dijklander ziekenhuis

lid raad van bestuur - medisch profiel

Het Dijklander Ziekenhuis biedt zorg aan alle inwoners van de regio’s Waterland en West-Friesland en wil een ziekenhuis zijn waar iedereen zich welkom voelt. Een ziekenhuis waar het niet alleen draait om de vraag ‘wat is er met u’ maar ook om ‘wat is voor u belangrijk’; medewerkers willen de patiënten écht begrijpen. Het Dijklander Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis met zeven erkende medisch specialistische vervolgopleidingen en een scala aan verpleegkundige en paramedische opleidingen. Als opleidingsziekenhuis deelt het Dijklander Ziekenhuis kennis en ervaring, dit houdt de medewerkers scherp en zo blijven ze zich ontwikkelen. Voor goede zorg vindt het Dijklander Ziekenhuis samenwerking met andere partijen zoals academische en topklinische ziekenhuizen, huisartsen en thuiszorg onmisbaar. De organisatie denkt en handelt vanuit de Lean-filosofie: continue werken aan verbetering en het toevoegen van waarde is onderdeel van het dagelijkse werk. Het Dijklander Ziekenhuis heeft als kernwaarden: lef, nuchterheid en oprechte interesse.
Het Dijklander Ziekenhuis is in 2017 ontstaan uit een fusie tussen het Waterlandziekenhuis in Purmerend en het Westfriesgasthuis in Hoorn. Dankzij deze fusie kunnen patiënten in heel de regio terecht voor medisch specialistische zorg. Het ziekenhuis telt vier locaties: Enkhuizen, Hoorn, Volendam en Purmerend. In totaal werken er in het ziekenhuis ongeveer 3000 medewerkers, waarvan circa 900 verpleegkundigen en 270 medisch specialisten in 27 medische specialismen. In 2019 had het Dijklander Ziekenhuis een omzet van 327 mln.

Locatieprofielen
Patiënten kunnen in principe op alle locaties terecht voor een consult bij hun specialist. Zowel in Hoorn als in Purmerend blijven bijvoorbeeld een spoedeisende hulp en operatiekamers bestaan. In Purmerend zal het accent steeds meer liggen op minder complexe zorg en behandelingen die planbaar zijn. Locatie Purmerend kenmerkt zich als een high-service level ziekenhuis, waarbij patiënten en medewerkers de beschikking hebben over moderne faciliteiten. In Hoorn komt de nadruk op de complexe hoog-risicozorg te liggen. Locatie Hoorn is een goed gefaciliteerde omgeving, ingericht en georganiseerd voor de hoog specialistische zorg. Enkhuizen en Volendam zijn de buitenpoliklinieken waar spreekuren en diagnostiek voor verschillende specialismen plaatsvindt. Er wordt hier nauw samengewerkt met andere zorgaanbieders o.a. door het delen van faciliteiten.

Cultuur
Het Dijklander ziekenhuis kenmerkt zich door een cultuur van korte lijnen, persoonlijk contact en daadkracht. Binnen het ziekenhuis heerst een prettige, informele werksfeer, waar betrokken en enthousiaste mensen werken, die gedreven zijn om samen iets moois neer te zetten. Het ziekenhuis biedt de kansen en complexiteit van een groot ziekenhuis, gecombineerd met een platte organisatiestructuur waar de mensen gemakkelijk bij elkaar naar binnen lopen en samenwerken om doelen te realiseren.

Samenwerking in de regio
Vanuit het kader van zinnige zorg werkt het ziekenhuis samen met de VVT in de regio (Omring en de Zorgcirkel). Het Dijklander Ziekenhuis werkt sinds 2019 samen met Omring, de Noordwest Ziekenhuisgroep, GGZ Noord-Holland Noord, de huisartsorganisaties en VGZ in de zorgcentrale wat staat voor betere zorg voor de patiënt die toegankelijk en betaalbaar blijft.
Het tekort aan verpleegkundigen, de krimp in de regio en de toenemende vergrijzing vraagt om nieuwe, andere en creatieve oplossingen waar op deze wijze in gezamenlijkheid aan wordt gewerkt.

Met de Noordwest Ziekenhuisgroep en het Zaans Medisch Centrum (ZMC) is het Dijklander Ziekenhuis aandeelhouder van het pathologisch centrum Symbiant. Voor radiotherapie kan men, in samenwerking met het Amsterdam UMC, terecht in het Centrum voor Radiotherapie en Oncologie naast het ziekenhuis in Hoorn. Comicro en DiagnostiQ zijn de joint ventures van Dijklander en Zaans Medisch Centrum voor de medische microbiologie en klinische chemie waarvan het laboratorium in Hoorn is gecentraliseerd.

In 2018 heeft het Dijklander Ziekenhuis de samenwerking met het Amsterdam UMC uitgebreid op het gebied van longgeneeskunde, cardiologie en orthopedie. Dit maakt ook wetenschappelijk onderzoek in het Dijklander Ziekenhuis mogelijk onder begeleiding van Amsterdam UMC.

Besturingsmodel en organisatiestructuur
Met de fusie in 2017 is voor een besturingsmodel gekozen waarbij de inhoud van de zorg leidend is: “dokters in de lead”. Binnen het ziekenhuis heeft eenieder zoveel als mogelijk de regie in eigen hand (patiënt, arts en medewerker) en is men gezamenlijk integraal verantwoordelijk voor het resultaat. Verantwoordelijkheden en besluitvorming decentraal in de organisatie-eenheden als het kan en centraal als het moet.

Zorgeenheden
De basis van de besturing van het ziekenhuis zijn de zorgeenheden per specialisme. De zorgeenheden worden duaal aangestuurd door een medisch manager (voorzitter) en een zorgmanager die lid is van meerdere besturen zorgeenheid.

Medische staf
De medisch specialisten vormen één vakgroep per specialisme. De vakgroep heeft een medisch manager, die ook medisch manager is van de zorgeenheid en lid van de kernstaf. Er zijn daarnaast een medisch manager kwaliteit, een decaan en een CMIO.

Alle medisch specialisten hebben zich verenigd in één vereniging medische staf. De medische staf is verantwoordelijk voor de ziekenhuisbrede en vakgroepoverstijgende aspecten van medische kwaliteit en veiligheid. Het bestuur van de medische staf heeft regulier overleg met de raad van bestuur over die strategische medische aspecten die vakgroep-overstijgend zijn. Zij adviseert de raad van bestuur en neemt deel aan de bestuurlijke processen over de strategie, de besturing en de jaarplannen.

De medisch specialisten zijn voor het overgrote deel in loondienst, dit draagt bij aan een cultuur waarin de belangen van de organisatie en professionals gelijk gericht zijn.

Advies- en medezeggenschap
Het Dijklander Ziekenhuis kent vier advies- en medezeggenschaporganen, te weten de Ondernemingsraad, Cliëntenraad, Verpleegkundige Adviesraad en het Medisch Stafbestuur.

Ondersteunende diensten
Er zijn zes ondersteunende diensten die de zorgeenheden ondersteunen en adviseren. Daarnaast zijn zij verantwoordelijk voor het borgen van de centrale randvoorwaarden en de advies- en controlfunctie naar de RvB.

De Raad van Bestuur (RvB)
Het Dijklander Ziekenhuis wordt bestuurd door een driehoofdige RvB. Bij de omvang van het ziekenhuis, in vergelijking met andere ziekenhuizen, past een driehoofdige RvB. Daarbij wordt in aanmerking genomen dat de structuur van het ziekenhuis en het besturingsmodel daarmee in lijn is. Daarnaast rechtvaardigt de fase van ontwikkeling waarin het ziekenhuis zich bevindt en de uitdagingen die dat met zich meebrengt een RvB bestaande uit drie leden.

De Raad van Commissarissen (RvC)
De RvC van het Dijklander Ziekenhuis is samen met de RvB verantwoordelijk voor de corporate governance structuur en voor de naleving van de principes van de Governancecode voor de zorg. De RvC bestaat uit vijf leden en kent binnen de raad drie commissies: de remuneratie-, audit- en kwaliteitscommissie.

Overlegstructuur
Elk bestuur van een zorgeenheid en elke ondersteunende dienst heeft één aanspreekpunt in de RvB en bespreekt met hem/haar periodiek zaken betreffende de zorgeenheid/ondersteunende dienst. Daarnaast komen de zorgmanagers, medisch managers en ondersteunende managers maandelijks met de RvB bij elkaar in het Strategisch Beleidsoverleg (SBO).

Hier worden voorgenomen besluiten toegelicht en besproken. Alvorens een thema wordt behandeld in het SBO wordt het voorbereid en uitgewerkt in een platform (HR, Zorg, Fin, ICT etc.) door een afvaardiging uit het SBO. Op tijdelijke basis kent de organisatie twee stuurgroepen waar met mandaat besluiten worden genomen. Dit betreft de stuurgroep Watergast en de stuurgroep Herstelplan. In deze stuurgroep zijn de RvB en een afvaardiging van zowel medisch als zorg als ondersteunende managers vertegenwoordigd.

Actuele ontwikkelingen en bestuurlijke opgaven
 • Het vormgeven van een nieuwe meerjarenstrategie met passende portfoliokeuzen is een van de belangrijkste opgaven die het komende jaar op de agenda staat;
 • Het ziekenhuis profileert zich op zinnige zorg (voorkomen, verplaatsen en vervangen van zorg) en heeft daarover tot 2023 afspraken met de zorgverzekeraars gemaakt;
 • De afgelopen periode is veel aandacht en tijd gestoken in het fusieproces, de komende tijd komt weer meer tijd beschikbaar voor het verstevigen en verdiepen van de samenwerking met de zorgpartners in de keten;
 • De vergrijzing onder de inwoners van het adherentiegebied van het ziekenhuis gaat harder dan gemiddeld waardoor er actiever en/of creatiever gewerkt moet worden aan het nakomen van de afspraken uit het Hoofdlijnenakkoord;
 • Duurzame inzetbaarheid en behoud van medewerkers blijft een belangrijk thema in een krimpende arbeidsmarkt;
 • Het versterken van de verbinding tussen financiën en zorg; verdere ontwikkeling van programma’s hieromtrent;
 • Evaluatie en doorontwikkeling van het besturingsmodel staat op de agenda waarin besluitvorming waar mogelijk sneller en daadkrachtiger vormgegeven kan worden.
De Raad van Bestuur
De raad van bestuur (RvB) is statutair eindverantwoordelijk voor de continuïteit van zorg en de realisatie van de doelstellingen van het Dijklander Ziekenhuis; de strategie, het beleid en de daaruit voortvloeiende resultaten. De RvB betrekt in de besluitvorming vanuit good governance de diverse advies- en medezeggenschapsorganen (medisch stafbestuur, VAR, OR, CR) en zet op basis daarvan de koers uit. De RvB bevordert de bereidheid van alle medewerkers en organisatieonderdelen om multidisciplinair en patiëntgericht samen te werken en over de afzonderlijke vak- en werkgebieden heen te kijken, om op die manier een bijdrage te leveren aan het continu verbeteren van de zorgkwaliteit en de dienstverlening van het ziekenhuis.

De RvB zorgt voor verbinding met de buitenwereld vanuit de gedachte dat het Dijklander Ziekenhuis zich positioneert in een netwerk dat de hele zorgketen omvat, dus ook de eerste lijn en nazorg. De RvB positioneert het ziekenhuis naast regionaal ook bovenregionaal en haakt aan bij landelijke ontwikkelingen.

De RvB draagt bij aan het scheppen van een klimaat, waarin medewerkers trots zijn op de organisatie, vertrouwen hebben in elkaar en gestimuleerd worden tot persoonlijke ontplooiing, creativiteit, vakinhoudelijke vernieuwing en innovatie. De RvB heeft in gedrag en functioneren een voorbeeldfunctie en is, zowel intern als extern, gericht op verbinding en samenwerking.

De RvB opereert als team en vanuit een collegiale verantwoordelijkheid, met een evenwichtig verdeelde taakverdeling tussen patiëntenzorg, bedrijfsvoering en in- en externe oriëntatie. Hierbij heeft iedere bestuurder ook een rechtstreekse verbinding met de zorgeenheden. Om aan te sluiten bij de leiderschapsfilosofie is affiniteit met Lean-leiderschapscompetenties belangrijk.

De RvB leden zijn ieder voor zich en tezamen verantwoordelijk voor het totaal te voeren en gevoerde beleid. De voorzitter is in het bijzonder verantwoordelijk voor de voortgang van werkzaamheden, het proces van besluitvorming in de RvB en voor de communicatie en het overleg tussen RvB en RvC.

De RvB bestaat uit een voorzitter en twee leden. In de RvB is de CFO rol belegd bij de voorzitter en is de medische portefeuille nu vacant. Hij of zij krijgt de volgende verantwoordelijkheidsgebieden in portefeuille:
 • Medische - en zorginhoudelijke kwaliteit;
 • Opleidingen;
 • Wetenschappelijk onderzoek (wetenschapsbureau);
 • Samenwerking met Amsterdam UMC, huisartsen en externe zorgpartners;
 • Zorginnovatie (intern: visie op ontwikkeling specialismen, in- en extern: zinnige zorg).
 • Risicomanagement.
Alle leden van de RvB hebben ieder een derde deel van de zorgeenheden in portefeuille.

Profiel lid raad van bestuur met een medisch profiel
Het nieuwe lid is een maatschappelijk betrokken, verbindend en reflectief leider met bewezen passie voor de zorg en een ondernemende geest. Hij of zij weet hoe de hazen lopen en is op de hoogte van actuele ontwikkelingen in de zorg. Het lid zet in het bestuurlijk handelen altijd de patiënt en zijn of haar belevingswereld centraal en is intrinsiek gemotiveerd om de patiëntenzorg continu te verbeteren. Het lid toont Lean leiderschap.

Hij of zij heeft als leider natuurlijk gezag, overwicht en overzicht en toont visie. Geeft richting, stelt en bewaakt de kaders. Heeft een scherp oog en luisterend oor voor soms tegengestelde belangen in huis en kan de rug waar nodig recht houden zonder de verbinding te verliezen.
Het nieuwe lid is een teamspeler, kan goed in een driehoofdig collegiaal bestuur werken en heeft humor. Communiceert helder en transparant, is zichtbaar en strategisch gesprekspartner in het ziekenhuis en daarbuiten, weet daardoor wat er speelt en anticipeert daarop. Geeft anderen ruimte maar durft ook te acteren en het gewoon te gaan doen.

Het lid met de medische portefeuille kan, waar nodig, de zorg- en medisch managers in hun rolbewustzijn stimuleren en inspireren om de gemaakte afspraken in het zorginhoudelijke kader te realiseren. Hij of zij is in staat het proces van het (nieuwe) portfolio in te richten op basis van draagvlak onder de medisch specialisten en tussen de vakgroepen. Het lid kan, vanuit de zorginhoud met behoud of toename van de kwaliteit, sturing geven op de integrale kosten/patiënt. Middels goed relatiebeheer met de huisartsen zorgt het lid ervoor dat het adherentiegebied wordt vergroot. Daarnaast is het lid in staat om de ketenpartners inzicht te geven in de kwaliteit van zorg van het ziekenhuis en kan dit vertalen naar aanvullende inhoudelijke samenwerkingsverbanden. Hij of zij is in staat op basis van inhoudelijk gezag en inspiratie de zorgverkoopfunctie te versterken waarbij een batenontwikkeling in afstemming met de medisch managers plaats kan vinden. Het nieuwe lid is in staat de begroting te vertalen naar inhoudelijke kaders en daar vervolgens ook op te sturen.

Functie-eisen lid raad van bestuur
Het nieuwe lid RvB:
 • heeft ervaring opgedaan in een verantwoordelijke rol in een ziekenhuis; zoals bijvoorbeeld stafvoorzitter, divisievoorzitter, CMIO, medische directie en brengt daarnaast ook op regionaal en/of landelijk niveau bestuurlijke ervaring mee;
 • heeft een medische (specialistische) achtergrond en aantoonbare bestuurlijke competenties;
 • heeft visie op lange termijn ontwikkelingen/innovaties in de zorg;
 • heeft veel affiniteit en kennis van kwaliteitsbeleid in de zorg;
 • weet uit ervaring inhoud, financiën en strategie goed met elkaar te verbinden;
 • is bekend met transformatievraagstukken in het licht van het veranderende zorglandschap. Kan en durft keuzes te maken;
 • weet hoe om te gaan met zowel relevante externe stakeholders zoals zorgverzekeraars, banken en gemeenten als met eigen adviesorganen, zoals Cliëntenraad, Medische Staf, Verpleegkundige Adviesraad en Ondernemingsraad  en weet deze contacten productief voor de organisatie aan te wenden. Heeft een bijpassend actueel netwerk;
 • sluit door zijn of haar achtergrond of ervaringen aan bij de cultuur van het ziekenhuis en wil zich voor langere tijd verbinden aan het Dijklander Ziekenhuis.
Arbeidsvoorwaarden
Honorering vindt plaats conform de Wet Normering Topinkomens 2.

De procedure
De stichting Dijklander Ziekenhuis laat zich in deze procedure bijstaan door Eugenie van Leusen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door uiterlijk op 27 december een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan dijklander@vanderkruijs.com
Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Eugenie van Leusen op 020-7267272.

U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met ons kantoor indien u deze bevestiging niet ontvangt.

Planning
Kandidaten wordt gevraagd in elk geval rekening te houden met de volgende planning:
 • Eerste ronde selectiegesprekken op vrijdag 8 januari tussen 13.00 en 17.30 uur;
 • Tweede ronde selectiegesprekken op woensdag 13 januari tussen 13.00 en 16.00 uur.
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer