Avans hogeschool

Directeur Avans Creative Innovation

Avans Hogeschool is een kennisinstelling met een krachtige positie in Brabant. Avans is een dynamische toekomstgerichte kennisinstelling met 12 academies en 2 Associate degrees academies, 54 hbo-opleidingen, 4 masters, 4 Centres of Expertise, 2 expertisecentra en 33 lectoraten voor onderzoek. Tevens zijn er 4 diensteenheden en 2 stafeenheden, die expertise gedreven werken aan de gezamenlijke opgaven van Avans. Avans toont zich een kennisinstelling waar bijna 35.000 studenten en 3.800 medewerkers bijdragen aan de ontwikkeling van inspirerend onderwijs en onderzoek.
Met ambitie 2025 heeft Avans ingezet op een transitie naar flexibel en modulair onderwijs en een doorontwikkeling naar university of applied sciences.

De missie van Avans is wendbare en veerkrachtige professionals opleiden, die zich een leven lang ontwikkelen en bijdragen aan een duurzame toekomst. De keuzegids heeft Avans opnieuw uitgeroepen tot de beste grote hogeschool van Nederland. Studenten van Avans Hogeschool prijzen de onderwijskwaliteit en de sfeer bij de opleidingen en de deskundigheid van de docenten. Bij Avans is het eigen merk een werkwoord. “We zijn ambitieus en laten dat zien. We dragen uit wat we doen, waarom we dat doen en hoe we dat doen. Door van Avans een werkwoord te maken claimen we onze ambitie en trots”. Bij het werken aan de ambities zijn drie kernwaarden leidend: maatschappelijk betrokken, ambitieus en persoonlijk. Deze drie eigenschappen zijn typerend voor de identiteit van Avans. Ze vormen het DNA van deze hogeschool.

Avans Creative Innovation
Avans Creative Innovation (ACI) is één van de academies van Avans Hogeschool en omvat de bacheloropleidingen Communicatie, CMD, Business Innovation, de kunst- en vormgevingsopleidingen van Sint Joost School of Art & Design en de Cabaret-opleiding aan de Koningstheateracademie. In de afgelopen periode heeft er Avansbreed een herverdeling plaatsgevonden waarbij opleidingsgroepen zijn ondergebracht in nieuwe clusters. In dit proces heeft Avans Creative Innovation (ACI) zich gevormd. In ACI wordt er een spannende combinatie gevormd tussen de hardere en de zachtere benadering van creativiteit en innovatie in verschillende domeinen: kunst & design, creatieve technologie & economie. De academie bevindt zich in een proces van het komen tot een gezamenlijke en herkenbare identiteit met behoud van de kracht van afzonderlijke opleidingen die bijdragen aan de opleiding en vorming van studenten.

Maatschappelijke ontwikkelingen raken ACI
De wereld raakt steeds meer ontwricht door klimaatverandering, groeiende ongelijkheid en disruptieve technologische ontwikkelingen. De studenten van nu worden morgen geconfronteerd met de complexe gevolgen en uitdagingen die hierdoor ontstaan. Daarom zijn professionals nodig die alternatieven ontdekken en verbeelden: omdenkers, dwarsliggers, idealisten, makers en verbinders. De opleidingsoverstijgende onderwijsmodules maken dit mogelijk, zodat studenten zich kunnen ontwikkelen tot kritische, onderzoekende en wendbare creatieve professionals. Met het versterken van het profiel van ACI staan de studenten en de ontwikkeling van een kritische blik op de wereld om ons heen centraal: met het verbeelden van alternatieven ontstaan oplossingen voor toekomstige vraagstukken.
Avans Creative Innovation (ACI) ontwikkelt een aanbod van cross sectoraal onderwijs en flexibele leerpaden voor ruim 2500 bachelor studenten in Breda en Den Bosch. In co-creatie met het werkveld dragen studenten en medewerkers bij aan de innovatie van creatieve beroepen en maatschappelijke opgaven zoals de Sustainable Development Goals. ACI heeft de ambitie om een internationaal erkende kennisinstelling te worden op gebied van creativiteit binnen onderzoeksprogramma’s en een doorlopende leerlijn van 1e, 2e en 3e cyclus. Daarvoor werken zij samen met bedrijven, NGO’s en onderzoekscentra.

De organisatie
De directie van ACI bestaat uit 1 directeur en 3 adjuncten waarvan de portefeuilleverdeling in onderling overleg wordt bepaald. Er is in het directieteam sprake van een fijne onderlinge verstandhouding en er wordt gewerkt op basis van gelijkwaardigheid. De verantwoordelijkheden zijn per opleiding of team op HR taken afgebakend. Daarnaast is er een portefeuilleverdeling van opgaven die een ACI-brede scope hebben. De academiedirecteur neemt deel aan diverse academie-overstijgende (strategische) platforms en overleggen met collega-directeuren, CvB-leden en externe partners, en draagt daarbij actief zorg voor het doorontwikkelen van Avans Hogeschool en de impact daarvan voor student en samenleving.
De academie Avans Creative Innovation (ACI) valt onder het College van Bestuur dat verantwoordelijk is voor het dagelijks bestuur van de hogeschool. Avans heeft een medezeggenschapsstructuur, waarmee zeker is gesteld dat op alle niveaus medezeggenschap een belangrijke rol speelt bij de besluitvorming. De academiedirecteur heeft in de formele medezeggenschap de academieraad als gesprekspartner.

Functie
Bij ‘Avans Creative Innovation’, ontstaat door het vertrek van de directeur per 1 april 2024 een vacature voor een nieuwe directeur ACI. De directeur ACI komt te werken in een ambitieuze hogeschool die kansen biedt, waar kwalitatief hoogwaardig onderwijs wordt verzorgd, waar het werkveld nauw betrokken is bij de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijs en waar medewerkers energie krijgen van onderlinge samenwerking. Tot de komst van de nieuwe directeur wordt de vacature vervuld door een interim-directeur.

Taken en verantwoordelijkheden
Van de nieuwe directeur wordt verwacht dat hij of zij leiding geeft aan het verder versterken van het kunst- en designprofiel van de academie. Dit vraagt onder meer het zorgdragen voor een robuuste ondersteunende bedrijfsvoering en passende onderwijshuisvesting en anderzijds het implementeren van Avansbrede ambities zoals onder andere modulair onderwijs per 1 juli 2024, levenlang ontwikkelen, masters, PD’s en praktijkonderzoek en een verdere versterking van de samenwerking met externe partijen rond maatschappelijke thema’s met het oog op meervoudige waardecreatie (onderwijs, beroepenveld/samenleving en onderwijs).

De nieuwe directeur:
• geeft, in samenwerking met de adjunctdirecteuren (directieteam), leiding aan de academie;
• is actief betrokken op vernieuwing van onderzoek en onderwijs, de transformatie naar het nieuwe flexibele onderwijs en het versterken van de ondersteunende bedrijfsvoering;
• draagt bij aan het versterken van het kunst- en designprofiel van de academie;
• is in staat de academie strategisch en herkenbaar te positioneren, zowel binnen als buiten de organisatie. Dit omvat het vertalen van Avansbrede ontwikkelingen naar de academie, als ook het proactief meedenken vanuit het doorsnijdend en verbindend perspectief van ‘art&design’ voor de andere opleidingen en het onderzoek van Avans;
• legt verantwoording af aan het College van Bestuur.

Persoonlijke eigenschappen
Avans is op zoek naar een enthousiaste nieuwe directeur Avans Creative Innovation met een krachtig bestuurlijk profiel, met een aansprekende visie op de ontwikkeling van onderwijs en onderzoek binnen een kennisinstelling, een herkenbare resultaatgerichte aanpak en met sterk verbindende kwaliteiten.

De nieuwe directeur:
• heeft een afgeronde masteropleiding en een academisch denk- en werkniveau;
• heeft ervaring in en aantoonbare affiniteit met het kunst- en designdomein of de creatieve sector;
• is een ervaren leidinggevende bij voorkeur in een onderwijs- of onderzoeksorganisatie die nauw samenwerkt met het beroepenveld;
• heeft een visie op de organisatie, de ontwikkeling en de implementatie van nieuwe onderwijs- en onderzoeksvormen;
• is in staat om strategisch en op inhoud te schakelen, een duidelijke koers te bepalen en organisatiebrede doelstellingen te vertalen naar praktische plannen binnen de academie;
• heeft ervaring in het hoger onderwijs en veranderopgaven daarbinnen;
• is zichtbaar en toegankelijk, luistert, heeft oog voor verschillende belangen en perspectieven en is in staat deze te verbinden aan het collectief;
• heeft empathisch vermogen en houdt in iedere laag van de academie feeling met wat er speelt en hoe de medewerkers dat beleven;
• is besluitvaardig, kan prioriteiten stellen en weet door te pakken waar het moet;
• is in staat de academie herkenbaar en krachtig te positioneren en intern en extern op de kaart te zetten;
• toont enthousiasme en verbindend leiderschap, weet anderen te inspireren, is in staat draagvlak te creëren en mensen in beweging te brengen;
• heeft een uitstekende uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands en in het Engels, zowel in woord als geschrift.

Voor alle dimensies van diversiteit werkt Avans aan het versterken van inclusie. Het is vanzelfsprekend dat in de zoektocht naar een nieuwe directeur ACI aandacht is voor het versterken van diversiteit en inclusie. We zoeken een kandidaat die de diversiteit van het huidige directieteam zal verrijken.

Arbeidsvoorwaarden
De functie is ingeschaald in schaal 14/15 CAO Hoger Onderwijs.
• Een maandsalaris van minimaal € 6.030 tot maximaal € 7.687 bruto bij een fulltime aanstelling (schaal 14 cao hbo), met een uitloop tot € 8.445 in de vorm van een toelage.
• Een eindejaarsuitkering, die ongeveer gelijk is aan een dertiende maand.
• Een vaste formatieplaats.
• Ongeveer 50 vrije dagen per jaar op basis van een fulltime werkweek.

Procedure
Avans laat zich in deze procedure bijstaan door Carien Verhoeff van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan vdk@vanderkruijs.com. Voor meer informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Carien Verhoeff (06-27050365) voor inhoudelijk informatie of met Floor Strik 020-7267270 voor logistieke vragen.

Planning
De planning is erop gericht een benoeming door het College van Bestuur mogelijk te maken in juni 2024. U ontvangt binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met Vanderkruijs indien u deze bevestiging niet ontvangt.