Eigen Haard

Collegiaal Lid Raad van Bestuur (met ambitie)

De Volkshuisvesting staat volop in de maatschappelijke belangstelling. Met de komst van de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is het Rijk weer in regie om de maatschappelijke opgaven op dit terrein te verwezenlijken. De doelstellingen die corporaties hebben zijn fors. De nood aan betaalbare woningen voor lage en middeninkomens is hoog waardoor de opgave met betrekking tot het bouwen van nieuwe woningen ambitieus is. 
De komende 10 jaar moeten er een miljoen woningen worden bijgebouwd waarvan een derde voor de sociale woningbouw. Naast de nieuwbouwopgave moeten de bestaande woningen verduurzamen en hebben corporaties een belangrijke rol in de leefbaarheid van wijken. Dit vraagt om grote financiële investeringen. De vraag voor corporaties is, hoe de huur voor deze woningen betaalbaar blijft voor de huidige en toekomstige bewoners in het licht van deze ontwikkelingen.

De afschaffing van de verhuurdersheffing is een eerste stap vanuit het Rijk om corporaties daarin tegemoet te komen. De minister heeft een aantal plannen op hoofdlijnen ingediend waarin wordt aangegeven hoe er meer investeringsruimte voor corporaties kan worden gegenereerd. De samenwerking van corporaties met gemeenten en ontwikkelaars vormt hierin een belangrijk speerpunt.
 
Ook de rol van corporaties verandert onder invloed van maatschappelijke veranderingen. Zij zijn een belangrijke speler op het terrein van kansengelijkheid, energietransitie en de sociale veiligheid/leefbaarheid in de wijken. Voor de corporaties in de grootstedelijke context vraagt dit een extra inspanning gezien de stijgende grondkosten en de complexe demografische samenstelling van de verschillende doelgroepen. 

Organisatie Eigen Haard
Eigen Haard is een grote woningcorporatie (circa 550 fte, 600 medewerkers) met ruim 56.800 woningen en een portefeuille BOG in de regio Amsterdam. Het is een financieel solide maatschappelijke onderneming die ervoor zorgt dat mensen met lage en midden inkomens betaalbaar kunnen wonen in woningen van goede kwaliteit en in prettige buurten. Eigen Haard richt zich naast de mensen met lage en midden inkomens ook op bijzondere doelgroepen zoals mensen uit de maatschappelijke opvang en statushouders. Als maatschappelijke ondernemer draagt zij op die manier bij aan hogere doelen zoals een inclusieve samenleving, het verminderen van armoede en bevorderen van gelijkheid.
 
De missie-visie is leidend in alle activiteiten die Eigen Haard hierin pleegt:
 
Wij zorgen ervoor dat zoveel mogelijk mensen met lage en middeninkomens in de regio Amsterdam betaalbaar kunnen wonen, in prettige buurten en in woningen van goede kwaliteit. Hiermee zorgen we voor woongeluk voor iedereen.
 
De negen gemeenten waarin Eigen Haard werkzaam is, zijn een duur en populair gebied om te wonen. De bouwgrond is schaars en de vraag naar woningen hoog. Derhalve is de bouw van zoveel mogelijk nieuwe betaalbare woningen richting een totaal van 60.000 eenheden in 2030 een belangrijke ambitie. Ook zet Eigen Haard in op de doorstroom van bewoners om de sociale huurwoningen beschikbaar te maken voor zoveel mogelijk mensen.
Bij al deze activiteiten wordt nagedacht over wat een buurt daarin nodig heeft. Een gevarieerd woningaanbod zorgt voor een gemengde buurt waardoor bewoners zich prettig en thuis voelen. Eigen Haard biedt hierin ook extra ondersteuning indien nodig om buurten zo veilig en optimaal mogelijk te laten zijn afgestemd op de verschillende doelgroepen in de wijk. Hierin werkt Eigen Haard samen met partnerschappen in de buurt zoals bewonerscommissies, gemeente, zorg-en welzijnsorganisaties. Deze samenwerking en verbondenheid krijgt de komende jaren meer aandacht om de juiste ondersteuning te kunnen bieden aan de verschillende doelgroepen.
 
De maatschappelijke omgeving stelt steeds andere eisen en op maat gerichte dienstverlening is daarin gewenst. Dat vraagt om flexibiliteit en wendbaarheid van de organisatie. Eigen Haard wil hierin een inspirerende organisatie zijn waar medewerkers prettig kunnen werken met een focus op leiderschap, het continue verbeteren van processen en het vergroten van het innovatieve vermogen met behoud van de financieel solide corporatie die zij nu is.

Voor overige informatie: www.eigenhaard.nl

Bestuur en Toezicht
De topstructuur van Eigen Haard wordt gevormd door een tweehoofdige raad van bestuur en de raad van commissarissen (RvC). De huidige voorzitter raad van bestuur is Bert Halm.

De positie van lid raad van bestuur is per 1 februari 2022 vacant gekomen door het vertrek van mevrouw Vera Luyendijk. Derhalve is de raad van commissarissen op zoek naar een lid raad van bestuur die vanuit een collegiale samenwerking het bestuur kan versterken.
 
De huidige samenstelling van de raad van commissarissen is als volgt:
 
De heer drs. D. (Dick) Gort Lid Vastgoedontwikkeling & Beheer
De heer mr. H. (Huib) de Kanter Voorzitter Juridisch/Governance/Bestuurlijk
Mevrouw Y. (Yvonne) Wilders RA Lid Financiën-Bedrijfsvoering
Mevrouw drs. M. (Madeline) Dessing Lid (voordracht huurders) HR & Organisatieontwikkeling
De heer H. (Hamit) Karakus Lid (voordracht huurders) Volkshuisvesting/Huurdersparticipatie
Mevrouw drs. D. Boxman Lid Innovatie & ICT/Digitalisering
 
De raad van bestuur
De raad van bestuur is eindverantwoordelijk voor het besturen van Eigen Haard. Dit houdt in dat de raad verantwoordelijk is voor de formulering en realisatie van de strategie en het beleid van de organisatie, de kwaliteit van het door de organisatie geleverde producten en verleende diensten, de bedrijfsvoering en de hieruit voortvloeiende financiële resultaten. De focus van de raad van bestuur richt zich op binden en verbinden, samenhang zoeken en bewaren, regisseren en sturen. Daarbij wordt interdisciplinaire samenwerking (intern) en samenwerking met ketenpartners (extern) gestimuleerd en vormgegeven.
 
De leden van de raad van bestuur opereren als collegiaal bestuur maar hebben tegelijkertijd een autonoom profiel en een zelfstandige positie. Beide bestuursleden hebben een zichtbare rol naar binnen en naar buiten. Zij zijn complementair, bevragen elkaar, dagen elkaar uit en zijn in staat problematieken vanuit verschillende perspectieven te benaderen. Samenwerkingsgerichtheid, openheid en transparantie zijn belangrijk voor het goed functioneren als collegiaal team: vertrouwen in elkaar vormt daarin de basis en het uitgangspunt. De voorzitter draagt daarbij zorg voor adequate besluitvorming in het bestuur.Beide leden van de Raad van Bestuur hebben een rapportage lijn naar de raad van commissarissen, de voorzitter is het eerste aanspreekpunt voor de RvC.
 
In de formatie van de raad van bestuur is het belangrijk dat een team wordt samengesteld dat echt een “team” is. De complementariteit van beide bestuurders is de basis om tot een succesvolle samenwerking te komen. Tevens vraagt dit om een passende leiderschapsstijl van zowel de voorzitter als het lid raad van bestuur.

Vanuit collegiaal bestuur wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling van de portefeuilles. Dit zal een weergave moeten zijn van de gewenste collegiale verhouding en integrale benadering in en van de raad van bestuur. De te verdelen portefeuilles zijn:
 
Strategie, Vastgoedbeheer, Ontwikkeling & Zakelijk beheer, Informatiemanagement & Processen, Human Resources, Ondernemingsraad, Wonen, Finance & Control, Risk-control & Audit, Bestuurszaken. Daarnaast zijn de negen gemeenten verdeeld onder beide bestuurders net als de organisaties op landelijk en regionaal niveau waar Eigen Haard mee samenwerkt.
 
In de ontwikkeling en uitvoering van de strategie en het beleid wordt de raad van bestuur bijgestaan door het directieteam. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de omvang en inrichting van het gehele leiderschapsteam, zodanig dat die de strategische opgaven van de organisatie optimaal ondersteunt.
 
Opgave
Eigen Haard staat voor een aantal flinke uitdagingen: er ligt een grote nieuwbouwopgave in een gebied waar de grondprijs hoog is en een scheve verhouding bestaat tussen vraag en aanbod van betaalbare woningen. Parallel hieraan heeft Eigen Haard een verduurzamingsopgave van de bestaande woningenvoorraad waarbij de kosten voor de baten uitgaan met behoud van betaalbare huurprijzen voor bewoners. In het licht van de huidige energiecrisis is dit een flinke opgave. Tevens is de verwachting dat het aantal vluchtelingen/nieuwkomers vanuit de Oekraïne richting Amsterdam, zal stijgen. De corporaties spelen een belangrijke rol om deze mensen huisvesting te bieden op korte en lange termijn. Dit doet Eigen Haard gelukkig niet alleen. De komende jaren wordt nog meer ingezet op de samenwerking met de verschillende gemeenten en partners (bewonerscommissies, zorg en welzijnsorganisaties, politie, collega-corporaties) in de wijken. Door de leefbaarheid en veiligheid van wijken te versterken draagt Eigen Haard bij aan de kansengelijkheid van huidige en toekomstige bewoners en de inclusiviteit van de stad. De raad van bestuur trekt vanuit bestuurlijke verantwoordelijkheid ook in tripartite overleg op met Huurdersfederatie Alert en gemeenten in de metropoolregio Amsterdam om gezamenlijk te werken aan de prestatie afspraken op het terrein van aantal en soort woningen.Dit alles met behoud van hoogwaardige dienstverlening en innovatie om zaken slimmer te organiseren.
 
Met betrekking tot de cultuur en in de wijze van organiseren is een verdere ontwikkeling nodig naar een slagvaardige en wendbare organisatie. De raad van bestuur wordt geacht om een organisatiestructuur en -cultuur te realiseren die actueel aansluit bij het behalen van de huidige strategische uitdagingen van Eigen Haard en die bijdraagt aan de gewenste dynamiek in de organisatie. Belangrijk onderdeel hiervan is onder meer de organisatie- ontwikkeling richting een diverse en inclusieve organisatie.

Profiel voor de raad van bestuur als geheel
 • beschikken over focus op het leveren van de maatschappelijke bijdrage en ondersteuning aan de verschillende doelgroepen binnen de volkshuisvesting;
 • handelen vanuit een heldere visie en besturingsfilosofie waarin professionals ruimte krijgen en werken op basis van vertrouwen maar ook worden aangesproken op afspraken en te bereiken resultaten;
 • zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van het strategisch beleid richting de tactische doorvertaling daarvan naar de organisatie. Zijn beide eindverantwoordelijk voor het realiseren van de opgaven binnen de aandachtsgebieden, waaronder de bedrijfsvoering-financiële portefeuille;
 • hebben een goede balans tussen executiekracht en ontwikkelkracht om sturing te geven aan het duurzaam implementeren en borgen van processen die leiden tot gewenste resultaten. Zijn in staat om de strategie, tactische bedrijfsvoering en de dagelijkse operatie bij elkaar te brengen;
 • zijn verantwoordelijk voor de innovatie, ontwikkeling en toekomstbestendigheid van de organisatie;
 • hechten aan integere en transparante besluitvorming;
 • stimuleren van de gewenste cultuur en gedrag door voorbeeldgedrag, samenwerkingsdrang, resultaatgerichtheid en doorzettingsvermogen;
 • vertonen inlevingsvermogen, zijn verbindend en vertonen merkbare affiniteit met de verschillende doelgroepen, waaronder ook diversiteit in brede zin van de verschillende huurders;
 • hebben een visie op goede en moderne governance;
 • zien de meerwaarde van proactieve medezeggenschap en huurdersvertegenwoordiging in het besturen van Eigen Haard en werken samen op basis van vertrouwen en openheid. Betrekt Huurdersfederatie Alert pro-actief in relevante ontwikkelingen;
 • zijn complementair aan elkaar, houden elkaar scherp en hebben een duidelijke “klik” met elkaar;
 • kunnen dirigeren en delegeren;
 • hebben affiniteit met de metropoolregio Amsterdam, beschikken over een relevant netwerk in de regio of zijn in staat dit snel op te bouwen;
 • bij voorkeur één bestuurder woonachtig is in de regio Amsterdam.
 
Specifiek aanvullend voor het collegiaal lid raad van bestuur (met ambitie)
In lijn met bovenstaande schets heeft Eigen Haard behoefte aan een lid van de raad van bestuur met een sterk verbindend karakter. Iemand die vertrouwen wekt en geeft en het potentieel van medewerkers in de organisatie weet aan te boren. Iemand die maatschappelijke gedrevenheid combineert met een warme zakelijkheid en professionele benadering, communicatief sterk is, zowel binnen de organisatie als daarbuiten.
 
Het nieuwe lid moet in staat zijn om in het spanningsveld tussen het algemeen belang, financieel belang, volkshuisvestelijk belang en huurdersbelang, resultaten te boeken. Daarbij toont hij/zij leiderschap vanuit een faciliterende stijl die ruimte en vertrouwen geeft en zichtbaar c.q. aanspreekbaar is voor medewerkers en huurders. 
 
Het gewenste nieuwe lid hoeft niet per definitie afkomstig te zijn uit de corporatiesector mits de kandidaat een ervaren krachtige bestuurder is en sector-overstijgende ervaring kan inbrengen. In alle gevallen zal van deze persoon verwacht worden dat hij/zij de maatschappelijke rol van de volkshuisvesting een warm hart toedraagt en affiniteit c.q. gevoel heeft voor de regio. Hij/ zij is een ervaren bestuurder en heeft transitietrajecten geleid in organisaties. Politieke sensitiviteit, bekendheid met het bestuurlijke krachtenveld en de diversiteit aan stakeholders is daarbij een must. Dit vereist een persoon met natuurlijk gezag en statuur die beschikt over bestuurlijke souplesse om hierin effectief te kunnen zijn en zijn/haar invloed te laten gelden. Neemt als gezaghebbende gespreks- en onderhandelingspartner met lef het voortouw in discussies en initiatieven zoals passend bij Eigen Haard als één van de grootste corporaties in Amsterdam. Op termijn zal de persoon de positie van voorzitter vervullen. Vanuit de portefeuilleverdeling dragen zowel de voorzitter als het lid raad van bestuur bij aan het maatschappelijk debat op landelijk, regionaal en lokaal niveau.
 
Bezoldiging
De leden van de raad van bestuur ontvangen een bezoldigingin overeenstemming met de zwaarte van de functie en passend binnen de Wet Normering Topinkomens (WNT) Klasse H. De fit en proper test vanuit de Autoriteit Wonen wordt door Vanderkruijs extern begeleid waarbij een VOG onderdeel is van het traject. Ook kan een (team)assessment onderdeel van de procedure uitmaken.
 
Procedure
De indiensttreding van het lid raad van bestuur is voorzien per najaar 2022. Eigen Haard laat zich in deze procedure bijstaan door Michèle Polspoel van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan vdk@vanderkruijs.com.Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Michèle Polspoel of Mariella Engels op 020-7267272. 
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer