De Hoogstraat Revalidatie

voorzitter raad van toezicht

Stichting De Hoogstraat Revalidatie (De Hoogstraat) is het medisch specialistisch revalidatiecentrum voor kinderen en volwassenen in het midden van het land. De Hoogstraat biedt hoogcomplexe medisch specialistische revalidatiezorg, klinisch en poliklinisch. Landelijk is De Hoogstraat bekend om succesvolle integratie van patiëntenzorg en kennisontwikkeling door wetenschappelijk onderzoek. De Hoogstraat helpt en ondersteunt jong en oud met gerichte informatie, (intensieve) behandeling en slimme (technische) aanpassingen. Het motto is: ‘Kom verder!‘ en de organisatie hanteert de volgende gedragswaarden: gastvrij zijn, luisteren en aansluiten, nieuwsgierig zijn, initiatieven nemen en creatief zijn.
De Hoogstraat bestaat uit het revalidatiecentrum aan de Rembrandtkade, De Hoogstraat Orthopedietechniek met locaties in Utrecht, Rotterdam en Amsterdam, De Hoogstraat locatie De Kleine Prins, Jan van Rijn Kinderfysiotherapie en de revalidatieafdelingen in het Diaconessenhuis in Utrecht, Zeist en Doorn. Binnen al deze locaties van De Hoogstraat wordt een hoogwaardig aanbod aan poliklinische revalidatie -zorg, consult, advies en behandeling geleverd. In het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht, het gezamenlijke onderzoeks- en innovatiecentrum van De Hoogstraat Revalidatie en UMC Utrecht, vindt kennisontwikkeling en –toepassing plaats via (toegepast) wetenschappelijk onderzoek en innovatie- en implementatieprojecten. In het revalidatiecentrum zetten ruim 650 medewerkers en circa 50 vrijwilligers zetten zich dagelijks in voor de medische specialistische revalidatiezorg voor zowel jeugd als volwassenen. De omzet van De Hoogstraat bedraagt ruim 52 miljoen.
 
Profiel De Hoogstraat
De Hoogstraat heeft een scherp gekozen profiel, met een focus op hoogcomplexe zorg, innovatie en wetenschappelijk onderzoek. Om dat te kunnen realiseren is een   stevige financiële basis nodig voor investering in innovatie en wetenschap alsmede een goede adherentie. In de Strategische Focus 2021-2023 staan de volgende drie thema’s centraal:
•            samen sterk (samen met de revalidant, samen in de regio – juiste zorg op de juiste plek);
•            vitale medewerkers en vrijwilligers;
•            continu leren verbeteren (optimaal gebruik maken van de expertise van het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht, het gezamenlijke onderzoeks- en innovatiecentrum van De Hoogstraat Revalidatie en UMC Utrecht).
 
Werkwijze
De ambitie van De Hoogstraat is: “Samen met onze revalidanten maken wij wat onhaalbaar lijkt, tóch mogelijk.” Daarbij hanteert De Hoogstraat de volgende werkwijze:
•            Goed luisteren naar de patiënt en zijn naasten;
•            Deskundig analyseren van mogelijkheden en beperkingen, gezamenlijk doelen stellen en een persoonlijk behandelplan aanbieden;
•            Het werk steeds verbeteren en kennis altijd vergroten;
•            Meewerken aan, initiëren en uitvoeren van onderzoek naar nieuwe kennis en deze meteen benutten voor het verbeteren van de zorg;
•            Bouwen aan waardevolle samenwerkingsverbanden met mensen en organisaties;
•            Stimuleren dat de medewerkers vitaal zijn en hun werk in een gezonde en veilige werkomgeving kunnen uitvoeren;
•            Zorgdragen voor toegankelijke zorg met korte wachttijden, ook bij complexe zorgvragen;
•            De ondersteunende diensten zo inrichten dat zij het primaire proces optimaal kunnen ondersteunen;
•            Werken op maatschappelijk verantwoorde wijze waarbij, naast kostenbeheersing, gezorgd wordt voor voldoende rendement om te blijven ontwikkelen en toekomstbestendig te zijn.
 
Governance
De Hoogstraat heeft een tweehoofdige collegiale raad van bestuur die bestaat uit Jan-Willem Meijer (voorzitter) en Kobien Mijland (lid). De bestuurders zijn gezamenlijk en ieder voor het geheel verantwoordelijk voor het door hen gevoerde bestuur. Een raad van toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op de raad van bestuur, op het besturen en op de doelrealisatie van De Hoogstraat. De raad van toezicht verleent onder meer goedkeuring aan de begroting, jaarrekening en meerjarenplannen. Staat de raad van bestuur met advies terzijde en vervult de werkgeversrol, is sparringpartner en geeft gevraagd of ongevraagd advies, een en ander conform de statuten en reglementen. De Zorgbrede Governance Code vormt naast wet- en regelgeving de leidraad voor goed bestuur, goed toezicht en verantwoording.
 
Profiel en samenstelling raad van toezicht

De raad van toezicht van De Hoogstraat werkt voor het bepalen van zijn samenstelling met een generieke profielschets, die richtinggevend is voor de samenstelling en diversiteit van de raad van toezicht. Het profiel wordt, naast wat geregeld is in de statuten en reglementen, verder mede bepaald door de bestuurlijke agenda van De Hoogstraat in de komende jaren. De huidige raad van toezicht bestaat uit vijf leden:
•            Mr. dr. M.E. (Mirjam) de Bruin, voorzitter
•            S.F. (Siu-Fung) Chan, MSc
•            Drs. E. (Ellis) Kastelein, RA
•            Prof. dr. W.J.M. (Willy) Spaan, vicevoorzitter 
•            Drs. A.E. (Arno) Timmermans
 

De basiskwaliteiten van alle leden van de raad van toezicht zijn:
•            de nodige kennis van zaken om kritisch te kunnen doorvragen en om klankbord voor de raad van bestuur te kunnen zijn;
•            de persoonlijkheid om dat op een prettige manier te doen: initiërend en pro-actief;
•            ondersteunend aan een cultuur van openheid en constructieve scherpte.
 

Daarnaast wordt van de leden een aantal bijzondere vaardigheden gevraagd:
•            Betrokkenheid en tegelijk met handen op de rug opereren
De leden hebben affiniteit met de activiteiten van De Hoogstraat en voelen zich betrokken bij wat er speelt. Zij weten tegelijk de afstand te houden die past bij de toezichtfunctie. Zij weten ook wanneer het nodig is om dichter bij te komen en eventueel zelfs te interveniëren.
•            Snel overzicht en inzicht verwerven
De leden weten met informatie op afstand snel overzicht en inzicht te krijgen in wat er speelt in en rondom De Hoogstraat en in complexe strategische vragen. Dat betekent dat zij over de ervaring en het analytisch vermogen beschikken om met dergelijke vraagstukken om te gaan.
•            Doortastend besluiten
De leden zijn besluitvaardig. Zij kunnen en willen de verantwoordelijkheid nemen voor besluiten en durven waar nodig te handelen.
•            Proactieve houding en gedrag
De leden wachten niet alleen af en reageren op de inbreng van raad van bestuur en collega-toezichthouders, maar nemen ook zelf initiatief en entameren onderwerpen en invalshoeken. Zij zijn een kritische en alerte sparringpartner.
•            Goed ontwikkelde maatschappelijke antenne en geweten
Als maatschappelijke onderneming heeft De Hoogstraat te maken met vele, soms tegenstrijdige, belangen binnen en buiten het revalidatiecentrum. Daarvoor hebben de leden van de raad van toezicht oog en dit weegt mee in hun oordeels- en besluitvorming. De raad van toezicht ziet toe op de ‘deugdelijkheid’ van het bestuur, de aansluiting bij algemeen geldende maatschappelijke waarden en normen en op de toepassing van de zorgbrede Governancecode.
•            Samenwerken in teamverband
De leden zijn gericht op het werken in teamverband, onder meer door gebruik te maken van elkaars complementariteit (eigen inbreng leveren en de inbreng van anderen meenemen in de oordeels- en besluitvorming), en door bij te dragen aan een open klimaat.
•            In staat tot kritische zelfreflectie
De leden zijn in staat om hun eigen bijdrage als toezichthouder kritisch te beoordelen en op basis daarvan hun bijdrage bij te stellen of te beslissen over voortzetting van het lidmaatschap van de raad van toezicht.
•            Onafhankelijkheid
Er zijn geen nauwe persoonlijke of zakelijke banden met collega-toezichthouders, bestuurders, medewerkers, stafleden of belangrijke externe belanghebbenden, waardoor er op structurele basis belangentegenstellingen zijn of de verdenking daarvan kan ontstaan. De leden kunnen onbevangen opereren tegenover raad van bestuur en collega-toezichthouders en ten opzichte van issues die spelen voor De Hoogstraat.
 
Uiteraard streeft de raad van toezicht naar een evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen en moeten de leden voldoende tijd beschikbaar kunnen maken voor hun functies in de raad.
 
Vacature
In verband met het aanstaande vertrek van de voorzitter is De Hoogstraat op zoek naar een nieuw lid, tevens voorzitter. Benoeming volgt zo mogelijk in december 2022.
 
Profiel voorzitter
De nieuwe voorzitter van de raad van toezicht van De Hoogstraat:
•            beschikt over het vermogen om vanuit natuurlijk gezag de voorzittersfunctie binnen de raad van toezicht te vervullen, past als persoon goed in het team en heeft een participatieve stijl;
•            beschikt over toezichthoudende ervaring in de rol van voorzitter en heeft die ervaring opgedaan in een maatschappelijke complexe (zorg)organisatie;
•            is bij voorkeur bekend met de zorg en kan zich verplaatsen in het belang van zowel de organisatie als de revalidant en draagt beiden een warm hart toe. Verbindt zich met het profiel en de strategie van De Hoogstraat;
•            is verbindend en geeft alle leden van de raad van toezicht voldoende ruimte. Is in staat om een goed samenwerkend team te bouwen waarin ieders talent en bijdrage op de juiste wijze wordt benut;
•            is in staat om discussies naar een gedragen uitkomst te brengen. Heeft de persoonlijkheid en achtergrond om een leidende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming van de raad van toezicht: komt snel tot de kern, is analytisch, brengt vraagstukken terug tot de essentie en geeft waar nodig richting aan de discussie;
•            bewaart de balans en eenheid in de raad van toezicht en tussen de raad van toezicht en raad van bestuur. Is daarbij rolvast, heeft een uitstekend gevoel voor good governance en brengt een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
•            beschikt over zodanige eigenschappen en uitstraling dat zij zo nodig extern een rol in het belang van De Hoogstraat kan vervullen;
•            is het eerste aanspreekpunt richting de (voorzitter van de) raad van bestuur en is in staat een goed klankbord te zijn.
 
Gezien de huidige samenstelling van de raad van toezicht is er voorkeur voor een vrouwelijke kandidaat.
 
Bezoldiging
De honorering voor de raad van toezicht is per 1 januari 2022 70% van het conform de WNT toegestane maximum 2021 voor klasse IV, verhoogd met de index 2020 – 2021. Dat betekent dat de voorzitter een honorering ontvangt van € 20.265,- per jaar.
 
Procedure
De Hoogstraat laat zich in deze procedure bijstaan door Dorothea van Rijnen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan vdk@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden bellen met Dorothea van Rijnen op 020-7267270.
 
Planning
De procedure is erop gericht een voorgenomen besluit tot benoeming te nemen op 28 september 2022. Daarna volgt de adviesvraag aan OR (en rvb) en volgt definitieve benoeming in de raad van toezichtvergadering van 19 december 2022.
Belangstellenden dienen rekening te houden met een gesprek op vrijdag 9 september in de ochtend bij De Hoogstraat. Een eventueel tweede gesprek staat vooralsnog gepland op 14 september ook in de ochtend.

 

DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer