amsterdamse hogeschool voor de kunsten

directeur academie voor theater en dans

De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) biedt hoger kunstonderwijs en bestaat uit zes geprofileerde academies. Er studeren aan de AHK in totaal ongeveer 3.000 studenten aan de Academie van Bouwkunst, de Breitner Academie, het Conservatorium van Amsterdam, de Nederlandse Filmacademie, de Reinwardt Academie en de Academie voor Theater en Dans. De academies staan onder leiding van academiedirecteuren. De academies verzorgen bachelor- en masteropleidingen en leiden zelfstandige en internationaal georiënteerde kunstenaars, producenten, ontwerpers, creatieve professionals en kunstdocenten op. Elke academie verricht aan werkveld en onderwijs verbonden onderzoek in het aan de academie verbonden lectoraat. De lectoraten worden bijgestaan door het AHK-research centre. 
De zes academies zijn uniek en hebben elk een eigen cultuur en ‘DNA’. De hogeschool heeft een organisatiestructuur die recht doet aan deze eigenheid en uniciteit. Het college van bestuur (CvB) van de AHK legt, in nauw overleg met de academiedirecteuren, op beleidsonderwerpen de kaders vast. De academiedirecteuren bepalen binnen deze kaders de werkwijze van de academies. Doordat de academies zich vooral richten op de huidige en toekomstige studenten, afgestudeerden, (gast-)docenten en de beroepspraktijk is er een sterke binding tussen deze groepen en de onderwijsorganisatie en kan een academie alert reageren op nieuwe ontwikkelingen in het werkveld en in het onderwijs en onderzoek.

De AHK heeft in 2018 een Strategisch Plan (klikbaar) voor de hele hogeschool vastgesteld waarin onderwerpen als diversiteit, leven lang ontwikkelen, technologie, ondernemerschap, internationalisering en multi- en transdisciplinariteit centraal staan. De academiedirecteuren van de zes academies vullen deze onderwerpen op hun academie in, naast dat zij zich inzet voor gemeenschappelijke ambities.

Tenminste maandelijks vindt gezamenlijk overleg plaats tussen het CvB en de directies waarbij AHK-brede en academie-overstijgende thema’s worden besproken. Dit overleg wordt beschouwd als het gemeenschappelijke managementteam. Elke academiedirecteur heeft voorts maandelijks individueel werkoverleg met het CvB. Elk half jaar legt de directeur verantwoording af in het zogenaamde managementgesprek met het CvB over het door de academie gevoerde beleid, de geboekte resultaten en de uitvoering van afspraken. De academiedirecteuren hebben een open werkrelatie met het CvB.

Academie voor Theater en Dans
De Academie voor Theater en Dans (ATD) leidt op voor een grote diversiteit aan theater- en danspraktijken en is daarmee uniek in Nederland. Het is een breed georiënteerde academie, met 14 bacheloropleidingen, 3 masteropleidingen, 2 vooropleidingen, 2 associate degrees en een lectoraat/onderzoeksprogramma. Vakmatige en onderwijskundige vernieuwing is een permanent kenmerk van de ontwikkeling van het onderwijs en onderzoek. De bachelor-, master-, associate degree, vooropleidingen en het lectoraat (onderzoek) zijn onderverdeeld in drie domeinen: Theater, Dans en de DAS Graduate school.

De opleidingen zijn divers en hebben elk hun specifieke kenmerken, staf en studenten. Het masteronderwijs is samen met het onderzoekscluster en het pre-PhD-programma gebundeld in de DAS Graduate school.

Inclusief, grootstedelijk en internationaal
De ATD opereert in een grootstedelijke omgeving met een grote mate van culturele diversiteit. Enkele opleidingen zijn internationaal (Engelstalig) en trekken talentvolle studenten van verschillende nationaliteiten aan. Bijna 30% van de studenten komt uit het buitenland (EER en niet-EER). In de ontwikkeling van de academie spelen diversiteit, inclusie en sociale veiligheid een grote rol. De actuele maatschappelijke discussies (#metoo, Black Lives Matter) worden ook op de academie gevoerd. Het is belangrijk om met elkaar in gesprek te zijn over gedeelde waarden: wat en wie willen we zijn, hoe ziet gewenst gedrag eruit? De ATD werkt heel bewust, actief en concreet aan de ontwikkeling van een inclusieve academie waarin iedereen gelijke kansen heeft om tot volle potentie te komen, waar iedereen welkom is. Sociale veiligheid is hierbij erg belangrijk. Academiedirecteur, artistiek leiders en afdelingshoofden besteden hieraan actief aandacht en hebben hierin een voorbeeldfunctie.

Het toekomstig werkveld: podiumkunsten en corona
De huidige coronapandemie heeft uiteraard impact op studenten en medewerkers. De ATD biedt praktijkonderwijs: een deel van de lessen kon en kan doorgaan. Maar studenten en medewerkers ervaren ook de nadelen van werken en leren op afstand; er is eenzaamheid, onzekerheid en er zijn zorgen over de toekomst van de podiumkunsten.
Het is een uitdaging om studenten op te leiden voor een toekomstig werkveld, dat continu in beweging is en waarin nieuwe technieken nieuwe kansen bieden, en de onderlinge samenwerking tussen de opleidingen binnen de academie (en binnen de hogeschool) daarvoor optimaal te benutten en vorm te geven.

Organisatie van de ATD
De academiedirecteur is bevoegd en eindverantwoordelijk voor de ATD. De directeur werkt samen met de artistiek leiders van de opleidingen, het hoofd Bedrijfsvoering, het hoofd Onderwijs & Studentenwelzijn en de lector, tevens hoofd van de Graduate School. Het academiebestuur is het hoogste besluitvormende orgaan en bestaat uit de academiedirecteur, twee vertegenwoordigers van ieder domein, het hoofd Bedrijfsvoering, het hoofd Onderwijs & Studentenwelzijn en de lector. Na het vertrek van de vorige academiedirecteur wordt de functie nu meer dan een jaar ingevuld door een academiedirecteur ad interim.

In 2017 heeft de ATD gekozen voor een nieuw, ‘gekanteld’ organisatiemodel waarbij de verantwoordelijkheid voor besluiten zo laag mogelijk in de organisatie wordt gelegd en bij consent worden genomen. Het doel is om, met behoud van de autonomie van de verschillende opleidingen, dwars door de lagen van de organisatie heen, beter en transparant met elkaar het gesprek te kunnen voeren over wat de academie wil zijn, over de visie op onderwijs, de kunsten, de kunsteducatie en de samenleving. Hierin is ook de medezeggenschap een belangrijke factor. Het model is in ontwikkeling en werpt vruchten af. Juist ook door de coronacrisis is een hogere frequentie van overleg ontstaan die leidt tot meer samenwerking.
Het afgelopen jaar is aandacht besteed aan de verdere doorontwikkeling van het gekantelde organisatiemodel. Ook is en wordt nog gewerkt aan een verdere samenwerking tussen de opleidingen onderling, aan meer overkoepelend onderwijsbeleid en aan het opleidingoverstijgend en multidisciplinair samenwerken.

Functie
De academie zoekt een academiedirecteur die een inclusieve gemeenschap creëert, voortbouwt op de ingezette koers en met enthousiasme en energie helpt om studenten en medewerkers een nieuw perspectief te geven in het door corona veranderde werkveld.

Opdrachten
 • De academiedirecteur verstevigt samen met de academie de visie op de ontwikkeling van de vakgebieden in het veranderende werkveld en in een veranderende onderwijskundige context, waarbij flexibilisering, leven lang ontwikkelen en digitalisering steeds meer aandacht vragen. Is actief en nieuwsgierig en maakt verbinding met de werkvelden en andere (kunst)disciplines en heeft oog voor de ontwikkeling en toepassing van technologie in de professie en in het onderwijs. Geeft richting aan het opleiden van studenten in het ‘post-corona-werkveld’ en heeft aandacht voor mogelijke zorgen en onzekerheden van studenten en medewerkers;
 • De academiedirecteur houdt van de grootstedelijke en internationale dynamiek waarin de ATD wortelt en weet deze dynamiek te benutten samen met en voor de academie. Stimuleert op enthousiaste en gedreven wijze diversiteit, inclusie, sociale veiligheid en vernieuwing;
 • De academiedirecteur bezit het vermogen om de ATD duurzaam toegankelijk te maken voor ieder mogelijk talent, draagt er zorg voor dat ieder lid van de gemeenschap zich welkom voelt en de academie als een thuis ervaart. Beschikt over de ervaring en de drive om de complexe processen die hiervoor doorlopen moeten worden in te richten en werkend te maken;
 • De academiedirecteur begeleidt de ontwikkeling naar verdere interdisciplinaire samenwerking binnen de ATD en heeft daarbij grote sensitiviteit voor het eigen karakter van de verschillende opleidingen. Werkt samen met de academie aan een heldere en transparante communicatie, personeelsbeleid, de verdere inbedding van de medezeggenschap en aan kennisdeling.

Taken en verantwoordelijkheden
 • De academiedirecteur is bevoegd en eindverantwoordelijk voor de gehele academie: onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. Is verantwoordelijk voor de interne organisatie en de samenwerking, de ontwikkeling van strategie, visie, communicatie, financiën en de samenhang binnen de ATD;
 • Borgt de bestaande (hoge) kwaliteit van de opleidingen en heeft aandacht voor onderwijsontwikkeling en aanpassingen van de curricula waar nodig;
 • Vertegenwoordigt de ATD binnen het strategisch overleg van de AHK en is het eerste aanspreekpunt voor de interne en externe relaties;
 • Werkt samen met de collega-directeuren van de andere academies van de AHK; zorgt voor en stimuleert verbinding tussen de ATD en de andere academies op diverse organisatieniveaus;
 • Positioneert de ATD in Nederland en internationaal;
 • Legt verantwoording af aan het CvB van de AHK.

Profiel
De Academiedirecteur verbindt zich met de academie, de studenten en de medewerkers. Heeft een groot hart voor de podiumkunsten, is bekend met het hoger onderwijs en kijkt ernaar uit om samen met medewerkers en studenten de academie verder te ontwikkelen in de huidige tijd.

Achtergrond en ervaring
 • is bekend met de wereld van theater, dans en/of (podium)kunsten in het algemeen en het cultureel diverse werkveld in het bijzonder;
 • heeft bij voorkeur ervaring in of tenminste aantoonbare affiniteit met het hoger (kunst)onderwijs en onderzoek. Heeft een opvatting over wat in het onderwijs centraal moet staan, een visie op de ontwikkeling van het kunstonderwijs en op de positie van afgestudeerden in het huidige en ‘post-corona’ werkveld. Deze visie is verankerd in een brede opvatting over het belang van kunst(onderwijs) in de samenleving;
 • is een ervaren manager van professionals: heeft ervaring met het leidinggeven aan een organisatie van vergelijkbare complexiteit waarin professionals met een grote mate van zelfstandigheid hun vak uitoefenen. Is een leider met coachende vaardigheden. Geeft ruimte aan de professionals, en wijst hen waar nodig op hun eigen verantwoordelijkheden;
 • is veranderkundig sterk en ervaren in het meenemen van medewerkers in een veranderingsproces;
 • behoudt het overzicht, ziet de verbanden binnen de brede, veelzijdige en complexe organisatie van de ATD en brengt waar nodig structuur aan. Beschikt daartoe over procesvaardigheden dan wel heeft ervaring als procesmanager;
 • voelt zich goed thuis bij de besturingsfilosofie van de AHK: ondersteunt het door ATD gekozen besturingsmodel en helpt mee dit verder te ontwikkelen;
 • is een verbinder die in staat is samenwerking te bevorderen op alle niveaus binnen de academie;
 • is laagdrempelig, staat midden in de academie, is benaderbaar voor studenten en medewerkers en kan open en luisterend communiceren met hen;
 • is een zichtbare directeur ‘naar binnen’: is ervaren in het werken in een diverse, inclusieve en sociaal veilige academie, draagt actief bij aan een verdere ontwikkeling daarvan en is in staat om op inclusieve wijze richting te geven aan het geheel van alle bij de organisatie betrokken medewerkers en andere belanghebbenden;
 • is ook het zichtbaar boegbeeld ‘naar buiten’ en heeft oprechte interesse in het werkveld en de wereld rondom de ATD;
 • beschikt over overredingskracht, (inhoudelijke) visie en is in staat de ATD te positioneren in een relevant werkveld.

Arbeidsvoorwaarden
Inschaling conform cao-hbo.

Procedure
De ATD laat zich in deze procedure bijstaan door Dorothea van Rijnen van Vanderkruijs, partner in executive search. De procedure is in- en extern opengesteld en er wordt gezocht via openbare kanalen (advertenties on- en offline) en via directe search (het benaderen van kandidaten).

De AHK streeft in haar beleid het vergroten van culturele diversiteit na. De AHK kijkt met nadruk naar kandidaten met een biculturele achtergrond om op deze vacature te kunnen benoemen. 

Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel Nederlandstalig cv) te sturen aan atd@vanderkruijs.com
Voor informatie kunnen geïnteresseerden bellen met Dewi Henneman of Dorothea van Rijnen op 020-7267270.
U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met ons kantoor indien u deze bevestiging niet ontvangt.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. Het aanleveren van een Verklaring Omtrent Verdrag (VOG) is vereist bij indiensttreding.

Planning
Belangstellenden dienen rekening te houden met de volgende data:
 • Eerste gespreksronde met selectiecommissie: woensdag 26 mei van 14.00 – 20.00 uur.
 • Gesprekken met adviescommissie: maandag 31 mei tussen 09.00 – 17.00 uur.
 • Tweede gespreksronde met selectiecommissie: 7 juni van 16.00 – 20.00 uur. 
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer