dunea

lid raad van commissarissen

Dunea N.V. produceert en levert aan ruim 1,3 miljoen klanten lekker en betrouwbaar drinkwater in het westelijk deel van Zuid-Holland. Ook ontvangt Dunea N.V. jaarlijks meer dan 1 miljoen recreanten in de duinen tussen Monster en Katwijk. Dunea N.V. beheert deze natuur en beschermt de drinkwaterwinning. Schoon drinkwater, rust en ruimte in de Randstad vormen volgens Dunea N.V. de basis voor een goed leven.
Dunea N.V. produceert drinkwater voor achttien gemeenten, tevens aandeelhouders. Bij Dunea werken circa 500 medewerkers dagelijks aan de drinkwatervoorziening door Dunea N.V..

Raad van commissarissen
De wijze waarop het interne toezicht bijdraagt aan het goed functioneren van Dunea N.V. en de maatschappelijke positionering van Dunea N.V. heeft de voortdurende aandacht van de raad van commissarissen met het oog op de continuïteit van Dunea N.V. Tegen deze achtergrond is een algemene profielschets opgesteld om vast te leggen over welke eigenschappen, vaardigheden en kennis leden van de Raad van Commissarissen moeten beschikken. In de statuten en reglementen is de verplichting tot het opstellen van deze profielschets vastgelegd. De Raad van Commissarissen heeft de hierna volgende profielschets in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en met de Ondernemingsraad besproken. Deze profielschets wordt periodiek geëvalueerd en zo nodig aangepast.

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in Dunea N.V. Hierbij richt de Raad van Commissarissen zich tevens op de effectiviteit van de interne risicobeheersings- en controlesystemen van Dunea N.V. en de integriteit en kwaliteit van de financiële verslaglegging. De Raad van Commissarissen staat de directie met raad terzijde. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Commissarissen zich naar het belang van Dunea N.V. De Corporate Governance Code is daar waar van toepassing op de specifieke situatie bij Dunea N.V., uitgangspunt van handelen van de Raad van Commissarissen. Tot slot streeft de Raad van Commissarissen bij haar samenstelling naar een gemengde en uitgebalanceerde samenstelling als het gaat om persoonlijke eigenschappen en kennisgebieden.

Samenstelling van de raad van commissarissen
De grootte van de Raad van Commissarissen is vastgelegd in de statuten van Dunea N.V.

De Raad van Commissarissen bestaat uit 5 leden en voldoet qua samenstelling aan de doelstellingen van het diversiteitsbeleid van Dunea N.V. De samenstelling en omvang van de Raad van Commissarissen is zodanig dat de combinatie van ervaring, deskundigheid en onafhankelijkheid van zijn leden de Raad van Commissarissen het best in staat stelt zijn diverse taken naar behoren te verrichten en de haar toegekende bevoegdheden te dragen. Voorwaarde daarbij is dat iedere commissaris afzonderlijk geschikt is om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. Tevens dient de Raad van Commissarissen zodanig te zijn samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de directie en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.

Dit betekent dat de Raad van Commissarissen in zijn geheel dient te beschikken over deskundigheid en ervaring op de volgende gebieden:
 • de drinkwatervoorziening in zijn algemeenheid waaronder het water(keten)beheer en de bedrijfsprocessen alsmede de (inter)nationale ontwikkelingen ter zake;
 • politiek en openbaar bestuur, publiek-private verhoudingen, het functioneren van lokale, regionale en (inter)nationale overheden;
 • natuurbeheer en natuurbehoud;
 • duurzaamheid, innovatie en energietransitie;
 • ondernemerschap en bedrijfsvoering, waarbij bijzondere aandacht uit gaat naar lange termijn waardecreatie en stakeholderbelangen;
 • risicobeheersing/-management;
 • HRM, bedrijfsorganisatie, veranderingsmanagement, gedrag en bedrijfscultuur;
 • bedrijfsfinanciën, -economie en accountancy;
 • informatie- en communicatietechnologie en cybersecurity;
 • internationale samenwerking (ondernemen en/of ontwikkelingssamenwerking);
 • de publieke functie van Dunea N.V., corporate governance en compliance.
Daarbij dient binnen de Raad van Commissarissen sprake te zijn van een spreiding van deskundigheid en ervaring op het gebied van financiële verslaggeving of de controle van de jaarrekening.

Op voordracht van de Ondernemingsraad
De Ondernemingsraad heeft de wens uitgesproken gebruik te maken van haar recht een derde van de kandidaten (in dit geval één kandidaat) voor te dragen. De Raad van Commissarissen kan dit uitsluitend weigeren als de voorgedragen kandidaat ongeschikt is.

De Ondernemingsraad heeft hiertoe de profielschets aangescherpt en benoemt de volgende aanvullende criteria voor deze specifieke benoeming:
 • Actief onderhouden contact met, alsmede affiniteit met de Ondernemingsraad;
 • Kennis van automatisering, digitalisering en robotisering in relatie tot het sociale domein;
 • Kennis van MVO, specifiek de P van people;
 • Bij voorkeur in actieve dienst.
Onafhankelijkheid Commissarissen
Alle leden van de Raad van Commissarissen zijn onafhankelijk in de zin van deze profielschets. Een lid van de Raad van Commissarissen wordt geacht niet onafhankelijk te zijn indien het desbetreffende lid van de Raad van Commissarissen, dan wel zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed-of aanverwant tot in de tweede graad:
 • in de vijf jaar voorafgaande aan de benoeming werknemer of lid van de directie is geweest van Dunea N.V.
 • een persoonlijke financiële vergoeding van Dunea N.V. ontvangt, anders dan de vergoeding die voor de als lid van de Raad van Commissarissen verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voor zover zij niet past in de normale uitoefening van het bedrijf;
 • op het moment van de benoeming of in het jaar voorafgaande daaraan een belangrijke zakelijke relatie met Dunea N.V. of een aan haar gelieerde vennootschap heeft gehad. Daaronder worden in ieder geval begrepen het geval dat de Commissaris, of een kantoor waarvan hij aandeelhouder, vennoot, medewerker of adviseur is, is opgetreden als adviseur van Dunea N.V. (consultant, externe accountant, notaris of advocaat) en het geval dat de Commissaris lid van de directie of medewerker is van een bankinstelling waarmee Dunea N.V. een duurzame en significante relatie onderhoudt;
 • bestuurder is van een vennootschap waarin een lid van de directie eveneens bestuurder of commissaris is;
 • gedurende de voorafgaande twaalf maanden tijdelijk heeft voorzien in de dagelijkse besluitvorming van Dunea N.V. bij belet en ontstentenis van de directie;
 • bestuurder of commissaris is bij of anderszins vertegenwoordiger is van een rechtspersoon die direct of indirect ten minste tien procent van de aandelen in Dunea N.V. houdt;
 • zich anderszins in een afhankelijke positie tot de directie of een ander lid van de Raad van Commissarissen bevindt.
Een lid van de Raad van Commissarissen geldt als onafhankelijk indien geen van de hiervoor bedoelde criteria van toepassing zijn.

Onafhankelijkheid voorzitter Raad van Commissarissen
De voorzitter van de Raad van Commissarissen is geen voormalig bestuurder van Dunea N.V. en is tevens onafhankelijk in de zin van voorgaande bepaling.

Voordracht
Bij het opstellen van de voordracht voor (her)benoeming van een of meer leden van de
Raad van Commissarissen wordt rekening gehouden met het vereiste dat tenminste één lid van de Raad van Commissarissen ervaring en deskundigheid bezit op een of meer van de hiervoor genoemde terreinen, waarbij het bestuurlijke profiel bij voorkeur is belegd bij de voorzitter van de Raad van Commissarissen.

Commissies
De Raad van Commissarissen beschikt thans over twee permanente commissies, te weten de Auditcommissie en de Remuneratiecommissie.

De Auditcommissie bereidt de besluitvorming van de Raad van Commissarissen voor over het toezicht op de integriteit en kwaliteit van de financiële verslaglegging van Dunea N.V., op de effectiviteit van de interne risicobeheersings- en controle systemen en toezicht op de werking van gedragscodes en het controleproces. De Auditcommissie beschikt over relevante kennis en ervaring op het gebied van financiën en accounting.

De Remuneratiecommissie heeft als taak de werving en selectie van de leden van de Raad van Commissarissen. Tevens valt de werving en selectie van leden van de directie onder het takenpakket van de Remuneratiecommissie, hieronder begrepen de periodieke beoordeling van het functioneren van de directie alsmede het doen van een beloningsvoorstel.

Overig
De Raad van Commissarissen wordt zodanig samengesteld, dat er sprake kan zijn van een goede onderlinge vertrouwensrelatie zodat de Raad van Commissarissen als een team kan optreden. Er is sprake van een divers samengestelde Raad waarbij het de voorkeur verdient als een meerderheid van de leden woonachtig is in het verzorgingsgebied.
Onverminderd het versterkte aanbevelingsrecht van de Ondernemingsraad toetst de Raad van Commissarissen voor elke voordracht voor (her)benoeming van een of meer leden van de Raad van Commissarissen de samenstelling van de Raad van Commissarissen aan het geheel van uitgangspunten van bovengenoemde profielschets.

Vergoeding
De jaarlijkse vergoeding bedraagt € 12.700,00. Onkosten zoals reiskosten kunnen worden gedeclareerd.

Procedure
Dunea N.V. laat zich in deze procedure bijstaan door Pieter Cortenbach van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan dunea@vanderkruijs.com - reacties graag vóór woensdag 7 oktober.
Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Pieter Cortenbach op 020-7267272.

U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u telefonisch contact op te nemen met Vanderkruijs indien u deze bevestiging niet ontvangt.

Planning
Geïnteresseerden dienen rekening te houden met de volgende momenten:
 • Een ronde van gesprekken op donderdag 15 oktober in de ochtend.
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer