Dijklander Ziekenhuis

inkomend voorzitter raad van commissarissen

Het Dijklander Ziekenhuis biedt zorg aan alle inwoners van de regio’s Waterland en West Friesland en wil een ziekenhuis zijn waar iedereen zich welkom voelt. Een ziekenhuis waar het niet alleen draait om de vraag ‘wat is er met u’ maar ook om ‘wat is voor u belangrijk’; medewerkers willen de patiënten écht begrijpen. Als opleidingsziekenhuis deelt het Dijklander Ziekenhuis kennis en ervaring, dit houdt de medewerkers scherp en zo blijven ze zich ontwikkelen. Voor goede zorg vindt het Dijklander Ziekenhuis samenwerking met andere partijen zoals (academische) ziekenhuizen, huisartsen en thuiszorg onmisbaar.
 
Het Dijklander Ziekenhuis is ontstaan uit een fusie op 1 april 2017 tussen het Waterlandziekenhuis en het Westfriesgasthuis. Doel van de fusie is patiënten verzekeren van medisch specialistische zorg in de regio Waterland en West-Friesland.
Het ziekenhuis telt vier locaties: Enkhuizen, Hoorn, Volendam en Purmerend. In 2018 had de Stichting Dijklander Ziekenhuis een omzet van 321 mln. In totaal werken er in het ziekenhuis 3000 medewerkers, van wie 232 medisch specialisten en waren er in 2018 bijna 149.000 patiënten die een eerste polibezoek brachten aan één van de vier locaties.
 
Patiënten kunnen in principe op alle locaties terecht voor een consult bij hun specialist. Zowel in Hoorn als in Purmerend blijven bijvoorbeeld een spoedeisende hulp en operatiekamers bestaan. In Purmerend zal het accent steeds meer liggen op minder complexe zorg en behandelingen die planbaar zijn. In Hoorn komt de nadruk op de complexe hoog-risicozorg te liggen. Er zijn poliklinische voorzieningen in Volendam en Enkhuizen.
 
Bestuur
De stichting Dijklander Ziekenhuis wordt bestuurd door een driehoofdige Raad van Bestuur. De Raad van Commissarissen (RvC) is samen met de Raad van Bestuur (RvB) verantwoordelijk voor de corporate governance structuur en voor de naleving van de principes van de Governance-code voor de Zorg.
 
De afgelopen periode is veel aandacht gegaan naar de fusie en de implementatie van het ondernemingsplan. De grootste opdrachten voor de huidige periode zijn:
 • Verdere implementatie van het ondernemingsplan en het financieel herstelplan;
 • Borging van de kwaliteit;
 • Managing human resources;
 • ICT ontwikkeling.
Voor de komende periode staat het vormgeven van de meerjarenstrategie op de agenda.
 
 
PROFIEL VOORZITTER RAAD VAN COMMISSARISSEN
 
Vanwege het reglementair aftreden van de huidige voorzitter Raad van Commissarissen (RvC) in 2020 wordt er een nieuwe voorzitter RvC geworven. Het nieuwe lid zal voorafgaand aan het voorzitterschap gedurende een jaar de functie van vicevoorzitter bekleden.
 
Raad van Commissarissen (RvC)
 
De RvC staat de RvB met raad ter zijde (algemene adviestaak), houdt toezicht op het beleid van het bestuur, oefent een aantal specifieke bevoegdheden uit (toezichtstaak bedrijfsvoering en continuïteit), en ziet toe op de vervulling van de maatschappelijke taak/opdracht van het ziekenhuis in de regio op een goed kwalitatief niveau (toezichtstaak maatschappelijke functie, maatschappelijke verankering).
 
De doelstelling van de RvC van het Dijklander Ziekenhuis is een bijdrage te leveren aan de optimale kwaliteit van zorg die aansluit bij de eigen analyse van het relevante adherentie-gebied, binnen de kaders van bedrijfsmatige randvoorwaarden en de maatschappelijke kaders (overheid, regelgeving et cetera).
 
De RvC bestaat op dit moment uit een voorzitter en vijf leden. Het streven is om op termijn het aantal leden (inclusief voorzitter) terug te brengen naar vijf. De RvC oefent zijn taken uit als eenheid. Hoewel elk lid zijn eigen achtergrond, kennis en ervaring en dus ook inbreng heeft, staat de raad en elk lid individueel voor een complete afweging van verschillende aspecten. Het is daardoor mogelijk een aantal algemene eisen te formuleren waaraan elk lid moet voldoen. De algemene eisen hebben vooral betrekking op persoonlijke vaardigheden en competenties.
 
Algemeen profiel RvC
Onderstaand volgt het profiel voor de leden van de raad van commissarissen. Het profiel behelst een uitwerking van de benodigde competenties met betrekking tot: (1) te vervullen functies; (2) commissies; (3) algemene vereisten; (4) specifieke kennis en ervaring.
 
Te vervullen functies
De raad van commissarissen als geheel en de leden afzonderlijk dienen de volgende functies goed te kunnen vervullen:
 • het samenstellen van de raad van bestuur en het beoordelen van de wijze waarop de raad van bestuur functioneert;
 • het beoordelen van de algemene strategie van de organisatie en van het algemeen beleid;
 • het uitoefenen van strategic control;
 • het beoordelen van de borging van kwaliteit en veiligheid;
 • het beoordelen van de ontwikkeling van de financiële positie;
 • het beoordelen van het risicomanagement;
 • het beoordelen van de organisatiestructuur en
 • het beoordelen van cultuur en het sociaal beleid.
 
Commissies binnen de RvC
Er zijn minimaal drie belangrijke werkvelden voor de raad van commissarissen die in commissies worden belegd:
 • Remuneratiecommissie
 • Auditcommissie
 • Kwaliteitscommissie
Ieder van de commissies wordt door twee ter zake kundige leden uit de raad van commissarissen bemenst.
 
Algemene eisen
Om aan de taak als toezichthouder te kunnen voldoen, gelden voor alle leden van de raad van commissarissen de volgende eisen:
 • basiseisen;
 • houding en oriëntatie;
 • vaardigheden en
 • algemene kennis en ervaring.
Deze zijn in de hierna volgende paragrafen nader uitgewerkt.
 
Basiseisen
 
Onafhankelijkheid
 • is onafhankelijk van de ondernemingsactiviteit van het ziekenhuis;
 • heeft geen belemmeringen in de uitoefening van zijn toezichthoudende taak; geen onverenigbaarheid van belangen en
 • heeft geen directe of indirecte betrokkenheid bij zorgverlening en zorggerelateerde ondernemingsactiviteiten in het verzorgingsgebied of in aanpalende regio’s.
Integriteit
 • is persoonlijk eerlijk, oprecht en niet omkoopbaar;
 • ‘zegt wat hij doet, en doet wat hij zegt’ en
 • laat zich niet beïnvloeden door andere dan de ter zake doende afwegingen.
Zorgvuldigheid
 • bereidt besluiten correct voor en zorgt voor correcte uitvoering;
 • neemt de te hanteren procedures in acht en
 • zorgt voor deugdelijke besluitvorming
Nemen van verantwoordelijkheid
 • stelt zich verantwoordelijk op voor het toezicht en bestuur van het ziekenhuis;
 • draagt zorg voor de taken, bevoegdheden en plichten van het toezicht en
 • neemt initiatief bij ongewenste situaties.
 
Bereidheid tot verantwoording
 • is bereid om gevraagd en op eigen initiatief informatie te verstrekken en rekenschap af te leggen aan belanghebbenden bij de besluitvorming en het toezicht.
 
Houding en oriëntatie
 • heeft een evenwichtige houding ten aanzien van de belangen van alle stakeholders;
 • compliance: is zich bewust van de na te leven geldende gedragsregels en wet- en regelgeving;
 • is georiënteerd op het ‘in control’ zijn van de organisatie en
 • heeft een proactieve houding ten aanzien van in- en externe ontwikkelingen en de consequenties ervan voor het ziekenhuis.
 
Vaardigheden
 • ziet toe met scherpte;
 • behoudt als adviseur/klankbord het evenwicht tussen betrokkenheid én distantie;
 • kan functioneren in teamverband;
 • is crisisbestendig en
 • vervult één of meerdere specifieke teamrollen (bijvoorbeeld groepswerker, onderzoeker, bedenker, etc.).
 
Algemene kennis en ervaring
 • de leden beschikken allen over adequate management- en bestuurlijke ervaring. Zij kunnen het totale bestuurlijke proces op hoofdlijnen volgen, hebben inzicht in de verschillende belangen die een rol spelen bij de hybriditeit van de zorg, kunnen evenwichtig en met behoud van afstand tot het bestuur raad geven en kunnen toetsen.
 • voldoende leden hebben inzicht in belangen van doelgroepen van het ziekenhuis en de specifieke sociaal-culturele kenmerken van het verzorgingsgebied.
 
Specifieke kennis en ervaring
De volgende kennisterreinen zullen in ieder geval specifiek en deskundig gedekt moeten worden door één of meerdere leden:
 • werk- en/of managementervaring op het gebied van strategieontwikkeling en bedrijfsstructurering, fusies en strategisch omgevingsmanagement, samenwerking en alliantievorming op grotere schaal. Werk- en/of managementervaring op het gebied van marketing (in het bijzonder van diensten) is wenselijk;
 • werk- en/of managementervaring met financieel-strategisch & economisch-fiscaal beleid en management accounting, hetgeen inhoudt dat deze persoon uitgebreide kennis en werk- en managementervaring heeft opgedaan op financieel terrein bij grote vennootschappen of bij andere rechtspersonen. Directe en recente ervaring met financiële governance, structurering en fusie en overname wordt hierbij als een aanvullend voordeel gezien;
 • werk- en/of managementervaring op het gebied van kwaliteit en veiligheid in de zorg;
 • werk- en/of managementervaring met bestuurlijke kwaliteiten op sleutelposities en opvolgingen, in het bijzonder ervaring op het gebied van management-development, personele herstructurering en cultuurverandering;
 • werk- en/of managementervaring op het gebied van ICT;
 • werk- en/of managementervaring in de zorg; in het bijzonder kennis van en werk- en managementervaring in de zorgmarkt, en in de op die markt opererende organisaties en overheden; specifieke kennis van ziekenhuiszorg is wenselijk;
 • werk- en/of managementervaring op het gebied van vastgoed en
 • werk- en/of managementervaring met activiteiten in een gereguleerde markt en het daaraan verbonden overheidsbeleid.
 
Profiel voorzitter RvC 
Aan de voorzitter van de RvC worden naast de hiervoor genoemde criteria de volgende aanvullende voorwaarden gesteld. De voorzitter:
 • heeft ruime bestuurlijke ervaring in grotere organisaties op het snijvlak van privaat en publiek, bij voorkeur in de gezondheidszorg of een vergelijkbare sector;
  • is een goed gespreksleider;
  • heeft gevoel voor procedures en verhoudingen;
  • streeft naar evenwicht en doet ieders persoon en inbreng recht;
  • streeft naar overeenstemming;
  • is in staat beslissingen te nemen;
  • is doelgericht en koersvast;
  • is bekend met public corporate governance;
  • kan omgaan met bestuurlijke en politieke gevoeligheid;
 • heeft relevante kennis van de wereld van de gezondheidszorg en van de politiek bestuurlijke context waarin moet worden geopereerd;
 • heeft ervaring met organisaties waarin professionele beroepsgroepen een belangrijke rol vervullen, en
 • is bereid en heeft tijd om, naast de reguliere vergaderingen van de RvC, zich regelmatig te laten informeren door de RvB en daarmee overleg te voeren.
 
Gezien de samenstelling van de RvC van de Stichting Dijklander Ziekenhuis, wordt er bij gelijke geschiktheid de voorkeur gegeven aan een vrouw.
 
De procedure
De stichting Dijklander Ziekenhuis laat zich in deze procedure bijstaan door Eugenie van Leusen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan dijklander@vanderkruijs.com. Voor nadere informatie kunnen geïnteresseerden bellen met Eugenie van Leusen op 020-7267270. U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met ons kantoor indien u deze bevestiging niet ontvangt.
 
Planning
De concrete planning volgt zo spoedig mogelijk. De eerste selectiegesprekken zijn voorzien op woensdag 8 januari tussen 11 en 15 uur en vrijdag 10 januari tussen 14 en 17 uur, locatie Amsterdam.
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer