gemeente den haag

algemeen directeur dienst stadsbeheer

Den Haag, internationale stad van vrede en recht. Een kleurrijke stad met bijna 550.000 inwoners en meer dan 150 nationaliteiten. Stad aan zee met 11 kilometer kustlijn en volop economische kansen. Het gaat op veel gebieden goed met Den Haag. Tegelijk staat de stad voor een aantal grote, complexe opgaven. Dat vraagt om een gemeentelijke organisatie die ten dienste staat van inwoners, maatschappelijke partners en bedrijven. Waar de inwoners erop kunnen vertrouwen dat de gemeente haar taken op integere wijze uitvoert. Bewoners, bestuurders, ambtenaren; met elkaar maken we de stad met als uitgangspunt dat iedereen blijft meedoen.
De gemeente
De gemeentelijke organisatie (bestaande uit zo’n 8700 medewerkers) werkt elke dag aan kwaliteit en continuïteit van bestuur en dienstverlening voor de inwoners van gemeente Den Haag. De hoofdstructuur bestaat uit de volgende diensten:
 • Stedelijke Ontwikkeling
 • Stadsbeheer
 • Onderwijs, Cultuur en Welzijn
 • Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten
 • Publiekszaken
 • Gemeentelijke Accountantsdienst
 • Bestuursdienst (concerndienst voor strategie en kaderstelling).
Advies, Expertise en de uitvoerende onderdelen van de bedrijfsvoering zijn organisatorisch gebundeld. De diensten worden in de bedrijfsvoering ondersteund door het Intern Diensten Centrum (IDC) en het Bedrijfsvoerings Expertise Centrum (BEC).

Het gemeentelijk managementteam (GMT) is de primaire schakel tussen het gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie. Het GMT bestaat uit de algemeen directeuren van zes diensten onder leiding van de gemeentesecretaris. Je maakt deel uit van dit GMT met de portefeuille Stadsbeheer.

De dienst Stadsbeheer (DSB)
Stadsbeheer is verantwoordelijk voor een schone, hele, veilige, duurzame en bereikbare buitenruimte van Den Haag. De dienst is het visitekaartje van de stad, en 1.700 bevlogen medewerkers zetten zich dagelijks in voor de leefbaarheid van haar bewoners. De dienst is verantwoordelijk voor de inrichting, het gebruik en het beheer en onderhoud van de buitenruimte en draagt zorg dat deze voldoet aan de eisen van vandaag én morgen. Dat doen zij samen met de andere diensten en maatschappelijke partners in de stad. De missie van DSB luidt: "Samen maken wij de buitenruimte van Den Haag duurzaam beter".

De opgave
Den Haag is een stad in continue ontwikkeling. Den Haag groeit en blijft de komende jaren nog groeien. Voor de stad zal dit betekenen dat Den Haag zal verdichten, vergroenen en verduurzamen wat ervoor zorgt dat de inrichting en het gebruik van de buitenruimte ingrijpend veranderen. Dat betekent ook dat de manier waarop stadsbeheerders hun werk doen voortdurend verandert en dat ze met kennis en kunde bij de tijd moeten blijven. Actuele thema’s als duurzaamheid, mobiliteit- en energietransitie spelen hierbij een belangrijke rol. Innovatie is hierbij leidend, technologisch, duurzaam en sociaal, op grote en kleine schaal; veel is nog onontgonnen terrein maar er is volop ruimte om te experimenteren.

De ruimtelijke opgave wordt steeds meer een gedeelde opgave. DSB is (mede)verantwoordelijk voor de realisatie van grote (infrastructurele) projecten in de fysieke ruimte. Dit betekent een intensieve samenwerking met stadsdelen en andere diensten, in het bijzonder de Dienst Stedelijke Ontwikkeling, op ruimtelijke thema’s en projecten. Dienstoverstijgend, integraal en opgavegericht werken wordt steeds belangrijker. Daarbij is de ingezette ontwikkeling naar een slimme, innoverende beheersorganisatie leidend. Niet enkel in de buitenruimte maar ook binnen de ambtelijke organisatie.

De functie
Allereerst ben je als algemeen directeur, lid van het GMT en medeverantwoordelijk voor de gemeentelijke organisatie. Daarbij ben je het aanspreekpunt voor het college namens de dienst Stadsbeheer. Vanuit de gezamenlijkheid van het concern werk je binnen de dienst met de nodige realisatiekracht aan grote en kleine thema’s die zichtbaar en merkbaar zijn voor alle inwoners van de stad en die voor een groot deel het toekomstbeeld bepalen. Samen met de directeuren stuur je op collegiale wijze de bedrijfsvoeringsonderdelen aan, je onderhoudt adequate contacten met het stadsbestuur, de andere Haagse diensten en diverse (externe) partijen. Je kunt goed omgaan met de verschillende rollen en taken, de grote variatie in gesprekspartners en schakelt makkelijk van abstracte naar concrete vraagstukken. Je weet bestuurlijke beslissingen te vertalen naar strategische visies, concrete plannen en hoogwaardige, uitvoerbare dienstverlening voor zowel de dienst als concernbreed.

Daarnaast ben je samen met drie directeuren verantwoordelijk voor de aansturing van de dienst Stadsbeheer. De directeuren geven elk leiding aan een portefeuille van afdelingen met verschillende taakvelden en resultaatsgebieden. De leidende principes zijn gericht op het bevorderen van de samenwerking. Integraal denken en handelen en vragen een proactieve en flexibele houding van medewerkers en organisatie. De afgelopen jaren heeft gemeente Den Haag grote stappen gezet in het integraal en ontkokerd werken. Resultaat is een compactere, meer slagvaardige organisatie. Het accent wordt verder verlegd naar innovatie van processen en werkwijzen en naar het verder doorvoeren van horizontale vormen van samenwerking tussen diensten en afdelingen. Als algemeen directeur heb je de opgave om de transitie van de dienst in goede banen te leiden, door het creëren van randvoorwaarden en ruimte te bieden aan de ingezette  organisatieontwikkeling.

Je gaat door op de ingezette lijn van de dienst, stimuleert ontwikkelingen en bewaakt de onderlinge samenhang. Je bent een verbinder en gericht op samenwerking in de volle breedte van het fysieke domein, geeft richting waar nodig en geeft ruimte voor eigen regie. Je hebt bijzondere aandacht voor de borging van goede resultaten om de ontwikkeling duurzaam te maken. Je hebt zeker ook aandacht voor de beheersing van interne processen en degelijke financiën zodat Stadsbeheer een betrouwbare dienst blijft. Je paart zakelijkheid aan een scherp oog voor de zeer diverse medewerkers van Stadsbeheer, van straatveger tot ingenieur en van handhaver tot archeoloog.

Je profiel
Je bent een inspirerend boegbeeld voor een dienst met medewerkers die samen elke dag hun bijdrage leveren aan een mooie openbare ruimte voor alle mensen in de stad. Je voelt je betrokken bij Den Haag en kunt met de blik naar buiten zowel de opgaven in de buitenruimte als de ingezette organisatieontwikkeling verder brengen. Dat doe je door richting te geven, te enthousiasmeren en partijen bij elkaar te brengen. Dit vraagt om gezag, overtuigingskracht, gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en de nodige humor. Je bent daadkrachtig en verbindend, je pakt door met behoud van goede relaties. Je weet wat er speelt in de stad en binnen jouw dienst. Je onderschrijft het belang van medezeggenschap en schakelt goed en met plezier tussen abstractie en concrete, operationele zaken. In de dagelijkse politiek-bestuurlijke realiteit zorg je vanuit je crisisbestendigheid voor rust en stabiliteit in de organisatie.

Kennis en ervaring
 • Universitair werk- en denkniveau;
 • Kennis van en affiniteit met de werkvelden van de dienst Stadsbeheer;
 • Bewezen succesvol leiderschap in eerdere vergelijkbare functies;
 • Ervaring opgedaan in een (eind)verantwoordelijke positie bij een grote, complexe uitvoeringsorganisatie;
 • Ervaring opgedaan in een politiek-bestuurlijke omgeving en is in staat professioneel tegenspraak te geven en te organiseren.

De arbeidsvoorwaarden
De functie is ingeschaald in schaal 19, BBRA met een maximaal bruto maandsalaris van € 10.668,- op fulltime basis. De algemeen directeur krijgt een aanstelling in vaste algemene dienst van de gemeente Den Haag, met een benoeming voor de duur van vijf jaar in de functie van Algemeen Directeur bij de Dienst Stadsbeheer. Daarnaast biedt de gemeente Den Haag een
flexibel pakket arbeidsvoorwaarden dat je met behulp van een Individueel Keuzebudget voor een groot deel zelf kunt vormgeven.

De procedure
De gemeente Den Haag laat zich in deze procedure bijstaan door Eugenie van Leusen en Janneke van Golen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan denhaag@vanderkruijs.com

Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Janneke van Golen op 020-7267278.

U ontvangt binnen twee werkdagen een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met Vanderkruijs indien u deze bevestiging niet ontvangt.

De planning
Belangstellenden dienen rekening te houden met verschillende gespreksrondes in september, concrete data volgen zo spoedig mogelijk.
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer