Ambition for excellence

Diversiteit aan de top

Completer en evenwichtiger

Vanderkruijs wil de juiste partner zijn in het zoeken en selecteren van de beste kandidaten voor bestuurs-, management- en toezichthoudende functies. Bij het zoeken naar de beste kandidaten hebben wij veel oog voor het thema diversiteit bij de voordracht van kandidaten. Soms als gevolg van de uitdrukkelijke wens van de opdrachtgever, maar altijd en vooral vanuit de overtuiging dat diversiteit aan de top een organisatie completer maakt en de besluitvorming evenwichtiger. Vanderkruijs profileert zich nadrukkelijk niet als een bureau dat specifiek gericht is op één doelgroep (vrouwen, mensen met niet-Nederlandse achtergrond), maar als  moderne aanbieder in de executive search branche met een kosmopolitisch profiel. Wij hechten zeer aan het bijdragen aan de diversiteitsdoelstellingen van organisaties. Vanuit de overtuiging dat een diversiteitsbeleid het realiseren van de primaire doelstellingen van onze opdrachtgevers ondersteunt, hebben wij relevante netwerken opgebouwd. Dit heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat in de afgelopen 3 jaar bijna 40% van al onze plaatsingen in de publieke sector een vrouw betrof.

Charter 'Talent naar de top'
Door middel van de ondertekening van het Charter 'Talent naar de Top' en het verbinden van Ila Kasem als adviseur aan ons bureau wil Vanderkruijs zich positioneren als een bureau dat diversiteit nadrukkelijk meeweegt in het zoeken en selecteren van bestuurders, managers en toezichthouders. De Taskforce onder voorzitterschap van Sybilla Dekker, verantwoordelijk voor het Charter 'Talent naar de Top' wil een hogere toestroom, doorstroom en behoud van vooral vrouwelijk talent in topfuncties bereiken. Ila Kasem is bestuursvoorzitter bij Van der Bunt Adviseurs en is op het terrein van diversiteitsmanagement een toonaangevende persoonlijkheid. Hij ondersteunt Vanderkruijs bij de vertaling van diversiteitthema's naar het executive search-vak. Hij is klankbord bij lopende opdrachten en ondersteunt bij de search van geschikte kandidaten.

Doelstellingen
Met het ondertekenen van het Charter 'Talent naar de Top' en het verbinden van Ila Kasem aan Vanderkruijs committeren wij ons aan de volgende concrete doelstellingen:

  • Een vernieuwende marktpropositie ontwikkelen voor publieke organisaties en maatschappelijke ondernemingen rond het thema Diversiteit aan de Top.
  • Meer opdrachten verkrijgen bij opdrachtgevers die vanuit hun eigen specifieke wens diversiteit aan de top nastreven.
  • Laden van het merk Vanderkruijs als een eigentijdse, moderne aanbieder in de executive search branche met een kosmopolitische oriëntatie in het presenteren van kandidaten.
  • Uitbouwen van de Vanderkruijs community met vrouwen en kandidaten met een cultureel diverse achtergrond.
  • Verankeren van het element diversiteit bij het opstellen van het functieprofiel en inrichten van het selectieproces, vanuit de kennis en ervaring dat dit cruciaal is.

‘Vanuit het hart van
de samenleving.’