vrije universiteit amsterdam

drie leden raad van toezicht

De raad van toezicht van Stichting VU heeft het benoemingstraject voor drie nieuwe leden afgerond, die in de loop van 2021 zullen starten. In verband met het aflopen van de tweede (en daarmee laatste) termijnen vertrekken volgend jaar drie van de vijf huidige RvT-leden.

Mevrouw Anne Marie van der Wijst is onder meer lid van de raad van commissarissen en voorzitter audit commissie van energie- en afvalbedrijf HVC. Tot 2017 was zij CFO van Transdev Holding NV, daarna vervulde zij een aantal interim-rollen. De RvT ziet in haar een ervaren toezichthouder met brede kennis op het gebied van bedrijfsvoering en diepgaande expertise op het terrein van financiën. Mevrouw Van der Wijst volgt op 1 maart 2021 de heer Dijkhuizen op en zal binnen de RvT de rol van voorzitter van de Audit- en Huisvestingscommissie op zich nemen.

Mevrouw Andrea Evers is hoogleraar gezondheidspsychologie aan de Universiteit Leiden en als Medical Delta Professor Healthy Society tevens verbonden aan de universiteiten van Delft en Rotterdam op het terrein van health & life sciences. Ze is lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW). De raad ziet in haar een wetenschapper met een brede oriëntatie, een groot netwerk en een sterke en op samenwerking gerichte interdisciplinaire oriëntatie. Mevrouw Evers volgt op 1 juni 2021 de heer Klasen op en zal binnen de RvT de rol van lid van de Kwaliteitscommissie op zich nemen.

De heer Tjark Tjin-A-Tsoi is is voorzitter van de raad van bestuur van Sanquin. Tot april 2020 was hij directeur-generaal van het Centraal Bureau voor Statistiek. Daarnaast is hij op dit moment voorzitter van de raad van toezicht van de stichting Pensioenfonds voor Huisartsen en lid van de raad van commissarissen van woningcorporatie PreWonen. De RvT ziet in hem een eigentijdse en wendbare toezichthouder, die vanuit zijn inhoudelijke achtergrond uitstekend de verbinding kan leggen tussen bedrijfsvoering en primair proces. De heer Tjin-A-Tsoi volgt op 1 september 2021 de heer Burggraaf op en zal binnen de raad de rol van lid van de Audit- en Huisvestingscommissie op zich nemen.

De nieuwe leden starten dus niet allemaal tegelijk, maar het was een bewuste keuze om hen wel gelijktijdig te werven. De heer Ron Teerlink, voorzitter RvT: “Dit was voor ons een unieke kans om niet alleen te selecteren op basis van individuele capaciteiten, maar ook het gewenste teamprofiel van de gehele raad van toezicht mee te nemen in de selectie. Daarin wordt diversiteit in de breedste zin van het woord nagestreefd. Met de benoemingen halen we veel kwaliteit in de raad van toezicht en is tevens de complementariteit van verschillende competenties binnen de raad gewaarborgd.”

Alle drie de nieuwe leden zullen voorafgaand aan hun start een inwerkprogramma doorlopen om verder ervaring op de doen met de uiteenlopende facetten van de academische wereld binnen de Vrije Universiteit.

De benoemingen werden voorbereid door een selectiecommissie bestaande uit twee leden van de RvT, een lid vanuit het college van bestuur en een lid vanuit de Gezamenlijke Vergadering VU. Op de voorgenomen benoemingen is gereageerd door de GV en geadviseerd door de Benoemingscommissie van de Ledenraad van VUvereniging. De benoemingen door de raad van toezicht zijn door de Ledenraad goedgekeurd.