universiteit van amsterdam

decaan faculteit der geestestwetenschappen

De Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw) is een veelzijdige, geïntegreerde faculteit en biedt een dynamische omgeving voor onderwijs en onderzoek binnen een breed spectrum van zowel klassieke gevestigde als jonge, pionierende disciplines. De FGw verzorgt 31 bacheloropleidingen, waarvan negen (ook) Engelstalig, en meer dan zestig veelal Engelstalige masterprogramma’s. Bij de FGw studeren 8000 studenten, van wie inmiddels ruim 1900 afkomstig zijn uit het buitenland, waardoor het onderwijs steeds meer internationaliseert binnen het kader van een tweetalige faculteit. De vijf facultaire research schools en het interfacultaire Institute for Logic, Language en Computation staan, mede door hun interdisciplinaire aanpak, internationaal hoog aangeschreven. De FGw profileert zich nadrukkelijk als een kennisinstituut dat midden in de samenleving staat. Zij werkt samen met talrijke culturele en maatschappelijke instellingen en bedrijven in Amsterdam. Denk hierbij aan wetenschappelijke instellingen zoals het Humanities Cluster van de KNAW (Huygens ING, Meertens Instituut, NIOD en IISG) en NWO-instituten, podia, musea en andere erfgoedinstellingen, aan de gemeente en eigen start-ups die een spin-off zijn van het facultaire onderwijs en onderzoek. De FGw is ook zelf actief in het creëren en programmeren van cultureel aanbod en Artistic Research. 
Voor meer informatie over de faculteit, zie UvA.nl/FGw 

De faculteit staat er financieel goed voor. De begroting laat meerjarig zwarte cijfers zien; zowel in onderwijs als in onderzoek is sprake van groei. Er is daardoor ruimte om te investeren in nieuwe thema’s en vraagstukken. Voor het onderwijs behoeft de teruglopende instroom van Nederlandse studenten aandacht. Voor een vruchtbare inter- en multidisciplinaire benadering in onderwijs en onderzoek is samenwerking van belang met behoud van een breed palet van monodisciplinaire specialismes. Het programma Humanities in Context is een belangrijke pijler voor de toekomstige ontwikkeling van de faculteit. Het programma is onder meer gericht op het versterken van de verbinding met de stad en de samenleving. Er wordt een Onderzoeksgebouw gerealiseerd, waar de verschillende labfuncties van de faculteit een plek krijgen en waar co-creatie met publieke en private partners en andere onderzoeksinstellingen zoals de KNAW op een innovatieve en transparante wijze plaatsvindt. Ook wordt een brede bacheloropleiding ingericht met aansluiting op maatschappelijke vraagstukken. Verder kent de faculteit het succesvolle Humanities Lab, waar medewerkers, promovendi, studenten en alumni ideeën voor het starten van een eigen bedrijf of organisatie op kunnen doen. Voor de faculteit als geheel wordt thans gebouwd aan het Universiteitskwartier in de binnenstad van Amsterdam.


Opdracht

De faculteit heeft de thema’s uit het Instellingsplan van de UvA voor de periode 2021- 2026 vertaald in een Facultair Strategisch Plan voor dezelfde periode. Dit alles tegen een achtergrond van toenemend belang van interfacultaire samenwerking, de mogelijke lange-termijn gevolgen van de coronapandemie voor onderwijs en onderzoek en ontwikkelingen op het gebied van de financiering van het hoger onderwijs en de verschillende deelgebieden daarbinnen. Inclusiviteit, een sociaal veilige werk- en leeromgeving en integer leiderschap staan hoog op de agenda van de faculteit. De nieuwe decaan treft een organisatie waarin een intensieve discussie wordt gevoerd over deze thema’s en concrete verbeteringen worden doorgevoerd.

De functie

De decaan is, binnen de universitaire kaders, integraal verantwoordelijk voor de aansturing van de faculteit en in die hoedanigheid tevens haar boegbeeld. De decaan geeft leiding aan de faculteit vanuit een heldere, toekomstgerichte visie op onderwijs, onderzoek en valorisatie. De decaan werkt daarin nauw samen met het Dagelijks Bestuur van de faculteit, en met medewerkers en studenten in de verschillende medezeggenschapsorganen, raden en commissies. De decaan legt verantwoording af aan het College van Bestuur.

De kandidaat

De succesvolle kandidaat geeft op inspirerende wijze leiding aan de faculteit. De decaan is in staat om verbinding aan te brengen tussen de verschillende organisatieonderdelen en stakeholders binnen en buiten de faculteit, een gezamenlijke ambitieuze agenda te formuleren en daar ook uitvoering aan te geven.

Tegen de geschetste achtergrond wordt daarom gezocht naar een decaan die voor een periode van vijf jaar beschikbaar is en die:
 • (inter)nationaal gezaghebbend wetenschapper is op zijn/haar vakgebied binnen de geesteswetenschappen en de ontwikkelingen en belangen van de facultaire onderzoeksgemeenschap goed kan bewaken;
 • over bestuurlijke ervaring en bewezen managementkwaliteiten beschikt, opgedaan in een academische omgeving;
 • aantoonbare affiniteit heeft met, en passie voor, onderwijs, kan inspireren als rolmodel en docent en het belang van studenten scherp in het oog houdt;
 • over visie en ambitie beschikt met betrekking tot relevante ontwikkelingen in onderwijs, onderzoek en valorisatie binnen de geesteswetenschappen, en de vertaalslag daarvan naar de faculteit en de samenleving kan maken;
 • als inspirerend leider en verbinder boven verschillende disciplines en belangen kan staan, samenhang aan kan brengen binnen de facultaire gemeenschap en richting geeft aan de toekomst van de faculteit;
 • integriteit hoog in het vaandel heeft, actief invulling geeft aan het streven van de UvA naar gelijkwaardigheid, diversiteit en inclusie, en onder andere door voorbeeldgedrag een bijdrage kan leveren aan een gedeelde cultuur van openheid, generositeit, inclusiviteit en sociale veiligheid;
 • een open oog en warm hart heeft voor de belangen van (inter)disciplinaire en culturele samenwerking binnen de faculteit;
 • de voorwaarden creëert voor samenwerking  met afdelingen en instituten in andere faculteiten van de UvA;
 • de ambitie van de faculteit om midden in de stad en de samenleving te staan onderschrijft en op een transparante manier verder uitbouwt met (maatschappelijke) partners binnen en buiten de universiteit;
 • met visie en betrokkenheid bijdraagt aan de nieuwe huisvesting van de faculteit binnen het kader van de ontwikkeling van het Universiteitskwartier;
 • een visie heeft op het uitgezette HR-beleid, oog heeft voor de positie van medewerkers met verschillende achtergronden en in staat is verder vorm te geven aan de ontwikkeling van passende loopbaanperspectieven voor onderwijs- en onderzoekstalent binnen de faculteit;
 • een visie heeft op en ervaring met effectieve en constructieve samenwerking met medezeggenschapsorganen en facultaire bestuurders in een complexe onderwijsorganisatie;
 • een gedeelde verantwoordelijkheid voelt als medebestuurder van de UvA, met oog voor de belangen van de FGw-gemeenschap;
 • de faculteit kan vertegenwoordigen in interne en/of externe gremia (bijv. het Disciplineoverleg Letteren en Geesteswetenschappen) alsmede nationale, Europese en internationale netwerken en/of relaties met (maatschappelijke en culturele) partners kan opbouwen en onderhouden in het belang van de faculteit.

Aanstelling en beloning

De decaan is voltijd werkzaam (1 fte) voor een periode van vijf jaar. Herbenoeming voor een tweede termijn behoort tot de mogelijkheden. De decaan wordt als hoogleraar aangesteld volgens UFO-profiel Decaan 1.

Procedure

De Universiteit van Amsterdam laat zich in deze procedure bijstaan door Eugenie van Leusen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door voor 24 mei 2021 een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan uva@vanderkruijs.com

Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Eugenie van Leusen of Dino Dierks Duarte op 020-7267272.

U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met Vanderkruijs indien u deze bevestiging niet ontvangt.

Planning

Belangstellenden dienen rekening te houden met selectiegesprekken in juni met uitloop naar juli. Concrete data volgen zo spoedig mogelijk. 

Selectieprocedure
Gezien het belang van deze positie wordt er via een open procedure geworven. De selectie wordt gedaan door een breed samengestelde benoemingsadviescommissie die een voordracht uitbrengt aan het College van Bestuur. De medezeggenschap heeft adviesrecht ten aanzien van de benoeming.

Als werkgever handhaaft de UvA een beleid van gelijke kansen. We vinden diversiteit belangrijk en zetten ons volledig in om een plek te zijn waar iedereen zich thuis voelt, ongeacht afkomst, huidskleur of overtuiging. We koesteren de onderzoekende geest en het doorzettingsvermogen en laten de ruimte om door te vragen. Bij ons vormen nieuwsgierigheid en creativiteit de heersende cultuur. Gegeven de huidige samenstelling van het Centraal Bestuurlijk Overleg van de UvA, zijn sollicitaties van kandidaten met een achtergrond die bijdraagt aan grotere diversiteit van de UvA bijzonder welkom.
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer