gemeente gouda

Gemeentesecretaris

Gouda is een bijzondere, historische stad gelegen tussen de vier grote steden midden in het Groene Hart. Door de goede verbindingen per auto, trein en over water is Gouda uitstekend bereikbaar. In de omgeving liggen mooie gebieden zoals de Reeuwijkse Plassen en de Krimpenerwaard. De stad heeft als regionaal centrum veel voorzieningen op gebied van onderwijs, zorg en cultuur, en biedt volop recreatiemogelijkheden.

Dankzij het vervoer over water kreeg Gouda in 1272 stadsrechten, met het recht van tolheffing. De naam Gouda is voor altijd verbonden aan de kazen die al eeuwenlang verhandeld worden op de Goudse kaasmarkt. Een groot aantal (Rijks)monumenten getuigt van de rijke geschiedenis van de stad. Bijvoorbeeld het stadhuis uit 1459, de Sint-Janskerk met de wereldberoemde gebrandschilderde ramen, de Waag, en de historische grachten en sluizen. 
Heb je het profiel elders al kunnen lezen? Maak dan jouw interesse kenbaar door vòòr vrijdag 16 april een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan gouda@vanderkruijs.com

Het functieprofiel gaat hieronder verder.

Maar meer dan een rijke historie is Gouda volop in ontwikkeling, zowel economisch, fysiek, sociaal als op het gebied van duurzaamheid. Voorbeelden hiervan zijn de verdere ontwikkeling van de wijk Westergouwe; de ontwikkeling van de Spoorzone; omgaan met bodemdaling, klimaatverandering en integratievraagstukken; en de gevolgen van de transformatie in het Sociaal Domein. Gouda investeert in economische ontwikkeling en werkgelegenheid door het bieden van een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven. Van mkb’ers en detailhandel tot hoogwaardige IT-bedrijven en maakindustrie, de ondernemers en gemeente werken intensief samen in het platform Gouda Onderneemt!. Dat leidt tot innovatieve en duurzame initiatieven zoals Campus Gouda en Kenniscentrum Bodemdaling. Zie voor meer informatie de Toekomstvisie Gouda 2030.

Gouda is een middelgrote en multiculturele stad met circa 125 nationaliteiten en ook met uitdagingen die daarbij horen, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid en sociale samenhang. De stad groeit de komende decennia naar verwachting autonoom tot 90.000 inwoners. Gouda is door de eeuwen heen altijd een ruimdenkende, verdraagzame stad geweest waarin uiteenlopende groeperingen samenleven en er is binnen de gemeente een breed scala aan levensbeschouwelijke stromingen. Gouda heeft veel betrokken inwoners en ondernemers. Dit uit zich onder andere in de vele vrijwilligersactiviteiten, evenementen en inwonersinitiatieven. Enkele jaarlijks terugkerende evenementen zijn: Gouda bij Kaarslicht, de Goudse Keramiekdagen, Gouda Kaasmarkt en het Gouds Montmartre. Daarnaast wordt 2022 een bijzonder jaar. Dan viert Gouda namelijk haar 750-jarig jubileum. In de aanloop naar dit jubileumjaar worden diverse activiteiten georganiseerd en zal Gouda met haar inwoners, ondernemers, organisaties en verenigingen gezamenlijk werken aan het jubileumfeest.

Het bestuur
De gemeenteraad van Gouda bestaat uit 35 leden, verdeeld over 12 fracties. De huidige coalitie wordt gevormd door D66, ChristenUnie, PvdA, CDA en GroenLinks. Zij hebben tezamen 19 zetels in de raad. Deze partijen hebben elk één wethouder afgevaardigd in het college van Burgemeester & Wethouders en vormen samen een ambitieus college waar handelen naar gezamenlijke opgaven voorop staat.

In het coalitieakkoord “Nieuwe energie, samenwerken en investeren voor Gouda” zijn de volgende beleidsaccenten geformuleerd:
 1. Extra investeren in een groen, klimaatbestendig Gouda, met een vooruitstrevende inzet rond energietransitie.
 2. Werken met een nieuwe, ambitieuze agenda, die de inzet van bedrijfsleven, onderwijs en overheid rond economie en werk verbindt.
 3. Een nieuwe, integrale visie op de inrichting van onze leefomgeving ontwikkelen, met én voor onze stad, en versnelling aanbrengen in de woningbouw.
 4. Investeren in sociaal-maatschappelijke samenhang: onderwijs en goede (jeugd)zorg, in leefbare buurten en veilige wijken, in goede en aantrekkelijke stedelijke voorzieningen en meer.

Gouda is nog altijd financieel kwetsbaar en tegelijkertijd is het noodzakelijk om te blijven investeren vanwege verschillende urgente opgaven. Gouda combineert slimme, duurzame investeringen met prudent begroten.

Gouda is onlosmakelijk verbonden met de regio. Gouda heeft een toekomstvisie ontwikkeld die moet helpen om haar positie in de regio aan te scherpen, haar rolbewustheid te vergroten en de juiste schaal voor samenwerking op verschillende opgaven te kiezen. Gouda blijft investeren in goede, resultaatgerichte samenwerking in Midden-Holland en het Groene Hart.

De organisatie
De ambtelijke organisatie telt op dit moment (exclusief gedetacheerd personeel) circa 500 medewerkers en bestaat uit 19 afdelingen die worden aangestuurd door een driehoofdige directie. De directie speelt een cruciale rol bij de vertaling van de bestuurlijke ambities naar de ambtelijke bedrijfsvoering. De gemeentesecretaris is voorzitter van de directie en is hiërarchisch leidinggevende van beide directeuren.

De organisatie is sinds 2012 centraal gehuisvest in het ‘Huis van de Stad’, pal naast het NS-station Gouda en daardoor uitstekend bereikbaar. De communicatielijnen tussen ambtenaren en bestuur zijn kort. Eén van de grote uitdagingen voor de organisatie is om (binnen gestelde kaders) te durven experimenteren, flexibeler en wendbaarder te worden en daardoor o.a. beter te kunnen inspringen op ontwikkelingen. Daarom is er gekozen voor een flexibele vorm van aansturing. Elke directeur stuurt een cluster van afdelingen aan (zie organogram). Ook zal er onderlinge roulatie van afdelingen kunnen plaatsvinden. Dit model versterkt het collegiaal karakter en de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de organisatie.De gemeentelijke organisatie bestaat uit medewerkers die houden van hun vakgebied en gemotiveerd zijn om maatschappelijke vraagstukken op te pakken. Een integrale en naar buiten gerichte aanpak past bij de open en welkome organisatie die de gemeente Gouda wil zijn. Het zijn van een gelijkwaardige partner voor de stad krijgt steeds meer vorm en wordt gestimuleerd door een ambitieus en ondernemend bestuur dat houdt van aanpakken en door een actieve, betrokken gemeenteraad. Het doorzetten van het lerend vermogen van de medewerkers en het vergroten van de mobiliteit kunnen helpen om de stad nog beter te bedienen. Verdere informatie over de organisatie vind je op Gouda.nl

De functie gemeentesecretaris / algemeen directeur

Als secretaris
Als sparringpartner van het college als geheel en ook de individuele collegeleden weet je wat er leeft in de stad en in de organisatie. Met oog voor wat wèl kan laat je op het goede moment jouw eigen geluid horen. Daarbij is een goed samenspel binnen de lokale driehoek, agendacommissie en met de Griffie van belang om de slagkracht van de gemeente te versterken. Een open en proactieve houding richting de gemeenteraad draagt hier ook aan bij. Je bent goed benaderbaar, kunt integraal verbanden leggen en weet op inspirerende wijze verschillende uitgangspunten te verbinden.

De huidige coronaperiode vergt veel van de organisatie en de stad. Als gemeentesecretaris kom je ook in crisissituaties beslagen ten ijs, weet je het college goed te ondersteunen en ben je een kundig sparringpartner voor de burgemeester.

In regionaal verband zorg je voor het Gouds belang en goed nabuurschap. Het vergroten van de slagkracht van Gouda en de regio, en het versterken van de bestuurlijke intergemeentelijke samenwerking vraagt van de gemeentesecretaris een goed gevoel voor de bestuurlijke omgeving waarin hij/zij opereert.

Als voorzitter van de directie
Je bouwt samen met de twee directeuren verder aan een slagvaardige organisatie. Gezamenlijk geef je leiding aan afdelingen en programma’s en weet je ook onder hoge druk de rust te bewaren en aandacht te houden voor werkplezier. Je biedt ruimte voor eigen inbreng en stuurt waar nodig. Je bent ondernemend, coachend en resultaatgericht, maar houdt daarbij altijd oog voor de menselijke maat. Aandacht voor de beheersing van interne processen en degelijke financiën gaan bij jou gepaard met aandacht voor het individu.

Organisatieontwikkeling Gouda
De afgelopen jaren is via het programma Gouda2020+ vorm en inhoud gegeven aan de ontwikkeling van de ambtelijke organisatie. Hierin staan drie ontwikkelingen centraal: voor en met de stad; dienstverlening staat voorop met de focus van buiten naar binnen. Wendbaar; toewerken naar een wendbare organisatie die in staat is om alert en innovatief te reageren op de vragen uit de stad en uit de omgeving. De goede dingen doen; het is belangrijk dat de organisatie weet waar ze voor staat, wat de doelen zijn en hoe daar te komen. Dat betekent keuzes maken en prioriteren. Je neemt het voortouw in de verdere doorontwikkeling van de organisatie, waarbij je met een frisse blik een nieuwe impuls aan bestaande thema’s geeft.

Als WOR-bestuurder
Het overleg tussen de ondernemingsraad en de bestuurder is proactief en constructief. Openheid, (informeel) overleg en wederzijds respect bevorderen de besluitvorming en het vertrouwen. Je bent communicatief sterk en weet goed aan te sluiten op wat de ander nodig heeft.

De uitdaging
Je bent een energieke, diplomatieke verbinder die zich de stad snel eigen maakt, het betrokken politieke bestuur tot zijn recht laat komen en helpt om op een stimulerende wijze het maximale te halen uit medewerkers en organisatie.

De kandidaat
Als ideale kandidaat:
 • beschik je over academisch werk- en denkniveau en heb je ruime ervaring met het managen van complexe samenwerkingsverbanden, van doelstelling tot realisatie;
 • heb je (eind)verantwoordelijke ervaring met het succesvol aansturen van publieke organisaties en ben je in staat mensen mee te nemen in een sterk veranderende omgeving;
 • breng je frisse energie, heb je een ondernemend karakter en heb je lef om keuzes te maken. Geef je richting en sturing, ben je nuchter, goed benaderbaar en toegankelijk in uitstraling en zichtbaarheid;
 • heb je sterke affiniteit met het openbaar bestuur en een sterk ontwikkeld gevoel voor en plezier in politiek-bestuurlijke processen en verhoudingen, bied je tegenwicht op respectvolle wijze;
 • heb je, bij voorkeur, ervaring opgedaan in diverse omgevingen en sectoren, waardoor je makkelijk “buiten” met “binnen” verbindt en vice versa en waarbij samenwerking met de stad in al haar facetten een belangrijk thema is;
 • heb je persoonlijk gezag en overzicht, vervul je de rol van boegbeeld zowel in- als extern op natuurlijke wijze;
 • ben je communicatief zeer vaardig en weet je indien nodig goed om te gaan met de media, aangezien Gouda geregeld aandacht in zowel regionale als landelijke media geniet;
 • ben je een conceptueel en strategisch adviseur met een creatieve insteek, innovatief en flexibel maar ook pragmatisch en no-nonsense in je aanpak. Je kunt goed schakelen tussen verschillende schaalniveaus. Je kunt waar nodig ook temporiseren en kundig balanceren tussen bestuurlijke ambitie en ambtelijk realisatievermogen;
 • ben je een teamspeler ‘pur sang’ en ga je voor het samen behalen van resultaten, pak je door waar nodig en spreek je aan op gemaakte afspraken en verantwoordelijkheden zonder de verbinding te verliezen.
Arbeidsvoorwaarden
Het betreft een voltijds aanstelling met een contract voor onbepaalde tijd, waarbij regelmatig tussentijdse evaluaties zullen plaatsvinden. De functie is ingeschaald in salarisschaal 17 CAO Gemeenten met een maximaal bruto jaarsalaris van € 127.000,--. Daarnaast heeft Gouda een ruim aanbod aan secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een individueel keuzebudget (IKB) van 17,05% van het jaarsalaris, uitgebreide scholingsmogelijkheden en een reiskostenvergoeding.

Procedure
De gemeente Gouda laat zich in deze procedure bijstaan door Eugenie van Leusen en Janneke van Golen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door vòòr vrijdag 16 april een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan gouda@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Janneke van Golen op 020-7267274.

Je ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van jouw sollicitatie. Wij verzoeken contact op te nemen met ons kantoor indien je deze bevestiging niet ontvangt.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Planning
Belangstellenden dienen in elk geval rekening te houden met:
 • een korte kennismakingsronde (pitch) op maandag 17 mei tussen 8.30 – 13.00 uur;
 • een eerste ronde van selectiegesprekken op vrijdag 21 mei tussen 9.00 – 14.00 uur;
 • een tweede ronde van selectiegesprekken op dinsdag 25 mei tussen 13.00 – 16.00 uur;
 • en een ronde van adviesgesprekken op vrijdag 28 mei tussen 11.00 – 13.30 uur.
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer