vrije universiteit amsterdam

lid college van bestuur

De raad van toezicht van de Vrije Universiteit Amsterdam heeft de heer Marcel Nollen benoemd tot lid van het college van bestuur.

De heer Nol­len heeft be­stuurs­kun­de en Chan­ge Ma­na­ge­ment ge­st­deerd en is ge­pro­mo­veerd in be­drijfs­kun­de aan de Uni­ver­si­teit van Til­burg. Hij werkt sinds eind 2006 als be­stuur­der in het on­der­wijs: tot 2012 als lid van het col­le­ge van be­stuur van het Al­be­da Col­le­ge en sinds 2012 als lid van het col­le­ge van be­stuur aan de Ho­ge­school In­hol­land. Bin­nen deze be­stu­ren was hij ver­ant­woor­de­lijk voor de be­drijfs­voe­ring­por­te­feuil­le (Fi­nan­ciën, HRM, Vast­goed, Huis­ves­ting en ICT). Voor­af­gaand aan deze be­stuur­lij­ke rol­len in het on­der­wijs was hij plaats­ver­van­gend di­rec­teur Be­roeps­on­der­wijs en Vol­was­se­nen­edu­ca­tie (BVE) bij het Mi­nis­te­rie van OCW.
 
De heer Ron Teer­link, voor­zit­ter van de raad van toe­zicht, zegt over de be­noe­ming: “Met Mar­cel Nol­len heb­ben we een ge­zag­vol­le be­stuur­der be­noemd met veel be­stuur­lij­ke er­va­ring in een re­le­van­te set­ting, en bo­ven­dien des­kun­dig op alle fa­cet­ten van de be­drijfs­voe­ring­por­te­feuil­le. We zijn heel blij dat hij zich aan de VU wil ver­bin­den. Nol­len stelt zich in deze rol ten dien­ste aan het pri­mai­re pro­ces en com­bi­neert visie en ab­stract denk­ver­mo­gen met pro­ces­in­zicht en exe­cu­tie­kracht. Met zijn rus­ti­ge, open en be­trouw­ba­re per­soon­lijk­heid in­cor­po­reert hij de kern­waar­den van de VU.”

De heer Nol­len zelf kijkt erg naar uit naar zijn nieuwe rol: “Ik ver­heug me erop om bij de VU aan de slag te gaan en een bij­dra­ge te le­ve­ren aan de ver­de­re ont­wik­ke­ling.  Ik zie de VU als een or­ga­ni­sa­tie met een grote maat­schap­pe­lij­ke im­pact, zowel voor stu­den­ten als het werk­veld. Alle be­drijfs­voe­rings­func­ties kun­nen daar rand­voor­waar­den voor schep­pen en daar zal ik me vol voor in­zet­ten.”

De heer Nol­len treedt op 1 ok­to­ber 2019 in dienst van de VU en start met een uit­ge­brei­de ken­nis­ma­king en over­dracht. Hij zal ui­ter­lijk op 15 de­cem­ber 2019 for­meel star­ten als lid van het col­le­ge van be­stuur.