Espria

lid rvc, op medevoordracht van de ledenorganisatie

Stichting Espria is een concern met meerdere groepsmaatschappijen en ondersteunende bedrijfsonderdelen zoals het Shared Service Center. De verschillende zorgorganisaties in de Espria groep bieden verpleging, verzorging, thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, jeugdgezondheidszorg, zorg aan mensen met een verstandelijke beperking en zorg op afstand door technologie.
Het is de missie van Espria om de weerbaarheid en zelfredzaamheid van mensen te versterken. Met deze missie ondersteunt Espria de wens van mensen om zo lang mogelijk hun zelfstandigheid te bewaren. Hiermee gaat Espria ook de maatschappelijke uitdaging aan om een antwoord te geven op de betaalbaarheid van het zorgstelsel.
 
Het kernwerkgebied van Espria is Noordoost, Midden en Noordwest-Nederland. De verschillende organisaties die deel uitmaken van Espria, werken vanuit een gezamenlijke missie en visie, gericht op integrale zorg aan kwetsbare mensen. Mensen voor wie het dagelijks leven niet vanzelfsprekend vloeiend verloopt. Mensen voor wie de steeds complexere samenleving hindernissen opwerpt die zij niet altijd zelf kunnen oplossen. Daarbij gelden voor alle bedrijfsonderdelen dezelfde uitgangspunten: de focus ligt op welbevinden in plaats van op ziekte en gebrek. De focus ligt op herstel van eigen kracht en op thuis en eigen naasten. De cliënt staat centraal en de regie ligt bij de professional.
 
Door haar omvang en variëteit in portfolio is Espria in staat een integraal aanbod vanuit één regie aan kwetsbare doelgroepen te bieden. De 7x24-uurs beschikbaarheid, ook in dunbevolkte gebieden, maakt Espria een ‘systeemspeler’ die een belangrijke bijdrage levert aan een brede sociale infrastructuur en biedt een vangnet voor diegenen die toch uit balans raken.
 
De groepsmaatschappijen van Espria ontwikkelen ieder afzonderlijk, maar vooral samen, een zo compleet mogelijk aanbod van zorg en diensten en bieden dat zoveel mogelijk kleinschalig aan. De centrale Espria organisatie schept de voorwaarden waaronder de organisaties, maar vooral de individuele professionals, optimaal kunnen presteren. Hierdoor kunnen zij zaken goedkoper, maar vooral ook beter organiseren.
 
Espria heeft een tweehoofdige Raad van Bestuur (statutair verantwoordelijk). Het voornemen bestaat om toe te werken naar een driehoofdige Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur en de (duale) directies van de groepsmaatschappijen bereiden het strategische concernbeleid voor in de Groepsraad. Binnen de kaders van het concernbeleid zijn de duale directies integraal verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de eigen groepsmaatschappij. De duale directie per groepsmaatschappij bestaat uit een directeur zorg en een directeur bedrijfsvoering, om hiermee zowel de kwaliteit van de zorg als een gezonde bedrijfsvoering te kunnen borgen. De kleinere groepsmaatschappijen kennen geen duale directie maar worden aangestuurd door één directeur.
 
De belangrijke strategische thema’s worden opgepakt vanuit de vier strategische programma’s:
 • Merkbaar Beter
 • Mens & Arbeid
 • Digitaal aan Zet
 • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Rond de Groepsraad zijn ‘experttafels’ gevormd, deels met een vaste bezetting en deels met een wisselende samenstelling. De experttafels adviseren gevraagd en ongevraagd over het beleid en de kaders voor het concern op strategisch niveau.
 
Espria is één van de grootste zorgorganisaties in Nederland met ca. 17.000 medewerkers en een jaaromzet van ruim 750 miljoen euro. Espria bestaat uit de volgende organisaties:
 • De Trans
 • Evean
 • GGZ Drenthe
 • Icare
 • Icare Jeugdgezondheidszorg
 • Zorggroep Meander
 • Zorgcentrale Noord
Aan Espria is een onafhankelijke Ledenvereniging verbonden met meer dan 300.000 huishoudens. Het bereik van deze Ledenvereniging is daarmee circa 700.000 burgers. De Ledenvereniging biedt diensten die niet vanuit de formele zorg worden aangeboden en stelt zich verder tot doel lokale sociale samenhang te bevorderen. De Ledenvereniging vormt een krachtige community die ook de lobby vanuit het klantperspectief voert.
 
Opdracht
De Raad van Commissarissen van Stichting Espria heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de verbonden rechtspersonen en staat de Raad van Bestuur met raad terzijde. De Raad van Commissarissen bewaakt en houdt toezicht op, onder meer: de realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van de stichting en de verbonden rechtspersonen; de strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de stichting en de verbonden rechtspersonen; de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen van de stichting en verbonden rechtspersonen; het kwaliteitsbeleid; de financiële verslaglegging; de kwaliteit en veiligheid van zorg; de naleving van wet- en regelgeving; de verhouding met belanghebbenden en het beleid voor de dialoog met belanghebbenden; het op passende wijze uitvoering geven aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid. In de toezichtvisie heeft de Raad van Commissarissen beschreven vanuit welke visie hij handelt, de taken die de Raad heeft en op welke wijze deze taken worden ingevuld.
 
Functie
De Raad van Commissarissen vergadert periodiek volgens een door de Raad van Commissarissen op te stellen schema. Daarbuiten vergadert de Raad van Commissarissen vaker als ten minste twee leden van de Raad van Commissarissen dat verlangen en voor zover in overeenstemming met de statuten. De Raad van Commissarissen vergadert gemiddeld acht keer per jaar.
De leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd door de Raad van Commissarissen, met dien verstande dat:
 • één lid wordt benoemd uit een bindende voordracht vanuit de Centrale Cliëntenraad (CCR);
 • één lid wordt benoemd uit een niet-bindende voordracht vanuit de Centrale Ondernemingsraad (COR);
 • één lid wordt benoemd uit een niet-bindende voordracht vanuit de Espria Ledenvereniging.
Deze commissarissen worden benoemd zonder last.
 
De huidige Raad van Commissarissen van Stichting Espria bestaat uit zes leden en heeft uit zijn midden een auditcommissie, een commissie kwaliteit en een benoemings- en remuneratiecommissie ingesteld.
Raad van Commissarissen Audit-commissie Commissie
kwaliteit
Benoemings- en remuneratiecommissie Commissie digitale strategie (tijdelijk)
De heer A. Rouvoet (voorzitter)    
 •  
 
Mevrouw J. Holscher  
 •  
 
 •  
Mevrouw J. de Ranitz
 •  
   
 •  
De heer B. Berden  
 •  
   
De heer M. van den Berg
 •  
     
De heer J. van Engelen    
 •  
 •  
 
Auditcommissie
De auditcommissie adviseert de Raad van Commissarissen bij de goedkeuring van de jaarlijkse begroting en jaarrekening en de belangrijkste kapitaalinvesteringen. Ook houdt de auditcommissie toezicht op en adviseert zij de Raad van Bestuur ten aanzien van, onder meer, interne risicobeheersings- en controlesystemen, financiële informatieverschaffing, naleving van adviezen van accountants, beleid met betrekking tot fiscale aangelegenheden en belastingplanning, treasury-, investerings-, ICT-, financierings- en beleggingsbeleid en belangrijke investeringen. De auditcommissie bereidt de benoeming van een externe accountant voor. De auditcommissie bestaat uit ten minste twee leden uit de Raad van Commissarissen en vergadert gemiddeld acht keer per jaar.
 
Commissie kwaliteit
De commissie kwaliteit adviseert de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen bij de behandeling van ontwikkelingen op het gebied van kwaliteit en veiligheid. Verder adviseert zij de Raad van Commissarissen met betrekking tot het toezicht op de kwaliteit van zorg- en dienstverlening. De commissie fungeert als klankbord voor de Raad van Bestuur en bereidt namens de Raad van Commissarissen bespreking voor van relevante kwaliteitsaspecten. Onder andere ziet dit op het functioneren van interne kwaliteitssystemen en de wijze waarop wordt voldaan aan interne en externe kwaliteitscriteria. Een en ander behelst ook de werkwijzen met betrekking tot tevredenheidsonderzoeken en de behandeling van klachten en incidenten. De commissie kwaliteit bestaat uit ten minste twee leden en vergadert gemiddeld acht keer per jaar.
 
Benoemings- en remuneratiecommissie
De benoemings- en remuneratiecommissie adviseert de Raad van Commissarissen bij de het selectieproces en remuneratie van leden van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur. De commissie doet voorstellen inzake de profielschets, het competentieprofiel en de opvolgingsplanning en doet aanbevelingen voor de werving, selectie, benoeming en herbenoeming van de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen. Jaarlijks voert de commissie een evaluatiegesprek met de leden van de Raad van Bestuur en rapporteert daarover aan de Raad van Commissarissen. De commissie bereidt de zelfevaluatie van de Raad van Commissarissen voor. De commissie doet voorstellen aan de Raad van Commissarissen betreffende de klasse-indeling WNT en het te voeren bezoldigingsbeleid voor leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen. De benoemings- en remuneratiecommissie vergadert gemiddeld vier keer per jaar.
 
Profiel
Als uitgangspunt geldt dat de leden van de Raad van Commissarissen deskundig, onafhankelijk en betrouwbaar dienen te zijn en geen tegenstrijdige belangen hebben. Van de commissaris wordt een sterke betrokkenheid bij de organisatie verwacht, waarbij tegelijkertijd de nodige afstand tot het functioneren van de organisatie in acht wordt genomen. De Raad van Commissarissen werkt met aandachtscommissariaten, waarbij elke commissaris (met uitzondering van de voorzitter) als eerste onder zijns gelijken een relatie met één groepsmaatschappij onderhoudt. De commissaris staat open voor regelmatig contact en is, wanneer nodig, snel beschikbaar.
 
Verder gelden de volgende algemene criteria:
 • Geschiktheid om op hoofdlijnen beleid te kunnen beoordelen
 • Oprechte betrokkenheid bij en affiniteit met de aard van de activiteiten van de organisatie
 • Begrip van en gevoel hebben voor de omgevingsfactoren die het succes van de organisatie bepalen
 • Voldoende tijd beschikbaar hebben om als commissaris effectief te kunnen zijn
 • Een scherp oog hebben voor de risico’s en de kansen die van invloed kunnen zijn op de organisatie
 • Energie en daadkracht uitstralen en beschikbaar voor consultatie door (mede-) commissarissen en Raad van Bestuur
 • Kunnen omgaan met conflicten
 • Evenwicht kunnen hanteren tussen governance en guidance
 • Dienen als sparringpartner voor de Raad van Bestuur, anderzijds deze kunnen uitdagen en kunnen aanspreken op resultaten en gedrag
 • Ervaring op het gebied van het besturen van een grote (maatschappelijke) organisatie
 • Politieke sensitiviteit
 • Beschikt over relevante netwerken
 
Persoonlijk profiel
 • Uitgebreide ervaring op het gebied van het besturen van een grote (maatschappelijke) organisatie
 • Heeft ervaring met (het besturen van) een vereniging met een maatschappelijke doelstelling
 • Politieke sensitiviteit
 • Gevoel voor maatschappelijk ondernemen
 • Ervaring met (grootschalige) veranderprocessen
 • Goede, van toepassing zijnde, netwerken
 • Vermogen tot reflectie
 • Open karakter
 • Evenwicht kunnen hanteren tussen governance en guidance
 • Durf om door te vragen
 • Moed om te evalueren
 • Wil tot transparantie met betrekking tot verantwoording
 • Proactief
 • Gericht op samenwerking
 • Prettig in de omgang
 
Gedragskenmerken, waaronder:
 • Empathisch
 • Luisterend vermogen
 • Geduldig
 • Evenwichtig
 • Teamplayer
 
Vertrouwen, integriteit, en deskundigheid zijn belangrijke kenmerken van de commissaris, alsmede het vermogen tot verbinden. Van de commissaris wordt een sterke betrokkenheid bij de organisatie vereist, waarbij tegelijkertijd de nodige afstand tot het functioneren van de organisatie in acht wordt genomen. De Raad van Commissarissen werkt met aandachtscommissariaten, waarbij elke commissaris als eerste onder zijns gelijken een relatie met één groepsmaatschappij onderhoudt.
 
De commissaris staat open voor regelmatig contact en is, wanneer nodig, snel beschikbaar. In goed overleg worden afspraken gemaakt over, onder meer, een optimaal vergaderschema en informatie-uitwisseling. Honorering en kostenvergoedingen vinden plaats conform de Wet Normering Topinkomens. De commissaris wordt verzekerd voor aansprakelijkheidsrisico’s die de functie met zich meebrengt.
 
Uitsluitingscriteria
Als lid van de Raad van Commissarissen kunnen niet worden benoemd:
 • Personen, die in dienst zijn van de stichting;
 • Leden van de Raad van Bestuur;
 • (Gewezen) leden van de Raad van Bestuur van de stichting of de met haar verbonden rechtspersonen, gedurende een termijn van drie jaar na het beëindigen van de functie van lid van de Raad van Bestuur van de stichting respectievelijk de met haar verbonden rechtspersonen;
 • Werknemers van een verbonden rechtspersoon tot drie jaar na beëindiging van hun arbeidscontract;
 • Bestuurders en personen die in dienst zijn van een organisatie die pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden of de toelatingsvoorwaarden van de leden van de Raad van Bestuur;
 • Personen die direct of indirect betrokken zijn bij leveringen, aannemingen of diensten met financieel belang ten behoeve van de stichting of de met haar verbonden rechtspersonen;
 • Een lid van de Raad van Commissarissen kan geen bestuurder of lid van het toezichthoudend orgaan zijn van een andere zorgorganisatie die binnen het verzorgingsgebied van de stichting geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de stichting verricht.
Arbeidsvoorwaarden
De bezoldiging bedraagt €20.900,- op jaarbasis conform WNT.
 
Procedure
Stichting Espria laat zich in deze procedure bijstaan door Dorothea van Rijnen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan espria@vanderkruijs.com
Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Dorothea van Rijnen op 020-7267270.
 
U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met Vanderkruijs indien u deze bevestiging niet ontvangt.
 
Planning
Belangstellenden dienen rekening te houden met de volgende data:
 • Eerste ronde gesprekken, op vrijdag 15 oktober vanaf 13.00 uur;
 • Een ronde van adviesgesprekken, op een nog nader te bepalen moment.
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer