Esprit scholen

voorzitter college van bestuur

Organisatie
Esprit scholen is een omvangrijke, grootstedelijke stichting voor primair en voortgezet onderwijs. De stichting verzorgt openbaar onderwijs en valt in de denominatie onder Algemeen Bijzonder. De 14 scholen bieden tezamen een gevarieerd onderwijsaanbod van primair en voortgezet onderwijs, van praktijkonderwijs tot en met gymnasium, met internationaal onderwijs en tweetalig havo en vwo. Elke school heeft een eigen onderwijsprofiel en -cultuur op locaties in verschillende stadsdelen van Amsterdam en net daarbuiten. Esprit scholen is een opleidings-school en draagt zodoende bij aan opleiding, onderzoek en professionalisering van toekomstige en huidige leraren. Met ruim 1000 (circa 850 fte) medewerkers wordt aan meer dan 8500 leerlingen onderwijs gegeven. Esprit scholen staat bekend als dynamisch, innovatief, decentraal gestuurd, met focus op de leerlingen en onderwijskwaliteit. De organisatie is financieel stabiel. Het jaarlijkse budget bedraagt circa 90M.
Visie, ambitie en strategische koers
Esprit scholen is een belangrijke onderwijsspeler in Amsterdam en beschouwt het als haar opdracht om hoogwaardig onderwijs te bieden in een optimale leeromgeving en zo jonge mensen voor te bereiden op het vervolgonderwijs en een volwaardige deelname aan de samenleving. In het onderwijsmanifest 2018 – 2022 wordt duidelijk wat het profiel van Esprit scholen is en wat de ambities zijn. Leerlingen grenzenloos laten leren is het motto. Met het divers onderwijsaanbod wil de stichting zo optimaal mogelijk aansluiten op de huidige vraag naar onderwijs in de wereldstad Amsterdam, waar diversiteit in al haar uitingen een gegeven is.
 
Het onderwijsmanifest geeft richting en focus en verbindt de scholen. Het vormt de basis voor de individuele schoolplannen met eigen kwaliteiten en ontwikkelvermogen. In het onderwijsmanifest staan de zeven ambities van Esprit scholen:
 • De beste leerplek voor leerlingen bieden;
 • Soepel doorstromen;
 • Continu innoveren;
 • Wereldburgers ontwikkelen;
 • Een leven lang leren;
 • Duurzaam zijn;
 • In het hart van – en met hart voor – de samenleving.
 
De scholen hebben een grote mate van zelfstandigheid. Afspraken over welke beslissingen op welk niveau kunnen worden genomen zijn vastgelegd in het managementstatuut. Naast de autonomie van de scholen kiest Esprit scholen ook nadrukkelijk voor verbinding onderling: kleinschaligheid in een groter verband. Dat maakt de organisatie stabiel en sterk en biedt ruimte voor innovatie.
 
Structuur en besturingsfilosofie
Esprit scholen heeft de rechtspersoon van een stichting. Het college van bestuur (CvB) bestuurt de stichting en oefent het bevoegd gezag uit over de scholen van de stichting. Het CvB bestaat uit een voorzitter en een lid en vormt een collegiaal bestuur. Het CvB is verantwoordelijk voor school-overstijgende aangelegenheden en de vaststelling van de kaders van het onderwijs-, personeels-, financieel- en huisvestingsbeleid. In het managementoverleg voeren CvB en directeuren van de scholen overleg over het door de stichting te voeren beleid en de door het CvB vastgestelde kaders ter uitvoering van het beleid, evenals over de algemene gang van zaken binnen de stichting. Het managementoverleg heeft een adviesfunctie richting het CvB.
 
Iedere directeur is integraal verantwoordelijk voor zijn/haar school en levert op verzoek van het bestuur een substantiële bijdrage aan de strategische beleidsontwikkeling van de stichting als geheel. Er wordt gewerkt met inhoudelijke strategische portefeuilles voor de directeuren en jaarlijkse managementovereenkomsten.
 
Bij Esprit scholen worden alle baten direct aan de scholen toebedeeld. Het CvB stelt het resultaat per school binnen de gestelde kaders vast. De kosten van het Centraal Bureau en het CvB worden volledig doorbelast aan de scholen (6%) en de scholen maken met elkaar de begroting sluitend. Op deze manier kunnen groei, krimp en tegenslagen opgevangen worden en is er Esprit breed ruimte voor innovatie.
 
Vanuit zijn besturingsfilosofie geeft het CvB veel autonomie aan de scholen. Elke schooldirecteur is integraal verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit op zijn/haar school en elke school heeft daarmee de nodige vrijheid om het onderwijs vanuit de strategische koers en binnen de vastgestelde kaders in te richten. Als ontwikkelingen stagneren en/of de onderwijskwaliteit achterblijft, dan informeert de school het CvB daarover. Het CvB gaat daarbij uit van het vertrouwen dat het heeft in de scholen, maar wil niet verrast worden door de informatie uit zijn stelsel van kwaliteitszorg. Op grond van deze informatie en die van de school stelt het CvB vast of er verbetermaatregelen nodig zijn. Zo nodig treft het deze verbetermaatregelen en monitort de uitvoering en resultaten ervan.  
 
Ter ondersteuning van de scholen is er een Centraal Bureau (ongeveer 22 fte) waar functionele diensten zijn ingericht op het gebied van HRM, Financiën, Informatiemanagement, Facilitaire zaken & Vastgoed en Gebouwbeheer, Centrale Leerlingenadministratie. Het CvB stuurt het Centraal Bureau aan. Een deel van de ondersteunende diensten is eveneens decentraal belegd, deze medewerkers vallen hiërarchisch onder de betreffende school. Tot de staf van het CvB zelf behoren het bestuurssecretariaat, de afdeling Control en de juridisch adviseur.
 
Elke Esprit school heeft een medezeggenschapsraad. Daarnaast heeft Esprit scholen twee gemeenschappelijke medezeggenschapsraden (GMR). Eén voor PO en één voor VO en deze bestaat uit medewerkers, ouders en leerlingen. Het CvB en GMR hechten veel waarde aan goede medezeggenschap en dit wordt momenteel ook zo ervaren en vormgegeven.
 
De raad van toezicht (RvT) houdt toezicht op het realiseren van de doelen, het beleid en de algemene gang van zaken binnen Esprit scholen en geeft gevraagd en ongevraagd advies. De RvT beoordeelt vanuit de werkgeversrol ook het functioneren van het CvB. De RvT bestaat uit zes leden en binnen de raad zijn drie commissies actief te weten de auditcommissie, commissie kwaliteit, onderwijs en governance en de remuneratiecommissie.
 
Meer informatie over Esprit scholen is te vinden op: Espritscholen.nl. Hier vindt u ook het Onderwijsmanifest 2018 – 2022, het profiel van de verschillende scholen en de jaarverslagen.
 
Bestuurlijke opgaven
Er is veel in gang gezet in de afgelopen jaren onder andere op het gebied van onderwijs-inhoudelijke initiatieven zoals ALASCA, DENISE, Spring High en het International Baccalaureate Diploma Program (IB) op de internationale school (AICS). Deze initiatieven moeten worden doorontwikkeld en bestendigd binnen de stichting. Daarnaast wil Esprit scholen blijven investeren in nieuwe kansen zoals bijvoorbeeld het samen met andere schoolbesturen verder vormgeven van eigentijds en innovatief Techniekonderwijs in Amsterdam.
 
Het aantal leerlingen op stichtingniveau blijft groeien, zowel binnen het primair als voortgezet onderwijs. Deze groei komt met name voor rekening van de nieuwe onderwijsinitiatieven en het internationale onderwijs. Binnen het vmbo is een daling merkbaar wat aandacht vraagt voor de inrichting en positionering van met name de scholen in West. Het goed “managen” van zowel de groei als de krimp en het duurzaam verbinden van de scholen binnen Esprit scholen is een van de bestuurlijke opgaven.
 
Als gevolg van Corona is extra aandacht voor alle leerlingen van groot belang, met name moet worden voorkomen dat kwetsbare kinderen achterstanden oplopen. Extra inhaalprogramma’s zijn nodig om de achterstanden weg te werken en goed zicht te houden op deze specifieke populatie leerlingen.
 
Een belangrijke opgave is de onderwijskwaliteit op alle scholen goed aan te laten sluiten op de ambities uit het onderwijsmanifest.
 
Esprit scholen onderschrijft het belang van duurzaamheid en vertaalt dit door naar het onderwijs, de organisatie en de schoolgebouwen. Esprit scholen heeft een aantal nieuwbouw- en renovatieprojecten waarin dit wordt toegepast. AICS gaat naar twee nieuwe locaties, zo ook ALASCA en De Verwondering. De geplande Techniekschool wordt op een nieuwe locatie gebouwd en een aantal andere scholen wordt gerenoveerd.
 
Goed werkgeverschap is een belangrijke opgave voor Esprit scholen. De hoofdthema’s van de komende jaren voor HR zijn professionalisering, duurzame inzetbaarheid en leiderschaps-ontwikkeling. De opleidingsschool blijft een belangrijk wervingsinstrument. Esprit scholen is bestuurlijk zeer actief betrokken bij de Amsterdamse Taskforce Lerarentekort. Met de gemeente Amsterdam, schoolbesturen en lerarenopleidingen worden diverse oplossingen gezocht voor de tekorten.
 
Het huidige onderwijsmanifest loopt tot en met 2022. In 2022 zal het CvB samen met de schooldirecteuren een nieuw manifest opstellen.
 
Het Centraal Bureau heeft vier afdelingen (P&O, Financiën & Salarisadministratie, P&C, Facilitiair Bureau) waarvan de afdelingshoofden rechtstreeks rapporteren aan het CvB. De informatie-voorziening is op orde, het optimaliseren van processen heeft nog aandacht nodig naast het verder bouwen aan een solide Centraal Bureau.  
 
Functie voorzitter college van bestuur
Het CvB bestaat uit een voorzitter en een lid die opereren als collegiaal bestuur. Het CvB is vanuit de eenheid van bestuur integraal verantwoordelijk voor de besturing van de stichting en het bereiken van de gestelde doelen, het initiëren en ontwikkelen van het strategisch beleid en de positionering en profilering van Esprit Scholen. De voorzitter van het CvB is bestuurlijk verantwoordelijk voor financiën, vastgoed, internationalisering en communicatie & pr. Het lid is bestuurlijk verantwoordelijk voor HRM (professionaliseren en opleiden), kwaliteitsbeleid en Informatiemanagement. Tezamen zijn de voorzitter en het lid verantwoordelijk voor onderwijs en innovatie, de aansturing van de scholen is onderling verdeeld. In de toekomst kan de portefeuilleverdeling mogelijkerwijs worden aangepast.
 
De RvT streeft naar een complementair en collegiaal CvB met een goede teamspirit. Hierbij hebben de voorzitter en het lid onderling een goede dynamiek, vullen elkaar aan en versterken elkaar. Tezamen met het lid behartigt de voorzitter de belangen van de stichting, (aangesloten) onderwijsinstellingen, leerlingen en opvoeders, overige stakeholders, belanghebbenden en samenleving. De voorzitter is primair het gezicht van de organisatie in het contact naar de gemeente, het rijk, de onderwijsinspectie en de (onderwijs)partners in stad en regio.
 
Profiel voorzitter college van bestuur
Esprit scholen zoekt
 • een allround, ervaren bestuurder met hart voor primair en voortgezet onderwijs die goed past bij de gekozen besturingsfilosofie van de stichting;
 • een bestuurder met een brede maatschappelijke oriëntatie die aansluit bij de complexiteit en diversiteit van de stad Amsterdam;
 • een bestuurder met voldoende bestuurlijke kennis van en ervaring met aansturing van de bedrijfsvoeringsportefeuille waaronder financiën en huisvesting/vastgoed;
 • een bestuurder die de Engelse taal goed beheerst en beschikt over een internationale mindset;
 • een bestuurlijk gezagvol sparringpartner die zich op natuurlijke, soepele wijze beweegt in een complex krachtenveld met politiek bestuurlijke stakeholders;
 • een bestuurder met visie op ontwikkelingen, kansen en mogelijkheden om de zeer diverse populatie aan leerlingen maximaal voor te bereiden op hun kansen voor de toekomst.
 
De ideale kandidaat
 • sluit goed aan bij de innovatieve onderwijscultuur van de Esprit scholen;
 • stelt de leerling centraal bij het uitzetten van de koers;
 • denkt in scenario’s en opereert vanuit een strategische overview;
 • is samenwerkingsgericht en initieert bestuurlijke samenwerking in de stad;
 • heeft een faciliterende en inspirerende stijl van leidinggeven;
 • communiceert helder, soepel en constructief, staat open voor zelfreflectie;
 • toont waar nodig daadkracht, scherpte en zakelijkheid zonder de verbinding te verliezen;
 • heeft gerichte aandacht voor checks and balances in de ondersteunende processen;
 • doorziet de kansen van onderwijsdigitalisering;
 • gelooft in de kracht van diversiteit en het belang van kansengelijkheid en kan de betekenis daarvan voor het onderwijs doorgronden;
 • beschikt over een gezonde dosis humor en relativeringsvermogen.
 
Esprit scholen is op zoek naar een qua leeftijd, gender en cultuur divers samengesteld college van bestuur, in het selectietraject zal hiermee rekening worden gehouden.
 
 
Arbeidsvoorwaarden
De RvT volgt bij de aanstelling van de voorzitter CvB de CAO bestuurders VO 2020/2021  waarbij inschaling zal plaatsvinden in categorie B4.
 
De procedure
Esprit scholen laat zich in deze procedure bijstaan door Eugenie van Leusen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door voor 4 maart een motivatiebrief (inclusief actueel cv) te sturen aan vdk@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Eugenie van Leusen op 020-7267272. U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met Vanderkruijs indien u deze bevestiging niet ontvangt.
 
Planning
Kandidaten wordt gevraagd rekening te houden met gespreksrondes in maart. Concrete data volgen zo snel mogelijk.
 
 
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer