Dimence Groep

Lid raad van toezicht, financiële portefeuille

Dimence Groep is de grootste aanbieder voor geestelijke gezondheidszorg en welzijn in Overijssel. Wij bestaan uit acht stichtingen die samen ondersteuning, begeleiding en behandeling bieden in welzijnswerk, maatschappelijk werk, basis ggz, jeugd-ggz, specialistische ggz en forensische zorg. Samen met de mensen die wij zorg en welzijn bieden en met onze ketenpartners dragen wij bij aan de mentale gezondheid in de samenleving. Onze visie op mentale gezondheid en de strategische doelen worden momenteel herijkt. We willen met een hernieuwde focus en synergie de toekomstige uitdagingen in de ggz en welzijnswerk tegemoet gaan.
En er zijn nogal wat uitdagingen de komende jaren. De tekorten aan personeel in de zorg worden dagelijks gemeld in de media. Dimence Groep wordt uitgedaagd in het duurzaam boeien en binden van medewerkers in relatie tot de toekomstige zorginfrastructuur. Ook de vraag naar hulp neemt toe. Het vinden van passende oplossingen voor toenemende hulpvragen vanuit de samenleving in relatie tot een krappe arbeidsmarkt en (door)ontwikkelen van digitale en technologische toepassingen voor de zorg zijn belangrijke thema’s voor de toekomst. Daarnaast is duurzaamheid een belangrijk thema voor ons. Als grote instelling wil en moet Dimence Groep een rol spel in deze belangrijke transitie. Naast deze uitdagingen hebben wij te maken met een in 2022 ingevoerd nieuw financieringssysteem (het zogenoemde zorgprestatiemodel) waarbij de implementatie de nodige (landelijke) aandacht vraagt.

Met 2.900 collega’s en 1.500 vrijwilligers biedt de organisatie , begeleiding en behandeling aan 60.000 mensen per jaar. Dit doen zij graag als onderdeel van een ecosysteem genaamd GEM (Linkje naar: https://www.dimence.nl/nieuws/persbericht-deventer-transformeert-hulp-en-ondersteuning-voor-inwoners-met-mentale-problemen) waarin mensen mentale veerkracht kunnen ontwikkelen in verbinding met informele en professionele netwerken. Hierin kenmerkt de Dimence Groep zich door lef en innovatiekracht om zo meerwaarde te realiseren in de mentale gezondheid van de bewoners in het werkgebied van Dimence Groep.

Voor meer informatie over de organisatie: www.dimencegroep.nl

Toezicht bij Dimence Groep
"De raad van toezicht van Dimence Groep ziet toe op de strategie, de kwaliteit van zorg en de bedrijfsvoering van het concern, alsook op het goed functioneren van het tweehoofdig bestuur. De raad heeft statutair de bevoegdheid om een aantal belangrijke besluiten van de raad van bestuur goed te keuren, zoals de meerjaren koers, de begroting en de jaarrekening."

Uiteraard zijn dit belangrijke en basisverantwoordelijkheden van de raad van toezicht. Echter de wijze waarop en de visie van waaruit toezicht wordt uitgeoefend, bepaalt de echte meerwaarde voor de organisatie. Toezicht vanuit de dialoog en dilemma's, partnerschap en gedeelde verantwoordelijkheid; met elkaar, de raad van bestuur en de organisatie. Een ieder doet dit vanuit zijn eigen rol, taak en verantwoordelijkheid. Toezicht waar voor iedereen energie vanuit gaat en vrijkomt! Op Dimencegroep.nl/raad-van-toezicht is hierover meer informatie te lezen.

Organisaties in de geestelijke gezondheidszorg, de maatschappelijke dienstverlening en welzijn kennen vele uitdagingen. De omgeving is veranderd en zal blijven veranderen. Dit vraagt van de raad van toezicht naast specifieke (elkaar aanvullende) kennis en expertise, om een alerte, anticiperende en flexibele houding.

De raad van toezicht bestaat uit zes leden, inclusief de voorzitter en vicevoorzitter. De huidige voorzitter van de Auditcommissie vertrekt per 1 januari 2023 vanwege het bereiken van het einde van zijn maximale zittingstermijn. De samenstelling van de leden raad van toezicht ziet er als volgt uit:

De heer drs. W.M.J.P Boomkamp, voorzitter
Mevrouw ir. M. Kinket-Breshamer, vicevoorzitter
De heer drs. J.J. Haringsma RA, voorzitter Auditcommissie, vacature komt vacant per 1-1-’23
De heer dr. G.A. van Essen, lid commissie Kwaliteit en Veiligheid
Mevrouw drs. R.M. Kamphuis MBA, voorzitter commissie Kwaliteit en Veiligheid
De heer A.J. Kleinlugtenbeld MHA, lid Auditcommissie

De raad van toezicht komt acht keer per jaar bijeen. Om in verbinding te zijn met de organisatie en de thema’s die spelen, worden bij het eerste uur van elke vergadering medewerkers uitgenodigd. De agenda wordt gezamenlijk door het Presidium (voorzitter en vicevoorzitter) met de raad van bestuur voorbereid. Aanvullend kent de raad een Auditcommissie die financiële en budgettaire zaken bewaakt en een commissie Kwaliteit en Veiligheid.

Een delegatie van de raad van toezicht woont twee keer per jaar een vergadering bij van de raad van bestuur met de Centrale Cliëntenraad en de Centrale Ondernemingsraad. Tijdens de jaarlijkse studiedag bezoekt de raad één of meerdere locaties ter verdieping op thema’s die actueel zijn.

Algemeen profiel raad van toezicht
• Academisch werk- en denkniveau
• Bestuurlijk inzicht en ervaring en maatschappelijke betrokkenheid
• Actuele kennis en permanente ontwikkeling
• Relevant netwerk
• Inzet en beschikbaarheid
• Persoonlijkheid; open, onafhankelijkheid en integer

De raad opereert als team
De leden van de raad van toezicht zijn complementair in achtergrond, ervaring en persoonlijkheid. Vanuit de teamgedachte en de gezamenlijke verantwoordelijkheid, stellen de leden hun deskundigheid ten dienste van de gehele raad. Zij kunnen inzoomen en uitzoomen op thema’s en zien daarbij ook het brede perspectief. Een evenwichtige verdeling van kwaliteiten op het terrein van leiderschap, verbindende, vernieuwende vaardigheden en netwerk is relevant. Daarbij wordt gestreefd naar diversiteit in de teamsamenstelling.

Onverenigbaarheid
Het functioneren van de leden van de raad van toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en onafhankelijke opstelling. Dit betekent dat een lid in de uitoefening van zijn of haar functie op geen enkele wijze enig persoonlijk belang heeft, direct of indirect, bij de wijze waarop de organisatie functioneert of opereert.

Specifieke elementen voor het profiel van lid raad van toezicht, tevens lid auditcommissie:
• beschikt over een financieel-economische achtergrond op strategisch niveau en is bij voorkeur breed ontwikkeld op het terrein van bedrijfsvoering inclusief (zorg)vastgoed;
• heeft kennis van bekostigingssystemen in de (langdurige) zorg;
• is in staat om financiële gegevens meerdimensionaal te lezen en doorzien: ziet wat het is, herkent de betekenis en weet met een zorghart achter de cijfers te kijken;
• kan investeringsbeslissingen goed beoordelen op kansen en risico’s;
• denkt in scenario’s en business-cases;
• heeft oprechte affiniteit met de zorg (specifiek de ggz) en kijkt met een integrale, frisse en vernieuwende blik naar ontwikkelingen in de zorg;
• heeft affiniteit met de specifieke vraagstukken met betrekking tot informatietechnologie in de zorg en de mogelijkheden van zorginnovatie;
• heeft snel overzicht, is zakelijk en to the point, opereert vanuit een basis van vertrouwen, geeft ruimte en mede sturing aan het goede en waar nodig scherpe debat.

Binnen de ervaren raad is ruimte voor een startende toezichthouder maar een ervaren toezichthouder past zeker ook, kennis van de financiering vanuit lokale overheden is een pré.

Honorering
De leden van de raad van toezicht ontvangen voor hun werkzaamheden een jaarlijkse vergoeding conform de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ), gebaseerd op de vastgestelde normen van de WNT.

Procedure
Dimence Groep laat zich in deze procedure bijstaan door Eugenie van Leusen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door vòòr 10 oktober een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan vdk@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Eugenie van Leusen op 020-7267270.

U ontvangt binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met Vanderkruijs indien u deze bevestiging niet ontvangt.

Planning
Belangstellenden vragen wij rekening te houden met de volgende datum voor de selectiegesprekken:
• Woensdagochtend 2 november tussen 9.00 en 13.00 uur.

 

DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer