attent zorg en behandeling

lid raad van toezicht (aandachtsgebied zorg)

Attent Zorg en Behandeling (Attent) gaat uit van de mogelijkheden van de cliënt en levert ondersteuning en dienstverlening op het gebied van wonen, welzijn en complexe verpleeghuiszorg, ongeacht waar de cliënt woont. In de regio Doesburg, Dieren, Rheden, Velp, Arnhem en Overbetuwe doen ruim 1500 cliënten een beroep op de organisatie. Attent werkt als een netwerkorganisatie proactief samen met aanpalende zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijs en wetenschap (UKON). De organisatie profileert zich als een flexibele netwerkorganisatie door productdifferentiatie, maatwerk en hoge kwaliteit van zorg- en dienstverlening. Attent kiest bewust voor de hele keten van (complexe) verpleeghuiszorg van thuis, kortdurend verblijf, tot in verpleeghuis en zijn ook bewust onderdeel van regionale samenwerkingsverbanden. De ongeveer 1500 betrokken medewerkers en 600 vrijwilligers spelen hierin een cruciale rol. Het leiderschap is modern, toekomstgericht, kaderstellend met veel ruimte voor de professionals. Attent wordt bestuurd door een eenhoofdige raad van bestuur.
Ontwikkelingen
Attent heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan een gezonde organisatie, er ligt inmiddels een stevig fundament waarop kan worden doorgebouwd aan de ambities van de organisatie.
  • Voor zowel de gerontopsychiatrie (GP) als voor de revalidatiezorg is Attent bezig om het Topcare label te halen. De proefvisitatie voor de GP levert een mooi rapport op. Doel is het label voor GP eind 2021 te behalen. Het Topcare label vraagt om het opstellen van een eigen wetenschappelijke agenda en het verbinden van onderzoekers aan Attent.
  • Attent is aangewezen als regionaal expertisecentrum voor de GP. Hiervan zijn er momenteel 11 in Nederland.
  • Recent heeft Attent een integraal strategisch kader vastgesteld waarbinnen de verduurzaming van verpleeghuiszorg de komende jaren zal worden vormgegeven vanuit vier perspectieven: cliënt, medewerker, organisatie en stakeholder. Persoonsgerichte zorg en persoonsgericht werkgeverschap zijn binnen die kader twee belangrijke pijlers waarbij we een gedragsverandering bewerkstelligen die verder gaat dan instrumentele aanwijzingen.

Aanleiding vacature
De voorzitter raad van toezicht zal per 1 juni 2021 vertrekken vanwege het bereiken van de maximale zittingstermijn. Een zittend lid van de raad van toezicht is per die datum benoemd tot voorzitter, derhalve ontstaat de vacature van lid met aandachtsgebied zorg per 1 juni aanstaande.

Vooraf
Samen met de bestuurder van Attent zijn we als raad voortdurend in ontwikkeling, net zoals de Attent organisatie, om goed te kunnen inspelen op de behoefte van onze (toekomstige) cliënten en onze maatschappelijke opdracht en brengen als moderne raad het gedachtengoed van de nieuwe Governance in praktijk. Dit houdt bijvoorbeeld in dat we:

- in de samenwerking uitgaan van vertrouwen;
- invulling geven aan zowel adviseren, controleren als aan goed werkgeverschap;
- als team opereren, uiteraard met behoud van eigen inbreng en verantwoordelijkheid;
- in verbinding staan met alle geledingen van de organisatie;
- waarde hechten aan dienstbaarheid en transparantie;
- dat we betrokken zijn en zichtbaar.

De raad van toezicht vergadert in een open en plezierige sfeer.

Raad van toezicht
De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de raad van bestuur en op de realisering van de maatschappelijke doelen van Attent. Het beleid dient een aantoonbare maatschappelijke meerwaarde te hebben en in overeenstemming te zijn met wettelijke, statutaire en andere voorschriften. De continuïteit van Attent dient daarbij gewaarborgd te zijn.

Daarnaast is de raad van toezicht een klankbord voor de raad van bestuur en staat haar met advies terzijde. De raad van toezicht heeft de werkgeversfuncties voor de raad van bestuur en onderschrijft de zorgbrede Governance Code.

Het aantal leden van de raad van toezicht is statutair bepaald op minimaal vijf en maximaal zeven leden. De huidige samenstelling van de raad van toezicht bestaat uit vijf personen waarvan een lid op voordracht van de centrale cliëntenraad. Bij de samenstelling van de raad van toezicht wordt een heterogene evenwichtige samenstelling naar leeftijd, geslacht, sociale en etnische achtergrond nagestreefd. Er wordt gezorgd dat de specifieke deskundigheid van de leden van de raad van toezicht een zo breed mogelijk spectrum bestrijkt, passend bij de doelstellingen van Attent en de ontwikkelingen in de verpleeghuiszorg en thuiszorg; algemeen bestuurlijk, financieel en zorginhoudelijk.

De volgende aandachtsgebieden vinden wij van belang:
- zorginhoudelijk, kwaliteit en veiligheid;
- bedrijfskundig, organisatieontwikkeling;
- sociaal en maatschappelijk perspectief;
- bestuurlijke verhoudingen
- innovatie;
- financieel-economisch;
- zorgvastgoed/huisvesting
- cliëntenperspectief;
- human resource management;
- (zorg)technologie;
- marketing.

De raad van toezicht opereert als team, waarbij ieder verantwoordelijk is voor alle beleidsterreinen. Er is geen sprake van een portefeuilleverdeling in die zin dat bepaalde beleidsterreinen exclusief zijn voorbehouden aan specifieke leden. De raad streeft ernaar dat besluiten zoveel mogelijk in consensus worden genomen; indien dit niet mogelijk is beslist de meerderheid. Van de leden van de raad van toezicht wordt verwacht dat zij op elk van bovenstaande kwaliteitsgebieden hun toezichthoudende rol kunnen vervullen.

Leden van de raad van toezicht hebben affiniteit met de doelgroep van Attent en passen bij de ontwikkelingsfase van Attent. Van de leden van de raad van toezicht wordt verwacht dat zij maatschappelijk actief zijn en zich blijven ontwikkelen. Zij onderschrijven de missie, visie en doelstellingen van Attent.

Functie
Specifiek voor deze vacature is het volgende van belang:
- ruime ervaring als zorgbestuurder;
- kennis op het gebied van zorg en zorgontwikkeling;
- beschikken over een voor Attent relevant (regionaal) netwerk;
- (onderzoeks)ervaring, affiniteit en/of netwerk in zorgwetenschap;
- bekend zijn met de zorgbrede Governance Code, deze onderschrijven en naleven;
- inzicht in de taken en rolverdeling tussen de raad van toezicht en raad van bestuur;
- uitgaan van gezamenlijkheid met respect voor ieders verantwoordelijkheid en rol;
- uitstekende analytische capaciteit en vermogen tot (strategische) oordeelsvorming;
- vermogen tot (zelf)reflectie, verbinden en inspireren;
- integer, open houding, onafhankelijk en constructief kritisch zijn;
- toewijding, beschikbaarheid en plezier hebben in het modern toezichthouden.

Onverenigbaarheid
Het functioneren van de leden van de raad van toezicht is gebaseerd op integriteit en onafhankelijke opstelling. Dit betekent dat de leden in de uitoefening van hun functie op geen enkele wijze een zakelijk of persoonlijk belang hebben bij de wijze waarop Attent opereert.
De leden zijn vrij van last en ruggespraak en vervullen geen (neven)functies die strijdig zijn met het onafhankelijk kunnen functioneren in de raad.

Procedure
Attent laat zich in deze procedure bijstaan door Eugenie van Leusen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door voor 22 april een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan attent@vanderkruijs.com
Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Eugenie van Leusen of Brechtje Reinders op 020-7267274.

U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met Vanderkruijs indien u deze bevestiging niet ontvangt.

Planning
Belangstellenden dienen rekening te houden met selectie- en adviesgesprekken op dinsdag 18 mei 2021 tussen 15.00 – 21.00 uur.
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer