Gemeente Amsterdam

Directeur GGD Amsterdam / Directeur Publieke Gezondheid Amsterdam

De GGD Amsterdam is de grootste en oudste Geneeskundige en Gezondheidsdienst van Nederland en heeft een breed scala aan werkzaamheden op het terrein van de volksgezondheid. De GGD wil gezondheidsachterstanden verkleinen, zelfredzaamheid bevorderen en participatie verbeteren. De GGD zet daarbij nadrukkelijk in op preventie.
GGD Amsterdam staat middenin de samenleving en heeft in haar werk te maken met grootstedelijke problematiek. GGD Amsterdam heeft oog voor ongelijkheid in de stad. Door ongelijk te investeren wordt gezorgd voor eerlijke kansen voor iedereen met extra aandacht voor de meest kwetsbaren en in de wijken waar het het hardst nodig is. Van jong tot oud, van preventie tot genezing, van beleid tot uitvoering.

GGD Amsterdam is gezichtsbepalend in de publieke gezondheidszorg in Nederland door de kwaliteit van uitvoering en de (interdisciplinaire) samenwerking met allerlei partijen. GGD Amsterdam bezit een grote traditie in het uitvoeren van effectief bewezen aanpakken en activiteiten inclusief het onderzoek daarnaar. Daarmee levert zij een bijdrage aan de praktijk, het beleid en de wetenschap in Nederland en ver daarbuiten.

Naast haar functie binnen het werkgebied van de gemeente Amsterdam heeft de GGD ook een regionale functie. Speciale positie wordt hierbij ingenomen door de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Gezamenlijk betreft het werkgebied van de GGD Amsterdam ruim een miljoen inwoners.
GGD Amsterdam heeft een omzet van ongeveer € 140 miljoen en wordt voor ongeveer de helft gefinancierd door de gemeente Amsterdam. Het restant van de financiering komt van diverse andere publieke en niet-publieke opdrachtgevers, bijvoorbeeld zorgverzekeraars en Rijkssubsidies.

De GGD is een lerende organisatie en stimuleert persoonlijke ontwikkeling en ondernemerschap. De GGD kent veel hoogopgeleide professionals die taakvolwassen zijn en betrokken op de inhoud.

De maatschappelijke opgave van de GGD
De GGD werkt op het grensvlak van de driehoek gezondheidszorg, sociaal domein en veiligheid. Technologische en sociaaleconomische ontwikkelingen maken dat de publieke gezondheidszorg steeds meer in samenhang gezien wordt met de ruimtelijke sector, leefmilieu, welzijn en armoede. Opdracht van de GGD is om in te spelen op actuele ontwikkelingen in deze domeinen, met als doel de gezondheid van Amsterdammers en de inwoners van Amstelland te verbeteren.

GGD Amsterdam werkt als netwerkpartner en verbinder op vele maatschappelijke vraagstukken. Zij werkt met regionale partners in complexe samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld de verschillende coalities van Amsterdam Vitaal en Gezond, zoals  mentale gezondheid en de acute zorg. Ook werkt GGD Amsterdam samen met geheel andere stedelijke partners rondom opgaven als Veilig Thuis of bestaanszekerheid. Ook landelijk wordt veel samengewerkt met kennis- en onderzoekspartners en met andere GGD-en, bijvoorbeeld op het vlak van Infectieziektenbestrijding en Medische Milieukunde. Door middel van educatie en onderzoek draagt de GGD bij aan de ontwikkeling van de thema’s en de samenwerking met opleidings- en kennispartners . Om maatschappelijke resultaten te kunnen realiseren is het van belang dat GGD Amsterdam haar stevige positionering in het veld van de publieke gezondheidszorg zowel regionaal als landelijk behoudt en waar mogelijk nog verder uitbouwt.

De organisatie GGD Amsterdam
De organisatie (ongeveer 1500  medewerkers) staat onder leiding van een directie bestaande uit een algemeen directeur en een adjunct directeur. Gezamenlijk sturen zij acht inhoudelijke afdelingen aan via afdelingshoofden: Infectieziekten en Toezicht, Leefomgeving, Jeugdgezondheidszorg, Gezond Leven, Maatschappelijke en Geestelijke Gezondheidszorg, FGMA (Forensische Geneeskunde en medische advisering) Veilig Thuis en de Geneeskundige Hulpverlenings Organisatie in de Regio (GHOR). Ook is er een centrale stafafdeling ter ondersteuning van de bedrijfsvoering. De afdelingen zijn zeer divers qua inhoudelijke thema’s en qua grootte.

GGD Amsterdam is onderdeel van de gemeente Amsterdam. Een aantal jaar geleden heeft de gemeente Amsterdam ingezet op een grootschalige centralisatie van de ondersteunende diensten. Dit heeft consequenties gehad voor de inrichting van de interne organisatie en de bedrijfsvoering van de GGD Amsterdam. De doorontwikkeling van de interne organisatie en het versterken van de verbinding tussen uitvoering, onderzoek en beleid van de publieke gezondheid zijn blijvend belangrijke thema’s. Het programma ‘Samen klaar voor de toekomst’ stimuleert onderlinge en multidisciplinaire samenwerking en het optimaliseren van de bedrijfsvoering.

Binnen de GGD organisatie werken verschillende afdelingen elk vanuit een ander perspectief met veelal dezelfde doelgroepen. Intern wordt daarom gestimuleerd om afdelingsoverstijgend en in multidisciplinaire teams samen te werken. Veel is hierin al bereikt, mensen weten elkaar te vinden en zoeken elkaar op, maar het oog hebben voor de meest optimale samenwerking, intern en extern, verdient blijvende aandacht. Ook thema’s als digitalisering, goede informatievoorziening en meer data gestuurd werken blijven de komende jaren aandacht behoeven.

De afgelopen jaren is al een stevige impuls gegeven aan de verbinding van de GGD met de gemeente Amsterdam. De samenwerking met de andere onderdelen van de gemeente Amsterdam is inmiddels goed verankerd. Het is van belang de GGD blijvend goed te positioneren binnen de gemeente en de samenwerking blijvend op te zoeken en te borgen.

Opdracht
De directeur positioneert de GGD en zorgt in een voortdurende veranderende context voor de verbinding tussen gemeente en publieke gezondheid, tussen uitvoering, onderzoek en beleid en andere partners in het sociale domein en tussen de gemeente Amsterdam als eigenaar van de GGD en de andere opdrachtgevers, waaronder de veiligheidsregio en de Amstelland gemeenten.

De GGD is daarmee een belangrijke schakel in de verbinding tussen het medisch, sociale en fysieke domein. Zowel door het IZA als door het GALA wordt er steeds meer verwacht van preventie in de breedte en de verbinding tussen het medische en sociale domein. De GGD speelt hierin voor de regio Amsterdam-Amstelland een belangrijke rol en de directeur is hierin vanuit zijn of haar kennis en ervaring een belangrijke spil. De directeur geeft blijvend een impuls aan de vele verbindingen die de GGD heeft, zowel met de vele externe netwerkpartners als met de andere onderdelen van de gemeente Amsterdam als aan de interne multidisciplinaire en afdelingsoverstijgende werkzaamheden binnen de GGD.

Functie
De functie betreft een combinatie van Directeur GGD Amsterdam en Directeur Publieke Gezondheid.
 
De Directeur GGD
 • Is verantwoordelijk voor de resultaten van GGD Amsterdam op het terrein van de  publieke gezondheid;
 • Geeft leiding aan de organisatie, samen met de adjunct-directeur en stimuleert de verdere doorontwikkeling van de interne organisatie, de multidisciplinaire samenwerking en de verdere optimalisering van de bedrijfsvoering;
 • Adviseert het gemeentebestuur op de beleidsterreinen van de GGD en levert een bijdrage aan de ontwikkelingen van Amsterdam Vitaal en Gezond en een versterking van de rol van preventie;
 • Stimuleert de samenwerkingsverbanden van de GGDbreed in het sociaal, fysieke en medische domein met de andere stedelijke partners zoals partners uit de jeugdzorg, veilgheidsketen, fysieke omgeving en kennis en opleidingsinstituten.;
 • Maakt deel uit van het managementteam van de directie Sociaal van de gemeente Amsterdam;
 • Rapporteert aan de Stedelijk directeur Sociaal van de gemeente Amsterdam.
 
De Directeur Publieke Gezondheid (DPG)
 • Is verantwoordelijk voor de Geneeskundige Hulpverlenings Organisatie in de Regio (GHOR);
 • Draagt zorg voor de afstemming en coördinatie tussen de zorg, publieke veiligheid en publieke gezondheid en bewaakt de voorbereiding binnen de zorg op crises en rampen;
 • Adviseert de verschillende domeinen over de onderlinge afstemming, (zorg)risico’s en voorbereiding in alle fases van een crisis. Daarbij geeft de directeur binnen het veiligheidsdomein integraal advies namens de geneeskundige keten, de zogenaamde ‘witte keten’;
 • Is lid van de directie van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland;
 • Legt verantwoording af aan het bestuur van de Veiligheidsregio, in casu de burgemeesters van de zes gemeenten in de regio Amsterdam-Amstelland.
 
Profiel van de directeur
 • Heeft persoonlijk en inhoudelijk gezag, passie voor de inhoud van de GGD en is een inspirerend en innovatief boegbeeld voor de organisatie;
 • Houdt van de complexe grootstedelijke problematiek van de stad Amsterdam en is intrinsiek gemotiveerd om bij te dragen aan de maatschappelijke opgaven van de stad en de Amstellanden;
 • Is een verbinder pur sang;
 • Is in staat de publieke gezondheid aan te jagen, inhoud te geven en positie te nemen in het publieke debat;
 • Kan omgaan met verschillende belangen en kan zich als Directeur Publieke Gezondheid onafhankelijk positioneren;
 • Is stressbestendig, heeft overzicht en kan effectief handelen in crisissituaties en bij rampen;
 • Is transparant, benaderbaar, hard op de inhoud en zacht op de relatie; betrouwbaar, voorspelbaar en geeft vertrouwen;
 • Heeft oog voor de talenten van medewerkers en talentontwikkeling.
 
En verder
De directeur
 • Beschikt over ruime kennis/ervaring in de brede zorgketen, vanuit de publieke gezondheidszorg, het sociale domein en preventie;
 • Heeft ervaring met het maken van de strategische vertaalslag tussen uitvoering, onderzoek en beleid en de verbinding van gezondheid met de andere domeinen;
 • Heeft ruime ervaring met leidinggeven aan een grote  organisatie binnen het openbaar bestuur, bij voorkeur een professionele uitvoeringsorganisatie;
 • Stimuleert een omgeving waar welzijn, gezondheid en vitaliteit van de medewerkers centraal staan. Heeft focus op de maximale professionaliteit van de medewerkers en zet hen in hun kracht. Stuurt actief op presteren, leren en verbeteren;
 • Heeft een breed maatschappelijk netwerk (Amsterdam, regionaal en landelijk) en weet dit in te zetten voor de organisatie.
 • Heeft relevant academisch werk- en denkniveau.

Notabene
De gemeente voert een diversiteitsbeleid. Een leider in een inclusieve organisatie denkt en handelt inclusief. Heeft oog voor een werkomgeving met mensen van verschillende culturen en religies. Creëert een sociaal veilige omgeving en heeft daarbij zorg voor de medewerker en zorgt voor gelijkwaardigheid op de werkvloer. Zoekt tegenspraak op, herkent ongemak en durft het gesprek hierover te voeren op weg naar gelijkwaardigheid.

Arbeidsvoorwaarden
De functie is ingeschaald in salarisgroep 18 cao Gemeenten (afhankelijk van ervaring max. € 9.318 bruto per maand).

Procedure
De directeur GGD wordt benoemd door de algemeen directeur van de gemeente Amsterdam. De Directeur Publieke Gezondheid wordt benoemd door het bestuur van de GGD Amsterdam-Amstelland, in overeenstemming met het bestuur van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. De directeur komt in dienst van de gemeente Amsterdam.

Een assessment behoort tot de mogelijkheden.

De gemeente Amsterdam laat zich in deze procedure bijstaan door Dorothea van Rijnen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan vdk@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden bellen met Dorothea van Rijnen (inhoudelijke vragen) of Pascal Roos (administratieve of logistieke vragen) op 020-7267272. 
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer