Gemeente Arnhem

Gemeentesecretaris & concerndirecteur

De gemeente
Arnhem is met meer dan 163.000 inwoners de 12e gemeente van het land. Een diversiteit aan inwoners maakt de stad tot wat ze is. Er zijn veel innovatieve bedrijven op het gebied van energie, mode, design en cultuur. Arnhem is een Nederlandse Hanzestad en de hoofdstad van de provincie Gelderland. Het is de standplaats van een aantal nationale en internationale bezienswaardigheden en heeft een rijke historie die op de dag van vandaag nog actueel is. Arnhem is een gemeente waar de stedelijke dynamiek, de natuurrijke leefomgeving en economische kracht elkaar versterken.
Het bestuur
De gemeenteraad van de gemeente Arnhem bestaat uit 39 raadsleden van 12 verschillende politieke partijen/groeperingen. Het huidige college wordt gevormd door zes wethouders van vier verschillende partijen en de burgemeester. Op 16 maart aanstaande zijn de gemeenteraadsverkiezingen, waarna een nieuw college zal worden gevormd.
 
Bestuurlijke ambitie
2020 stond vooral in het teken van het hoofd bieden aan corona en herstel uit de crisis, vanaf 2021 kijkt het bestuur weer vooruit tot na de crisis. De bouw van woningen is versneld en met de Arnhem Oost Aanpak is er een start gemaakt met een grootschalige stadsvernieuwing. Er worden meer mensen aan het werk geholpen, ook degenen met een afstand naar de arbeidsmarkt. De financiën zijn gezond waardoor er nieuwe stappen gezet kunnen worden bijvoorbeeld met behulp van een nieuwe visie op het sociaal domein en het creëren van een gezonde leefomgeving. Arnhem wil de gaststad blijven voor internationale sportevenementen en heeft een gezonde ambitie op het gebied van klimaat en verduurzaming.
 
De KERN organisatie
De ambtelijke organisatie is de afgelopen jaren kleiner geworden,. Daarbij heeft Arnhem samen met de gemeenten Renkum en Rheden een aantal taken op het gebied van bedrijfsvoering gebundeld. Deze zijn ondergebracht in een gezamenlijke bedrijfsvoeringorganisatie: De Connectie. De huidige organisatie, is de organisatie die in de KERN is overgebleven. Daarbij staat 'KERN' ook voor de kernwaarden van de organisatie: Ken uw stad, Eigenaarschap, Resultaatgerichtheid en Nabijheid.
 
De organisatie heeft een tweehoofdige directie te weten de gemeentesecretaris en de concerndirecteur. De organisatie is verder opgebouwd uit zeven werkeenheden (de werk-eenheid bedrijfsvoering en zes clusters), die samenhangende taken uitvoeren. De directie vormt samen met de clustermanagers het Management Team Arnhem (MTA).
 
Daarnaast zijn er een aantal programma’s over de clusters heen waar sturing aan wordt gegeven zoals Vitale economie Arnhem-Nijmegen, Doorbraak naar werk en Zorg dichterbij.
 
De medewerkers
Bij de gemeentelijke organisatie werken ongeveer 1100 betrokken en bevlogen medewerkers die zich iedere dag inzetten voor de stad, de inwoners, bezoekers, bedrijven en instellingen. Deze ambtenaren zetten zich in om een stad en werkomgeving te creëren waar iedereen zich thuis voelt en zichzelf kan zijn. Een werkomgeving waar ruimte is voor verschillen, is van groot belang voor de aansluiting bij de ontwikkeling in de stad. Arnhem werkt hard aan een diverse en inclusieve stad en wil daarin zelf het goede voorbeeld geven. Met de inzet van de organisatie en de inzet van een Verandermanager Diversiteit en Inclusie wordt de samenstelling van de organisatie steeds meer een afspiegeling van de stad.
 
Vacatures
De directie van gemeente Arnhem wordt sinds vorig jaar op interim basis ingevuld. De gemeente wil beide posities nu graag definitief bemensen conform onderstaande profielen. De gemeente is op zoek naar een goed team waarbij de gemeentesecretaris en concerndirecteur complementair aan elkaar zijn. Hiermee zal in de selectie rekening gehouden worden.
 
De functie gemeentesecretaris
Als gemeentesecretaris leid je samen met de concerndirecteur de ambtelijke organisatie en ben je eindverantwoordelijk voor het resultaat. Je stuurt op een optimale, gezonde bedrijfsvoering, financiële en maatschappelijke resultaten. Je bent zichtbaar en benaderbaar. Je inspireert de directie en het management en zorgt er als werkgever voor dat medewerkers optimaal kunnen presteren.
 
Tevens treed je op als strategisch adviseur voor het college; je adviseert het college van B&W en vertaalt politieke ambities in hoogwaardige en uitvoerbare plannen. Je bent de schakel tussen wat het politiek bestuur wil en de ambtelijke organisatie kan. Een transparante informatievoorziening is hierbij essentieel. Wat eveneens essentieel is voor deze functie is zorgdragen voor een inclusieve en veilige werkomgeving voor alle ambtenaren van Arnhem.
 
Werkinhoudelijk:
  • Heb je een verbindende rol tussen college, ambtelijke organisatie en raad;
  • Ben je (formeel) bestuurder in de zin van de WOR en draag je zorg voor het formele en informele overleg in afstemming en goede samenwerking met de Ondernemingsraad;
  • Bespreek en ontwikkel je (desgewenst) de samenwerking met omliggende gemeenten: je beschikt (snel) over een breed netwerk, in de regio, de stad en in Den Haag;
  • Ben je lid van het beleidsteam en verantwoordelijk voor het crisismanagement;
  • Bewaak en stimuleer je effectieve en efficiënte dienstverlening van de organisatie aan burgers, instellingen en bedrijven;
  • Ben je eerste adviseur van het college;
  • Neem je deel aan de beraadslagingen en ben je bewaker van de voorbereiding, uitvoerbaarheid en consistentie van de collegebesluiten;
  • Vertaal je de bestuursbesluiten naar de ambtelijke organisatie en ben je bewaker van de voortgang;
  • Ben je een integere en betrouwbare sparringpartner voor het college als totaliteit en de individuele collegeleden, evenals van het managementteam binnen de ambtelijke organisatie.
 
Als gemeentesecretaris
Neem je een grote mate van bestuurlijke & politieke sensitiviteit met je mee. Je bent in staat politieke boodschappen in correcte en begrijpelijke taal over te brengen aan de ambtelijke organisatie en vice versa. Je brengt rust, overzicht en overwicht en kent de rol vanuit eerder opgedane ervaring. Je bent bekend met grootstedelijke dynamiek en - vraagstukken en bent goed zichtbaar in de stad, de regio en op landelijk niveau.
 
Als lid van het directieteam
Kun je goed luisteren en ben je goed benaderbaar. Je bent mensgericht en persoonlijk gemotiveerd om proactief zichtbaar te zijn in de organisatie. Je kunt draagvlak creëren en vasthouden, mensen enthousiasmeren en meenemen op de ingeslagen weg. Je kunt zowel de complexiteit als de eenvoud der dingen doorzien, hebt een korte- en lange termijn visie, denkt in scenario’s en mogelijkheden en je bent ook een realist. Competenties die belangrijk zijn om deze rol goed in te kunnen vullen: participatieve besluitvaardigheid, probleemoplossend vermogen, zelfreflectie en aantoonbaar inclusief vermogen.
 
De functie concerndirecteur
Als concerndirecteur leid je samen met de gemeentesecretaris de ambtelijke organisatie en ben je mede eindverantwoordelijk voor het resultaat. Je beslist over complexe en strategische vraagstukken en adviseert op bestuurlijk en concernbreed niveau. Dit doe je met een grote politieke en maatschappelijke impact.
 
In bilateraal overleg met de gemeentesecretaris worden de portefeuilles en taken -ook ad hoc-verdeeld. Je hanteert een eenduidige, transparante managementstijl en een volwassen loyaliteitsopvatting naar elkaar toe en staat garant voor een moeiteloze onderlinge vervanging.
Van de concerndirecteur wordt voldoende affiniteit verwacht met bedrijfsvoering en de effectiviteit van de organisatie en het realiseren van de gestelde bestuurlijke en ambtelijke doelen.
 
Concernsturing
In goede samenspraak met de gemeentesecretaris ben je verantwoordelijk voor het inhoudelijk en organisatorisch reilen en zeilen van de ambtelijke organisatie. Onder eindverantwoordelijkheid van de gemeentesecretaris stuur en adviseer je over processen en vraagstukken van de gehele ambtelijke organisatie. Je draagt mede zorg voor de integrale toetsing van bestuurlijke adviezen en vertaalt bestuurlijke kaders naar organisatorische taakstellingen projecten en programma’s.
 
 
Bedrijfsvoering
Je draagt mede zorg voor de (door)ontwikkeling en innovatie van de gehele ambtelijke organisatie: de planning en control, de kwaliteit, kwantiteit en tijdigheid van processen.
 
Producten en diensten
Je stuurt en adviseert binnen je portefeuilles over de beleids- en visieontwikkeling. Je draagt zorg voor prioritering en bewaking van de integrale beleidscoördinatie en beleidsuitvoering. Daarnaast initieer, regisseer en bewaak je de inrichting en oplevering van programma’s en projecten.
 
Als concerndirecteur
Heb je een academisch werk- en denkniveau en ervaring opgedaan bij organisaties van vergelijkbare omvang en complexiteit. Je bent sensibel voor de uitkomsten van politiek-bestuurlijke processen. Je bent integer, stabiel en standvastig. Je hebt bij voorkeur aantoonbaar en met succes leiding gegeven aan veranderopgaven en organisatieontwikkeling, daarnaast is er binnen deze functie nadrukkelijk ook ruimte voor ambitie en talentontwikkeling.
 
Als lid van het directieteam
Kun je goed luisteren en ben je goed benaderbaar. Je bent mensgericht en persoonlijk gemotiveerd om proactief zichtbaar te zijn in de organisatie. Je kunt draagvlak creëren en vasthouden, mensen enthousiasmeren en meenemen op de ingeslagen weg. Je kunt zowel de complexiteit als de eenvoud der dingen doorzien, hebt een korte- en lange termijn visie, denkt in scenario’s en mogelijkheden en je bent ook een realist. Competenties die belangrijk zijn om deze rol goed in te kunnen vullen: participatieve besluitvaardigheid, probleemoplossend vermogen, zelfreflectie en aantoonbaar inclusief vermogen.
 
Specifieke opgaven voor het directieteam
Binnen de gemeente Arnhem zijn er een tweetal aandachtsgebieden waar het directieteam een cruciale rol in zal spelen. Eén daarvan is het uitvoering geven aan de bestuursopdracht Diversiteit & Inclusie met als doel een meer diverse en inclusieve organisatie te worden waar iedereen een volwaardige werkplek heeft, zich goed kan ontwikkelen en waar iedereen gelijke kansen heeft en krijgt. De ander is het uitvoering geven aan het Plan van Aanpak “Open Arnhem” dat gaat over de verbetering van de informatievoorziening binnen de driehoek ambtelijke organisatie, gemeentebestuur en gemeenteraad.
 
Arbeidsvoorwaarden
Het betreft een voltijds aanstelling met een contract voor onbepaalde tijd, waarbij regelmatig tussentijdse evaluaties zullen plaatsvinden. De functie van gemeentesecretaris is ingeschaald in salarisschaal 18 CAO Gemeenten. De functie van concerndirecteur is ingeschaald in salaris-schaal 17 CAO Gemeenten. Daarnaast heeft Arnhem een ruim aanbod aan secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een individueel keuzebudget (IKB) en diverse scholingsmogelijkheden.
 
 
De procedure
Gemeente Arnhem laat zich in deze procedure bijstaan door Ila Kasem en Eugenie van Leusen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door uiterlijk op 11 maart een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan vdk@vanderkruijs.commet daarin vermelding naar welke vacature uw belangstelling uitgaat. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Eugenie van Leusen op 020-7267270.
 
Gemeente Arnhem staat voor een inclusieve en diverse organisatie. Diversiteit wordt als kracht gebruikt om betere resultaten te halen binnen de organisatie en doet recht aan de pluriformiteit van de samenleving. Daarom nodigt de gemeente Arnhem graag kandidaten uit met een diverse achtergrond om te solliciteren.
 
U ontvangt binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met ons kantoor indien u deze bevestiging niet ontvangt.
 
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.
 
 
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer