aveleijn

raad van toezicht

Iedereen heeft dromen, wensen en talenten. Maar deze laten uitkomen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Aveleijn ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking en/ of een lage sociale redzaamheid. Wij zien eigen kracht en denken in oplossingen. Bovenal geloven wij in een Leven vol Betekenis. Ontmoeten, ontwikkelen en ondersteunen zijn onze richtinggevende principes;  door elkaar echt te ontmoeten, onderzoeken we hoe we cliënten kunnen ondersteunen bij het maken van een volgende ontwikkelstap in hun leven. 
Met circa 2000 medewerkers en 800 vrijwillgers ondersteunt Aveleijn ongeveer 2800 cliënten levenslang en levensbreed. Het maakt daarbij niet uit of het om een enkelvoudige of complexe ondersteuningsvraag gaat en op welke wijze de ondersteuning gefinancierd wordt. We bezoeken cliënten aan huis (ambulant) en bieden kinderopvang en dagbesteding aan op onze (maatschappelijke) dagbestedingslocaties. Cliënten met een complexe zorgvraag kunnen bij ons komen wonen in een van onze 80 kleinschalige woonvoorzieningen. Daarnaast diagnosticeren en behandelen wij cliënten die te maken hebben met psychische of psychiatrische problemen.
 
Aveleijn is één van de ambassadeurs als het gaat om de uitvoering van het in 2016 geratificeerde VN Verdrag voor gelijke behandeling van mensen met een handicap. Wij geloven dat iedereen verschillend is. Juist daarin zijn we gelijk. Vanuit dit perspectief staan wij voor onze cliënten en helpen wij hen om zichtbaar te zijn in onze maatschappij en hun stem te laten klinken. Bovendien draagt Aveleijn, als ambassadeur van de Green Deal voor de Zorg, bij aan het behalen van de klimaatdoelstellingen.
 
Onder het motto ‘Werk dat deugt en deugd doet’ ontwikkelt Aveleijn haar ondersteunings- en zorgaanbod door. We maken daarbij onderscheid in verschillende doelgroepen. Hierbij valt te denken aan het jonge kind (<12 jaar), op weg naar volwassenheid (12 – 23 jaar), ambulante of intensieve begeleiding voor volwassenen en de zorg voor ouder wordende cliënten. Het primaire proces is bij de uitvoering afhankelijk van goede ondersteuning. Daarom ondersteunen de stafdiensten hen bij het werken aan continue kwaliteitsverbetering, aantrekkelijk werkgeverschap, de inzet van (technologische) innovaties en slim gebruik van ICT middelen.
 
Aveleijn is een waardegerichte organisatie. Dit houdt in dat bij het maken van keuzes, de meerwaarde voor cliënten en medewerkers voorop staat. Verder beschikt Aveleijn over een tweelagenstructuur. Dit leidt ertoe dat de Raad van Bestuur, bestaande uit Willem den Hartog en Susanne Bentvelsen, nauw in verbinding staat met het primaire proces en de stafdiensten. In deze organisatiestructuur vormen de managers van het primaire proces een onmisbare schakel. In 2019 introduceerde de Raad van Bestuur een nieuwe overlegstructuur die is ontwikkeld vanuit de diverse rollen die de managers in de organisatie innemen.
 
Medezeggenschap is stevig verankerd binnen Aveleijn; de Centrale Cliëntenraad-Cliënten en de Centrale Cliëntenraad-verwanten adviseren de Raad van Bestuur over thema’s die raken aan de leefwereld van cliënten. Op het niveau van de locaties gaan de managers in gesprek met hun lokale Cliënten- en Verwantenraden (circa 50 in totaal). De Ondernemingsraad behartigt de belangen van medewerkers.
 
Meer informatie treft u aan in het kwaliteitsrapport en het jaarverslag.
 
Raad van Toezicht Aveleijn
De Raad van Toezicht, die op dit moment bestaat uit vijf leden, voelt zich sterk verbonden met de cliënten en de missie van Aveleijn. De kernwaarden Ontmoeten, Ontwikkelen en Ondersteunen nemen een centrale plek in bij de uitoefening van de taken van de Raad:
 • De Raad van Toezicht geeft invulling aan Ontmoeten door een waarde- en respectvolle dialoog aan te gaan met de Raad van Bestuur, maar ook met de medezeggenschapsorganen en andere relevante actoren. Naast de formele vergaderingen sluiten de leden van de Raad van Toezicht dan ook regelmatig aan bij uiteenlopende (informele) activiteiten van Aveleijn.
 • De Raad van Toezicht heeft vanuit de kernwaarde Ontwikkelen oog voor doorontwikkeling van Aveleijn als organisatie in relatie tot de maatschappelijke trends en opgaven. Ontwikkelen is bij de Raad van Toezicht ook van toepassing als het gaat om de doorontwikkeling van de Raad zelf en zijn individuele leden.
 • Ten slotte ondersteunt de Raad van Toezicht de Raad van Bestuur. Dit doet hij onder andere door naast het vervullen van de toezichthoudende rol ook de Raad van Bestuur met advies terzijde te staan.
Zowel medewerkers, familieleden/naasten en vrijwilligers zetten zich dagelijks in om een bijdrage te leveren aan een betekenisvol leven voor cliënten van Aveleijn. In relatie tot de samenleving waarin wij cliënten ondersteunen, nemen wij echter waar dat (op landelijk niveau) de maatschappelijke deelname en acceptatie van mensen met een (verstandelijke) beperking afneemt. De corona crisis versterkt deze tweedeling en leidt mogelijk in de (nabije) toekomst tot een herziening van het zorglandschap en de bijbehorende financieringsstructuur. Deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor de cliënten van Aveleijn, maar raken ook de organisatie en haar medewerkers.
 
Op dit moment bestaat de Raad van Toezicht uit: 
 • De heer M. (Maarten) Ruys (voorzitter)
 • Mevrouw M. (Mariëlle) Ploumen (vicevoorzitter)
 • De heer G. (Gerard) Ingenhoest
 • Mevrouw Y. (Yvon) ten Brummelhuis
 • De heer F. (Frank) Maathuis
Functie
In verband met het bereiken van de maximale zittingstermijn, treedt de heer Ingenhoest in september 2021 terug. De Raad van Toezicht heeft mede in verband met zijn vertrek ruimte voor een of twee nieuwe toezichthouders die vanuit het perspectief van cliënten een bijdrage leveren aan de Raad van Toezicht als het gaat om het realiseren van een Leven vol betekenis.
 
Profiel
De kandidaten tezamen (m/v): 
 • Hebben oprechte belangstelling voor en (werk)ervaring met of kunnen zich goed inleven in de positie van mensen met een verstandelijke beperking.
 • Beschikken over kennis en/of ervaring als het gaat om de maatschappelijke uitdagingen waar mensen met een (verstandelijke) beperking voor gesteld staan.
 • Hebben visie op sociaal ondernemerschap en dragen bij aan het oplossen van maatschappelijke opgaven in relatie tot de zorg, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, transformatie of de implementatie van innovatieve toepassingen en/of het aangaan van nieuwe zorgarrangementen en netwerken in de zorg.
 • Kenmerken zich door een onderzoekende en reflecterende houding, stellen open vragen en hechten aan het leveren van een constructieve bijdrage aan een goed functionerend team.
 • Brengen een fris, intelligent tegengeluid en een ander perspectief.
 • Denken strategisch, onafhankelijk en hebben bestuurlijke ervaring.
 • Beschikken over actuele kennis als het gaat om strategische vraagstukken op het terrein van HRM, financiën, organisatie en vastgoed.
 • Hebben een relevant netwerk, passend bij de hiervoor geschetste kenmerken.
 • In elk geval één is bij voorkeur woonachtig of werkzaam in (de omgeving van) Twente en beiden sluiten goed aan bij de Twentse cultuur.
De Raad van Toezicht komt graag in contact met kandidaten die zich herkennen in het bovenstaande profiel en nodigt zowel kandidaten met als zonder toezichthoudende ervaring uit om te reageren.
 
De Raad versterkt zich graag met een bestuurlijk actieve toezichthouder die vanuit eigen ervaring de taal van de werkvloer spreekt en beschikt over eindverantwoordelijke ervaring voor de strategische bedrijfsvoeringsportefeuille en een toezichthouder die affiniteit heeft met en visie op toekomstige, maatschappelijke vraagstukken in relatie tot de gezondheidszorg.
 
Procedure
Aveleijn laat zich in deze procedure bijstaan door Eugenie van Leusen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door voor 26 mei een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan aveleijn@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Eugenie van Leusen of Brechtje Reinders op 020-7267274.
 
U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met Vanderkruijs indien u deze bevestiging niet ontvangt.
 
Planning
Belangstellenden dienen rekening te houden met de volgende data voor gespreksrondes:
 • Eerste ronde van gesprekken op donderdag 10 juni tussen 12.00 en 19.00 uur.
 • Tweede ronde van gesprekken op donderdag 24 juni tussen 15.00 en 20.00 uur. 
 
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer