Gemeente Den Haag

alliantiedirecteur zuidwest

Op 8 juli 2021 hebben meer dan honderd betrokken partijen het Verbond van Zuidwest getekend. De ondertekenaars, waaronder bewoners, ondernemers, professionele partijen, het Rijk en de gemeente, beloven de komende twintig jaar zich samen in te zetten opdat bewoners van Zuidwest zich net zo gezond voelen, een net zo goede schoolloopbaan doorlopen, zich net zo veilig, thuis, met elkaar verbonden voelen, waar mogelijk deelnemen aan de arbeidsmarkt en in ieder geval bestaanszekerheid kennen en schulden-zorgenvrij zijn, en evengoed wonen als een gemiddelde Hagenaar. Daarvoor is een meerjarige grootscheepse aanpak nodig. Nieuwbouw en renovatie en een andere stedenbouwkundige opzet kunnen niet alleen zorgen voor de ommekeer. En de gemeente kan het ook niet alleen. We kunnen gelukkig gebruik maken van de energie van talloze bewoners die zich willen inzetten voor een betere toekomst voor Zuidwest. We hebben allianties gesmeed met het bedrijfsleven, de corporaties, het onderwijs, de zorgsector en andere betrokkenen die meedenken over de plannen voor Zuidwest. Actieve bewoners, ondernemers en verenigingen – en daar zijn er velen van – kunnen ook een steentje bijdragen. Ze brengen hun ideeën in en zullen betrokken zijn bij de uitvoering. Wij vinden het cruciaal dat Zuidwest zélf mede de toekomst van Zuidwest bepaalt. En dat de plannen daadwerkelijk worden uitgevoerd. Zo brengen we perspectief terug in de wijken en in het leven van mensen.

Zes allianties op het gebied van veiligheid, sociale samenhang, werk, wonen, onderwijs en gezondheid hebben een ambitieus programma geformuleerd om de komende 20 jaar het verschil te maken voor de bewoners van Zuidwest. De Allianties vormen gezamenlijk de Alliantieraad onder voorzitterschap van de burgemeester van Den Haag. De Alliantieraad stuurt op het behalen van de gestelde doelen.

In opdracht van de Alliantieraad stuurt het programmabureau Brede Aanpak Zuidwest op het realiseren van doelen, op het voor het halen van de geformuleerde doelen en continu in gesprek met de uitvoerende organisaties en samenwerkingen over de voortgang, contracteert en committeert partners op hun bijdrage aan de doelstellingen en bewaakt dat bewoners en ondernemers worden betrokken bij planontwikkeling en uitvoering.

De functie
Voor dit programma zoekt de Alliantieraad Zuidwest een Alliantiedirecteur. De Alliantiedirecteur organiseert het samenwerkingsproces tussen bewoners, ondernemers, verenigingen en de betrokken professionals, waaronder ook de gemeente. Samen met de burgemeester is de Alliantiedirecteur het eerste gezicht van het Brede Programma Zuidwest. De Alliantiedirecteur activeert, prioriteert, organiseert, inspireert, adviseert en verbindt elke denkbare netwerkpartner aan het leveren van bijdragen aan de opgaven. De Alliantiedirecteur bouwt hiertoe een effectieve programmaorganisatie, die in nauwe verbinding staat met de community in Zuidwest en alle partners in de Alliantie. De Alliantieraad is opdrachtgever voor de Alliantiedirecteur. De Alliantiedirecteur komt in dienst bij de gemeente Den Haag.

Op dit moment bestaat er een Alliantieraad, een Raad van Advies, zes Allianties, een gemeentelijk programmateam en een gemeentelijk programmabureau met een projectleider, projectmedewerker en communicatiemedewerker onder leiding van een kwartiermaker.

Het profiel

De Alliantiedirecteur:

 • Heeft bij voorkeur een persoonlijke binding met de opgaven in Zuidwest, kent de mensen die er wonen en werken, kan zich verplaatsen in hun wereld en weet zich met hen te verbinden.
 • Is intrinsiek gemotiveerd, heeft de passie en wil om de leefbaarheid en veiligheid voor met name de jeugd in Zuidwest duurzaam en structureel te verbeteren. Beschikt over actuele kennis over Zuidwest en haar diverse gemeenschappen.
 • Is in staat om in een complexe omgeving met krachten en tegenkrachten te werken, prioriteiten te stellen en keuzes te maken, vanuit een overkoepelende visie en gedeeld eigenaarschap zonder de integraliteit en het resultaat uit het oog te verliezen.
 • Heeft kennis van en ervaring met continu (kort-cyclisch) leren en verbeteren: aantoonbare ervaring en affiniteit met het verbeterend implementeren, en initiëren van veranderingsprocessen ten gunste van het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.
 • Heeft recente (programma)managementervaring in een vergelijkbare verantwoordelijke functie bij een organisatie van vergelijkbare complexiteit in het publieke domein.
 • Is zorgvuldig en betrouwbaar en weet met zijn optreden het vertrouwen van bewoners en andere stakeholders te verkrijgen.
 • Wordt gezien als inclusief, onafhankelijk, verbindend, autonoom en daadkrachtig. Is een boegbeeld die met natuurlijk gezag stakeholders kan aanspreken op resultaten en uitvoering.
 • Is in staat om de samenwerking van gemeentelijke organisatieonderdelen en partners te stimuleren om zo tot voorstellen te komen die leiden tot doorbraken op het gebied van onderwijs, werk, wonen, veiligheid, gezondheid en participatie.
 • Is bekend met landelijke ontwikkelingen op de verschillende werkgebieden om zo op innovatieve wijze kansen te benutten en nieuwe oplossingsrichtingen weet te bedenken.
 • Bouwt met bewoners, bestuurders, ondernemers, betrokken organisaties en de overheid relaties op, op samenwerking én resultaat.
 • Verbindt binnen de brede aanpak allerlei lopende programma’s van partners ;
 • Kan een effectieve sturing en governance van het planproces ontwerpen, inrichten en laten werken.
 • Is een sparringpartner is voor alle betrokkenen op strategisch en tactisch niveau.


Competenties

Samenwerken/verbinden: Maakt zowel intern als extern makkelijk verbinding en weet de blik van de inwoner en bewoner te vertalen naar concrete interventies. Spreekt de taal van alle belanghebbenden.

Strategisch denken/analyseren: Beschikt over een strategisch denkvermogen, kan effectief en onafhankelijk acteren op de verschillende niveaus en verbinding leggen tussen strategie en de dagelijkse praktijk. Kan omdenken en uitdagingen vanuit nieuwe invalshoeken benaderen.

Resultaatgericht: Kan daadkrachtig sturen op resultaten, is besluitvaardig, en weet te prioriteren.

Leidinggeven in een netwerkstructuur: Is een inclusief en benaderbaar leider, geeft ruimte en richting aan professionals en vertrouwt op kennis en kunde van medewerkers.

Remuneratie
Voor deze functie is een honorering mogelijk tot maximaal schaal 16 (8758,- euro bruto per maand). Het dienstverband start met een jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband voor onbepaalde tijd. Voor directiefuncties binnen de top van de gemeente Den Haag hanteren we een benoemingstermijn van 5 jaar met de mogelijkheid tot verlenging. De Alliantiedirecteur Zuidwest ressorteert onder de Algemeen Directeur Dienst Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente Den Haag. Een assessment kan onderdeel zijn van de procedure.

Procedure
Gemeente Den Haag laat zich in deze procedure bijstaan door Michèle Polspoel van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan vdk@vanderkruijs.com.
Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Michèle Polspoel op 020-7267270.
 
U ontvangt binnen één werkweek een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met Vanderkruijs indien u deze bevestiging niet ontvangt.
 
Planning
Belangstellenden dienen rekening te houden met de volgende data:

 • Eerste ronde gesprekken bij opdrachtgever in de week van 19 september
 • Tweede ronde gesprekken in de week van 19 september.

 

DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer