Arkin

Lid raad van toezicht (op voordracht van de CR)

Arkin is al jaren één van de grotere GGZ-instellingen in Nederland en beschikt over een zeer brede en gevarieerde expertise. Vanuit de maatschappelijke verantwoordelijkheid bieden de specialismen van Arkin goede zorg voor alle cliënten. Voor cliënten die meerdere specialismen nodig hebben biedt de specialistische zorg in breedte een uniek aanbod van zorgdienstverlening.
Missie
Samen zijn we Arkin, dé expert op het gebied van psychische zorg. Samen maken we ons sterk voor de mentale veerkracht van onze cliënten. We beschikken over een breed palet aan kennis en vaardigheden naar de laatste wetenschappelijke inzichten. We zijn in staat om deze, óók bij de meest ernstige problematiek en in de meest ingewikkelde situaties, praktisch en persoonlijk in te zetten voor onze cliënten én hun naasten. We lopen voorop als het gaat om innovatieve zorg en waarborgen daarmee toegankelijke, effectieve en betaalbare zorg voor onze cliënten en hun naasten.
 
De kernwaarden Nieuwsgierig zijn, Lef tonen, Verbinding maken vormen hierin het hart van de organisatiecultuur.
 
Er is een aantal externe ontwikkelingen en veranderingen die sterk van invloed zijn op de Arkin organisatie en op de missie van Arkin, zoals:
 • De veranderende wet- en regelgeving zoals de Wet verplichte GGZ en de Wet forensische zorg
 • Groeiende vraag naar specialistische GGZ
 • De wachtlijstenproblematiek
 • Toenemende schaarste van personeel
 • Veranderende bekostiging GGZ zorg door het zorgprestatiemodel
 • Toenemende druk op kostenbeheersing vanuit de zorgverzekeraars
 • Inkoopbeleid van zorgverzekeraars
 • Veranderende samenleving met toename van nieuwe (complexe) zorgvragen
 • Toenemend groot belang van samenwerking met ketenpartners en externe stakeholders
 • Vergaande digitalisering
 • Imago en reputatie van de GGZ-sector
Voor de komende jaren zijn doelstellingen geformuleerd die richting geven aan alle specilialismen en onderdelen van Arkin. Tegelijkertijd biedt die richting volop ruimte aan medewerkers en management voor eigen verantwoordelijkheid, initiatief en creativiteit in het vormgeven en uitvoeren van de zorg in gezamenlijkheid met cliënten en hun naasten.
 
Strategische prioriteiten
 • Bij Arkin staat de medewerker op één: de medewerker zet in zijn dagelijks werk de cliënt in alles op één en daarom zet Arkin de medewerker in alles op één!
 • Arkin is een eenheid van behandel- en expertisecentra
 • Arlin levert doelmatige en innovatieve zorg
Meer informatie over de organisatie kunt u terugvinden via www.arkin.nl
 

Governance
 
De raad van bestuur van de stichting legt verantwoording af aan de raad van toezicht die uit zes leden bestaat. De raad van bestuur bestaat uit twee personen, een voorzitter en lid raad van bestuur, die eindverantwoordelijk zijn voor de gehele organisatie. De raad van bestuur legt actief verantwoording af over de wijze waarop zij invulling geeft aan de governanceprincipes conform de Governancecode Zorg 2022.
De raad van bestuur bestaat uit Dick Veluwenkamp (voorzitter) en Floor van Dijk (lid) die aan de slag is met de uitwerking en borging van bovenstaande strategische prioriteiten.
 
Raad van toezicht
 
De primaire taak van de raad van toezicht is het houden van integraal toezicht op de maatschappelijke opdracht van de organisatie. Dit betekent een brede blik op externe ontwikkelingen, kwaliteit van zorg en bedrijfsvoering. De raad van toezicht heeft in haar verantwoordelijkheid nadrukkelijk aandacht voor de stabiliteit en continuïteit van de organisatie. Tevens toetst de raad of de raad van bestuur bij de beleidsvorming en uitvoering van zijn taken een zorgvuldige en evenwichtige afweging maakt van de belangen van alle betrokken partijen. Daarnaast heeft de raad van toezicht de advies- en klankbordfunctie voor de raad van bestuur. Als werkgever van de raad van bestuur is de raad van toezicht verantwoordelijk voor een kwalitatief goed bestuur.
 
Binnen de RvT zijn drie commissies ingesteld:
 • De Financiële commissie (FC)
 • Commisie kwaliteit (CK)
 • De Remuneratiecommissie (RC).
Binnen deze commissies zijn de portefeuilles Financiën, Zorg, Cliëntperspectief, Juridische zaken, Kwaliteit & Veiligheid, Governance, Ondernemingsraad en ICT verdeeld. Jaarlijks vinden er vier  reguliere vergaderingen plaats voor de gehele raad van toezicht en vier voor de financiële commissie c.q. de commissie kwaliteit, waarbij de raad van bestuur aanwezig is. En twee voor de remuneratiecommissie waarbij  de raad van bestuur niet aanwezig is. Doel van deze vergaderingen is het bespreken en formaliseren van bestuurlijke vraagstukken en is er ruimte om op actuele thema’s de nadere verdieping te laten plaatsvinden.
 
De raad van toezicht bevordert waar nodig de eigen deskundigheid. Jaarlijks vindt een evaluatie van het eigen functioneren plaats.
 
De raad van toezicht heeft jaarlijks een of meerdere hei-bijeenkomsten en heeft jaarlijks contactmomenten met de Ondernemingsraad, de Cliëntenraad en de Naastbetrokkenenraad en daarnaast met overige interne/externe gremia. De raad bezoekt in principe voorafgaand aan elke vergadering van de raad van toezicht gedurende 1,5 uur een locatie van Arkin waar zorg wordt geboden.
 
Vacature lid raad van toezicht (op bindende voordracht van de cliëntenraad)
 
In verband met het aflopen van de statutaire termijnen van het huidige lid raad van toezicht zorg en cliëntperspectief, de heer drs. N. de Louw, ontstaat een vacature per 1 oktober 2022.
De raad van toezicht is dusdanig samengesteld dat ze haar taak naar behoren kan invullen. De leden beschikken over:

 • Voldoende affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en de doelstelling van Arkin in het bijzonder;
 • Een brede maatschappelijke binding en een relevant netwerk;
 • Een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines waarbij onder meer gedacht wordt aan zorginhoudelijke, financieel-economische, juridische, politieke, sociale en bedrijfskundige achtergronden;
 • Het vermogen van de raad van toezicht om onafhankelijk en kritisch te opereren ten opzicht van elkaar en de raad van bestuur;
 • Een adequate advies en klankbordfunctie ten behoeve van de raad van bestuur.
Algemene profieleisen die gelden voor elke toezichthouder
 • Wijs en constructief in de verhouding raad van bestuur–raad van toezicht, zowel individueel als in de gehele raad van toezicht, met een afgewogen balans tussen distantie en betrokkenheid.
 • Vermogen om advies en toezicht binnen een teamverband te kunnen uitoefenen en vanuit inhoud en kennis ondersteunend zijn aan het proces van de organisatie.
 • Zorg voor continuïteit: voldoende beschikbaarheid en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie.
 • Onderschrijft expliciet de Zorgbrede Governance Code: sterk reflectief op de eigen rol, invloed en gedrag, integer, verantwoordelijk en inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting stellen.
 • Vermogen om op strategisch niveau te kunnen acteren door zich op hoofdlijnen een oordeel te kunnen vormen over door de raad van bestuur voorgelegde aangelegenheden.
Specifiek profiel lid raad van toezicht zorg en cliëntperspectief:
 • Heeft vanuit een toezichthoudende rol visie op cliëntgerichte oplossingen passend bij de doelgroepen die bij Arkin in behandeling zijn. Is in staat om de bestuurlijke vraagstukken te vertalen naar een cliëntperspectief.
 • Heeft kennis van emancipatie van doelgroepen en de Herstel visie binnen de GGZ: is op de hoogte van de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen op dit terrein en weet deze kennis in te brengen in de raad.
 • Heeft bij voorkeur bestuurs- en/of beleidservaring en is vertrouwd met de samenwerking op toezichthoudend niveau: beschikt over een academisch werk- en denkniveau en staat midden in het maatschappelijke leven.
 • Is een betrokken, verbindende en toegankelijke gesprekspartner voor de cliëntenraad: om zich te oriënteren op de werkzaamheden van de cliëntenraad bent u bereid deel te nemen aan het structurele kwartaaloverleg met het cliëntenraadsbestuur en neemt u deel aan de door de cliëntenraad georganiseerde symposia. Indien van belang weet u tussendoor de cliëntenraad te vinden voor het ophalen van relevante informatie. Dit alles vindt plaats zonder last of ruggespraak.
 • Heeft zelf ervaring met de GGZ (daar valt ook verslavingszorg onder) of een van uw  naasten heeft hiermee ervaring. Heeft geen moeite die ervaring te bespreken en waar van toegevoegde waarde in te zetten vanuit de rol als toezichthouder.
 • Kiest bewust voor deze rol bij Arkin, heeft op dit moment geen conflicterende belangen en verwacht deze ook niet te zullen krijgen.
Het lid raad van toezicht op bindende voordracht vanuit de CR wordt tevens lid van de commissie kwaliteit.
 
Bezoldiging
 
De bezoldiging voor het lid bestaat uit een all in bedrag van 14.976,- Euro per jaar inclusief reiskosten en  overige onkosten. Deze bezoldiging is afgeleid van de voor Arkin geldende WNT norm, waarbij adviezen van de NVTZ in acht zijn genomen.
 
Procedure
 
Arkin laat zich in deze procedure bijstaan door Michèle Polspoel van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan vdk@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Michèle Polspoel of Mariëlla Engels op 020-7267274.
 
Planning
 
Kandidaten worden zo spoedig mogelijk geïnformeerd over de gespreksdata bij onze opdrachtgever.
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer