Het Dijklander Ziekenhuis

lid raad van bestuur / CFO

Het Dijklander Ziekenhuis biedt zorg aan alle inwoners van de regio’s Waterland en West-Friesland en wil een ziekenhuis zijn waar iedereen zich welkom voelt. Een ziekenhuis waar het niet alleen draait om de vraag ‘wat is er met u’ maar ook om ‘wat is voor u belangrijk’; medewerkers willen de patiënten écht begrijpen. Het Dijklander Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis met zeven erkende medisch specialistische vervolgopleidingen en een scala aan verpleegkundige en paramedische opleidingen. Als opleidingsziekenhuis deelt het Dijklander Ziekenhuis kennis en ervaring, dit houdt de medewerkers scherp en zo blijven ze zich ontwikkelen. Voor goede zorg vindt het Dijklander Ziekenhuis samenwerking met andere partijen zoals academische en topklinische ziekenhuizen, huisartsen en thuiszorg onmisbaar. De organisatie denkt en handelt vanuit de Lean-filosofie: continue werken aan verbetering en het toevoegen van waarde is onderdeel van het dagelijkse werk. Het Dijklander Ziekenhuis heeft als kernwaarden: lef, nuchterheid en oprechte interesse.
Het Dijklander Ziekenhuis is in 2017 ontstaan uit een fusie tussen het Waterlandziekenhuis in Purmerend en het Westfriesgasthuis in Hoorn. Dankzij deze fusie kunnen patiënten in heel de regio terecht voor medisch specialistische zorg. Het ziekenhuis telt vier locaties: Enkhuizen, Hoorn, Volendam en Purmerend. In totaal werken er in het ziekenhuis ongeveer 3000 medewerkers, waarvan circa 950 verpleegkundigen en bijna 300 medisch specialisten in 27 medische specialismen. In 2020 had het Dijklander Ziekenhuis een omzet van € 355 mln.
 
Locatieprofielen
Patiënten kunnen in principe op alle locaties terecht voor een consult bij hun specialist. Zowel in Hoorn als in Purmerend blijven bijvoorbeeld een spoedeisende hulp en operatiekamers bestaan. In Purmerend zal het accent steeds meer liggen op minder complexe zorg en behandelingen die planbaar zijn. Locatie Purmerend kenmerkt zich als een high-service level ziekenhuis, waarbij patiënten en medewerkers de beschikking hebben over moderne faciliteiten. In Hoorn komt de nadruk op de complexe hoog-risicozorg te liggen. Locatie Hoorn is een goed gefaciliteerde omgeving, ingericht en georganiseerd voor de hoog specialistische zorg. Enkhuizen en Volendam zijn de buitenpoliklinieken waar spreekuren en diagnostiek voor verschillende specialismen plaatsvindt. Er wordt hier nauw samengewerkt met andere zorgaanbieders o.a. door het delen van faciliteiten.
 
Cultuur
Het Dijklander ziekenhuis kenmerkt zich door een cultuur van korte lijnen, persoonlijk contact en daadkracht. Binnen het ziekenhuis heerst een prettige, informele werksfeer, waar betrokken en enthousiaste mensen werken, die gedreven zijn om samen iets moois neer te zetten. Het ziekenhuis biedt de kansen en complexiteit van een groot ziekenhuis, gecombineerd met een platte organisatiestructuur waar de mensen gemakkelijk bij elkaar naar binnen lopen en samenwerken om doelen te realiseren.
 
Samenwerking in de regio
Vanuit het kader van zinnige zorg werkt het ziekenhuis samen met de VVT in de regio (Omring en de Zorgcirkel). Het Dijklander Ziekenhuis werkt sinds 2019 samen met Omring, de Noordwest Ziekenhuisgroep, GGZ Noord-Holland Noord, de huisartsorganisaties en VGZ in de zorgcentrale wat staat voor betere zorg voor de patiënt die toegankelijk en betaalbaar blijft.
Het tekort aan verpleegkundigen, de krimp in de regio en de toenemende vergrijzing vraagt om nieuwe, andere en creatieve oplossingen waar op deze wijze in gezamenlijkheid aan wordt gewerkt.
 
Met de Noordwest Ziekenhuisgroep en het Zaans Medisch Centrum (ZMC) is het Dijklander Ziekenhuis aandeelhouder van het pathologisch centrum Symbiant. Voor radiotherapie kan men, in samenwerking met het Amsterdam UMC, terecht in het Centrum voor Radiotherapie en Oncologie naast het ziekenhuis in Hoorn. Comicro en DiagnostiQ zijn de joint ventures van Dijklander en Zaans Medisch Centrum voor de medische microbiologie en klinische chemie waarvan het laboratorium in Hoorn is gecentraliseerd.
 
In 2018 heeft het Dijklander Ziekenhuis de samenwerking met het Amsterdam UMC uitgebreid op het gebied van longgeneeskunde, cardiologie en orthopedie. Dit maakt ook wetenschappelijk onderzoek in het Dijklander Ziekenhuis mogelijk onder begeleiding van Amsterdam UMC.
 
Besturingsmodel en organisatiestructuur
Binnen het ziekenhuis heeft eenieder zoveel als mogelijk de regie in eigen hand (patiënt, arts en medewerker) en is men gezamenlijk integraal verantwoordelijk voor het resultaat. Verantwoordelijkheden en besluitvorming decentraal in de organisatie-eenheden als het kan en centraal als het moet. Het huidige besturingsmodel waarbij alle zorgeenheden rechtstreeks rapporteren aan de raad van bestuur zal naar verwachting worden omgevormd naar een clusterstructuur (circa vijf clusters). De besluitvorming hierover is in vergevorderd stadium.
 
Zorgeenheden
De basis van de besturing van het ziekenhuis zijn de zorgeenheden per specialisme. De zorgeenheden worden duaal aangestuurd door een medisch manager (voorzitter) en een zorgmanager die lid is van meerdere besturen zorgeenheid.
 
Medische staf
De medisch specialisten vormen één vakgroep per specialisme. De vakgroep heeft een medisch manager, die ook medisch manager is van de zorgeenheid en lid van de kernstaf. Er zijn daarnaast een medisch manager kwaliteit, een decaan en een CMIO.
 
Alle medisch specialisten hebben zich verenigd in één vereniging medische staf. De medische staf is verantwoordelijk voor de ziekenhuisbrede en vakgroepoverstijgende aspecten van medische kwaliteit en veiligheid. Het bestuur van de medische staf heeft regulier overleg met de raad van bestuur over die strategische medische aspecten die vakgroep-overstijgend zijn.
Zij adviseert de raad van bestuur en neemt deel aan de bestuurlijke processen over de strategie, de besturing en de jaarplannen.
 
De medisch specialisten zijn voor het overgrote deel in loondienst, dit draagt bij aan een cultuur waarin de belangen van de organisatie en professionals gelijk gericht zijn.
 
Advies- en medezeggenschap
Het Dijklander Ziekenhuis kent vier advies- en medezeggenschaporganen, te weten de Ondernemingsraad, Cliëntenraad, Verpleegkundige Adviesraad en het Medisch Stafbestuur.
 
Ondersteunende diensten
Er zijn zes ondersteunende diensten die de zorgeenheden ondersteunen en adviseren. Daarnaast zijn zij verantwoordelijk voor het borgen van de centrale randvoorwaarden en de advies- en controlfunctie naar de RvB.
 
De Raad van Bestuur (RvB)
Het Dijklander Ziekenhuis wordt bestuurd door een driehoofdige RvB. Bij de omvang van het ziekenhuis, in vergelijking met andere ziekenhuizen, past een driehoofdige RvB. Daarbij wordt in aanmerking genomen dat de structuur van het ziekenhuis en het besturingsmodel daarmee in lijn is. Daarnaast rechtvaardigt de fase van ontwikkeling waarin het ziekenhuis zich bevindt en de uitdagingen die dat met zich meebrengt een RvB bestaande uit drie leden.
 
De Raad van Commissarissen (RvC)
De RvC van het Dijklander Ziekenhuis is samen met de RvB verantwoordelijk voor de corporate governance structuur en voor de naleving van de principes van de Governancecode voor de zorg. De RvC bestaat uit vijf leden en kent binnen de raad drie commissies: de remuneratie-, audit- en kwaliteitscommissie.
 
Overlegstructuur
Elk bestuur van een zorgeenheid en elke ondersteunende dienst heeft één aanspreekpunt in de RvB en bespreekt met hem/haar periodiek zaken betreffende de zorgeenheid/ondersteunende dienst. Daarnaast komen de zorgmanagers, medisch managers en ondersteunende managers maandelijks met de RvB bij elkaar in het Strategisch Beleidsoverleg (SBO). Hier worden voorgenomen besluiten toegelicht en besproken. Alvorens een thema wordt behandeld in het SBO wordt het voorbereid en uitgewerkt in een platform (HR, Zorg, Fin, ICT etc.) door een afvaardiging uit het SBO.
 
Actuele ontwikkelingen en bestuurlijke opgaven
 • Het traject rondom de vormgeving van een nieuwe meerjarenstrategie met passende portfoliokeuzen en een (hernieuwde) focus vordert. De hoofdrichting en thema’s zijn bepaald, de nadere uitwerking ervan zal met name plaatsvinden in de 2e helft van 2022;
 • Er zijn financiële uitdagingen voor het ziekenhuis waarbij aandacht nodig is voor de focus op productie en het herstructureren danwel optimaliseren van de financiële bedrijfsvoeringsprocessen om de verbinding te versterken tussen financiën en zorg;
 • De raad van bestuur is in vergevorderd stadium van besluitvorming om tot een nieuw besturingsmodel te komen waarbij de zorgeenheden worden geclusterd en besluitvorming binnen vastgestelde kaders zo laag mogelijk wordt belegd. De implementatie van dit clustermodel staat in de eerste helft van 2022 op de agenda;
 • Het ziekenhuis profileert zich op zinnige zorg (voorkomen, verplaatsen en vervangen van zorg) en heeft daarover tot 2023 afspraken met de zorgverzekeraars gemaakt. Voor 2022 wil het ziekenhuis ook inzetten op zinnige groei: zorgen dat door zinnige zorg juist meer nieuwe patiënten toegang krijgen tot Dijklander-zorg;
 • De afgelopen periode is veel aandacht en tijd gestoken in het fusieproces, de komende tijd komt weer meer tijd beschikbaar voor het verstevigen en verdiepen van de samenwerking met de zorgpartners in de keten;
 • De vergrijzing onder de inwoners van het adherentiegebied van het ziekenhuis gaat harder dan gemiddeld waardoor er actiever en/of creatiever gewerkt moet worden aan het nakomen van de afspraken uit het Hoofdlijnenakkoord;
 • Last but not least: duurzame inzetbaarheid en behoud van medewerkers blijft een belangrijk thema in een krimpende arbeidsmarkt.
 
De Raad van Bestuur
De raad van bestuur (RvB) is statutair eindverantwoordelijk voor de continuïteit van zorg en de realisatie van de doelstellingen van het Dijklander Ziekenhuis; de strategie, het beleid en de daaruit voortvloeiende resultaten. De RvB betrekt in de besluitvorming vanuit good governance de diverse advies- en medezeggenschapsorganen (medisch stafbestuur, VAR, OR, CR) en zet op basis daarvan de koers uit. De RvB bevordert de bereidheid van alle medewerkers en organisatieonderdelen om multidisciplinair en patiëntgericht samen te werken en over de afzonderlijke vak- en werkgebieden heen te kijken, om op die manier een bijdrage te leveren aan het continu verbeteren van de zorgkwaliteit en de dienstverlening van het ziekenhuis.
 
De RvB zorgt voor verbinding met de buitenwereld vanuit de gedachte dat het Dijklander Ziekenhuis zich positioneert in een netwerk dat de hele zorgketen omvat, dus ook de eerste lijn en nazorg. De RvB positioneert het ziekenhuis naast regionaal ook bovenregionaal en haakt aan bij landelijke ontwikkelingen.
 
De RvB draagt bij aan het scheppen van een klimaat, waarin medewerkers trots zijn op de organisatie, vertrouwen hebben in elkaar en gestimuleerd worden tot persoonlijke ontplooiing, creativiteit, vakinhoudelijke vernieuwing en innovatie. De RvB heeft in gedrag en functioneren een voorbeeldfunctie en is, zowel intern als extern, gericht op verbinding en samenwerking.
 
De RvB opereert als team en vanuit een collegiale verantwoordelijkheid, met een evenwichtig verdeelde taakverdeling tussen patiëntenzorg, bedrijfsvoering en in- en externe oriëntatie. Hierbij heeft iedere bestuurder ook een rechtstreekse verbinding met de zorgeenheden. De RvB leden zijn ieder voor zich en tezamen verantwoordelijk voor het totaal te voeren en gevoerde beleid. De voorzitter is in het bijzonder verantwoordelijk voor de voortgang van werkzaamheden, het proces van besluitvorming in de RvB en voor de communicatie en het overleg tussen RvB en RvC.
 
De RvB bestaat uit een voorzitter en twee leden. De voorzitter richt zich voornamelijk op de strategie, het besturingsmodel en de organisatieontwikkeling. Het lid met de medische portefeuille heeft het accent op de zorginhoudelijke kant, inclusief de noodzakelijke vernieuwing en borging. De portefeuille met als aandachtsgebied financiën, ICT en bedrijfsvoering is nu vacant voor de derde bestuurder.
 
Profiel lid raad van bestuur / CFO
Het nieuwe lid (CFO) is een maatschappelijk betrokken en verbindend leider met bewezen passie voor de zorg en een ondernemende geest. Zij of hij weet hoe de hazen in een ziekenhuisomgeving lopen en is op de hoogte van actuele ontwikkelingen in de zorg. Zij of hij legt actief het oor te luister bij de verschillende zorgeenheden en laat zich zien. De CFO zet in het bestuurlijk handelen de patiënt en zijn of haar belevingswereld centraal en is intrinsiek gemotiveerd om de patiëntenzorg continu te verbeteren.
 
De CFO draagt zorg voor een structureel gezonde en duurzame financiële basis voor het Dijklander Ziekenhuis. Zij of hij is organisatiesensitief en werkt aan draagvlak voor financiële ingrepen en mogelijk nieuwe vormen van samenwerking in een sterk veranderend zorglandschap. Zij of hij is in staat noodzakelijke verbeteringen en (cultuur)veranderingen met succes te implementeren en te borgen. De CFO beschikt over realisatiekracht en ziet toe op het consequent uitvoeren van de gemaakte afspraken.
 
Zij of hij heeft als leider natuurlijk gezag, overwicht en overzicht. Geeft richting, stelt en bewaakt met de collega bestuurders de kaders. Heeft een scherp oog en luisterend oor voor soms tegengestelde belangen in huis en kan de rug waar nodig recht houden en daadkracht tonen zonder de verbinding te verliezen. De CFO is een teamspeler, kan goed in een driehoofdig collegiaal bestuur werken, is enthousiast, heeft humor en relativeringsvermogen. Zij of hij maakt op heldere en transparante wijze de koppeling tussen de bedrijfsvoering en (zorg)inhoud. Zij of hij is zichtbaar en strategisch gesprekspartner in het ziekenhuis en daarbuiten bij de relevante stakeholders (o.a. zorgverzekeraars, banken), weet daardoor wat er speelt en anticipeert daarop. De CFO geeft anderen ruimte maar durft ook te acteren en het gewoon te gaan doen.
 
Functie-eisen lid raad van bestuur
De nieuwe CFO:
 • heeft een academisch werk- en denkniveau en een bedrijfseconomische achtergrond;
 • heeft ervaring opgedaan in een financieel eindverantwoordelijke rol in een ziekenhuis zoals bijvoorbeeld lid raad van bestuur, directeur financiën, directeur bedrijfsvoering of divisiemanager bedrijfsvoering binnen een grote en complexe divisie;
 • heeft een sterke affiniteit met de toepassing van ICT en met informatisering in een zorgomgeving en zo mogelijk kennis van huisvesting(financierings)vraagstukken;
 • is vertrouwd met risicomanagement en bekend met spanning tussen kwaliteit en kosteneffectiviteit, ook voortkomend uit de prestatiebekostiging;
 • heeft aantoonbare bestuurlijke competenties en is een gezagsvol leider;
 • heeft visie op lange termijn ontwikkelingen/innovaties in bedrijfsvoeringsprocessen binnen de zorg;
 • weet uit ervaring inhoud, financiën en strategie goed met elkaar te verbinden;
 • kan goed onderhandelen en brengt een bedrijfsmatige blik. Kan ook de ongemakkelijke vragen stellen en haar of zijn gesprekspartners de spiegel voorhouden;
 • beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden;
 • is sterk in structureren, processen inregelen, afmaken en opvolgen;
 • weet uit ervaring hoe productief om te gaan met relevante externe stakeholders zoals zorgverzekeraars, banken en gemeenten en ook met eigen adviesorganen, zoals CR, OR, VAR en Medische Stafbestuur;
 • sluit door haar of zijn achtergrond of ervaringen aan bij de cultuur van het ziekenhuis en wil zich voor langere tijd verbinden aan het Dijklander Ziekenhuis.
 
Het Dijklander Ziekenhuis is op zoek naar een divers samengestelde RvB, in het selectietraject zal hiermee rekening worden gehouden.
 
Arbeidsvoorwaarden
Honorering vindt plaats conform de Wet Normering Topinkomens 2.
 
De procedure
Het Dijklander Ziekenhuis laat zich in deze procedure bijstaan door Eugenie van Leusen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door uiterlijk op 10 december  een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan vdk@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Eugenie van Leusen op 020-7267270.
 
U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met ons kantoor indien u deze bevestiging niet ontvangt.
 
Planning
Kandidaten wordt gevraagd in elk geval rekening te houden met de volgende data:
 • eerste ronde gesprekken op maandag 10 januari tussen 14.30 en 19.30 uur
 • tweede ronde gesprekken op donderdag 13 januari tussen 16.00 en 19.00 uur
 
De RvC is voornemens voor 1 februari de procedure af te ronden en de nieuwe bestuurder te benoemen.
 
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer