Stichting Espria

Lid Raad van Bestuur

Stichting Espria, met het hoofdkantoor in Beilen, is een van de grootste zorgorganisaties in Nederland en biedt vanuit verschillende groepsmaatschappijen verpleging, verzorging, thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, jeugdgezondheidszorg, zorg aan mensen met een verstandelijke beperking en zorg op afstand door technologie. Het kernwerkgebied van Stichting Espria (Espria) is Noordoost-, Midden- en Noordwest-Nederland. Espria is een (financieel) gezonde organisatie met veel ambitie die een agenderende, trekkende en vernieuwende rol wil spelen, ook op landelijk niveau. 

Het is de missie van Espria om de weerbaarheid en zelfredzaamheid van mensen te versterken. Met deze missie ondersteunt Espria de wens van mensen om zo lang mogelijk hun zelfstandigheid te bewaren. Door haar omvang en variëteit in portfolio is Espria in staat een integraal aanbod vanuit één regie aan kwetsbare doelgroepen te bieden. De 7x24-uurs beschikbaarheid, ook in dunbevolkte gebieden, maakt Espria een ‘systeemspeler’ die een belangrijke bijdrage levert aan een brede sociale infrastructuur en een vangnet biedt voor diegenen die toch uit balans raken.
Organisatie
Espria heeft ongeveer 17.000 medewerkers, een jaaromzet van ruim € 820 miljoen en bestaat uit de volgende organisaties: De Trans, Evean, GGZ Drenthe, Icare, Icare Jeugdgezondheidszorg, Icare Thuisbegeleiding, Zorggroep Meander en Zorgcentrale Noord (ZCN Naast, een gemeenschappelijke onderneming samen met Sensire op het gebied van personenalarmering etc.). De verschillende organisaties die deel uitmaken van Espria werken vanuit een gezamenlijke missie en visie, gericht op integrale zorg aan kwetsbare mensen. Daarbij gelden voor alle bedrijfsonderdelen dezelfde uitgangspunten: de focus ligt op welbevinden in plaats van op ziekte en gebrek, op herstel van eigen kracht en op thuis en eigen naasten. De cliënt staat centraal en heeft samen met de professional de regie op zorg.
Aan Espria is ook een onafhankelijke Ledenvereniging verbonden waar meer dan 300.000 huishoudens lid van zijn. De Ledenvereniging biedt diensten die niet vanuit de formele zorg worden aangeboden en stelt zich verder tot doel lokale sociale samenhang te bevorderen.
 
Met ‘beter door samen’ als uitgangspunt werken de zorgorganisaties actief samen op belangrijke thema’s zoals:
-         het borgen en steeds merkbaar verbeteren van kwalitatieve en veilige zorg;
-         digitalisering ten dienste van de zorg;
-         innovatie en aansluiting op de steeds veranderende vraag;
-         vitale medewerkers, leiderschap en goed werkgeverschap;
-         verantwoord ondernemen op een gezonde duurzame financiële basis.
 
Espria heeft naast de groepsmaatschappijen ook ondersteunende bedrijfsonderdelen zoals het Shared Service Center en het Bestuurscentrum. De centrale Espria organisatie schept de voorwaarden waaronder de organisaties, maar vooral de individuele professionals, optimaal kunnen presteren. Hierdoor kunnen zij zaken goedkoper maar vooral ook beter organiseren.

Governance
De Raad van Bestuur van Espria is driehoofdig en bestaat uit een voorzitter en twee leden.
Alle groepsmaatschappijen kennen een duale directie (zorg en bedrijfsvoering). Zowel de directeuren van de groepsmaatschappijen als de Raad van Bestuur hebben zitting in de Groepsraad waar het strategische concernbeleid wordt voorbereid. Binnen de kaders van het concernbeleid zijn de directies van de groepsmaatschappijen integraal verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de eigen groepsmaatschappij. De samenwerking tussen Raad van Bestuur en de directies van de groepsmaatschappijen is goed, met soms gezonde spanning bij de vraag ‘wat is collectief en wat is individueel’.
Espria kent een Centrale Ondernemingsraad, een Centrale Cliëntenraad en een Verpleegkundige Adviesraad. De onderscheiden groepsmaatschappijen hebben elk een eigen ondernemings- en cliëntenraad. De relaties met de medezeggenschapsorganen zijn zeer goed.
Een zevenhoofdige Raad van Commissarissen houdt toezicht op het bestuur conform de uitgangspunten van de Governancecode Zorg.
 
Voor meer informatie over de organisatie zie: www.espria.nl.
 
Strategie
De meerjarenstrategie wordt ontwikkeld langs drie lijnen en veelal vanuit een programma. De cliëntstrategie wordt doorontwikkeld onder de noemer Merkbaar Beter en ziet op verdere invulling van waarde gedreven zorg. Onder de noemer Mens & Arbeid wordt ingezet op werkgeverschap dat zich richt op duurzaam vitale medewerkers. Op de lijn van de zorgtechnologie tenslotte worden ontwikkelingen op het domein van e-health geïntensiveerd.
 
De belangrijke strategische thema’s (zoals kwaliteit, financiën & risk, mens & arbeid, vastgoed en groepscommunicatie) worden opgepakt vanuit ‘experttafels’, deels met vaste bezetting en deels met een wisselende samenstelling. Deze besturingsstructuur is ontstaan vanuit de ambitie om Espria zo te organiseren dat sprake is van maximale medewerkersparticipatie.
 
Opdracht voor de komende jaren: beter door samen
De zorg is zoals bekend sterk aan verandering onderhevig en de ontwikkelingen gaan bijzonder snel. Er staat een ingrijpende transitie van het zorgstelsel op stapel de komende jaren. Als grote zorgorganisatie en systeemspeler wil Espria een impactmaker en zorgvernieuwer zijn die een betekenisvolle bijdrage levert aan een duurzaam zorgstelsel. Espria heeft een verantwoordelijkheid en voorbeeldrol: als werkgever, als aanbieder van zorg aan kwetsbare mensen en in kwetsbare gebieden waarin de toegankelijkheid geen gegeven is. Daarnaast vervult Espria een belangrijke regierol in de keten. Espria heeft een voorbeeldpositie als het gaat om het doorbreken van de verzuiling in de zorg en het realiseren van integrale zorg over de domeinen heen. De noodzaak tot fundamentele verandering van de zorg en de rol die Espria hierin te vervullen heeft staat buiten kijf en wordt binnen Espria breed onderkend.
 
Beter door samen
Espria kan en wil een hoge(re) kwaliteit van zorg bereiken door optimale samenwerking binnen het concern, door leren en ontwikkelen en door een uitwisseling van ideeën, best practices en innovaties tussen disciplines en over disciplines heen. Meer nog dan voorheen wil Espria het ‘samen doen’ en investeren in de relatie binnen de Groepsraad en met de directeuren van de groepsmaatschappijen.
Nauwe samenwerking, zowel binnen Espria, alsook met ketenpartners. Samen denken, samenwerken en samen doen om doelen te bereiken en een duurzame toekomst te bereiken. ICT en zorginnovatie speelt daarbij een steeds belangrijker rol.
 
Espria heeft in het jaarplan 2022 vier thema’s benoemd waar zij met onderlinge samenwerking de meeste toegevoegde waarde wil behalen voor haar cliënten en medewerkers:
 
 
Leiderschapsstijl
De uitdagingen die voorliggen vragen om een stijl van besturen die hierbij past en aansluit bij de huidige tijdsgeest. De gewenste bestuursstijl kenmerkt zich door verbindend en uitnodigend te zijn in de interactie met de andere leden van de Groepsraad, c.q. de directies van de groepsmaatschappijen en in de interactie met management van SSC en Bestuurscentrum. Het gaat hierbij om een sterke focus op het behalen van de synergie als groep en op de formulering en concretisering van groepsdoelen. ‘Beter door samen’ en het stellen van groepsdoelen brengt mee dat er meer dan voorheen gezamenlijk, ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid, wordt gewerkt aan het bijdragen aan Espria als geheel. Door de Raad van Bestuur (leading by example) en ook door directeuren van de groepsmaatschappijen. Raad van Bestuur en directeuren zijn gezamenlijk de drijvende kracht bij de realisatie van de Espria-doelen.
 
Daarnaast zal de komende periode aandacht moeten zijn voor de executie van plannen. De meerwaarde van een grote en domeinoverstijgende organisatie als Espria is immers de mogelijkheid tot gezamenlijke uitvoering van plannen en het delen van kennis. Pas in de uitvoering van de plannen wordt de meerwaarde zichtbaar van de breedte van de organisatie. Het gaat hierbij ook om de vormgeving van programma’s, stuurgroepen en experttafels alsmede om de regievoering hierop. Aandacht hiervoor kan leiden tot een verbetering van executiekracht en daadwerkelijke veranderingen.
 
Raad van Bestuur
In 2021 is een governancenotitie opgesteld waarbij een verdeling is gemaakt in taken en verantwoordelijkheden van drie bestuurders. Hierin wordt uitgegaan van een portefeuilleverdeling van CEO, CFRO en COO. In dit model is de voorzitter belast met de coördinatie van het team van de Raad van Bestuur en de aansturing van de organisatie als geheel alsmede met de profilering van Espria in het externe veld; een CFRO is verantwoordelijk voor de financiële bedrijfsvoering en risk en een COO is verantwoordelijk voor de operationele en zorginhoudelijke aansturing.
 
Medio 2022 is deze structuur tegen het licht gehouden met de nieuwe voorzitter, met input van de verschillende stakeholders binnen Espria (RvC (remuneratiecommissie), CCR, COR, Groepsraad, Bestuurscentrum en Raad van Bestuur). In de gesprekken is zowel de inhoudelijke portefeuilleverdeling alsook de stijl van leidinggeven aan de orde geweest. Op basis van de gesprekken is geconcludeerd dat de voorgestelde governancestructuur niet ter discussie staat en dat de Raad van Bestuur uit drie personen (voorzitter en twee leden) bestaat.
 
Vacature
Een van de huidige leden van de Raad van Bestuur heeft aangegeven geen nieuwe termijn te ambiëren. Er is derhalve een vacature voor een nieuw te werven statutair lid van de Raad van Bestuur (COO) dat zich voor langere tijd aan Espria wil en kan verbinden.
 
Aandachtsgebied derde lid Raad van Bestuur
Er bestaat binnen de gehele organisatie breed draagvlak voor een derde lid dat vanuit kennis, ervaring en stijl een belangrijke bijdrage levert om:
  • vanuit een zorgachtergrond en een heldere visie op de toekomst van de zorg voorop te gaan in het anders vormgeven van zorgprocessen. De zorgprocessen zouden zo moeten worden ingericht dat cliënten op een andere, moderne wijze worden ondersteund. Een neveneffect daarvan kan zijn dat er een minder of ander beroep op zorgmedewerkers wordt gedaan;
  • mee te denken over hoe zorgprofessionals te verleiden, op te leiden, en te behouden voor Espria;
  • een belangrijke zorginhoudelijke rol te vervullen in de verbinding naar interne gremia;
  • te sturen en mee te kijken naar de processen en de operatie van Espria als geheel. Heeft wel de focus op zorg maar is als COO ook breder betrokken bij de onderdelen die niet specifiek op zorg gericht zijn.
 
Profiel derde lid Raad van Bestuur
Samen met de voorzitter en het zittende lid Raad van Bestuur vormt het nieuwe lid een complementair team, waarbij iedereen in zijn/haar waarde wordt gelaten en het ook ‘gewoon’ fijn en collegiaal samenwerken is. Gezien de complexiteit van de organisatie is er voorkeur voor een lid met ervaring op eindverantwoordelijk, bestuurlijk niveau. Het lid beschikt over inhoudelijk en persoonlijk gezag en brengt aanvullende expertise en ervaring in. Beperkt zich niet tot het eigen vakgebied maar is nadrukkelijk in staat breed bestuurlijk te denken. Is in staat mede vorm te geven aan de grote transities waar Espria als systeemorganisatie mee te maken krijgt en een voorlopersrol in wil spelen. Heeft een visie op de toekomst van de zorg en zicht op innovaties, weet wat er speelt in de zorg en is een toekomstgericht bestuurder, die zowel intern als extern informatie ophaalt en de ontwikkelingen in de zorg goed volgt.
 
Het nieuwe lid gelooft in het besturingsmodel van Espria, waarbij de groepsmaatschappijen een zelfstandige en vrij autonome positie innemen en onderschrijft de koers die Espria heeft uitgezet naar meer ‘samen’. Onderschrijft de gewenste bestuursstijl en is in staat hier vorm aan te geven. Het lid luistert goed naar wat er leeft en mogelijk is en heeft een sterke focus op de formulering en concretisering van groepsdoelen. Het lid heeft lef; is een ‘omdenker’ en inspirator, verbindend, uitnodigend en uitdagend. Beschikt over academisch werk en denkniveau.
 
Het lid heeft:
  • visie op en ervaring met ontwikkelingen in de zorg en zorginnovatie;
  • ervaring danwel zicht op domeinoverstijgende zorgtransities en wonen en zorg;
  • bij voorkeur een zorgachtergrond maar in ieder geval zeer ruime bekendheid met de zorg;
  • bij voorkeur ervaring in een Raad van Bestuur;
  • ervaring met verandermanagement en beschikt over executiekracht.
 
Belangrijk is natuurlijk dat de nieuwe bestuurder een passende achtergrond en ervaring meebrengt. Maar minstens zo belangrijk is dat de nieuwe bestuurder als persoon aansluit bij de gewenste veranderingen en hier ook een zichtbaar en natuurlijk boegbeeld van kan zijn. We zoeken een moderne leider, die overtuigd is van de kracht van het ‘samen doen’. Hij of zij is als persoon verbindend, open, luistert echt naar mensen en staat open voor feedback. Het nieuwe lid kan goed reflecteren, ook op het eigen handelen, en kan relativeren.
 
Arbeidsvoorwaarden
De inschaling is conform WNT klasse 5.
 
Procedure
Espria laat zich in deze procedure bijstaan door Dorothea van Rijnen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan vdk@vanderkruijs.com
Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Dorothea van Rijnen op 020-7267270.
 
Planning
De planning zal erop zijn gericht een indiensttreding per 1 februari 2023 mogelijk te maken.
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer