Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

Directeur CIO Rijk

Organisatie
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) staat voor een sterke en levendige democratische rechtstaat, een slagvaardig openbaar bestuur en een koninkrijk met wederzijdse betrokkenheid. BZK werkt aan een grenzeloos samenwerkende overheid waar burgers op kunnen vertrouwen, en aan een waarden gedreven digitale samenleving.

De ruimte in Nederland verdelen we evenwichtig, onder regie van BZK. We zorgen voor voldoende betaalbare, veilige en energiezuinige woningen. In buurten waar iedereen meetelt, waar iedereen meedoet en waar het prettig leven is. Dat doet BZK samen met bestuurlijke en maatschappelijke partners. Resultaat en samenwerking gaan daarbij hand in hand.
Meer informatie over het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

DG Digitalisering en Overheidsorganisatie
Het ministerie van BZK is al vele jaren actief binnen het digitale domein; samen met diverse partners wordt dagelijks gewerkt aan een veilige digitale overheid, inclusieve publieke dienstverlening en toegankelijke overheidsinformatie. En er is werk aan de winkel. Uit het hoofdlijnenbrief beleid voor digitalisering waarin het kabinet de ambities en doelen voor de digitaliseringsagenda uiteengezet heeft wordt de rol van de overheid benadrukt “om de digitale transitie in goede banen te leiden en zorg te dragen voor een goede maatschappelijke inbedding”.

Onder regie van de staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering zet het kabinet volop in op het benutten van de kansen die de digitale transitie ons biedt, waarbij de grondrechten en publieke waarden worden bewaakt. Waar nodig treden we normerend op richting publieke en private partijen.

Binnen DGDOO houden drie directies zich bezig met de digitaliseringsopgaven: directie Digitale Samenleving, directie Digitale Overheid en directie CIO Rijk. Gezamenlijk geven de directies uitvoering aan de digitaliseringsagenda, elk met eigen scope, aandachtsgebieden en specialismen. Het optimaliseren van de onderlinge samenwerking tussen de drie directies zal zich de komende tijd nog verder ontwikkelen.

De directie CIO Rijk
De directie CIO Rijk is onderdeel van het directoraat-generaal Digitalisering en Overheidsorganisatie. Onze missie: bevorderen dat informatisering en ICT bij het Rijk en zelfstandige bestuursorganen optimaal wordt vormgegeven. Om dit te bereiken werken we dagelijks aan:
 • Het maken van informatiebeleid en -kaders voor de rijksdienst en het toezien op de naleving daarvan;
 • De doorvertaling en invulling van overheidsbrede i-kaders binnen de rijksdienst;
 • Het versterken van het I-stelsel binnen het Rijk, waaronder het CIO-stelsel en CTO-stelsel;
 • Het opdrachtgeverschap, het beleid en de kaders voor de (door)ontwikkeling en beheer van rijksbrede I(CT)-voorzieningen binnen het Rijk;
 • De borging en coordinatie van informatiebeveiliging en privacy binnen het rijksbrede I(CT)-beleid.
Zo levert de directie CIO Rijk een bijdrage aan de effectiviteit en efficiency van de Rijksdienst als geheel. De directie wordt geleid door de Chief Information Officer (CIO) Rijk. De directie CIO Rijk heeft vier afdelingen: ‘I-Stelsel en Vakmanschap (ISenV)’, ‘Informatiebeveiliging en Privacy (IBenP)’ en ‘ICT-Diensten en Voorzieningen (IDenV)’. De staffuncties zijn ondergebracht in het eigen Directiebureau. Het stelsel wordt momenteel versterkt met een coördinerende rol van CIO Rijk op het gebied van data en privacy, waarvoor respectievelijk een CDO-stelsel (Chief Data Officer) en een CPO-stelsel (Chief Privacy Officer) worden ingericht. Ook de domeinen van de Chief Technology Officer (CTO) en de Chief Informatie Security Officer (CISO) vallen onder de paraplu van de CIO Rijk.

Functie
Als CIO Rijk ben je de aanjager van het digitaliseringbeleid van de rijksoverheid. Een rijksoverheid die een voorbeeld en voortrekker is in de digitale transitie van de samenleving. Met de komst van een coördinerend bewindspersoon op digitalisering, is de rol en scope van de CIO Rijk breder geworden. Samen met de directeuren van de andere twee digitale directies van DGDOO is de CIO verantwoordelijk voor een groot deel van het kabinetsbeleid op digitalisering.

De CIO heeft als opgave om de digitaliseringsopgave van het kabinet te verbinden aan de uitvoeringskracht van het CIO-stelsel en de directie CIO Rijk door te ontwikkelen tot een stevige coördinerende beleidsdirectie. Dit vraagt om een CIO Rijk die interdepartementaal en interbestuurlijk daadkrachtig zijn coördinatierol vervult, kaders stelt en verantwoordelijk is voor de sturing op en realisatie van een groot deel van de digitaliseringsopgave. Dat vereist permanent inspelen op omvangrijke politieke en maatschappelijke ontwikkelingen, waarbij fundamentele vraagstukken spelen die de grondrechten van burgers en de publieke waarden raken.

De CIO Rijk is een boegbeeld binnen een breed veld van belanghebbenden. Ten eerste als voorzitter van het CIO-beraad, waar de CIO’s van de ministeries en enkele grote uitvoeringsorganisaties lid van zijn. Maar ook buiten het Rijk, zoals andere (mede- en buitenlandse) overheden en het ICT-bedrijfsleven. Als CIO Rijk heb je een cruciale verbindende rol en treed je daadkrachtig op om op inhoud, proces en relatie de samenwerking op alle niveaus te realiseren.

De CIO geeft leiding aan de directie CIO Rijk, stuurt een managementteam aan en stelt de juiste prioriteiten in het werk. De ontwikkeling van CIO Rijk tot een volwaardige beleidsdirectie is één van de eerste prioriteiten van de nieuwe directeur.
De opgaven voor de komende jaren zijn:
 • Het verbinden van het digitaliseringsbeleid van de rijksoverheid aan de brede digitaliseringsopgave van het kabinet.
 • Het herijken van het CIO-stelsel en de coördinerende rol van de CIO Rijk in dit stelsel versterken om effectiever om te gaan met de groeiende maatschappelijke en politieke vraag naar oplossingen voor verschillende opgaves op het terrein van digitalisering van de (rijks)overheid.
 • De I-component nadrukkelijk een plaats geven in beleidscyclus, waarbij de kansen van digitalisering zoveel mogelijk benut worden, in balans met risico’s en maakbaarheid. Zodat beleid beter aansluit op de (digitale) ontwikkelingen in de maatschappij, economie en uitvoering.
 • Sturing geven aan (onderdelen van) digitale transformatie-initiatieven als de Werkagenda Waardengedreven Digitalisering en I-strategie, zodat digitale innovaties in lijn worden gebracht met publieke waarden en maatschappelijke belangen. Onderdelen als legacy, cloudbeleid, IT security, privacy, gemeenschappelijke voorzieningen, algoritmeregister, digitale geletterdheid, open overheid, doorbouwen aan het CIO-stelsel en het vergroten van I-vakmanschap staan hierbij centraal.
 • Het versterken en door ontwikkelen van de directie CIO Rijk, met oog voor groeiende politieke aandacht voor het werk van de directie en de invloed hiervan op de mensen en werkzaamheden. En aandacht voor de optimale inzet en ontwikkeling van medewerkers.
Profiel
We zoeken een CIO die;
 • In staat is om een strategische koers uit te zetten, organisatiegericht aan te sturen, besluitvaardig, met overtuigingskracht en flexibiliteit;
 • Politieke- en bestuurlijke ervaring heeft;
 • Kennis en ervaring heeft in het (door-) ontwikkelen van organisaties;
 • Handelt vanuit betrokkenheid bij de publieke zaak en is integer;
 • Interdepartementale samenwerking bevordert en stuurt actief op de realisatie van interdepartementale processen;
 • Komt tot weloverwogen beleid, met oordeelsvorming, netwerkvaardigheid en omgevingsbewustzijn;
 • Een inspirerend leider is, toont samenbindend leiderschap, geeft ruimte aan professionals, kan motiveren en medewerkers ontwikkelen;
 • Beschikt over een reflectief vermogen, kan voortdurend eigen grenzen verkennen en verleggen, toont durf, zelfinzicht en lerend vermogen;
 • De vaardigheden heeft om een netwerk binnen Nederland op het gebied van digitalisering op te bouwen.
De CIO heeft de volgende ervaring en kwaliteiten;
 • Is in staat gezag te hebben in het overheidsdomein en in staat om een boegbeeldrol te gaan vervullen zowel binnen als buiten de Rijksoverheid op het gebied van digitalisering;
 • Heeft ervaring en aantoonbare, actuele kennis en ervaring met digitalisering;
 • Kan strategisch denken en handelen op vak inhoud en veranderprocessen;
 • Heeft ervaring met complexe bestuurlijke en politieke besluitvormingsprocessen;
 • Heeft bij voorkeur ervaring met het werken met interdepartementale gremia en zich in bijbehorend krachtenveld goed kunnen bewegen;
 • Is succesvol in het realiseren van (interdepartementale) samenwerking op diverse niveaus;
 • Is aantoonbaar in staat om organisatie-ontwikkelingsvraagstukken vorm te geven en goed te implementeren en nieuwe uitdagingen en kansen op te pakken.
Publiek leiderschap
Deze functie vraagt om zichtbaar publiek leiderschap. Als publiek leider stuur je op het realiseren van de maatschappelijke opgave. Daarbij schakel je soepel tussen de drie rollen die horen bij publiek leiderschap: maatschappelijk partner, politiek adviseur en manager in je eigen organisatie.

In welke rol je ook acteert en hoe dynamisch je speelveld ook is, je staat altijd voor de drie kernwaarden uit de rijksbrede visie op publiek leiderschap: gedeeld leiderschap, responsiviteit en morele motivatie. Dat betekent dat je weet hoe je mensen in je netwerk én in je eigen organisatie ‘aanzet’ en meeneemt. Je hebt goed afgestelde voelsprieten, bent respectvol en empathisch en weet wat er leeft en speelt. Verder ben je intrinsiek gemotiveerd en heb je de veerkracht om ook in een complex spanningsveld bij te dragen aan het algemeen belang.

Als publiek leider onderken je het belang van een lange adem bij het boeken van resultaten. Je voelt je daarom verantwoordelijk voor de stabiliteit en continuïteit in je organisatie – en je betrekt die verantwoordelijkheid ook op jezelf.
Wil je weten of publiek leiderschap bij je past? Lees dan hier verder:
Publieke leiders binnen de Rijksoverheid (vanaf salarisschaal 15) vormen met elkaar de Algemene Bestuursdienst(ABD). Binnen de ABD ontmoeten publiek leiders elkaar voor uitwisseling van kennis en ervaring, en voor de permanente persoonlijke ontwikkeling die voorwaarde is voor duurzame inzetbaarheid.

Arbeidsvoorwaarden
De functie wordt ingeschaald in schaal 18 van CAO Rijk. Daarbovenop ontvang je 16,37% van je salaris als Individueel Keuzebudget (IKB). Onderdeel daarvan is 8% vakantiegeld. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de CAO Rijk.

Daarnaast ligt er een uitgebreid inwerkprogramma voor je klaar en je krijgt goede begeleiding. Daarbij inventariseren we samen waar je behoefte aan hebt. Zo zorgen we ervoor dat je je niet alleen welkom, maar ook thuis voelt op je nieuwe werkplek – óók als je nog niet eerder bij de Rijksoverheid gewerkt hebt.

Verder hechten we sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling; al onze medewerkers bieden we hiervoor budget, tijd en aandacht. Daarnaast biedt DGABD een mooi en afwisselend programma, speciaal voor leidinggevenden binnen de Rijksoverheid, zie www.algemenebestuursdienst.nl/professionele-ontwikkeling. Voor specifieke behoeften bieden we bovendien maatwerkmogelijkheden.

Procedure
Het Ministerie van Binnenlands Zaken en Koninkrijkrelaties laat zich in deze procedure bijstaan door Michèle Polspoel van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan vdk@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Michèle Polspoel (inhoudelijke vragen) of Floor Strik (logistieke vragen) op 020-7267272.
 
U ontvangt binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met Vanderkruijs indien u deze bevestiging niet ontvangt.

De Rijksoverheid is altijd op zoek naar medewerkers die het verschil willen maken voor Nederland. Ze zijn er van overtuigd dat ze op hun best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. In divers samengestelde teams werken aan maatschappelijke vraagstukken is effectiever, innovatiever – en maakt het werk leuker.

Het betreft een vertrouwensfunctie. Een onderzoek van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst maakt deel uit van de selectieprocedure. Daarnaast kan een selectieassessment onderdeel uitmaken van de procedure.
 
Planning
Zodra de data voor gesprekken bekend zijn worden kandidaten hierover geinformeerd.