carintreggeland

lid raad van bestuur

Carintreggeland is een sociaal maatschappelijke onderneming op het gebied van welzijn wonen en zorg. De organisatie legt zich toe op de ondersteuning die cliënten voor korte of langere duur willen ter verbetering of handhaving van de kwaliteit van hun leven. Hierbij is het gedachtegoed van positieve gezondheid een belangrijk uitgangspunt.
Carintreggeland is een vitale en cliëntgerichte organisatie die zich richt op de gehele levenslijn van haar cliënten in het werkgebied Twente. De dienstverlening omvat wijkverpleging, woonzorgcentra, verpleeghuiszorg, dagbesteding, thuisbegeleiding en specifieke behandeling in de eerste lijn.  De omzet bedraagt ca. € 197 miljoen. Carintreggeland is met ruim 4200 medewerkers, een belangrijke werkgever in de regio en wordt gerespecteerd door haar externe stakeholders. Onderdeel van de Carint-Reggeland Groep vormen ook het vastgoedonderdeel Twinta B.V. en de meld & zorg centrale, Alerta.

De afgelopen jaren heeft Carintreggeland belangrijke stappen gezet om de organisatie toekomstbestendig te maken. De komende jaren zal er nog meer veranderen. We staan als samenleving voor een omslagpunt. En die omslag is al begonnen. Meer en meer dringt het besef door dat we op veel gebieden tegen grenzen aanlopen. Bestaande verhoudingen, systemen en regels staan onder druk en zullen minder goed functioneren. Omdat ze niet meer werken, maar ook omdat we ze niet meer willen. Veel van wat tot nu toe vanzelfsprekend was en vaak nog is, zal in de komende jaren een andere betekenis krijgen.

De opgave is helder: het roer moet op veel terreinen om. Hoe in 2030 de gezondheidszorg zal zijn georganiseerd en welke plek die heeft in de maatschappij, weten we niet precies. Maar we weten wél dat er wezenlijke veranderingen in gang gezet en op komst zijn.

Waardevol Leven en Waardevol Werken als werkprincipes

Recent heeft Carintreggeland haar visie aangescherpt vanuit haar kijk op de ontwikkelingen die de komende tien jaar zijn te verwachten. Onze visie zegt iets over hoe wij in 2030 willen werken. Het is onze stip op de horizon, daar zijn we naar op weg. In die visie staan de cliënten en de medewerkers centraal. Onderling vertrouwen is essentieel. We erkennen de situatie zoals die is, sluiten aan bij de wens van de ander en kijken daarna wat iemand kan en welke (on-) mogelijkheden er zijn. Daarbij ligt de focus niet op beperkingen, maar op een betekenisvol leven.

De nadruk ligt op veerkracht, eigen regie, eigen mogelijkheden, talenten, kwaliteit van leven, zingeving en aanpassingsvermogen. Deze manier van denken past bij onze visie, is gebaseerd op het gedachtegoed van positieve gezondheid en sluit aan op onze twee overkoepelende ambities: Waardevol Leven en Waardevol Werken.

We kijken op een andere manier naar zorg. Veel meer vanuit de eigen regie en het perspectief van de ander. Hoe beleeft diegene gezondheid? Wat vindt de ander een waardevol leven? We zetten ons oordeel opzij, hebben een open basishouding en gaan het gesprek aan zonder te sturen. Vanuit dat perspectief komen we erachter wat de ander nodig heeft.  Van ‘alleen’ zorg verlenen naar begeleiding, coaching en ondersteuning van cliënten en mantelzorg. Steeds vaker doen we dat samen met netwerkpartners.

Carintreggeland vindt het belangrijk dat medewerkers de ruimte krijgen om echt mee te denken, mee inhoud te geven aan de richting waarin de organisatie gaat en daarin optimaal ondersteund worden. Werken in een netwerk, leren en ontwikkelen, teamontwikkeling en professionele ruimte staan centraal. Dit noemen we waardevol werken. Waardevol leven en waardevol werken staat voor de manier waarop zorg verlenen, samenwerken en besturen inhoud krijgen.

Opdracht

In de afgelopen periode heeft Carintreggeland samen met de medewerkers een intensief proces doorlopen om vorm en inhoud te geven aan de bij de visie passende organisatiestructuur. Vanuit de client/professional relatie, is gekeken naar wat er nodig is qua ondersteuning en sturing om de client zo goed mogelijk te bedienen. Dat vraagt onder andere om vergroting van het eigenaarschap van de professional, het beleggen van verantwoordelijkheden en bevoegdheden in de organisatie, bij de extramurale- en intramurale teams, en het verkleinen van de afstand tussen uitvoeren, managen en besturen. Passend bij deze besturingsfilosofie kent Carintreggeland drie lagen: teams, tactisch/strategisch opererende managers en een tweehoofdige Raad van Bestuur. Hierin zijn belangrijke stappen gezet, maar er ligt ook nog wel een uitdaging.

De ambities en uitdagingen van Carintreggeland en de daarop aansluitende besturingsfilosofie vragen om een Raad van Bestuur die bestuurt in verbinding met het primair proces van de zorg, de ervaringen van cliënten en de ondersteuning. Niet het bestuurlijk proces staat centraal maar het proces tussen cliënten en medewerkers om uit te gaan van mogelijkheden en regie over eigen leven en werk.

We zijn een netwerkorganisatie en maken deel uit van meerdere netwerkorganisaties. Die netwerken zijn georganiseerd rondom de vraag van de cliënt en dragen bij aan een waardevol leven. Per situatie en per netwerk wordt gekeken wie de regie neemt. Daarbij zal het gaan om ‘gegunde regie’ met een daarop aangepaste financiering. Binnen deze netwerken spelen wij een proactieve rol als initiatiefnemer en regisseur. Structuren en organisaties zijn ondergeschikt, er is minder concurrentie en meer kennisdeling. Uitgangspunt is te redeneren en te handelen vanuit de wensen, verwachtingen en mogelijkheden van mensen. De basishouding kenmerkt zich door vertrouwen, ruimte voor eigenaarschap en eigen regie. In de samenwerking binnen de netwerken gaan we uit van ‘gegund leiderschap’. Dit betekent dat organisaties transparant zijn over wat zij doen. Voor ons betekent dit óók: loslaten. Dingen die we in het verleden zelf deden, doet nu een andere netwerkpartner. En andersom. Op die manier trekken we samen op om de toekomstige (ouderen-)zorg in Twente in te richten.

Opgave Raad van Bestuur

De belangrijkste opgave voor de Raad van Bestuur is het in gezamenlijkheid met alle betrokkenen verder ontwikkelen van Carintreggeland naar een duurzame cliëntgerichte zorgorganisatie, waarbij de leefwereld van de cliënt en daarmee de concrete zorg/ondersteuning en het feitelijke gedrag van zorgverleners leidend is. De inspanningen van de zorgbestuurders zullen dan ook sterk gericht dienen te zijn op het aanbrengen van consistentie en samenhang en het aanpakken en oplossen van de dilemma’s die bij het centraal stellen van de client/professional relatie kunnen ontstaan. Beheersbaarheid, financieel gezond zijn en borging van kwaliteit van zorg, vormen hierbij belangrijke randvoorwaarden.

Functie

Carintreggeland kiest voor een tweehoofdige collegiale Raad van Bestuur; een voorzitter Raad van Bestuur en een lid Raad van bestuur, die op gelijkwaardige wijze met elkaar samenwerken. De leden van de Raad van Bestuur kennen ieder een specifiek aandachtsgebied, waarbij onderscheid aangebracht wordt tussen zorg, bedrijfsvoering en vastgoed. De voorzitter van de Raad van Bestuur behartigt de zorgportefeuille en we zijn nu op zoek naar een lid van de Raad van Bestuur die ijzersterk is in de bedrijfsmatige, ICT en financiële en vastgoedportefeuille. 

De leden van de Raad van Bestuur leggen ieder voor zich en ook gezamenlijk verantwoording af aan de Raad van Toezicht; zij zijn beiden aanspreekbaar op het functioneren van de organisatie als geheel, ongeacht of het functioneringsaspect betrekking heeft op het toebedeelde aandachtsgebied. De bestuurders zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een optimale samenwerking, afstemming en een evenwichtige en complementaire verdeling van aandachtsgebieden binnen de Raad van Bestuur.

Er is wel onderscheid tussen de rol van voorzitter en lid. De voorzitter van de Raad van Bestuur leidt de vergaderingen van de Raad van Bestuur, is verantwoordelijk voor een adequaat proces en de kwaliteit van besluitvorming, en ziet toe op eenheid en consistentie van beleid. Besluitvorming vindt plaats op basis van consensus binnen de RvB en de organisatie, doch de voorzitter heeft in voorkomende gevallen een overstijgende stem en kan knopen doorhakken. De voorzitter van de RvB is de eerst aanspreekbare voor de (voorzitter van) de Raad van Toezicht.

Van de Raad van Bestuur als team wordt verwacht dat het als een complementair team samenwerkt. Goed met elkaar kunnen opschieten is belangrijk, maar minstens zo belangrijk is het elkaar stimuleren, feedback geven en aanspreken op de behaalde en te behalen resultaten.
Van de Raad van Bestuur wordt tevens een hoge transparantie verwacht. De Raad van Bestuur moet in staat zijn vertrouwen te geven aan de organisatie en haar medewerkers aan hen te binden. De Raad van Bestuur straalt in zijn gedrag deskundigheid, vertrouwen en authenticiteit uit.

De Raad van Bestuur bestaat uit personen die gekenschetst worden als leiders met daadkracht; communicatief, visionair, empathisch en verbindend naar zowel in- als externe stakeholders en in staat de mensen mee te krijgen om de beoogde transitie(s) mogelijk te maken.

Profiel

De uitdagingen waar Carintreggeland voor staat, doen een groot beroep op het bestuur om met kracht en creativiteit een bijdrage te leveren aan waardevol leven voor de client en waardevol werken voor de medewerker. Vertaald naar kenmerken en eisen wordt het volgende van de nieuwe bestuurder gevraagd:

Het lid van de Raad van Bestuur:
 • Voelt zich verbonden met de visie en koers van Carintreggeland;
 • Begrijpt de cultuur van de Twentse gemeenschap;
 • Is in staat om anderen te versterken en in hun kracht te brengen;
 • Heeft ervaring met het gezamenlijk ontwikkelen van een visie, met het bepalen van een scherpe koers en met het implementeren en borgen hiervan;
 • Heeft brede ervaring, bij voorkeur binnen meerdere branches, met (ingrijpende) organisatietransitie-processen op een strategische positie;
 • Heeft een sterk profiel op basis van een financieel economisch/ bedrijfskundige achtergrond; Aangevuld met IT. Kennis van vastgoed, technologie en overige bedrijfsondersteunende processen en procesmanagement is een pre.
 • Heeft het vermogen om ‘out of the box’ te denken; zicht op ontwikkelingen in de markt en weet deze op proactieve wijze te vertalen naar nieuwe product-markt combinaties en samenwerkingsvormen;
 • Heeft het vermogen om medewerkers en managers te versterken om meer verantwoordelijkheid te dragen;
 • Heeft de beschikking over een leiderschapsstijl met kenmerken als wederzijds belang voorop, denken in netwerken in plaats van hiërarchie, zien van meerdere waarheden, accent op relaties en transacties in plaats van posities;
 • Heeft ervaring met cultuur- en gedragsverandering, en kan hierbij invulling geven aan de voorbeeldrol en het reflecteren op dit nieuwe gedrag.

Arbeidsvoorwaarden

De salariëring en arbeidsvoorwaarden zijn conform de richtlijnen van de Beloningscode Bestuurders in de Zorg (BBZ) en de Wet Normering Topinkomens (WNT).

Procedure

Carintreggeland laat zich in deze procedure bijstaan door Eugenie van Leusen en Dorothea van Rijnen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door voor 2 juni 2021 een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan carintreggeland@vanderkruijs.com 
Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Eugenie van Leusen of Dewi Henneman op 020-7267272.

U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met Vanderkruijs indien u deze bevestiging niet ontvangt.

Planning

Belangstellenden dienen rekening te houden met de volgende data:
 • Eerste ronde gesprekken, vrijdag 18 juni (meerdere gesprekken).
 • Tweede ronde gesprekken, woensdag 23 juni in de ochtend.
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer