Commissie Governancecode
van Aedes en VTW

Voorzitter en Lid

De Commissie Governancecode van Aedes en Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties heeft een nieuwe voorzitter en lid benoemd. Mevrouw Yvonne Timmerman Buck is vanaf 1 september 2017 voorzitter van de Commissie Governancecode en mevrouw Roeleke Vunderink versterkt de commissie als lid. Dat hebben Aedes en de Vereniging voor Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) besloten.
 
Mevrouw Timmerman-Buck was tien jaar Eerste Kamerlid, waarvan zes jaar als voorzitter. Sinds 2009 is zij lid van de Raad van State. Mevrouw Vunderink is managing consultant bij adviesbureau Berenschot en heeft ervaring, onder andere, als vestigingsmanager en directeur bij woningcorporaties.
 
Woningcorporaties die lid zijn van Aedes of waar VTW-leden toezicht houden, zijn gebonden aan de Governancecode Woningcorporaties . Zo waarborgen corporaties goed bestuur en toezicht, transparante inrichting van de organisatie, voortdurende dialoog met belanghouders in hun omgeving en zorgvuldige omgang met hun klanten.
De Commissie Governancecode toetst op verzoek van bijvoorbeeld huurders of de corporatie zelf het gedrag van corporaties. De commissie adviseert Aedes en de VTW bij overtreding van de code over eventuele sancties voor de betreffende woningcorporatie.
 
De AedesCode is per 1 januari 2017 opgegaan in de Governancecode en de naam AedesCode is verdwenen. Nagenoeg alle principes uit de AedesCode zijn namelijk in de in 2015 vernieuwde Governancecode Woningcorporaties overgenomen. Daarnaast staan de rechten en plichten van Aedes-leden in de statuten en het Huishoudelijk Reglement van Aedes. Om een stapeling van regels te voorkomen, besloten de leden van Aedes tijdens het verenigingscongres op 24 november 2016 de AedesCode te laten vervallen en de Commissie AedesCode te hernoemen tot Commissie Governancecode. Sindsdien zijn Aedes en de VTW samen eigenaar van de commissie. Terug.