GGD Amsterdam

Afdelingsmanager Infectieziekten en Toezicht

De GGD Amsterdam is de grootste en oudste Geneeskundige en Gezondheidsdienst van Nederland en heeft een breed scala aan werkzaamheden op het terrein van de volksgezondheid. De GGD wil gezondheidsachterstanden verkleinen, zelfredzaamheid bevorderen en participatie verbeteren. De GGD zet daarbij nadrukkelijk in op preventie. Naast haar functie binnen het werkgebied van de gemeente Amsterdam heeft de GGD ook een regionale functie.
GGD Amsterdam staat middenin de samenleving en heeft in haar werk te maken met grootstedelijke problematiek. GGD Amsterdam heeft oog voor ongelijkheid in de stad. Door ongelijk te investeren wordt gezorgd voor eerlijke kansen voor iedereen met extra aandacht voor de meest kwetsbaren en in de wijken waar het het hardst nodig is. Van jong tot oud, van preventie tot genezing en van beleid tot uitvoering.

GGD Amsterdam is gezichtsbepalend in de publieke gezondheidszorg in Nederland door de kwaliteit van uitvoering en de (interdisciplinaire) samenwerking met allerlei partijen. GGD Amsterdam bezit een grote traditie in het uitvoeren van effectief bewezen aanpakken en activiteiten inclusief het onderzoek daarnaar. Daarmee levert zij een bijdrage aan de praktijk, het beleid en de wetenschap in Nederland en ver daarbuiten.

GGD Amsterdam is een lerende organisatie en stimuleert persoonlijke ontwikkeling en ondernemerschap. De GGD kent veel hoogopgeleide professionals die taakvolwassen zijn en betrokken op de inhoud.
 
De maatschappelijke opgave van de GGD
De GGD werkt op het grensvlak van de driehoek gezondheidszorg, sociaal domein en veiligheid. Technologische en sociaaleconomische ontwikkelingen maken dat de publieke gezondheidszorg steeds meer in samenhang gezien wordt met de ruimtelijke sector, het leefmilieu, welzijn en armoede. Opdracht van de GGD is om in te spelen op actuele ontwikkelingen in deze domeinen, met als doel de gezondheid van Amsterdammers en de inwoners van Amstelland te verbeteren.
 
GGD Amsterdam werkt als netwerkpartner en verbinder op vele maatschappelijke vraagstukken. Zij werkt met regionale partners in complexe samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld de verschillende coalities van Amsterdam Vitaal en Gezond, op het gebied van mentale gezondheid en de acute zorg. Ook werkt GGD Amsterdam samen met geheel andere stedelijke partners rondom opgaven als Veilig Thuis of bestaanszekerheid. Ook landelijk wordt veel samengewerkt met kennis- en onderzoekspartners en met andere GGD-en, bijvoorbeeld op het vlak van Infectieziektenbestrijding en Medische Milieukunde. Door middel van educatie en onderzoek draagt de GGD bij aan de ontwikkeling van de thema’s en de samenwerking met opleidings- en kennispartners.

Om maatschappelijke resultaten te kunnen realiseren is het van belang dat GGD Amsterdam haar stevige positionering in het veld van de publieke gezondheidszorg zowel regionaal als landelijk behoudt en waar mogelijk nog verder uitbouwt.
 
De organisatie GGD Amsterdam
De organisatie (ongeveer 1500 medewerkers) staat onder leiding van een directie bestaande uit een algemeen directeur en een adjunct-directeur. Gezamenlijk sturen zij acht inhoudelijke afdelingen aan via afdelingsmanagers: Infectieziekten en Toezicht, Leefomgeving, Jeugdgezondheidszorg, Gezond Leven, Maatschappelijke en Geestelijke Gezondheidszorg, Forensische Geneeskunde en Medische Advisering, Veilig Thuis en de Geneeskundige Hulpverlenings Organisatie in de Regio (GHOR). Ook is er een centrale stafafdeling ter ondersteuning van de bedrijfsvoering. De afdelingen zijn zeer divers qua inhoudelijke thema’s en qua grootte.
 
Infectieziektenbestrijding
GGD Amsterdam speelt van oudsher een prominente rol in de (landelijke) infectieziektebestrijding en daaraan gerelateerd onderzoek. Dit hangt enerzijds samen met de grootstedelijke context en anderzijds met de inspanningen van de afgelopen decennia om een kwalitatief hoogwaardige afdeling op te bouwen met een sterke uitvoeringscomponent en een academisch statuur. GGD Amsterdam is een kennis- en expertisecentrum op het terrein van de infectieziekten (inclusief hygiëne) en draagt bij aan onderwijs en onderzoek op het gebied van infectieziektebestrijding en -preventie en aan de ontwikkeling van (landelijke) richtlijnen. GGD Amsterdam heeft de ambitie om die prominente rol ook in de komende jaren te spelen.
 
Afdeling Infectieziekten en Toezicht
De afdeling Infectieziekten en Toezicht bestaat uit zes teams aangestuurd door teamhoofden: algemene infectieziekten bestrijding, hygiëne en inspectie, het centrum voor seksuele gezondheid, tuberculosebestrijding, onderzoek en preventie, het streeklaboratorium en een bedrijfsbureau. In totaal bestaat de afdeling uit ca. 350 medewerkers (exclusief de corona organisatie). Het coronateam bereidt zich voor op een afschaling per juli a.s. met alle bijbehorende onzekerheden en het vraagstuk hoe de pandemische paraatheid en ‘lessons learned’ voldoende worden geborgd binnen de GGD.
 
Het Streeklab heeft een unieke rol gespeeld in/speelt nog steeds een unieke rol in de surveillance van infectieziekten. Er is een nauwe samenwerking vanuit team Onderzoek met het AUMC en er vindt veel kennisuitwisseling plaats met landelijke en internationale samenwerkingspartners, academische centra en andere instellingen voor publieke gezondheidszorg. Het toezicht (o.a. Kinderopvang en WMO) is koploper in Nederland en initieert voortdurend verbeteringen zowel op gemeentelijk als op nationaal niveau.
 
Functie
De afdelingsmanager Infectieziekten en Toezicht (IZ) is integraal verantwoordelijk voor het functioneren en het doorontwikkelen van de afdeling. Als lid van het managementteam en samen met de directie en de andere leden van het MT brengt de afdelingsmanager IZ de GGD op een hoger plan, zowel in de brede publieke gezondheid als in de bedrijfsvoering.

Samen met de inhoudsgerichte professionals versterkt de afdelingsmanager IZ de positie binnen het domein van infectieziekten. De afdelingsmanager IZ is iemand die doortastendheid, kennis van de zorg en begrip van de complexiteit van het speelveld combineert en met drive en enthousiasme inzet.
 
De afdelingsmanager Infectieziekten en Toezicht:
 • is verantwoordelijk voor het behalen van de bestuurlijk-inhoudelijke doelstellingen, het formuleren en tot stand komen van het afdelingsbeleid, de strategische positionering, de professionele ontwikkeling van de afdeling en de verschillende taakgebieden en de integrale bedrijfsvoering. Hiervoor zijn nodig: een heldere inhoudelijke focus, goede verbindingen, een gezond werkklimaat en een goede bedrijfsvoering;
 • is lid van het managementteam van de GGD Amsterdam;
 • adviseert en overlegt met de directie over de positionering en ontwikkeling van de afdeling op zowel professioneel inhoudelijk als bedrijfskundig terrein en op het gebied van samenwerking met externe instellingen en instanties;
 • stimuleert het gebruik van de expertise van andere afdelingen, zowel van afdelingen/onderdelen binnen de GGD als de gemeente Amsterdam en stimuleert de samenwerking met externe stakeholders en landelijke en internationale expertisecentra;
 • zorgt er samen met de teammanagers voor dat de afdeling voorop blijft lopen in (inter)nationale ontwikkelingen, zowel vakinhoudelijk als met betrekking tot systemen en technieken.
 
