avres

directeur

Avres helpt mensen hun plek in de maatschappij (weer) te vinden. Door het vinden van passend werk of door (tijdelijke) inkomensondersteuning en coaching bij schulden. Het leerwerkbedrijf voert de Participatiewet en de wet Sociale Werkvoorziening uit voor de gemeenten Gorinchem, Molenlanden en Vijfheerenlanden. Avres is een Gemeenschappelijke Regeling die in 2016 is ontstaan door een fusie van Avelingen Groep (uitvoerder van de Wet Sociale Werkvoorziening) en de Regionale Sociale Dienst Alblasserwaard/Vijfheerenlanden. Het dagelijks bestuur van Avres bestaat uit drie wethouders vanuit de verschillende gemeenten. Het algemeen bestuur bestaat naast het dagelijks bestuur uit drie andere wethouders uit de gemeenten.

Organisatie
Bij Avres werken circa 700 medewerkers. Ongeveer 500 medewerkers zijn binnen Avres werkzaam in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening en de regeling Nieuw Beschut. Zij zijn werkzaam op een drietal kleine locaties in de regio of gedetacheerd bij werkgevers. Daarnaast hebben ongeveer 200 medewerkers een reguliere arbeidsovereenkomst. De organisatie is verdeeld in drie inhoudelijke afdelingen: ‘inkomensondersteuning en participatie’, ‘ontwikkeling werkt’ en ‘jobcoaching & acquisitie’. De teams bedrijfsvoering (DIV, ICT en facilitair), financiën & control (inclusief administratie, business- en interne control en bezwaar & beroep), strategisch beleid/communicatie en secretariaat en P&O/arbo ondersteunen de organisatie vanuit hun eigen professie. Het MT van Avres bestaat uit de directeur, manager inkomensondersteuning & participatie, manager jobcoaching & acquisitie, manager ontwikkeling werkt!, manager financiën & control en de teammanager P&O.

Avres is een ambitieuze en innovatieve organisatie in een uitgestrekte regio met een lage werkloosheid. Nog niet zo lang geleden werkte Avres voor zeven gemeenten. Na een aantal fusies en gemeentelijke herindelingen werkt Avres nu voor drie gemeenten in twee provincies. Avres heeft zich in korte tijd ontwikkeld van een ‘klassiek’ SW-bedrijf naar een leerwerkbedrijf met locaties in alle gemeenten. Er zijn gebiedsgerichte teams ingevoerd die inhoudelijk en procesmatig samenwerken met sociale wijkteams, woningcorporaties, welzijn en voorliggend veld. Medewerkers van Avres zijn vertegenwoordigd in de sociale wijkteams en houden spreekuur op locatie. Het dagelijks en algemeen bestuur is trots op de organisatie en de verhoudingen zijn goed.

Missie, visie, strategie
Avres gelooft dat ieder mens van waarde is en het verdient om zelfstandig een kwalitatief hoogwaardig leven te leiden.
 • Om deze missie te realiseren, handelt Avres vanuit een visie die bestaat uit drie uitgangspunten:
 • De ondersteuningsbehoefte van de inwoner staat centraal: Avres wil mensen leren kennen zoals ze zijn om hen optimaal te begeleiden. Avres is oprecht geïnteresseerd en betrokken en zet de ondersteuningsbehoefte van de inwoner centraal;
 • Ontwikkeling: Avres kiest niet automatisch voor de kortste weg naar werk, maar voor een duurzaam stabiel arbeidsmarktperspectief voor een inwoner. Of als dat niet mogelijk is een passend participatieniveau;
 • Samen: veel mensen die bij Avres bekend zijn, ontvangen ook ondersteuning van andere organisaties binnen het sociaal domein. Als partners binnen het sociale domein met elkaar samenwerken, elkaar ontmoeten en van elkaar weten wat ze doen, is de eerste stap richting klant- en resultaatgerichte samenwerking gezet. Samenwerking is geen doel op zich, maar een middel om beter en efficiënter te werken.

Avres hanteert drie pijlers om concreet invulling te geven aan deze visie:
 • Lokaal werken: Mensen ontwikkelen zich het beste in hun eigen omgeving. Daar kunnen ze een netwerk opbouwen, wederkerige relaties aangaan en onderdeel zijn en blijven van de samenleving. Avres professionals werken binnen Avres daarom in gebiedsgerichte teams;
 • ‘Labelloos’ en proactief werken: Avres denkt niet in wettelijke categorieën of labels, zoals: SW-medewerkers, inwoners met een bijstandsuitkering of de doelgroep baan-afspraak. Zij werkt mensgericht en biedt de dienstverlening die mensen nodig hebben op basis van hun persoonlijke profiel;
 • De ondernemer onderneemt: werken doe je bij een bedrijf. Avres wil niet (meer) verantwoordelijk zijn voor de productieprocessen van ondernemers. De kerntaak van Avres is het ontwikkelen en begeleiden van mensen.

Ontwikkelingen
Het speelveld waarbinnen Avres acteert is continu in beweging. Voor de komende periode zijn onder andere de volgende ontwikkelingen van belang:
 • De te verwachten economische teruggang als gevolg van de Coronacrisis. Dit leidt tot een toename van het aantal bijstandsgerechtigden, een toename van schuldenproblematiek en wellicht tot een lagere toegevoegde waarde in het werkbedrijf;
 • De gevolgen van de implementatie van de Wet Inburgering, de gewijzigde Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en een wijziging van de Participatiewet.

Opdracht voor de directeur
Avres heeft de afgelopen periode een transitie doorgemaakt naar een moderne organisatie die landelijk gezien voorop loopt. Veel is al bereikt, en het is belangrijk dat de ingezette koers wordt bestendigd door de nieuwe directeur en de organisatie.
De opdracht voor de nieuwe directeur is:
 • Verstevig de interne organisatie, heb aandacht voor gedrag en cultuur en laat de verschillende disciplines nog beter met elkaar samenwerken;
 • Sorteer voor op de gevolgen van de Coronacrisis en draag er zorg voor dat Avres de te verwachten toestroom aan cliënten kan opvangen;
 • Maak een bestuurlijke doorvertaling van de veranderende toepasselijke wet- en regelgeving en de consequenties daarvan voor Avres;
 • Zet in op verdergaande samenwerking met gemeenten, optimaliseer en investeer in de ketensamenwerking in het sociale domein; 
 • Geef mede vorm aan een duurzame infrastructuur gericht op ontwikkeling binnen de regionale arbeidsmarkt voor (toekomstige) werkzoekenden;
 • Implementeer innovatieve werkwijzen om zo de dienstverlening nog effectiever en/of efficiënter te kunnen uitvoeren;
 • Heb voldoende aandacht voor duurzaamheid, energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie bij Avres en geef hier op een juiste wijze vorm aan.

Functie
Avres is op zoek naar een inspirerende, daadkrachtige, vernieuwende en politiek-bestuurlijk sensitieve directeur die verbindt en in staat is om de organisatie verder door te ontwikkelen in de ingeslagen richting. De directeur werkt voor de drie deelnemende gemeenten (gemeenschappelijke regeling) en rapporteert aan het dagelijks bestuur van Avres. De directeur stuurt de gehele organisatie aan en is WOR-bestuurder. Hij/zij geeft richting aan de doorontwikkeling van Avres en streeft naar een positie als leerwerkbedrijf dat er landelijk toe doet en voorop loopt. De directeur heeft oog voor de interne organisatie en ontwikkelt deze verder. Hij/ zij heeft hart voor mensen en deelt de overtuiging van Avres dat ieder mens van waarde is. De directeur is het boegbeeld van de organisatie en verbindt externe partijen met Avres en elkaar.

Profiel
 • academisch werk- en denkniveau;
 • ervaring als eindverantwoordelijke van een maatschappelijke organisatie met een vergelijkbare grootte;
 • ruime ervaring in het lokaal bestuur, kent het krachtenveld van een gemeenschappelijke regeling en weet hoe je effectief moet zijn in een politiek-bestuurlijke complexe setting;
 • financieel sterk en ervaren in organisatieverandering en doorontwikkeling;
 • ervaring in het brede sociale domein, aantoonbare affiniteit met de doelgroepen en een aansprekende visie op het werkterrein van Avres;
 • netwerker en belangenbehartiger en in staat een goede relatie te behouden met de drie gemeenten en andere stakeholders. Is in staat tot versterken en uitbreiden van de samenwerking met gemeenten, bedrijven en instellingen;
 • samenwerkingsgericht maar durft ook tegenspel te bieden en kritisch te reflecteren;
 • last but nog least: een prettige en toegankelijke collega, open en benaderbaar voor iedereen en in staat tot relativeren.

Arbeidsvoorwaarden
Het salaris is ingedeeld in schaal 16 van de cao Samenwerkende Gemeentelijke Organisatie (SGO) en bedraagt maximaal € 8.343,- bruto per maand. Er wordt een arbeidsovereenkomst aangegaan voor de duur van een jaar met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd. Avres is een moderne werkgever en kent uitstekende arbeidsvoorwaarden op het gebied van reiskosten, flexibele werktijden, verlofregeling en studiefaciliteiten en een Individueel Keuze Budget.

Procedure
Avres laat zich in deze procedure bijstaan door mr Dorothea van Rijnen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan avres@vanderkruijs.com
Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Dorothea van Rijnen of Dino Dierks Duarte op 020-7267272.

U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met Vanderkruijs indien u deze bevestiging niet ontvangt.
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer