Carintreggeland

Twee leden en een inkomend voorzitter van de raad van toezicht

Carintreggeland is een sociaal maatschappelijke onderneming op het gebied van welzijn wonen en zorg. De organisatie legt zich toe op de ondersteuning die cliënten voor korte of langere duur willen ter verbetering of handhaving van de kwaliteit van hun leven. Hierbij is het gedachtegoed van positieve gezondheid een belangrijk uitgangspunt.
Carintreggeland is een vitale en cliëntgerichte organisatie in het werkgebied Twente. De dienstverlening omvat wijkverpleging, woonzorgcentra, verpleeghuiszorg, dagbesteding, thuisbegeleiding en geriatrische revalidatiezorg.  De omzet bedraagt ca. € 200 miljoen. Carintreggeland is met ruim 4200 medewerkers een belangrijke werkgever in de regio en wordt gerespecteerd door haar externe stakeholders.
 
Onderdeel van de Carint-Reggeland Groep vormen ook het vastgoedonderdeel Twinta B.V. en de meld & zorg centrale BV (Alerta). Daarnaast is er sprake van een personele unie tussen de leden van de Raad van Toezicht (RvT) en Raad van Bestuur (RvB) van Carintreggeland en de stichting Leonardus Hospice.
 
De afgelopen jaren heeft Carintreggeland belangrijke stappen gezet om de organisatie toekomstbestendig te maken. De komende jaren zal er nog meer veranderen. We staan als samenleving voor een omslagpunt. Meer en meer dringt het besef door dat we op veel gebieden tegen grenzen aanlopen. Bestaande verhoudingen, systemen en regels staan onder druk en zullen minder goed functioneren. Veel van wat tot nu toe vanzelfsprekend was en vaak nog is, zal in de komende jaren een andere betekenis krijgen.
 
Onze opgave is helder: het roer moet op veel terreinen om. Hoe in 2030 de gezondheidszorg zal zijn georganiseerd en welke plek die heeft in de maatschappij, weten we niet precies. Maar we weten wél dat er wezenlijke veranderingen in gang gezet en op komst zijn. Daarbij zijn aspecten als de krimpende arbeidsmarkt, toepassen van digitale zorg en hulpmiddelen belangrijke elementen. Dit roept nieuwe (ethische) vragen op en ook de toezichthouders moeten hier affiniteit en betrokkenheid bij hebben.
 
Waardevol Leven en Waardevol Werken als principes
Recent heeft Carintreggeland haar visie aangescherpt vanuit haar kijk op de ontwikkelingen die de komende tien jaar zijn te verwachten. Onze visie zegt iets over hoe wij in 2030 willen werken. Het is onze stip op de horizon. In die visie staan de cliënten en de medewerkers centraal. De pijlers van onze visie zijn dan ook Waardevol Leven en Waardevol Werken. Bij Waardevol Leven voor onze clienten  erkennen we de situatie van de client zoals die is, sluiten aan bij de wens van de client en kijken daarna wat iemand kan en welke (on-)mogelijkheden er zijn. Daarbij ligt de focus niet op beperkingen, maar op een betekenisvol leven.
 
De nadruk ligt op veerkracht, eigen regie, eigen mogelijkheden, talenten, kwaliteit van leven, zingeving en aanpassingsvermogen. We gaan het gesprek aan met cliënten zonder te sturen. Vanuit dat perspectief komen we erachter wat de ander nodig heeft. Van ‘alleen’ zorg verlenen naar begeleiding, coaching en ondersteuning van cliënten en mantelzorg. Steeds vaker doen we dat samen met netwerkpartners.
 
Carintreggeland vindt het belangrijk dat medewerkers zo optimaal mogelijk hun werk kunnen uitvoeren waarbij ze gezond/fit blijven, gemotiveerd zijn, plezier in het werk hebben, de juiste vakkennis hebben en er een goede balans is tussen werk en privé, dan kunnen medewerkers Waardevol Werken.
 
In het kort is Waardevol Werken alles wat voor medewerkers bijdraagt aan het goed, veilig en prettig hun werk kunnen doen. Waardevol Werken kent 5 hoofdpijlers:

 1. dagelijks werk: hier gaat het over de inhoud van het werk, wát er allemaal van medewerkers wordt gevraagd. Maar ook over de kaders en regelingen waar medewekers mee te maken hebben.
 2. onze cultuur: we willen natuurlijk niets liever dan dat medewerkers zich veilig en betrokken voelen bij hun cliënten en collega’s. Het is belangrijk dat hun eigen waarden passen bij de waarden van Carintreggeland, dan zullen ze er ook naar handelen en voelen zij zich goed in hun dagelijkse werk.
 3. dagelijks gezond: waardevol werken en gezondheid, die hebben met elkaar te maken. Natuurlijk heeft een medewerker het niet altijd voor het zeggen of hij/zij gezond is, maar juist daarom is belangrijk dat hij/zij bewust en actief bezig is met de factoren waar hij//zij wél invloed op heeft.
 4. dagelijks leven: de omgeving is van invloed op waardevol werken. Onder dagelijks leven bespreken we dan ook die thema's die daarmee te maken hebben.
 5. dagelijks leren: voor waardevol werken is het belangrijk om over een juiste mix van kennis en vaardigheden te beschikken en dat medewerkers zich geïnspireerd voelen. Dan kunnen medewerkers als professional goed en prettig hun werk doen. Daarom is het bewust en actief benutten en ontwikkelen van kwaliteiten een belangrijke pijler.
Waardevol Levenen Waardevol Werken staan samen met gezonde bedrijfsvoering voor de manier waarop zorg verlenen, samenwerken en besturen inhoud krijgen.
 
Governance
De dagelijkse leiding van de organisatie ligt bij de tweehoofdige Raad van Bestuur (RvB).
Deze legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht (RvT), volgens de richtlijnen van Good Governance. De RvT, bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven leden. De RvT van Carintreggeland houdt toezicht op de besturing van de organisatie door de RvB, treedt op als werkgever en staat de RvB met raad terzijde. Uitgangspunt is dat de RvB als statutair bestuur, bestuurt en daarbij intern verantwoording aflegt aan de RvT en extern aan instanties die daartoe wettelijk of maatschappelijk gelegitimeerd zijn. De RvT en de RvB bewaken zorgvuldig hun samenspel en verantwoordelijkheden.
 
De huidige RvT kent een remuneratiecommissie, een commissie Financiën en Vastgoed en een commissie Kwaliteit, Veiligheid & Innovatie. Ongeacht het lidmaatschap van een commissie wordt van alle leden gevraagd integraal en overstijgend naar vraagstukken te kijken, deze mede te beoordelen en collectief verantwoordelijk te zijn voor de totale gang van zaken. Er zijn periodieke contacten met de interne belanghebbenden, waaronder de CCR, de OR en het management. De betrokkenheid bij de organisatie krijgt ook vorm door werkbezoeken aan verschillende locaties en deelname aan Carintreggeland-activiteiten en in de relatie met externe belanghebbenden. De manier waarop de RvT toezicht wil houden en de uitgangspunten daarbij, zijn vastgelegd in een Toezichtkader: Toezichtkader-en visie 2021 2022 def.pdf (carintreggeland.nl)
 
Carintreggeland kent een algemeen profiel dat de basis vormt voor specifieke profielen.
 
Algemeen profiel leden van de Raad van Toezicht
De leden van de RvT:
 • hebben (actieve) ervaring met het besturen van (grote) professionele organisaties en van het participeren in een breed netwerk, relevant voor het functioneren van de RvT, een maatschappelijke statuur en ervaring in een toezichthoudende functie;
 • hebben een onafhankelijke en kritische opstelling onderling en ten opzichte van de RvB en hebben oog voor de maatschappelijke betekenis van Carintreggeland en de impact daarvan;
 • weten een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand te bepalen;
 • hebben het vermogen om zich in teamverband, de RvB, met raad en als klankbord terzijde te staan en op hoofdlijnen een oordeel te vormen over de door de RvB voorgelegde aangelegenheden waaronder het toetsen van het beleid van de stichting en het functioneren van de RvB;
 • kenmerken zich door integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • zijn in staat om hun eigen bijdrage als toezichthouder kritisch te beoordelen en op basis daarvan hun bijdrage bij te stellen en/of te beslissen over voortzetting van het lidmaatschap vanuit het besef dat er geen toezicht op de toezichthouders wordt uitgeoefend;
 • zijn in staat om ondanks eigen inhoudelijke specialisaties en achtergronden een onafhankelijke visie te hebben om zo, brede kennis en inzichten optimaal ten dienste te kunnen stellen aan de RvT en RvB;
 • onderschrijven de gedragen visie en ambities van Carintreggeland en dragen deze uit bij de uitoefening van hun rol als toezichthouder.
Van de leden van de RvT wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de (zorg-)functies van de stichting in het bijzonder en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn.
 
Een lid van de RvT kan en mag in de uitoefening van de functie op geen enkele wijze belang hebben bij de stichting. De RvT stelt zo nodig vast met welke betrokkenheid, achtergrond of functie het lidmaatschap van de RvT onverenigbaar is.
 
Aanleiding vacatures
In 2022 bereiken twee leden RvT de maximale zittingstermijn en dit geldt in 2023 voor twee andere leden RvT en de voorzitter. De twee leden worden dit jaar vervangen en de RvT wordt tijdelijk uitgebreid naar zes personen door ook dit jaar een inkomend voorzitter aan te stellen.
 
Vacature toezichthouder met achtergrond zorgvastgoed
Het lid maakt deel uit van de Commissie Financiën & Vastgoed (F&V) en als lid daarvan heeft hij/zij inhoudelijk brede kennis van en ervaring op het terrein van zorg (gerelateerd) vastgoed. Dat wil zeggen kennis van inhoudelijke vraagstukken die in de huisvesting in het algemeen en in het zorgvastgoed in het bijzonder spelen. Kennis van de bedrijfsvoering binnen de zorg en het vastgoed in de zorg zijn van belang. Ook is kennis van projectontwikkeling in de zorg en de financiering van vastgoed en meer in het algemeen de zorg van belang. Het lid dient in staat te zijn om ondanks eigen inhoudelijke specialisaties een onafhankelijke visie te hebben om zo, brede kennis en inzichten optimaal ten dienste te kunnen stellen aan de RvT en RvB.
 
Het lid heeft /is:
 • kennis van en visie op actuele ontwikkelingen m.b.t. zorg gerelateerd vastgoed;
 • visie op kansen en mogelijkheden binnen de bestaande volkshuisvestelijke kaders en vastgoedmarkt, meer in het bijzonder zorg gerelateerd vastgoed;
 • in staat om investeringsbeslissingen te beoordelen op risico’s en heeft kennis van de waarderingsmethoden van vastgoed;
 • brede bedrijfskundige achtergrond, kennis van strategie en organisatieontwikkeling en ervaring met vraagstukken op het gebied van samenwerking;
 • in staat over de cijfers heen te kijken en als lid van de Commissie F&V in staat om de financiële rapportages te begrijpen en te doorgronden. Kan het gesprek met de accountant voeren en de voltallige RVT op een goede manier adviseren;
 • ervaring als toezichthouder bij een zorgorganisatie of woningcorporatie, bij voorkeur met de grootte en complexiteit van Carintreggeland;
 • oog voor de gevolgen van (politieke) besluitvorming en fungeert als een gewaardeerde gesprekspartner om mee te denken over innovatieve en creatieve woonconcepten vanuit het perspectief van de cliënten;
 • ervaring met politieke/bestuurlijke besluitvormingsprocessen en onderhandelingen; kennis van het functioneren van een (lokale) overheid is een pre.
Vacature toezichthouder met achtergrond zorg
Het lid maakt deel uit van de Commissie Kwaliteit, Veiligheid & Innovatie (KV&I) en als lid daarvan heeft hij/zij inhoudelijk brede kennis van en ervaring in de zorg. Dat wil zeggen kennis van inhoudelijke vraagstukken die in de zorg in het algemeen en in de ouderenzorg in het bijzonder spelen. Het lid dient in staat te zijn om ondanks eigen zorginhoudelijke specialisaties een onafhankelijke visie te hebben om zo, brede kennis en inzichten optimaal ten dienste te kunnen stellen aan de RvT en RvB.
 
Het lid heeft/is:
 • vanuit (zorginhoudelijke) ervaring zicht op en kennis van de zorgprocessen en dynamiek binnen een grote zorgorganisatie en is in staat bij te dragen aan de strategische ontwikkeling van Carintreggeland vanuit cliëntperspectief;
 • visie op de maatschappelijke ontwikkelingen, strategische positionering en portfoliokeuzes van een zorgorganisatie als Carintreggeland;
 • aantoonbare affiniteit en ervaring met de participatie van cliënten in het zorgproces en heeft een ontwikkeld gevoel voor de betekenis van medezeggenschap in de zorg;
 • oog voor de gevolgen van politieke besluitvorming en fungeert als een gewaardeerde gesprekspartner om mee te denken over innovatieve en creatieve concepten vanuit het zorgperspectief van de cliënten.
Vacature inkomend voorzitter van de Raad van Toezicht
De voorzitter van de RvT vervult een verbindende en sturende rol zowel intern als extern. Hij/zij geeft leiding aan de raad, vanuit een gezamenlijk ontwikkelde visie op governance. Daarnaast is de voorzitter verantwoordelijk voor het (mede) organiseren en versterken van de horizontale (publieke) verantwoording. Het gaat hierbij om draagvlak, commitment en vertrouwen vanuit de samenleving.
 
De voorzitter is een onafhankelijke generalist met visie op de toekomst van de organisatie en een brede maatschappelijke betrokkenheid. Naast sterke affiniteit met de doelstellingen van de organisatie, beschikt de voorzitter over een brede deskundigheid en ruime bestuurlijke ervaring. Deze ervaring is opgebouwd in complexe, cliënt gestuurde maatschappelijke ondernemingen en/of het bedrijfsleven. De voorzitter is toegankelijk, verbindend en werkt sterk vanuit de (wij)kracht.
 
De onafhankelijke maatschappelijke statuur van de voorzitter is een belangrijk gegeven. De voorzitter vervult nadrukkelijk de klankbordfunctie vanuit de RvT met de bestuurders en dient over voldoende tijd en inzet te beschikken om inhoud te kunnen geven aan deze rol. Deelname aan relevante bestuurlijke netwerken levert voor de voorzitter belangrijke input om deze rol verder in te vullen.
 
Daarnaast beschikt de voorzitter over het natuurlijke gezag om de samenwerking met en tussen de andere leden van de RvT optimaal te laten plaatsvinden. De voorzitter moet in staat zijn om van de RvT een hecht team te maken en in stand te houden. De voorzitter biedt de leden van de RvT voldoende ruimte om een volwaardige eigen inbreng te hebben.
 
De voorzitter heeft/is:
 • ervaring in bestuurlijke en toezichthoudende functies met eindverantwoordelijkheid in de zorg, het bedrijfsleven en/of in complexe maatschappelijke organisaties;
 • vermogen om met autoriteit en natuurlijk gezag het voorzitterschap zowel binnen als buiten de RvT te vervullen en het vermogen om een bindende rol te kunnen vervullen bij de mening en besluitvorming binnen de RvT;
 • zich bewust van eigen positie en de noodzaak deze voor de RvT inzichtelijk, controleerbaar en transparant te hanteren;
 • inzicht in de dynamiek van de verschillende partijen en ketenpartners die de maatschappelijke functie van het werkveld (mede) bepalen en het vermogen om de daarbij behorende dynamiek te kunnen omzetten in adequate besluitvorming binnen de RvT;
 • heeft in de RvT specifiek aandacht voor het creatief doordenken in teamverband wat de komende decennia nodig is; iemand die het gesprek stimuleert tot omdenken naar nieuwe perspectieven. Met oog op de maatschappelijke behoeften enerzijds versus de mogelijkheden bij verpleging en verzorging en aanpalende gebieden anderzijds.
Bij de selectie van kandidaten zal ook aandacht zijn voor persoonskenmerken, drijfveren en stijl van acteren in teamverband. Diversiteit en complementariteit, dragen bij aan een sterke RvT. Daarbij wordt gestreefd naar een evenwichtige man/vrouw verdeling, een evenwichtige leeftijdsverdeling en bestuurlijke ervaring op eindverantwoordelijk niveau. Toezichthoudende ervaring en afkomstig uit/woonachtig in de regio Twente gelden als een pré.

Honorering
De vergoeding van de leden van de RvT is in overeenstemming met de richtlijnen van de NVTZ.
 
Procedure
Carintreggeland laat zich in deze procedure bijstaan door Eugenie van Leusen en Dorothea van Rijnen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door voor 12 september een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan vdk@vanderkruijs.com Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Eugenie van Leusen op 020-7267270.
 
U ontvangt binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met Vanderkruijs indien u deze bevestiging niet ontvangt.
 
Planning
De eerste selectiegesprekken voor de verschillende posities vinden plaats op donderdag 29 september tussen 9.00 en 21.00 uur.
 
Geselecteerde kandidaten spreken die dag met drie commissies: een afvaardiging van de RvT en RvB, een afvaardiging van de medezeggenschap (centrale cliëntenraad, ondernemingsraad en verpleegkundige adviesraad) en een afvaardiging van het management.
 
Op maandag 3 oktober staat een vervolgronde selectiegesprekken gepland.

 

DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer