nvao

voorzitter

Het Comité van Ministers (Nederlandse en Vlaamse ministers bevoegd voor hoger onderwijs) heeft op voordracht van minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de heer Sander van den Eijnden per 1 september 2021 benoemd tot voorzitter van het bestuur van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) in Den Haag. Hij volgt daarmee de heer Flierman op die per 1 mei terugtreedt wegens het bereiken van de maximale bestuurstermijn bij de NVAO.

Met de heer Van den Eijnden krijgt de NVAO een voorzitter met ervaring als bestuurder in zowel het wetenschappelijk als in het hoger beroepsonderwijs. Bovendien is hij goed bekend met internationale samenwerking als voormalig directeur-bestuurder van NUFFIC en voorzitter van het in Brussel gevestigde Neth-er. Daarvoor werkte hij bij de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, onder andere als directeur mbo en plv directeur-generaal openbaar bestuur.

Lid van het Dagelijks Bestuur, mevrouw Anneke Luijten-Lub, is blij met de komst van Van den Eijnden:
“Met Sander krijgt de NVAO opnieuw een voorzitter die geworteld is in het hoger onderwijs. Ook internationaal is hij zeer ervaren en kent hij Vlaanderen vanuit eerdere functies goed. Ik zie er naar uit om met hem invulling te geven aan de toekomstige kwaliteitsborging in het hoger onderwijs in Nederland en aan het toekomstbestendig maken van de organisatie van de NVAO.”
 

Jaar van verandering

2021 is een jaar van verandering bij de NVAO. Naast een nieuwe voorzitter, treedt een aantal nieuwe bestuursleden aan en werkt de organisatie aan een nieuw strategisch plan. Geconstateerd is dat sinds de start van de NVAO de beide kwaliteitszorgstelsels zijn doorontwikkeld, waarbij verschillende keuzes zijn gemaakt in de uitwerking. Deze keuzes hebben ook geleid tot verschillen in omvang en focus binnen de organisatie van de NVAO. Deze en andere ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat het Comité van Ministers verzocht heeft om een toekomstbestendig organisatiemodel voor de NVAO uit te werken dat een grotere zelfstandigheid bevat voor Nederland en Vlaanderen zonder de bestaande meerwaarde voor samenwerking en de goede reputatie van de NVAO te verliezen.

De heer Van Straalen, lid van het Algemeen Bestuur van de NVAO en voormalig voorzitter van MKB-Nederland, is bereid gevonden om in de periode van 1 mei tot 1 september 2021 tijdelijk de rol van voorzitter waar te nemen. De tijdelijke toevoeging van de heer Van Straalen aan het dagelijks bestuur zorgt ervoor dat de NVAO in de tussenperiode haar taken adequaat kan blijven vervullen.