dijklander ziekenhuis

lid raad van commissarissen

Het Dijklander Ziekenhuis biedt zorg aan alle inwoners van de regio’s Waterland en West Friesland en wil een ziekenhuis zijn waar iedereen zich welkom voelt. Een ziekenhuis waar het niet alleen draait om de vraag ‘wat is er met u’ maar ook om ‘wat is voor u belangrijk’; medewerkers willen de patiënten écht begrijpen. Als opleidingsziekenhuis deelt het Dijklander Ziekenhuis kennis en ervaring, dit houdt de medewerkers scherp en zo blijven ze zich ontwikkelen. Voor goede zorg vindt het Dijklander Ziekenhuis samenwerking met andere partijen zoals (academische) ziekenhuizen, huisartsen en thuiszorg onmisbaar.
 
Het Dijklander Ziekenhuis is ontstaan uit een fusie op 1 april 2017 tussen het Waterlandziekenhuis en het Westfriesgasthuis. Doel van de fusie is patiënten verzekeren van medisch specialistische zorg in de regio Waterland en West-Friesland.
Het ziekenhuis telt vier locaties: Enkhuizen, Hoorn, Volendam en Purmerend. In 2018 had de Stichting Dijklander Ziekenhuis een omzet van 321 mln. In totaal werken er in het ziekenhuis 3000 medewerkers, van wie 232 medisch specialisten en waren er in 2018 bijna 149.000 patiënten die een eerste polibezoek brachten aan één van de vier locaties.
 
Patiënten kunnen in principe op alle locaties terecht voor een consult bij hun specialist. Zowel in Hoorn als in Purmerend blijven bijvoorbeeld een spoedeisende hulp en operatiekamers bestaan. In Purmerend zal het accent steeds meer liggen op minder complexe zorg en behandelingen die planbaar zijn. In Hoorn komt de nadruk op de complexe hoog-risicozorg te liggen. Er zijn poliklinische voorzieningen in Volendam en Enkhuizen.
 
Bestuur
De stichting Dijklander Ziekenhuis wordt bestuurd door een driehoofdige Raad van Bestuur. De Raad van Commissarissen (RvC) is samen met de Raad van Bestuur (RvB) verantwoordelijk voor de corporate governance structuur en voor de naleving van de principes van de Governance-code voor de Zorg.
 
De afgelopen periode is veel aandacht gegaan naar de fusie en de implementatie van het ondernemingsplan. De grootste opdrachten voor de huidige periode zijn:
 • Verdere implementatie van het ondernemingsplan en het financieel herstelplan;
 • Borging van de kwaliteit;
 • Managing human resources;
 • ICT ontwikkeling.
Voor de komende periode staat het vormgeven van de meerjarenstrategie op de agenda.
 
PROFIEL LID RAAD VAN COMMISSARISSEN TEVENS LID KWALITEITSCOMMISSIE
 
De raad van commissarissen (RvC) van de Stichting Dijklander Ziekenhuis bestaat momenteel uit zes leden. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid om deze termijn één keer te verlengen. Er wordt geworven voor de vervanging van één van de leden van de RvC, die tevens lid is van de Kwaliteitscommissie.
 
Gezien de samenstelling van de RvC van de Stichting Dijklander Ziekenhuis komt de RvC gaarne in contact met een kandidaat voor de positie van lid RvC met expertise op kwaliteit van zorg.
 
U heeft een brede werk- en/of managementervaring op het gebied van kwaliteit en veiligheid in de zorg; waarbij u een zorginhoudelijke, bij voorkeur medisch specialistische, achtergrond heeft. Tevens heeft u bij voorkeur ervaring met onderwijs en onderzoek. U bent een generalist met een heldere visie op de toekomst van het ziekenhuis en u bent in staat de strategische doelstellingen te beoordelen en in hun onderlinge samenhang te bezien. U gelooft in de kracht van innovatie en u bent in staat om hierop te anticiperen.
 
U heeft in het bijzonder aandacht voor het belang van (potentiële) cliënten/patiënten en onderkent de strategische betekenis daarvan.
 
U geeft blijk van eenvisie op de curatieve zorg, zowel op het gebied van medische ontwikkelingen als organisatorische veranderingen, u heeft ruime kennis van zorgprocessen en het logistieke (primaire) proces en u heeft opvattingen over de kwaliteits- en veiligheidsdoelstellingen van het ziekenhuis.
 
U beschikt over een kritisch-analytisch oordeelsvermogen op strategisch en beleidsmatig niveau. U onderkent het nuanceverschil tussen de rol van toezichthouder en werkgever en de rol van guide en klankbord van de raad van bestuur en u heeft een goede antenne voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en individuele belangen en drijfveren.
 
U beschikt over een stevige maatschappelijke statuur en een aantal voor de organisatie relevante netwerken. Regionale verankering (betrokkenheid bij de regio’s West-Friesland en Waterland) vormt een pre. Gezien de samenstelling van de RvC van de Stichting Dijklander Ziekenhuis, wordt er bij gelijke geschiktheid de voorkeur gegeven aan een vrouw.
 
De RvC oefent zijn taken uit als eenheid. Hoewel elk lid zijn eigen achtergrond, kennis en ervaring en dus ook inbreng heeft, staat de raad en elk lid individueel voor een complete afweging van verschillende aspecten. Het is daardoor mogelijk een aantal algemene eisen te formuleren waaraan elk lid moet voldoen. De algemene eisen hebben vooral betrekking op persoonlijke vaardigheden en competenties (zie hierna).
 
Algemene profielschets RvC
Onderstaand volgt het profiel voor de leden van de raad van commissarissen. Het profiel behelst een uitwerking van de benodigde competenties met betrekking tot: (1) te vervullen functies; (2) commissies; (3) algemene vereisten.
 
Te vervullen functies
De raad van commissarissen als geheel en de leden afzonderlijk dienen de volgende functies goed te kunnen vervullen:
 • het samenstellen van de raad van bestuur en het beoordelen van de wijze waarop de raad van bestuur functioneert;
 • het beoordelen van de algemene strategie van de organisatie en van het algemeen beleid;
 • het uitoefenen van strategic control;
 • het beoordelen van de borging van kwaliteit en veiligheid;
 • het beoordelen van de ontwikkeling van de financiële positie;
 • het beoordelen van het risicomanagement;
 • het beoordelen van de organisatiestructuur en
 • het beoordelen van cultuur en het sociaal beleid.
 
Commissies
Er zijn minimaal drie belangrijke werkvelden voor de raad van commissarissen die in commissies worden belegd:
 • Remuneratiecommissie
 • Auditcommissie
 • Kwaliteitscommissie
Ieder van de commissies wordt door twee ter zake kundige leden uit de raad van commissarissen bemenst.
 
Algemene eisen
Om aan de taak als toezichthouder te kunnen voldoen gelden voor alle leden van de raad van commissarissen de volgende eisen:
 • basiseisen;
 • houding en oriëntatie;
 • vaardigheden en
 • algemene kennis en ervaring.
Deze zijn in de hierna volgende paragrafen nader uitgewerkt.
 
Basiseisen
 
Onafhankelijkheid
 • is onafhankelijk van de ondernemingsactiviteit van het ziekenhuis;
 • heeft geen belemmeringen in de uitoefening van zijn toezichthoudende taak; geen onverenigbaarheid van belangen en
 • heeft geen directe of indirecte betrokkenheid bij zorgverlening en zorggerelateerde ondernemingsactiviteiten in het verzorgingsgebied of in aanpalende regio’s.
Integriteit
 • is persoonlijk eerlijk, oprecht en niet omkoopbaar;
 • ‘zegt wat hij doet, en doet wat hij zegt’ en
 • laat zich niet beïnvloeden door andere dan de ter zake doende afwegingen.
Zorgvuldigheid
 • bereidt besluiten correct voor en zorgt voor correcte uitvoering;
 • neemt de te hanteren procedures in acht en
 • zorgt voor deugdelijke besluitvorming
Nemen van verantwoordelijkheid
 • stelt zich verantwoordelijk op voor het toezicht en bestuur van het ziekenhuis;
 • draagt zorg voor de taken, bevoegdheden en plichten van het toezicht en
 • neemt initiatief bij ongewenste situaties.
Bereidheid tot verantwoording
 • is bereid om gevraagd en op eigen initiatief informatie te verstrekken en rekenschap af te leggen aan belanghebbenden bij de besluitvorming en het toezicht.
 
Houding en oriëntatie
 • heeft een evenwichtige houding ten aanzien van de belangen van alle stakeholders;
 • compliance: is zich bewust van de na te leven geldende gedragsregels en wet- en regelgeving;
 • is georiënteerd op het ‘in control’ zijn van de organisatie en
 • heeft een proactieve houding ten aanzien van in- en externe ontwikkelingen en de consequenties ervan voor het ziekenhuis.
 
Vaardigheden
 • ziet toe met scherpte;
 • behoudt als adviseur/klankbord het evenwicht tussen betrokkenheid én distantie;
 • kan functioneren in teamverband;
 • is crisisbestendig en
 • vervult één of meerdere specifieke teamrollen (bijvoorbeeld groepswerker, onderzoeker, bedenker, etc.).
 
Algemene kennis en ervaring
 • de leden beschikken allen over adequate management- en bestuurlijke ervaring. Zij kunnen het totale bestuurlijke proces op hoofdlijnen volgen, hebben inzicht in de verschillende belangen die een rol spelen bij de hybriditeit van de zorg, kunnen evenwichtig en met behoud van afstand tot het bestuur raad geven en kunnen toetsen.
 • voldoende leden hebben inzicht in belangen van doelgroepen van het ziekenhuis en de specifieke sociaal-culturele kenmerken van het verzorgingsgebied.
 
Specifieke kennis en ervaring
 • kennis van en werk- en managementervaring in de zorgmarkt, en in de op die markt opererende organisaties en overheden; specifieke kennis van ziekenhuiszorg is wenselijk;
 • werk- en/of managementervaring op het gebied van kwaliteit en veiligheid in de zorg; waarbij u een zorginhoudelijke, bij voorkeur medisch specialistische, achtergrond heeft;
 • bij voorkeur ervaring en expertise op het gebied van onderwijs en de uitvoering van wetenschappelijk onderzoek;
 • ruime kennis van zorgprocessen en het logistieke (primaire) proces en u heeft opvattingen over de kwaliteits- en veiligheidsdoelstellingen van het ziekenhuis.
 
De procedure
De stichting Dijklander Ziekenhuis laat zich in deze procedure bijstaan door Eugenie van Leusen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan dijklander@vanderkruijs.com. Voor nadere informatie kunnen geïnteresseerden bellen met Eugenie van Leusen op 020-7267270. U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met ons kantoor indien u deze bevestiging niet ontvangt.
 
Planning
De concrete planning volgt zo spoedig mogelijk. De eerste selectiegesprekken zijn voorzien op woensdag 8 januari tussen 11 en 15 uur en vrijdag 10 januari tussen 14 en 17 uur, locatie Amsterdam.
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer