Gemeente Amsterdam

programmadirecteur Nieuw West

Nieuw-West is een prachtig gebied in Amsterdam dat ook de nodige uitdagingen kent. Dagelijks zetten bewoners, scholen, ondernemers, gemeente en vele andere organisaties zich in om het stadsdeel nog mooier te maken. De afgelopen maanden is fors geïnvesteerd om in een brede coalitie te ontdekken wat hierbij nodig is. Daarbij is geconstateerd en gedefinieerd dat de opgave fors is. Zo groeien kinderen in Nieuw-West bijvoorbeeld veel vaker dan gemiddeld op in een thuis waar stress is door schulden, werkeloosheid, huiselijk geweld, of criminaliteit. Daardoor starten zij hun levens vaak met taal- en/of ontwikkelingsachterstanden. Op jonge leeftijd krijgen zij ook vaker dan gemiddeld te maken met institutioneel racisme. Deze kinderen nieuwe kansen geven verdient de allergrootste prioriteit.
Nergens in de stad is het verschil tussen de beleving van veiligheid en de harde criminaliteitscijfers zo groot als in Nieuw-West. In sommige buurten in Nieuw-West ligt polarisatie op de loer. Groepen met verschillende levensovertuigingen en leefstijlen wonen en leven naast elkaar maar niet met elkaar. Het wantrouwen in en veroordelen van elkaar en richting de overheid is groot en het percentage eenzame bewoners is hoog.
 
Werkgevers, onderwijsinstellingen, zorgorganisaties, woningcorporaties, politie, Openbaar Ministerie, het Rijk en gemeente hebben een Alliantie opgericht die een duurzame aanpak van de maatschappelijke opgaven in Nieuw-West voorbereiden. Een aanpak die kan landen tot een Masterplan dat een termijn van 20 jaar kent. Het voorbereide werk wil de Alliantie graag overdragen aan een programmadirecteur Nieuw-West die zich voor langere tijd aan de inhoud, aansturing en uitvoering van het Masterplan committeert.
 
Organisatie
De hiërarchisch leidinggevende van de programmadirecteur is de Stedelijk Directeur Gebiedsgericht werken en Stadsbeheer van de gemeente Amsterdam. Het bestuurlijk opdrachtgeverschap wordt vervuld door een bestuurlijk team van leden van het College van Burgemeester en Wethouders aangevuld met partners uit de Alliantie. De Alliantie is in ontwikkeling.
 
Functie
De programmadirecteur geeft leiding aan het samenwerkingsproces van alle betrokken professionals, waaronder ook de gemeente. Samen met de stadsdeelvoorzitter en de burgemeester is de programmadirecteur het eerste gezicht van het Masterplan Nieuw-West. De programmadirecteur prioriteert, organiseert, inspireert, adviseert en verbindt elke denkbare netwerkpartner aan het leveren van bijdragen aan de opgaven. De programmadirecteur bouwt een programmaorganisatie op, waaraan na uiterlijk 3 jaar de uitvoering van het aansturen van het Masterplan aan de (nog) beter samenwerkende organisaties kan worden overgedragen.
 
Profiel
Van de directeuren in de gemeente Amsterdam wordt verwacht dat zij breed inzetbaar zijn binnen de organisatie en leiding kunnen geven aan een data gedreven, toekomstgerichte organisatie. De gemeente streeft naar inclusief leiderschap met een management dat het goede voorbeeld geeft en zorgt voor een veilige, integere en inclusieve werkcultuur. Voor deze specifieke functie is het van belang dat de programmadirecteur:
 • Kennis heeft van de stad;
 • Het vertrouwen van inwoners heeft of kan krijgen omdat hij/zij de identiteit van het stadsdeel kan vertegenwoordigen;
 • In staat is om in samenwerking met binnengemeentelijke partners als Alliantiepartners tot voorstellen te komen die leiden tot meer kwaliteit van de publieke dienstverlening, omdat interventies in de uitvoering gericht zijn op inhoudelijke doorbraken op domeinen van onderwijs, werkgelegenheid, armoede, zorg, wonen en veiligheid mogelijk te maken.
 • Ervaren is en gezien wordt als onafhankelijk, verbindend, autonoom, daadkrachtig en met natuurlijk gezag zodat bewoners zich herkennen en stakeholders aangesproken kunnen worden op resultaten en uitvoering;
 • Actief lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen, veranderingen, knelpunten en kansen volgt zodat de programmadirecteur op innovatieve wijze kansen weet te benutten en nieuwe oplossingsrichtingen weet te wijzen;
 • Duurzame relaties bouwt en onderhoudt, en samenwerkt;
 • Binnen het Masterplan allerlei lopende programma’s van alle partners integraal verbindt;
 • De sturing en governance van het Masterplanproces kan ontwerpen, inrichten en managen;
 • Een sparringpartner is voor alle betrokkenen op strategisch en tactisch niveau.
Competenties
Samenwerken/verbinden
 • Maakt zowel intern als extern makkelijk verbinding en weet de blik van de inwoner en bewoner te vertalen naar concrete resultaten. Spreekt de taal van alle belanghebbenden.
Strategisch denken/analyseren
 • Beschikt over een strategisch denkvermogen, kan effectief en onafhankelijk acteren op de verschillende niveaus en verbinding leggen tussen strategie en de dagelijkse praktijk. Kan omdenken en uitdagingen vanuit nieuwe invalshoeken benaderen.
Resultaatgericht
 • Kan daadkrachtig sturen op resultaten, is besluitvaardig, en weet te prioriteren.
Leidinggeven in een netwerkstructuur
 • Is een inclusief en benaderbaar leider, geeft ruimte en richting aan professionals en vertrouwt op kennis en kunde van medewerkers.
Functievereisten
 • Intrinsieke motivatie en inspiratie; de passie en wil om de leefbaarheid en veiligheid voor met name de jeugd in Nieuw-West duurzaam en structureel te verbeteren.
 • Kennis over en gevoel voor de dynamiek in Nieuw-West en haar diverse gemeenschappen (etnisch-culturele, religieuze en lhbtq+).
 • Kennis van en ervaring met continue (kort-cyclisch) leren en verbeteren: aantoonbare ervaring en affiniteit met het verbeterend implementeren, en initiëren van veranderingsprocessen ten gunste van het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.
 • In staat om in een complexe omgeving met tegenkrachten te werken, prioriteiten kan stellen, en keuzes kan maken, vanuit een overkoepelende visie en gedeeld eigenaarschap zonder de integraliteit en het resultaat uit het oog te verliezen.
 • Recente (programma)managementervaring in een vergelijkbare verantwoordelijke functie bij een organisatie van vergelijkbare complexiteit in het publieke domein.
We hebben diversiteit hoog in het vaandel staan en geloven dat betere prestaties ontstaan door aandacht voor zichtbare en onzichtbare verschillen.  Dit geldt ook voor het leiderschap binnen de Gemeente Amsterdam. Er wordt gestreefd naar een diverse samenstelling van het (top)management.
De gemeente heeft een voorkeursbeleid vanaf schaal 15. Voor directie en hogere managementfuncties betekent dit dat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uitgaat naar kandidaten met een cultureel diverse achtergrond. De vacatures staan open voor iedereen, tenzij in de tekst iets anders staat.
  
Arbeidsvoorwaarden
De aanstelling van de Programmadirecteur Nieuw-West geschiedt volgens het beleid van de gemeente Amsterdam voor directeuren. De functie is ingeschaald in salarisgroep 16 van de cao-gemeenten.
 
Procedure
De gemeente Amsterdam laat zich in deze procedure bijstaan door Eric Robles en Ila Kasem van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan vdk@vanderkruijs.com
Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Eric Robles of Mariella Engels op 020-7267270.
 
U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met Vanderkruijs indien u deze bevestiging niet ontvangt.
 
Planning
Gesprekken met de selectiecommissie en adviescommissie staan gepland voor de tweede helft van januari. Concrete data volgen nog.
 
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer