Zorggroep Elde Maasduinen

Bestuurder

Zorggroep Elde Maasduinen (ZGEM) is een betrouwbare, veerkrachtige en vooruitstrevende zorgorganisatie voor cliënten met een complexe zorgvraag in Midden- en Noordoost Brabant. Ouderen die intensieve zorg en ondersteuning nodig hebben, kunnen op ZGEM rekenen. Maar ook cliënten die nog thuis wonen met een complexe zorgvraag, of mensen die tijdelijk zorg en ondersteuning nodig hebben, kunnen een beroep doen op de zorg, expertise en betrouwbare en deskundige medewerkers van ZGEM. Medewerkers en vrijwilligers werken nauw samen met zorgpartners en het sociale netwerk van de cliënten. Denk aan familie, vrienden, kennissen en buren. Samen met die omgeving wil ZGEM bijdragen aan een waardevol leven van een cliënt. Medewerkers gaan in gesprek met cliënten en hun omgeving om samen te bekijken wat echt kan bijdragen aan deze fase van iemands leven. Cliënten houden daarbij zoveel mogelijk zelf de regie. Want ook als je kwetsbaar bent, heb je recht op je eigen vrijheden en wensen. Je wilt ‘ertoe doen’; dingen zo lang mogelijk zelf kunnen doen. Liefdevol, zelfbewust, deskundig, veerkrachtig en vooruitstrevend. Dat zijn de kernwaarden die de ZGEM professionals uitdragen in hun dagelijks werk en die leidend zijn in alles wat zij denken en doen.
Ruim 2.000 medewerkers en 1.400 vrijwilligers zetten zich dag en nacht in voor de zorg van ongeveer 3.500 ouderen. ZGEM is actief binnen de Wet langdurige zorg (Wlz), Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Met een omzet van ongeveer € 105 M behoort ZGEM tot de grotere VVT-organisaties van Noord-Brabant. De organisatie is financieel gezond. Er wordt in regionaal verband nauw samengewerkt met andere zorgaanbieders. ZGEM pakt daarbij vaak een leidende rol.
 
ZGEM biedt intensieve en complexe verpleeghuiszorg en thuiszorg (wijkverpleging, medische complexe zorg thuis, hulp bij het huishouden en gemaksdiensten). Tijdelijke zorg wordt geleverd in de vorm van eerstelijnsverzorging, geriatrische revalidatie zorg en het B&B/Zorghotel Buitenhuis. Daarnaast biedt ZGEM specialistische zorg voor mensen met dementie en complex gedrag (D-ZEP) en mensen met ernstig overgewicht (Obesicare), hospicezorg en binnen het Wereldhuis wordt de zorg in grote mate afgestemd op tradities, religies, culturen en de achtergrond van diverse cliëntgroepen. De locaties van ZGEM zijn sterk lokaal verankerd in de dorpen waar ze gelegen zijn.
 
Voor meer informatie over de organisatie gaat u naar: Zorggroep Elde Maasduinen (zgem.nl)
 
Strategische programma’s

Binnen ZGEM zijn er vier (strategische) programma’s vastgesteld die de komende jaren een bijdrage gaan leveren aan de realisatie van de visie en ambities van de organisatie. De programma’s geven richting aan de uitvoering van onze strategie.
 
            Levensgeluk
Samen met de cliënt en zijn netwerk actief werken aan het levensgeluk van de cliënten. Alleen door samenwerking komen we tot het beste resultaat.
De cliënt en zijn netwerk zijn in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor de invulling van het leven. De professionals en vrijwilligers vormen daarop een aanvulling.
 
            Werkgeluk
Het programma werkgeluk heeft als doel een bijdrage te leveren aan het werkgeluk van medewerkers. ZGEM zet hierbij hoog in: we willen de leukste werkgever van Brabant in de zorg voor ouderen worden. Daarbij blijft de medewerker eindverantwoordelijk voor zijn eigen werkgeluk en heeft de organisatie voornamelijk een ondersteunende en faciliterende rol. Geluk wordt daarbij opgevat als levensvoldoening, de mate waarin iemand tevreden is met zijn of haar leven als geheel, omdat nog meer dan werkgeluk vooral levensvoldoening leidt tot betere prestaties van mensen en organisaties (en dus ook ten goede komt aan het levensgeluk van de cliënten).
 
            Arbeidsmarkt
Om invulling te kunnen blijven geven aan onze visie en ambities zetten we ons binnen dit programma actief in voor de werving en selectie van nieuwe medewerkers (en leerlingen). Er wordt gebouwd aan een personeelsbestand dat kwalitatief en kwantitatief voldoet aan de eigen norm en de personeelsnorm van de kwaliteitskaders.
 
            Innovatie en (zorg)technologie
Innovatie is het ontwikkelen en invoeren van nieuwe producten, diensten of werkwijzen. Het werken aan nieuwe manieren om zorg te verlenen kan onder meer door de inzet van technologische hulpmiddelen. Cliënten kunnen met behulp van technologie zelf bijvoorbeeld meer regie gaan voeren en een grotere rol pakken in het totale proces van zorg en ondersteuning. De medewerkers ervaren dat hun werkprocessen optimaal worden ondersteund zodat het werk efficiënter en slimmer gedaan kan worden. Naast technologische innovaties werken we binnen ZGEM ook aan sociale innovatie.
 
De organisatiestructuur

Onder de noemer ‘Wij zijn ZGEM’ is in de afgelopen tijd hard gewerkt aan het ontwerpen en implementeren van een eenduidige organisatiestructuur. Per 1 september 2021 wordt volgens deze structuur gewerkt en deze zal in de komende tijd worden geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.
 
De organisatiestructuur van ZGEM bestaat uit drie niveaus:
 • Een operationele laag teams die dichtbij de cliënten staan en ondersteund worden door meewerkende teamcoaches die de teamleden en cliënten goed kennen.
 • Een tactische laag met managers die integraal verantwoordelijk zijn voor een of meerdere locaties of organisatorische eenheid.
 • Een strategische laag bestaande uit een concerndirectie die verantwoordelijk is voor de meerjarenstrategie en de maatschappelijke opdracht van de organisatie. De leden van de concerndirecteuren zijn (eind)verantwoordelijk voor hun eigen organisatieonderdeel bestaande uit een of meerdere tactische organisatorische eenheden.
De eindverantwoordelijkheid voor de organisatie ligt bij de raad van bestuur (bestuurder), die tevens voorzitter is van de concerndirectie.
 
De raad van toezicht van ZGEM bestaat uit vijf leden en ziet erop toe dat de organisatie haar maatschappelijke doelstelling realiseert en dat de bestuurder de juiste (strategische) keuzes maakt, waarbij belangen en risico’s zorgvuldig en evenwichtig zijn afgewogen. Daarnaast staat de raad van toezicht de bestuurder met raad en daad terzijde.
 
De medezeggenschap van medewerkers en cliënten is georganiseerd via de Ondernemingsraad (OR), de Verpleegkundige en Verzorgende Adviesraad (VVAR), de Centrale Cliëntenraad (CCR) en diverse Lokale Cliëntenraden (LCR).
 
Bestuurlijke opgaven
ZGEM is een kwalitatief en financieel gezonde ouderenzorgorganisatie, is actief in de voorhoede en heeft een goede reputatie in zowel de dorpen en steden in de regio als op landelijk niveau. De komende jaren staan in het teken van het gezamenlijk verder bouwen en doorontwikkelen van de organisatie met aandacht voor onder andere:
 • Uitvoering van de meerjarenstrategie (’21-’24) met focus op intensieve complexe zorg;
 • Ontwikkeling vraagstuk toekomstbestendige ouderenzorg;
 • Gevolgen van Covid-19 en veranderende financiële structuur;
 • Het blijven werken met strategische programma’s;
 • Verdere integratie post-fusie en investeringen in vastgoed en duurzaamheid;
 • Verdere toename en afstemming regionale samenwerking zorgpartijen;
 • Blijven van een aantrekkelijke werkgever.
 
Functie
De bestuurder heeft de dagelijkse leiding over ZGEM en is statutair eindverantwoordelijk voor de kwaliteit, veiligheid, betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg en ondersteuning. Samen met de concerndirecteuren vormt de bestuurder de concerndirectie. De concerndirectie is verantwoordelijk voor het tot stand komen van het concernbeleid en de uitvoering daarvan. Daarbij is de bestuurder de aanvoerder van het team en behoudt de eindverantwoordelijkheid.
 
Naast de bestuurder bestaat de concerndirectie uit:
-             Twee concerndirecteuren Wonen, Welzijn en Zorg
-             De concerndirecteur Bedrijfsvoering
-             De concerndirecteur Mens- en Organisatieontwikkeling
-             De bestuurssecretaris
-             De projectdirecteur Behandeling
 
Profiel bestuurder

De bestuurder beschikt over:
 • Bestuurlijke ervaring en/of aantoonbare bestuurlijke competenties opgedaan in een maatschappelijke (zorg)organisatie qua omvang en complexiteit vergelijkbaar met ZGEM;
 • Een achtergrond in de zorg is een pré, geen vereiste;
 • Een helder beeld en strategische visie op de ontwikkelingen in de langdurige zorg en is in staat dit te vertalen naar concrete uitvoeringsplannen;
 • Aantoonbare kwaliteiten om op strategisch niveau samenwerkingsverbanden aan te gaan met relevante stakeholders in de omgeving;
 • Kwaliteiten om goed te kunnen schakelen tussen werken vanuit vertrouwen en ruimte en in control zijn, hij of zij is goed in staat om (potentieel) aanwezige kennis uit de organisatie maximaal te benutten;
 • Een coachende en stimulerende leiderschapsstijl, hij of zij gelooft in het gekozen besturingsmodel en is een echte teamspeler;
 • Sterke affiniteit met het belang van goed vormgeven van medezeggenschap in een open en constructieve onderlinge samenwerking;
 • Een voor ZGEM relevant regionaal en landelijk netwerk of kan zich dit snel eigen maken;
 • Een inclusieve mindset en oog voor de meerwaarde van diversiteit.
 
Persoonlijke competenties

De bestuurder is:
 • Een warm en inspirerend persoon, een gezaghebbend leider met passie voor ouderenzorg;
 • Iemand die denkt en handelt vanuit het belang van de cliënt en oor en oog heeft voor de (zorg)medewerker;
 • Ondernemend, vooruitstrevend, signaleert kansen en durft nieuwe wegen in te slaan;
 • Een daadkrachtig aanvoerder van het team, in staat gezamenlijk de koers uit te zetten en daarin optimaal gebruik te maken van elkaars expertise;
 • Een uitstekend communicator naar alle belanghebbenden;
 • Organisatie- en politiek sensitief;
 • Zichtbaar verbindend en op samenwerking gericht, zowel in- als extern;
 • Iemand die mensen meekrijgt in verandertrajecten;
 • Degene die ook rust en overzicht brengt, open communcieert en besluitvaardig is;
 • Authentiek, integer en beschikt over zelfkritisch vermogen;
 • Relativerend, iemand met een gezonde dosis humor en op samenwerking gericht.
 
Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie. ZGEM is ingedeeld in bezoldigingsklasse 4 regeling zorg en welzijn WNT-2. De raad van toezicht denkt aan een eerste aanstelling voor de duur van vier jaar, met als inzet een verlenging. De exacte periode kan in nader overleg worden vastgesteld.
 
Procedure
ZGEM laat zich in deze procedure bijstaan door Eugenie van Leusen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door voor 23 augustus een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan vdk@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Eugenie van Leusen op 020-7267270. U ontvangt binnen één werkweek een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met Vanderkruijs indien u deze bevestiging niet ontvangt.
 
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.
 
Planning
Belangstellenden vragen wij rekening te houden met de volgende planning van gespreksrondes:
 • maandag 5 september vaststelling shortlist (zonder kandidaten)
 • vrijdagmiddag 9 september eerste ronde selectiegesprekken
 • maandagmiddag 19 september tweede ronde selectiegesprekken
 • woensdagochtend 21 september adviesgesprekken eindkandidaat met de medezeggenschapsraden en de concerndirectie
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer