artez

leden raad van toezicht

ArtEZ hogeschool voor de kunsten is een hbo-opleiding met locaties in Arnhem, Enschede en Zwolle. De hogeschool leidt op voor beroepen waarin kunst, kennis en creativiteit centraal staan. De raad van toezicht houdt toezicht op de besturing van de hogeschool en het functioneren van het college van bestuur. De raad staat het college van bestuur met raad ter zijde. Bij de vervulling van zijn taak richt de raad van toezicht zich op het belang van de hogeschool. De raad ziet erop toe dat het college van bestuur de verschillende belangen van de bij de hogeschool betrokkenen op een passende manier weet af te wegen.

De raad van toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het college van bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De leden van de raad van toezicht hebben geen directe belangen bij de hogeschool. Elke schijn van belangenverstrengeling tussen ArtEZ en leden van de raad van toezicht wordt vermeden. De leden hebben zitting op persoonlijke titel en oefenen hun functie uit zonder last of ruggespraak. De raad van toezicht handelt in een geest van samenwerking en gezamenlijke verantwoordelijkheid en is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.
 
Algemene profielkenmerken
Elk lid van de raad van toezicht is in staat om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. Hij/zij beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn/haar taak binnen zijn/haar rol in het kader van het profiel van de raad. Voor de samenstelling van de raad geldt als algemeen uitgangspunt dat elk lid:

 1. beschikt over bewezen bestuurlijke kwaliteiten dan wel ruime ervaring heeft in een bestuurlijke omgeving en in staat is het totale beleid van de hogeschool te beoordelen,
 2. beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn/haar taak, gelet op de specifieke profielkenmerken van de Raad,
 3. beschikt over de persoonlijkheidskenmerken en competenties: integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel, samenwerkingszin en onafhankelijk en kritisch denken,
 4. heeft een grote maatschappelijke betrokkenheid, inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen alsook affiniteit met kunst en onderwijs,
 5. beschikt over een breed netwerk van relevante maatschappelijke contacten om als professioneel toezichthouder goed te kunnen functioneren

Specifieke deskundigheden en ervaring
In aanvulling op de algemene profielkenmerken beschikken een of meerdere leden van de raad van toezicht over de volgende deskundigheden en ervaring:
 • kennis van en ervaring met het hoger onderwijs op het niveau van bestuur en beleid,
 • kennis van en ervaring met de kunst- en cultuursector op (inter)nationaal niveau,
 • een financieel-economische achtergrond en meerjarige ervaring op dit terrein,
 • ervaring met en/of affiniteit met ondernemerschap, bij voorkeur in de creatieve sector,
 • ervaring als actief uitvoerend kunstenaar (actueel of in het verleden)
Er is een evenwichtige verdeling van leden afkomstig uit de publieke sector, het bedrijfsleven en de kunst- en cultuursector, waarbij wordt gestreefd naar een spreiding in leeftijdsopbouw, sekse en regionale en culturele diversiteit.
 
Voorzitter
De voorzitter van de raad van toezicht geeft sturing aan het integrale proces van toezicht. De voorzitter draagt zorg voor een goed functionerend team en een passende agendavoering in nauwe samenspraak met het college van bestuur. De voorzitter heeft regelmatig overleg met de voorzitter van het college van bestuur over de voortgang van het beleid en actuele strategische kwesties.
 
Werving, selectie en benoeming
De benoeming van de leden van de raad van toezicht geschiedt door de raad van toezicht op basis van een vooraf openbaar gemaakt profiel. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn eenmaal herbenoembaar.
 
Het profiel van de raad van toezicht wordt opgesteld door de raad en getoetst bij het college van bestuur.
 
De medezeggenschapsraad wordt in de gelegenheid gesteld om aan de raad van toezicht advies uit te brengen over het profiel en suggesties te doen voor kandidaten.
 
Een van de leden van de raad van toezicht wordt benoemd op voordracht van de medezeggenschapsraad. De voordracht van de medezeggenschapsraad bestaat uit ten minste twee namen.
 
De werving, selectie en uiteindelijke benoeming van de leden van de Raad van Toezicht behoren tot de verantwoordelijkheid van de Raad zelf, met inachtneming van de aanbeveling van het college van bestuur.
 
Evaluatie
De raad van toezicht evalueert dit profiel periodiek, als regel één keer in de vier jaar, trekt daaruit conclusies ten aanzien van zijn samenstelling, taken en werkzaamheden en past het profiel zo nodig daarop aan.
 
Jaarlijks bespreekt de raad zijn eigen functioneren en dat van zijn leden buiten aanwezigheid van het college van bestuur. Ten minste eenmaal per drie jaar doet hij dat onder onafhankelijke, externe begeleiding.
 
Op initiatief van de voorzitter vindt – op het moment van herbenoeming – een evaluatie van ieder lid afzonderlijk plaats. In het geval van herbenoeming van de voorzitter ligt het initiatief bij de vicevoorzitter. Het besluit tot al dan niet herbenoemen is een collectief besluit en wordt gedragen door de Raad als geheel.
 
Vacatures
In verband met het vertrek van leden van de raad van toezicht in 2020 werft de raad van toezicht twee nieuwe leden.
 
Lid raad van toezicht, tevens voorzitter van de auditcommissie
 • ruime ervaring in een financiële functie (CFO), ook opgedaan  in en met de dynamiek van een kleinere maar complexe organisatie
 • balans tussen risico beheersing en ondernemerschap
 • bij voorkeur toezichthoudende ervaring
 • gevoel voor diversiteit en de dynamiek in en van een internationale context
 
Lid raad van toezicht met kunst achtergrond
 • bij voorkeur actief (geweest) als uitvoerend kunstenaar (‘maker’) dan wel ervaren in een verantwoordelijke rol in het brede domein van de kunsten
 • visie op de rol van kunst in de samenleving en daaraan betekenis kunnen geven
 • sterke affiniteit met opleiden en leren en gevoel voor het werken in een onderwijsomgeving
 • een afgeronde opleiding aan een kunstopleiding is een pré
Bij voorkeur zijn de nieuwe leden woonachtig en/of werkzaam buiten de randstad en in het brede verzorgingsgebied van ArtEZ.
 
Procedure
ArtEZ laat zich in deze procedure bijstaan door Pieter Cortenbach van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan artez@vanderkruijs.com

Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Pieter Cortenbach of Janneke van Golen op 020-7267270.
 
U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met Vanderkruijs indien u deze bevestiging niet ontvangt.
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer