over een brede maatschappelijke binding en netwerk.
d. Zetels
De RvT heeft de volgende (combinatie van) ‘zetels’:
 1. voorzitter
 2. vicevoorzitter
 3. voorzitter commissie kerntaken, kwaliteit en veiligheid
 4. voorzitter audit- en huisvestingscommissie
 5. voorzitter remuneratie- en benoemingsadviescommissie
 6. lid commissie kerntaken, kwaliteit en veiligheid, met aandachtsgebied O&O
 7. lid audit- en huisvestingscommissie, met aandachtsgebied bedrijfsvoering
 8. lid commissie kerntaken, kwaliteit en veiligheid, met aandachtsgebied kwaliteit en veiligheid zorg
 9. lid audit- en huisvestingscommissie, met aandachtsgebied ICT
 10. lid remuneratie en benoemingsadviescommissie, met aandachtsgebied HR
De raad van toezicht vergadert minimaal 4 keer per jaar.
De audit- en huisvestingscommissie vergadert minimaal 4 keer per jaar.
De commissie kerntaken, kwaliteit en veiligheid vergadert minimaal 4 keer per jaar.
De remuneratie en benoemingsadviescommissie vergadert minimaal 2x per jaar.

e. Profielen/deskundigheden
Binnen de raad van toezicht is de samenstelling zodanig dat hierin altijd een aantal profielen/deskundigheden aanwezig zijn, waarvan sommige aan een bepaalde zetel zijn verbonden:


f. Overige aspecten
Binnen de raad van toezicht is de samenstelling zodanig dat:
 • de verdeling tussen mannen en vrouwen zoveel als mogelijk gelijk is;
 • er een spreiding is in etnische en levensbeschouwelijke achtergrond, waarbij een deel van de leden zich verbonden voelt met de identiteit van VUmc.
 • er 2 leden zijn met affiniteit/verbinding met de Amsterdamse samenleving.
Binnen de raad van toezicht dient bovendien:
 • een contactpersoon te zijn van de OR VUmc en AMC.
 • een lid te zijn op voordracht van de Cliëntenraad VUmc (tenzij CR afziet van voordrachtrecht, dan lid dat als contactpersoon naar cliëntenraad optreedt. Indien de Cliëntenraad VUmc zijn voordrachtrecht wil invullen, stemt de Cliëntenraad VUmc dit af met de Cliëntenraad AMC. De raad van toezicht voert de regie over de selectie- en benoemingsprocedure en stemt dit, in het licht van het voordrachtrecht, af met de Cliëntenraad.)
Vanwege de opdrachten van Amsterdam UMC voor de komende jaren, wordt er naar gestreefd dat tenminste één van de leden van de raad van toezicht relatief recente ervaring heeft met (complexe) strategische fusie- en samenwerkingsprocessen (vanuit juridisch perspectief).

Procedure
Amsterdam UMC laat zich in deze procedure bijstaan door Pieter Cortenbach van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan amsterdamumc@vanderkruijs.com

Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Pieter Cortenbach of Brechtje Reinders op 020-7267270.

U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met Vanderkruijs indien u deze bevestiging niet ontvangt.

Planning
Belangrijke data in de wervingsprocedure worden nog bekend gemaakt.
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer