ggd ghor

directeur

Mensen beschermen tegen gezondheidsrisico’s waar ze zelf nauwelijks invloed op hebben is dé kerntaak van de publieke gezondheidszorg en daarmee van de 25 Nederlandse Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD’en). Naast het opsporen en bestrijden van infectieziekten en het vaccineren ter bescherming van individu en samenleving, werken de GGD’en en Geneeskundige Hulpverleningsorganisaties in de Regio (GHOR) aan een gezonde en veilige leefomgeving, waarbinnen thema’s als luchtkwaliteit, veiligheid en zorgcontinuïteit belangrijk zijn. De DPG is in tijden van crisis en rampen, zoals zichtbaar is tijdens de coronacrisis, belast met de zorgcontinuïteit in de Veiligheidsregio en zorgt voor verbinding tussen de zorgsector en het openbaar bestuur. Door de coronacrisis zijn de GGD’en en GHOR-bureaus voor heel Nederland zichtbaarder geworden. Duidelijk is geworden dat elke Nederlander op de GGD kan rekenen als het gaat om snel en efficiënt testen, traceren en vaccineren. In alle regio’s was en is de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) met zijn of haar medewerkers de schakel tussen zorg, openbaar bestuur en veiligheid. 
GGD GHOR Nederland is de Vereniging van DPG’en en is als overkoepelende brancheorganisatie dé belangenbehartiger voor de publieke gezondheid en veiligheid en vormt de verbindende schakel tussen de GGD’en en kennisinstituten, ministeries en andere partners.

De vereniging GGD GHOR Nederland

De Vereniging staat voor:
 • het collectief behartigen van het belang van publieke gezondheid en veiligheid;
 • ondersteuning van de leden (25 DPG’en) bij de doorontwikkeling van de publieke  gezondheid en veiligheid;
 • investeren in vernieuwing en ontwikkeling van de branche.
GGD GHOR Nederland bestaat uit drie juridische entiteiten: de Vereniging Publieke Gezondheid en Veiligheid Nederland (opererend onder de naam GGD GHOR Nederland), de Stichting Projectenbureau en de Stichting Verenigingsbureau. Het hoogste orgaan binnen de vereniging is de Raad van DPG’en. Hierin worden de 25 GGD’en en GHOR-bureaus vertegenwoordigd door hun DPG. Het Presidium (dagelijks bestuur) bestaat uit vijf DPG’en en een externe voorzitter (André Rouvoet). Het Presidium is bestuurlijk verantwoordelijk voor beide stichtingen, is werkgever van de directie en bereidt de vergaderingen van de DPG-Raad voor.

De DPG-Raad heeft een Meerjarenperspectiefnota 2020-2024 vastgesteld waarmee ook het profiel van de vereniging is beschreven. De afgelopen jaren is vooral geïnvesteerd in het collectief behartigen van het belang van publieke gezondheid en veiligheid. De komende jaren zal daarnaast ing
ezet gaan worden op het investeren in vernieuwing en ontwikkeling van de branche met extra aandacht voor een adequate informatievoorziening.

De coronacrisis heeft de afgelopen periode veel aandacht geëist en heeft geleid tot (o.a.) meer collectiviteit onderling, meer landelijke coördinatie, nieuwe en andere verhoudingen tussen de leden, het bureau en de - tijdelijke- Corona Programma Organisatie (CPO).

Oriëntatie op de toekomst van de vereniging
Binnen de vereniging is momenteel een oriëntatie gaande over de vraag wat voor vereniging GGD GHOR Nederland wil en moet zijn, mede ingegeven door de ervaringen die zijn opgedaan tijdens de coronacrisis en aansluitend bij de Meerjarenperspectiefnota. De komende periode zal gericht zijn op het opnieuw definiëren van wat de vereniging is en wil zijn: wat van de coronacrisis neemt de vereniging mee? Wat moet worden versterkt maar ook: wat laat de vereniging achter zich? Deze oriëntatie wordt begeleid en mede vormgegeven door de directeur van het verenigingsbureau.


Het verenigingsbureau

De vereniging wordt ondersteund door het landelijke bureau van GGD GHOR Nederland in Utrecht. Het bureau zorgt voor de verbinding met de leden en heeft twee kerntaken:
 • het collectief behartigen van de belangen van de leden richting landelijke politiek,  overheden, ministeries, samenwerkingspartners en publiek;
 • het uitvoeren van landelijke projecten op het vlak van de publieke gezondheid en  veiligheid. De opdrachtgevers van de projecten zijn vaak ministeries.

De statutaire directie van het bureau bestaat uit een algemeen directeur. De statutaire directie is tijdelijk (tot 1 december a.s.) uitgebreid met de directeur van de CPO. De CPO, met ongeveer 380 medewerkers, is onderdeel van GGD GHOR Nederland en zal met het onder controle krijgen van de coronacrisis geleidelijk worden afgebouwd. Het directieteam bestaat verder uit een adjunct-directeur en de verenigingssecretaris. Het primaire proces staat onder leiding van twee teammanagers. De teams communicatie, informatievoorziening, bedrijfsvoering en bestuursondersteuning zijn te beschouwen als staffuncties. Momenteel werken op het bureau ongeveer 130 medewerkers, deels met een tijdelijke aanstelling i.v.m. coronawerkzaamheden.

Op het bureau is inhoudelijke deskundigheid aanwezig. De afgelopen periode is geïnvesteerd in het verder professionaliseren van de werkwijze van het bureau, het verhelderen van de structuur, het inrichten van werkprocessen en het duidelijker beleggen van taken en verantwoordelijkheden.

Belangrijke thema’s

Door de coronacrisis zijn ook verbetermogelijkheden in het systeem van publieke gezondheid blootgelegd. Naar verwachting zal de coronacrisis de komende periode onderwerp van evaluatie zijn. Los van de uitkomst van deze evaluaties zijn er zaken die urgent zijn en (politieke) aandacht behoeven zoals:
 • een structurele investering in herstel én versteviging van het fundament van de publieke gezondheidszorg, inclusief infectieziektebestrijding en de basis van de jeugdgezondheidszorg;
 • realiseren van de hoognodige verschuiving van ziekte en zorg naar gezondheidsbevordering en leefstijl door te voorzien in een basis preventie infrastructuur in elke regio;
 • versterken van de informatievoorziening van en door de publieke gezondheid;
 • het opzetten van een robuuste, slagvaardige crisisorganisatie en uitvoeringsinfrastructuur toegerust en voorbereid op gezondheidscrises (zoals een pandemie).

Naar verwachting zal de Rijksoverheid de komende jaren investeren in versterking van publieke gezondheid. Het bureau zal een belangrijke rol krijgen in de voorbereiding en uitvoering daarvan, in nauwe samenspraak met de leden.

Functie

De directeur is eindverantwoordelijk voor het bureau (inhoud en bedrijfsvoering). Rapporteert aan het Presidium. De focus van de directeur is zowel intern gericht op de aansturing en verdere professionalisering van het bureau als op externe vertegenwoordiging en belangenbehartiging. Vormt een ‘tandem’ met de voorzitter en vervult een belangrijke rol in de externe contacten en het netwerk, met name op hoog ambtelijk en directieniveau. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de directeur zijn uitgewerkt in het directiestatuut.

Opdracht van de directeur
De directeur heeft als kerntaak de optimale ondersteuning van de vereniging. Begeleidt GGD GHOR Nederland naar de volgende fase van de vereniging, waarbij preventie en het meenemen van gezondheidsdoelen in elk beleidsveld (‘health in all policies’) belangrijke dragers zijn. Ondersteunt de leden, is gericht op de collectiviteit en geeft uitvoering aan het meerjarenperspectief van de vereniging. Begeleidt de dialoog tussen de leden naar de identiteit en positionering van de vereniging en geeft vorm aan de uitkomsten daarvan. Geeft leiding aan het veranderproces dat in deze fase nodig is voor de publieke gezondheid. Geeft vorm aan het verbeteren van processen (o.a.) op het gebied van informatievoorziening en datasecurity en aan de doorontwikkeling van de ketensamenwerking met andere spelers in de zorg.

De directeur:

 • is eindverantwoordelijk voor de aansturing van het bureau (medewerkers in dienst van de Vereniging en de Stichtingen) en geeft samen met de adjunct-directeur leiding aan de doorontwikkeling naar een flexibel, modern en toekomstbestendig bureau;
 • draagt zorg voor verdere professionalisering van goed werkgeverschap, vanuit het adagium ‘a great place to work & work with’;
 • is verantwoordelijk voor de voorbereiding en de uitvoering van het door de DPG-Raad vastgestelde beleid, vertaalt de vastgestelde strategie in concrete plannen en activiteiten en ondersteunt de DPG-Raad inhoudelijk en administratief;
 • is gesprekspartner voor het Presidium en de leden en draagt zorg voor een volwassen dialoog tussen leden onderling en met het bureau; is aanspreekpunt voor de leden met betrekking tot de werkzaamheden en ondersteuning vanuit het bureau;
 • is secretaris van de DPG-Raad en het Presidium;
 • is als vertegenwoordiger van GGD GHOR Nederland present in meerdere overleggen en is (in overleg met de voorzitter) extern zichtbaar en woordvoerder op bepaalde dossiers;
 • is bestuurder in het kader van de Wet op de ondernemingsraden.

Profiel

De directeur:

 • heeft (bij voorkeur) kennis en ervaring met publieke gezondheid en veiligheid en heeft grote affiniteit met de doelstellingen van GGD GHOR Nederland;
 • heeft ervaring als directeur van een organisatie met professionals;
 • is een uitstekend manager met kennis van processen op het gebied van verandermanagement en informatievoorziening etc;
 • kent de dynamiek van een ledenorganisatie en kan goed schakelen tussen lokaal en landelijke niveau; begrijpt beide dynamieken;
 • beschikt over een breed gedragsrepertoire en kan variëren in stijlen;
 • heeft een uitstekende antenne voor het publieke debat en beschikt over sterk ontwikkelde politiek-bestuurlijke sensitiviteit;
 • is strategisch sterk met overzicht over ontwikkelingen in de gehele sector en de veelheid aan onderwerpen;
 • kan goed luisteren en staat open voor verschillende gezichtspunten, is toegankelijk en interactief in communicatie met de adviseurs binnen de eigen ondersteuningsorganisatie;
 • is inspirerend, verbindend, gezaghebbend, diplomatiek, evenwichtig, stressbestendig en heeft ‘statuur’;
 • is complementair aan de voorzitter.

Arbeidsvoorwaarden

Inschaling in functieschaal 17 tot maximaal € 9.896,10 bruto per maand op basis van een 40-urige werkweek. De aanstelling is in eerste instantie voor de duur van een jaar met uitzicht op verlenging. GGD GHOR Nederland heeft een eigen arbeidsvoorwaardenregeling en is aangesloten bij pensioenfonds Zorg en Welzijn. Er is een collectieve zorgverzekering, ADV-dagen, flexibele werktijden en de mogelijkheid tot thuiswerken.

Procedure

GGD GHOR Nederland laat zich in deze procedure bijstaan door Dorothea van Rijnen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan ggdghor@vanderkruijs.com

Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Dorothea van Rijnen of Mariella Engels op 020-7267272.

U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met Vanderkruijs als u deze bevestiging niet ontvangt.
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer