Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland

Inkomend Voorzitter Raad van Toezicht

De heer Leon van Halder is per 1 november benoemd als lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN).  Vanaf 1 oktober 2017 zal hij de rol van voorzitter overnemen van de heer Steven de Waal, die dan volgens rooster aftreedt. Tot die tijd vervult hij de functie van vice-voorzitter.

De heer Van Halder studeerde onderwijskunde aan de Universiteit Utrecht. Sinds 1 april 2015 is hij voorzitter van de Raad van Bestuur van het Radboudumc in Nijmegen. Voor die tijd was hij werkzaam in tal van functies bij de rijksoverheid, onder meer als secretaris-generaal van het ministerie van VWS, directeur-generaal Binnenlands Bestuur en Koninkrijksrelaties en in directiefuncties bij het ministerie van OCW. In 2013 werd de heer Van Halder gekozen tot overheidsmanager van het jaar. De sector woningcorporaties leerde hij goed kennen in zijn rol als directeur-generaal Wonen, Wijken en Integratie.

Huidig voorzitter De Waal is verheugd over de benoeming: “Het speelveld rond woningcorporaties verandert snel, onder invloed van de nieuwe Woningwet. Huurders en gemeenten krijgen meer zeggenschap, de maatschappelijke opgave staat centraal en het externe toezicht wordt aangescherpt. Visitatie kan daarbij een uitstekende rol vervullen als instrument van verantwoorden en leren, maar moet zich in deze nieuwe constellatie opnieuw bewijzen. Met zijn kennis en ervaring is de heer Van Halder de aangewezen persoon om daaraan mede vorm te geven. Primair ligt hier een taak voor de directeur-bestuurder, maar de Raad van Toezicht ziet erop toe dat de juiste stappen worden gezet. De voorzitter van de Raad van Toezicht is bovendien boegbeeld van de stichting in de richting van de oprichters.” Terug.