Profiel
De afdelingsmanager Infectieziekten en Toezicht:
Beschikt over:
 • ruime kennis van de (publieke) gezondheidszorg en is bekend met het openbaar bestuur;
 • ruime leidinggevende ervaring op strategisch niveau in de (publieke) gezondheidszorg;
 • ervaring binnen de wereld van infectieziekten en met het werken met medische professionals, of beschikt zelf over een medische achtergrond;
 • aantoonbare succesvolle ervaring met het leidinggeven aan veranderingsprocessen en het doorontwikkelen van organisaties;
 • ervaring met het maken van de vertaalslag van onderzoek en beleid naar uitvoering;
 • een leiderschapsstijl waarbij ‘klankborden’ en ‘sturing geven’ in evenwicht zijn;
 • een afgeronde academische opleiding, zo mogelijk aangevuld met een post academische managementopleiding. 
Is als persoon:
 • passend bij de complexiteit van een grootstedelijke GGD;
 • samenwerkingsgericht, zowel intern als extern;
 • transparant, benaderbaar, hard op de inhoud en zacht op de relatie; betrouwbaar, voorspelbaar en geeft vertrouwen;
 • inspirerend, gedreven en gericht op ontwikkeling en continue verbetering.
 
De belangrijkste competenties
Visie: Heeft het vermogen zaken in een breder kader te zetten; kan conceptueel en beleidsmatig denken met daarbij de lange termijn voor ogen.

Omgevingsbewustzijn: Laat blijken goed geïnformeerd te zijn over vakinhoudelijke, organisatorische, maatschappelijke, politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en weet deze effectief te benutten voor de eigen functie of organisatie.

Ontwikkelingsgerichtheid: Weet wat relevante ontwikkelingen zijn. Heeft oog voor de persoonlijke ontwikkeling van mensen, ziet kansen en bedreigingen en kan daarop anticiperen en adequaat op inspelen.

Samenwerken: Levert een constructieve bijdrage aan een gezamenlijk resultaat, in het bijzonder aan de sfeer en de relaties binnen de groep of het team.

Inspirerend vermogen: Voelt aan en beleeft wat jezelf drijft en beweegt en draagt dat op aanstekelijke wijze op anderen kunnen over.

Resultaatgerichtheid: Stelt concrete doelen als uitgangspunt voor het eigen gedrag en houdt hieraan vast totdat het doel bereikt is.
 
Notabene: De gemeente voert een diversiteitsbeleid. Een leider in een inclusieve organisatie denkt en handelt inclusief. Heeft oog voor een werkomgeving met mensen van verschillende culturen en religies. Creëert een sociaal veilige omgeving en heeft daarbij zorg voor de medewerker en zorgt voor gelijkwaardigheid op de werkvloer. Zoekt tegenspraak op, herkent ongemak en durft het gesprek hierover te voeren op weg naar gelijkwaardigheid.
 
Arbeidsvoorwaarden
Een bruto maandsalaris tot €8758,- (inschaling schaal 16 CAO Gemeenten) op basis van een 36-urige werkweek met een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar, met daarna de mogelijkheid op een overeenkomst voor onbepaalde tijd. GGD Amsterdam biedt daarnaast:
 • Ontwikkelings- en opleidingsmogelijkheden;
 • Een individueel keuzebudget (IKB) van 17,05% van het salaris;
 • Een pensioenregeling bij ABP, het pensioenfonds voor overheid en onderwijs;
 • Een reiskostenvergoeding of een thuiswerkvergoeding ihkv hybride werken;
 • Een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering;
 • Een mobiele telefoon en/of laptop;
 • Een (elektrische) leenfiets.
Bekijk de Personeelsregeling Gemeente Amsterdam (PGA). 

Procedure
GGD Amsterdam laat zich in deze procedure bijstaan door Dorothea van Rijnen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan vdk@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Pascal Roos (logistieke of administratieve vragen) of Dorothea van Rijnen (inhoudelijke vragen) op 020-7267272.
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer