Convergence

Directeur

Convergence is een intensieve strategische samenwerking tussen TU Delft, Erasmus MC en de Erasmus Universiteit. De urgente en complexe maatschappelijke uitdagingen van deze tijd vragen om fundamenteel nieuwe vormen van samenwerking, waarbij de grenzen tussen instituties en disciplines worden overschreden om nieuwe perspectieven en oplossingen te creëren. Op het gebied van onderzoek en onderwijs zet Convergence zich in om de expertise, kennis en methoden te bundelen om maatschappelijke uitdagingen als klimaatverandering, duurzaamheid, druk op de gezondheidszorg, verstedelijking en digitalisering aan te pakken.
 
Binnen deze alliantie werken de drie kennisinstellingen samen aan een aantal thema’s: Resilient Delta, Health & Technology, AI Data & Digitalisation. Ook zijn twee nieuwe programma’s bottom-up gestart. Eén hiervan is het Pandemic and Disaster Preparedness Center (PDPC) dat als doel heeft virusuitbraken en rampen te onderzoeken om beter voorbereid te zijn in de toekomst. Het meest recente programma - Healthy Start - is opgezet met als doel om onderzoek te doen naar het verbeteren van de kansen voor kinderen en jongvolwassenen om hun volledige ontwikkelingspotentieel te bereiken. Aan deze verschillende maatschappelijke uitdagingen werken wij samen met een groot aantal publieke en private partners in Zuid-Holland en daarbuiten. Met de regio als living lab creëert de Convergence zo een toonaangevend onderzoeks- en innovatie-ecosysteem in Zuid-Holland, met een grote (inter)nationale aantrekkingskracht en ambities.
Ter aansturing van de samenwerking is een passende beheersstructuur opgezet, bestaande uit de Convergence Executive Board (CEB) en de Convergence Supervisory Board (CSB). De CEB, bestaande uit de voorzitters van de besturen van de drie instellingen, is verantwoordelijk voor de strategische aansturing van de samenwerking. De CSB houdt toezicht op het functioneren van de CEB. Het Convergence Office is in 2021 ingesteld om onder meer de bestuurlijke coördinatie van de samenwerking te faciliteren. Het Convergence Office ondersteunt de CEB en CSB en is verantwoordelijk voor de overkoepelende organisatie en implementatie. Hieronder valt het strategisch adviseren van de CEB, het coördineren van external affairs en het coördineren van de verschillende werkgroepen die zijn ingesteld om de samenwerking van de bedrijfsvoering tussen de instellingen te faciliteren.
 
Het Convergence Office bestond tot nu toe uit een Secretaris voor de CEB en CSB, een projectmedewerker en een management assistent. In de toekomst zal de ondersteuning worden uitgebreid met onder andere twee Innovation and Partnership managers (public affairs), een financieel controller en mogelijk een aantal andere rollen.
 
Gezien de ontwikkelingen, waaronder het vertrek van de secretaris CEB/CSB, wordt momenteel gezocht naar een directeur die de samenwerking naar een hoger plan tilt en het Convergence Office verder uitbouwt en professionaliseert.
 
Van de directeur wordt verwacht dat hij/zij het ecosysteem voor deze samenwerking versterkt en vanuit eerdere ervaringen hierin meerwaarde kan brengen; die de alliantie tot een succes maakt en verder bouwt aan de bekendheid van Convergence op landelijk niveau. De persoon die we zoeken kan hierin multidisciplinair denken en boven de partijen staan.
We zoeken iemand met een bepaalde onafhankelijkheid en een succesvol trackrecord op het gebied van bestuurlijk adviseren. We zoeken een directeur die Convergence krachtig verder kan ontwikkelen naar een volgende fase en daarin meebeweegt met wensen en behoeften van zowel partners als de externe stakeholders. Het creëren van synergie en meerwaarde door samenwerking staat hierin voorop.

Functie
De directeur die Convergence zoekt:
 • Verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de visie en strategie: coördineren, afstemmen en bewaken proces, draagvlak en verankering van deze strategie. Vormgeven van het proces en strategie-team. Adviseert gevraagd en ongevraagd het CEB over keuzes hierin.
 • Geeft vorm aan het Convergence Office/Organisatie 2.0: is verantwoordelijk voor het opzetten van werkgroepen en de coördinatie c.q. afstemming met linking-pins werkgroepen, directeuren i.s.m. de bestuurssecretarissen. Adviseert gevraagd en ongevraagd de CEB coördinatoren. Weet processen, mensen en organisatie lean op digitale wijze in te richten en aan te sturen. Is in staat om de Convergence thema’s zowel organisatorisch als inhoudelijk goed op elkaar af te stemmen.
 • Is verantwoordelijk voor Public Affairs & Funding: bouwt voort aan de ontwikkeling en positionering van Convergence in de regio en op landelijk niveau. Coördineert de overkoepelende externe Convergence contacten in nauwe samenwerking met PA & Funding directeuren en de twee te werven Innovation and Partnership managers. Vormt de linking pin tussen CEB -PA & Funding. Coördineert het externe stakeholdermanagement (ministeries, gemeente Rotterdam etc) en versterken van relatiebeheer richting financiers.
 • Is verantwoordelijk voor een besluitvormings- en communicatiestructuur richting CEB en betrokken partners.
 • Beschikt over een uitstekende bestuurlijke sensitiviteit, bindt en verbindt met een bepaalde stevigheid en natuurlijk gezag.
 • Denkt breed en kan verschillende perspectieven met elkaar in verband brengen en positioneren in netwerkverbanden; is in staat de verschillende belangen te dienen in een bestuurlijk krachtenveld.
 • Beschikt persoonlijke rust en evenwicht om zaken voor elkaar te krijgen: stelt hierin de collectieve ambitie en doelstellingen centraal om Convergence duurzaam tot een succes te maken en uit te bouwen.
Profiel
De kandidaat die we zoeken:
 • Is een stevige directeur en is een belangrijk gezicht van de Convergence naar binnen en buiten.
 • Is bekend met het ecosysteem van een triple helix organisatie op het snijvlak van onderzoek/onderwijs/publiek en private veld.
 • Is bekend met de strategische fondsenwerving van onderzoeksgelden zowel op Nationaal als Europees niveau.
 • Is in staat om het multidisciplinaire werken te versterken en te faciliteren.
 • Heeft een relevant politiek-bestuurlijk netwerk in Zuid-Holland en politiek-bestuurlijk Den Haag.
 • Is een kandidaat die onafhankelijk denkt en handelt.
 • Een kandidaat met bestuurlijke sensitiviteit.
 • Een kandidaat die weet hoe kennisinstellingen werken en gevoel heeft bij de valorisatie van wetenschappelijke onderzoek.
Competenties
 • Gericht op samenwerking en verbindend vermogen
 • Stevige persoonlijkheid met natuurlijk gezag en  gunfactor
 • Strategisch (omgevings- en politiek sensitief)
 • Kennis en ervaring in een universitaire omgeving
 • Affiniteit met het opzetten en aansturen van bedrijfsvoerende organisatie
 • Balans tussen strategie/inhoud en operationele uitdagingen
 • Effectief in het beïnvloeden van (tegengestelde) belangen 
Salarisindicatie
De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie en kent goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Contractering vindt plaats bij een van de universiteiten.

Procedure

Convergence laat zich in deze procedure bijstaan door Michèle Polspoel van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan vdk@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Mariëlla Engels via het telefoonnummer 020-7267272.
 
 
Planning
 
Belangstellenden dienen rekening te houden met de volgende data:
 • Eerste ronde gesprekken, 18 maart tussen 14.00-15.00 uur.
 • Tweede ronde gesprekken, 29 maart tussen 9.30-12.00 uur.
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer