espria

voorzitter raad van commissarissen

Stichting Espria is een concern met meerdere groepsmaatschappijen en ondersteunende bedrijfsonderdelen zoals het Shared Service Center. De verschillende zorgorganisaties in de Espria groep bieden verpleging, verzorging, thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, jeugdgezondheidszorg, zorg aan mensen met een verstandelijke beperking en zorg op afstand door technologie.
 

Het is de missie van Espria om de weerbaarheid en zelfredzaamheid van mensen te versterken. Met deze missie ondersteunt Espria de wens van mensen om zo lang mogelijk hun zelfstandigheid te bewaren. Hiermee gaat Espria ook de maatschappelijke uitdaging aan om een antwoord te geven op de betaalbaarheid van het zorgstelsel.

Het kernwerkgebied van Espria is Noordoost, Midden en Noordwest-Nederland. De verschillende organisaties die deel uitmaken van Espria, werken vanuit een gezamenlijke missie en visie, gericht op integrale zorg aan kwetsbare mensen. Mensen voor wie het dagelijks leven niet vanzelfsprekend vloeiend verloopt. Mensen voor wie de steeds complexere samenleving hindernissen opwerpt die zij niet altijd zelf kunnen oplossen. Daarbij gelden voor alle bedrijfsonderdelen dezelfde uitgangspunten: de focus ligt op welbevinden in plaats van op ziekte en gebrek. De focus ligt op herstel van eigen kracht en op thuis en eigen naasten. De cliënt staat centraal en de regie ligt bij de professional.
 
Door haar omvang en variëteit in portfolio is Espria in staat een integraal aanbod vanuit één regie aan kwetsbare doelgroepen te bieden. De 7x24-uurs beschikbaarheid, ook in dunbevolkte gebieden, maakt Espria een ‘systeemspeler’ die een belangrijke bijdrage levert aan een brede sociale infrastructuur en biedt een vangnet voor diegenen die toch uit balans raken.
 
De groepsmaatschappijen van Espria ontwikkelen ieder afzonderlijk, maar vooral samen, een zo compleet mogelijk aanbod van zorg en diensten en bieden dat zoveel mogelijk kleinschalig aan. De centrale Espria organisatie schept de voorwaarden waaronder de organisaties, maar vooral de individuele professionals, optimaal kunnen presteren. Hierdoor kunnen zij zaken goedkoper, maar vooral ook beter organiseren.
 
Espria heeft een tweehoofdige Raad van Bestuur (statutair verantwoordelijk). De Raad van Bestuur en de duale directies van de vijf groepsmaatschappijen bereiden het strategische concernbeleid voor in de Groepsraad. Binnen de kaders van het concernbeleid zijn de duale directies integraal verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de eigen groepsmaatschappij. De duale directie per groepsmaatschappij bestaat uit een directeur zorg en een directeur bedrijfsvoering, om hiermee zowel de kwaliteit van de zorg als een gezonde bedrijfsvoering te kunnen borgen. De meerjarenstrategie wordt ontwikkeld langs drie lijnen. De cliëntstrategie wordt doorontwikkeld onder de noemer Merkbaar Beter en ziet op verdere invulling van waarde gedreven zorg. Onder de noemen Mens & Arbeid wordt ingezet op werkgeverschap dat zich richt op duurzaam vitale medewerkers. Op de lijn van de zorgtechnologie tenslotte worden ontwikkelingen op het domein van e-health geïntensiveerd.
 
De belangrijke strategische thema’s (zoals kwaliteit, financiën & risk, mens & arbeid, vastgoed en groepscommunicatie) worden opgepakt vanuit ‘experttafels’, deels met vaste bezetting en deels met een wisselende samenstelling. Deze besturingsstructuur is ontstaan vanuit de ambitie om Espria zo te organiseren dat sprake is van maximale medewerkersparticipatie.
 
Espria is één van de grootste zorgorganisaties in Nederland met ca. 17.000 medewerkers en een jaaromzet van ruim 700 miljoen euro. Espria bestaat uit de volgende organisaties:
•        De Trans
•        Evean
•        GGZ Drenthe
•        Icare
•        Icare Jeugdgezondheidszorg
•        Zorggroep Meander
•        Zorgcentrale Noord
 
De verwachting is dat per 2020 TSN onderdeel gaat worden van Espria. TSN is een VVT-aanbieder die grotendeels werkzaam is in de provincie Groningen. TSN is op dit moment onderdeel van ADG Dienstengroep. Momenteel ligt het voornemen tot fusie voor ter toetsing bij de ACM.
 
Aan Espria is een Ledenvereniging verbonden met meer dan 300.000 huishoudens. Het bereik van deze Ledenvereniging is daarmee circa 700.000 burgers. De Ledenvereniging biedt diensten die niet vanuit de formele zorg worden aangeboden en stelt zich verder tot doel lokale sociale samenhang te bevorderen. De Ledenvereniging vormt een krachtige community die ook de lobby vanuit het klantperspectief voert.
 
Voor meer informatie over de organisatie zie: www.espria.nl.
 
Algemeen profiel Raad van Commissarissen
Als uitgangspunt geldt dat de leden van de Raad van Commissarissen deskundig, onafhankelijk en betrouwbaar dienen te zijn en geen tegenstrijdige belangen hebben. Van de commissaris wordt een sterke betrokkenheid bij de organisatie verwacht, waarbij tegelijkertijd de nodige afstand tot het functioneren van de organisatie in acht wordt genomen. De Raad van Commissarissen werkt met aandachts-commissariaten, waarbij elke commissaris (met uitzondering van de voorzitter) als eerste onder zijns gelijken een relatie met één groepsmaatschappij onderhoudt.De commissaris staat open voor regelmatig contact en is, wanneer nodig, snel beschikbaar.

Verder gelden de volgende algemene criteria:
 • Geschiktheid om op hoofdlijnen beleid te kunnen beoordelen
 • Oprechte betrokkenheid bij en affiniteit met de aard van de activiteiten van de organisatie
 • Begrip van en gevoel hebben voor de omgevingsfactoren die het succes van de organisatie bepalen
 • Voldoende tijd beschikbaar hebben om als commissaris effectief te kunnen zijn
 • Een scherp oog hebben voor de risico’s en de kansen die van invloed kunnen zijn op de organisatie
 • Energie en daadkracht uitstralen en beschikbaar voor consultatie door (mede-) commissarissen en raad van bestuur
 • Kunnen omgaan met conflicten
 • Evenwicht kunnen hanteren tussen governance en guidance
 • Dienen als sparringpartner voor de raad van bestuur, anderzijds deze kunnen uitdagen en kunnen aanspreken op resultaten en gedrag
 • Ervaring op het gebied van het besturen van een grote (maatschappelijke) organisatie
 • Politieke sensitiviteit
 • Beschikt over relevante netwerken
 
Uitsluitingscriteria
Als lid van de Raad van Commissarissen kunnen niet worden benoemd:
 • Personen, die in dienst zijn van de stichting;
 • Leden van de raad van bestuur;
 • (Gewezen) leden van de raad van bestuur van de stichting of de met haar verbonden rechtspersonen, gedurende een termijn van drie jaar na het beëindigen van de functie van lid van de raad van bestuur van de stichting respectievelijk de met haar verbonden rechtspersonen;
 • Werknemers van een verbonden rechtspersoon tot drie jaar na beëindiging van hun arbeidscontract;
 • Bestuurders en personen die in dienst zijn van een organisatie die pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden of de toelatingsvoorwaarden van de leden van de raad van bestuur;
 • Personen die direct of indirect betrokken zijn bij leveringen, aannemingen of diensten met financieel belang ten behoeve van de stichting of de met haar verbonden rechtspersonen;
 • Een lid van de raad van commissarissen kan geen bestuurder of lid van het toezichthoudend orgaan zijn van een andere zorgorganisatie die binnen het verzorgingsgebied van de stichting geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de stichting verricht.

Aandachtsgebieden

De Raad van Commissarissen van Espria heeft tot taak toezicht te houden op het besturen van de stichting door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen het concern en staat de Raad van Bestuur met raad terzijde. De Raad van Commissarissen bewaakt en houdt toezicht op, onder meer:

 • de realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van het concern;
 • de strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van het concern;
 • de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 • het beleid inzake kwaliteit en veiligheid;
 • de financiële bedrijfsvoering en verslaglegging;
 • de naleving van wet- en regelgeving;
 • de verhouding met belanghebbenden;
 • het op passende wijze uitvoering geven aan de bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid.

De Raad van Commissarissen vergadert periodiek volgens een jaarlijks op te stellen schema. Daarbuiten vergadert de Raad, zo dikwijls als een lid van de Raad van Commissarissen dat verlangt. De Raad van Commissarissen vergadert conform statuten ten minste vier keer per jaar maar in de praktijk acht keer per jaar, waarvan één tweedaagse.

De Raad van Commissarissen bestaat uit maximaal zeven leden en heeft uit zijn midden een auditcommissie, een commissie kwaliteit en een benoemings- en remuneratiecommissie ingesteld. In onderstaand overzicht zijn de leden van de Raad van Commissarissen weergegeven, waarbij ook is aangegeven in welke commissie zij zitting hebben en/of krijgen.

Auditcommissie
De auditcommissie adviseert de Raad van Commissarissen bij de goedkeuring van de jaarlijkse begroting en jaarrekening en de belangrijkste kapitaalinvesteringen. Ook houdt de auditcommissie toezicht op en adviseert zij de Raad van Bestuur ten aanzien van, onder meer, interne risicobeheersings- en controlesystemen, financiële informatieverschaffing, naleving van adviezen van accountants, beleid met betrekking tot fiscale aangelegenheden en belastingplanning, treasury-, investerings-, ICT-, financierings- en beleggingsbeleid en belangrijke investeringen. De auditcommissie bereidt de benoeming van een externe accountant voor. De auditcommissie bestaat uit ten minste twee leden uit de Raad van Commissarissen en vergadert gemiddeld acht keer per jaar.

Commissie kwaliteit
De commissie kwaliteit adviseert de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen bij de behandeling van ontwikkelingen op het gebied van kwaliteit en veiligheid. Verder adviseert zij de Raad van Commissarissen met betrekking tot het toezicht op de kwaliteit van zorg- en dienstverlening. De commissie fungeert als klankbord voor de Raad van Bestuur en bereidt namens de Raad van Commissarissen bespreking voor van relevante kwaliteitsaspecten. Onder andere ziet dit op het functioneren van interne kwaliteitssystemen en de wijze waarop wordt voldaan aan interne en externe kwaliteitscriteria. Een en ander behelst ook de werkwijzen met betrekking tot tevredenheidsonderzoeken en de behandeling van klachten en incidenten. De commissie kwaliteit bestaat uit ten minste twee leden en vergadert gemiddeld acht keer per jaar.

Benoemings- en remuneratiecommissie
De benoemings- en remuneratiecommissie adviseert de Raad van Commissarissen bij de het selectieproces en remuneratie van leden van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur. De commissie doet voorstellen inzake de profielschets, het competentieprofiel en de opvolgingsplanning en doet aanbevelingen voor de werving, selectie, benoeming en herbenoeming van de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen. Jaarlijks voert de commissie een evaluatiegesprek met de leden van de Raad van Bestuur en rapporteert daarover aan de Raad van Commissarissen. De commissie bereidt de zelfevaluatie van de Raad van Commissarissen voor. De commissie doet voorstellen aan de Raad van Commissarissen betreffende de klasse-indeling WNT en het te voeren bezoldigingsbeleid voor leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen. De benoemings- en remuneratiecommissie vergadert gemiddeld vier keer per jaar.


Specifieke taken en verantwoordelijkheden van de voorzitter
De voorzitter van de Raad van Commissarissen heeft in het bijzonder de volgende aanvullende taken en verantwoordelijkheden:

 • Coördineert het adequaat functioneren van de Raad van Commissarissen.
 • Streeft naar optimale participatie van de leden van de Raad.
 • Draagt zorg voor een doelmatig en doeltreffend verloop van de vergaderingen en zorgt ervoor dat er voldoende tijd beschikbaar is voor het inwinnen van advies, beraadslaging en besluitvorming.
 • Treedt, voor zover nodig, op als woordvoerder van de Raad.
 • Ziet toe op een tijdige en adequate informatievoorziening aan de Raad van Commissarissen.
 • Ziet toe op het adequaat functioneren van de commissies van de Raad.
 • Ziet toe op de evaluatie van het functioneren van de Raad van Commissarissen en de leden van de Raad van Bestuur.
 • Ziet toe op een adequate introductie van nieuwe commissarissen.
 • Is eerste aanspreekpunt voor de Raad van Bestuur en bereidt met de voorzitter van de Raad van Bestuur de vergaderingen voor.
 • Onderhoudt namens de Raad de contacten met de medezeggenschap van het concern.
 • Ziet toe op het in overeenstemming met wettelijke kaders en statutaire verplichtingen functioneren van de Raad.
De nieuwe voorzitter heeft bij voorkeur specifieke affiniteit met een van de belangrijkste speerpunten van het meerjarenbeleid van Espria te weten ‘mens en arbeid’; hoe binden en boeien we de juiste medewerkers in de krapte op de arbeidsmarkt.

Aanstelling
De vacature ontstaat omdat de huidige voorzitter in 2020 de raad zal verlaten in verband met het bereiken van de maximaal toegestane zittingstermijn. Het geschatte tijdsbeslag bedraagt circa twee dagen per maand. De bezoldiging geschiedt conform de Wet Normering Topinkomens (WNT2).
 
Procedure
Stichting Esprialaat zich in deze procedure bijstaan door Eugenie van Leusen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan espria@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Eugenie van Leusen op 020-7267270. U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met Vanderkruijs indien u deze bevestiging niet ontvangt.
 
Planning
De planning zal erop zijn gericht een start in het voorjaar van 2020 mogelijk te maken. Concrete data volgen zo spoedig mogelijk.
 
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer