Stichting NOB

Directeur-bestuurder

Mevrouw Karen Peters is benoemd tot nieuwe directeur-bestuurder van Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB). Mevrouw Peters heeft zowel een brede ervaring in het onderwijs in Nederland als in het buitenland.
 
Mevrouw Peters treedt officieel per 1 maart 2014 in dienst, dan volgt zij de heer Bemelen op, de huidige bestuurder ad interim.

Mevrouw Peters is op dit moment nog boven-schools directeur van drie basisscholen in de regio Utrecht. Daarnaast vervult zij diverse functies als gemandateerd en waarnemend bestuurder. NOB heeft in haar een directeur-bestuurder gevonden met een groot hart voor onderwijs in een internationale setting. Naast haar studies in Groningen en Nijmegen studeerde zij inde Verenigde Staten en Zweden.
 
In 1997 promoveerde zij aan de Universiteit van Nijmegen met het proefschrift “De professionaliteit van schoolleiders, een taakspecifieke benadering”. Van 2000 tot 2010 deed Karen brede ervaring op in het Nederlands onderwijs in het buitenland. Eerst als coördinator en leraar NTC in Zwitserland. Vervolgens als directeur en bestuurder van de Nederlandse Internationale school in Jakarta. Haar internationale onderwijservaring ontwikkelde ij in deze jaren als directeur van een Pre-School in Zwitserland en in de Raad van Toezicht van de Britse Internationale School in Jakarta.
 
Sinds 1 januari 2014 ontvangen bij NOB aangesloten scholen geen subsidie meer. Ook voor de interne organisatie heeft dit gevolgen. NOB is gereorganiseerd van 30 naar 20 medewerkers, waarbij getracht is zoveel mogelijk inhoudelijke expertise te behouden. De nieuwe directeur-bestuurder zal zich met name bezighouden met een strategische inhoudelijke heroriëntatie, een herijking van het primaire proces, de positie van NOB in het onderwijsveld binnen en buiten Nederland en een duidelijke nieuwe koers. Terug.